ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

obedient

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *obedient*, -obedient-

obedient ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
obedient (adj.) ที่เชื่อฟัง See also: ที่อ่อนน้อม Syn. compliant, submissive, docile Ops. disobedient, unruly
obediently (adv.) อย่างเชื่อฟัง Syn. devotedly, loyally
English-Thai: HOPE Dictionary
obedient(โอบี'เดียนทฺ) adj. เชื่อฟัง,เชื่อฟังคำสั่ง,อยู่ในโอวาท,
English-Thai: Nontri Dictionary
obedient(adj) เชื่อฟัง,อ่อนน้อม,ว่าง่าย,อยู่ในโอวาท
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ว่าง่าย (adj.) obedient See also: docile, biddable, submissive, pliant Syn. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย Ops. ดื้อ
ว่านอนสอนง่าย (adj.) obedient See also: docile, biddable, submissive, pliant Syn. หัวอ่อน, ว่าง่าย Ops. ดื้อ, ดื้อด้าน, ดื้อดึง
สอนง่าย (adj.) obedient See also: docile, tractable, pliable, submissive Syn. ว่าง่าย, ว่านอนสอนง่าย Ops. หัวแข็ง, รั้น
หัวอ่อน (adj.) obedient See also: docile, tractable, pliable, submissive Syn. ว่าง่าย, สอนง่าย, ว่านอนสอนง่าย Ops. หัวแข็ง, รั้น
เบาไม้ (adj.) obedient
ว่าง่าย (v.) be obedient See also: be docile, be biddable, be submissive, be pliant Syn. หัวอ่อน, ว่านอนสอนง่าย Ops. ดื้อ
ว่านอนสอนง่าย (v.) be obedient See also: be docile, be biddable, be submissive, be pliant Syn. หัวอ่อน, ว่าง่าย Ops. ดื้อ, ดื้อด้าน, ดื้อดึง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From now on I will be your obedient servant.จากนี้ไป กระผมจะรับใช้ท่านเอง
There two kinds of daughter: obedient or follow own mind.ประเภทที่เชื่อฟังกับประเภทที่ทำตามใจตัวเอง
Only one kind of daughter could live in this house, obedient kind.ลูกสาวประเภทที่อยู่ในบ้านหลังนี้ได้ ก็คือแบบที่เชื่อฟัง
The next few years I tried to accept my life, to act like an obedient wife.อีกไม่กี่ปีต่อมา ฉันก็พยายามยอมรับชีวิตของตัวเอง เพื่อทำตัวให้เป็นลูกสะใภ้ที่เชื่อฟัง
No, you were the obedient son who always obeyed his father and didn't run away one summer and try out for the Metropolis Sharks.คงไม่ใช่หรอก, เพราะเธอก็เป็นลูกที่เชื่อฟังพ่อแม่มาตลอด แล้วก็ไม่เคยหนีเรียนซัมเมอร์ไปดูเกมส์ที่เมโทรโพลิสชาร์กแข่งมาก่อน
He promised you order, he promised you peace and all he demanded in return was your silent, obedient consent.เขาสัญญาจะนำพาความเป็นระเบียบ... . เขาสัญญาจะนำพาความสงบ...
Pretending to be their obedient little girl, dressing a certain way, not being myself.แกล้งทำเป็นอ่อนน้อม แต่งตัวให้เหมาะสม ห้ามเป็นตัวเอง
Well,aren't you an obedient little bitch?ไง ทำไม่ไม่เชื่อฟังเขาล่ะนังปีศาจ
And you seem to be obedient to your sheriff.และดูเหมือนคุณจะอ่อนน้อมต่อนายอำเภอของคุณยิ่ง
Computers are obedient to a fault.คอมพิวเตอร์จะเชื่อฟังจนถึงที่สุด
Who gave birth to this wonderful, obedient daughter?ใครให้กำเนิดลูกสาวที่แสนดีเช่นนี้?
They're pliable and obedient too.พวกเขาเป็นไม้อ่อนและเชื่อฟังคำสอนง่าย

