ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

effete

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *effete*, -effete-

effete ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
effete (adj.) เสื่อมถอย See also: เสื่อมโทรม, พ้นสมัย Syn. decadent, overrefined
effete (adj.) อ่อนแอ See also: หมดแรง, เหนื่อย Syn. exhausted, weakened, worn-out
English-Thai: HOPE Dictionary
effete(อีฟิท') adj. อ่อนเปลี้ยเพลียแรง,ขาดกำลังวังชา,เป็นหมัน,ไร้สมรรถภาพ,ล้าสมัย,ไม่สามารถทำให้เกิดผล.
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The world's effete, worn out, afraid.ของโลก หมดแรง กลัว ทรุดโทรม

effete ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
惰弱;懦弱;堕弱(oK)[だじゃく, dajaku] (adj-na,n) (1) apathetic; lackadaisical; spiritless; gutless; weak-willed; unenterprising; enervated; effete; (2) physically weak; feeble; effeminate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า effete
Back to top