obedient ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
俯首帖耳[fǔ shǒu tiē ěr, ㄈㄨˇ ㄕㄡˇ ㄊㄧㄝ ㄦˇ, 俯首帖耳] bowed head and ears glued (成语 saw); docile and obedient; at sb's beck and call
[guāi, ㄍㄨㄞ, 乖] (of a child) obedient, well-behaved; clever
[wǔ, ˇ, 忤] disobedient; unfilial
忤逆[wǔ nì, ˇ ㄋㄧˋ, 忤逆] disobedient to parents
[wǔ, ˇ, 啎] obstinate, disobedient, intractable
温驯[wēn xùn, ㄨㄣ ㄒㄩㄣˋ, 温驯 / 溫馴] docile; meek; harmless; moderate and obedient; tame
百依百顺[bǎi yī bǎi shùn, ㄅㄞˇ ㄧ ㄅㄞˇ ㄕㄨㄣˋ, 百依百顺 / 百依百順] docile and obedient; all obedience
顺从[shùn cóng, ㄕㄨㄣˋ ㄘㄨㄥˊ, 顺从 / 順從] obedient; to comply; to submit
驯从[xùn cóng, ㄒㄩㄣˋ ㄘㄨㄥˊ, 驯从 / 馴從] tame; obedient

obedient ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
大人しい[おとなしい, otonashii] (adj-i) (uk) obedient; docile; quiet; (P)
柔順;従順[じゅうじゅん, juujun] (adj-na,n) obedient; gentle; meek; submissive; docile
素直[すなお, sunao] (adj-na,n) (1) obedient; meek; docile; unaffected; (2) honest; frank; upfront (about one's feelings); (P)
言うことを聞かない;言う事を聞かない[いうことをきかない, iukotowokikanai] (exp,adj-i) (See 言うことを聞く・いうことをきく) not doing as one is told; disobedient; unruly
[じゅん(P);ずん(ok), jun (P); zun (ok)] (n,n-suf) (1) order; turn; (adj-na) (2) (じゅん only) obedient; docile; submissive; meek; (P)
順良;循良[じゅんりょう, junryou] (adj-na,n) good and obedient; gentle; meek

obedient ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื่อฟัง[v.] (cheūafang) EN: obey ; comply with ; be obedient FR: obéir ; écouter
เชื่อฟัง[adj.] (cheūafang) EN: obedient FR:
หัวอ่อน[adj.] (hūa-øn) EN: obedient ; docile ; mild ; complaisant ; tractable ; pliable ; submissive FR: docile ; complaisant
ว่าง่าย[adj.] (wā-ngāi) EN: obedient ; receptive ; compliant ; tractable ; docile FR: docile ; obéissant
ว่านอนสอนง่าย[adj.] (wānønsønngā) EN: obedient ; receptive ; compliant ; tractable ; docile FR: docile ; obéissant
ดื้อแพ่ง[adj.] (deūphaeng) EN: disobedient ; intransigent ; obstinate ; obdurate ; cantakerous ; contumacious FR:
หัวดื้อ[adj.] (hūadeū) EN: obstinate ; stubborn ; disobedient ; obdurate ; headstrong FR: têtu ; entêté ; obstiné
หัวรั้น[adj.] (hūaran) EN: stubborn ; obstinate ; obdurate ; disobedient ; intractable FR: obstiné ; buté
เกะกะ[adj.] (keka) EN: pugnacious ; disobedient ; roguish ; delinquent FR:
เกเร[v.] (kērē) EN: misbehave ; be disobedient ; be roguish ; be delinquent ; be mischievous ; fool around ; be unruly FR: se conduire mal
ไม่เชื่อฟัง [adj.] (mai cheūafa) EN: disobedient FR: désobéissant

obedient ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
folgsam {adj} | folgsamer | am folgsamstenobedient | more obedient | most obedient
ungehorsam {adj} | ungehorsamer | am ungehorsamstendisobedient | more disobedient | most disobedient
unfolgsam; ungehorsam {adj}disobedient
ungehorsam {adv}disobediently

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า obedient
Back to top