ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

infirmity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *infirmity*, -infirmity-

infirmity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infirmity (n.) ความเจ็บป่วย See also: ความไม่มั่นคง, ความบกพร่อง Syn. illness, unhealthiness Ops. healthfulness, vigor
English-Thai: HOPE Dictionary
infirmity(อินเฟอร์'มิที) n. ความอ่อนแอ,ความเจ็บป่วย,ความอ่อนกำลัง,ความบกพร่อง,ความเปราะ,ความเสื่อมทางศีลธรรม, Syn. weakness ###A. strength
English-Thai: Nontri Dictionary
infirmity(n) ความอ่อนแอ,ความบกพร่อง,ความทุพพลภาพ,ความเจ็บป่วย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
infirmityความอ่อนแอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I see danger... infirmity and disease.ฉันมองเห็นอันตราย... ความเจ็บป่วย และโรคร้าย
He may not be capable of taking them on in their strongest state, despite their age or infirmity.เขาอาจจะไม่สามารถเอาตัวของเหยื่อไป ในสภาวะที่เหยื่อแข็งแรงที่สุด โดยไม่คำนึงถึงอายุหรือความบกพร่อง
He may not be capable of taking them on in their strongest state, despite their age or infirmity.เขาอาจไม่สามารถจัดการกับพวกเหยื่อ ตอนที่พวกเขาแข็งแรงอยู่ ทั้ง ๆ ที่เป็นคนแก่ หรือเจ็บป่วยอยู่
Physical infirmity, strong arms.ร่างกายบกพร่อง แขนแข็งแรง

infirmity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, 癃] infirmity; retention of urine

infirmity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
老衰[ろうすい, rousui] (n,vs,adj-no) senility; senile decay; infirmity (through age); (P)
蒲柳[ほりゅう, horyuu] (n) purple willow; infirmity; delicate constitution

infirmity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความอ่อนแอ[n.] (khwām øn-aē) EN: weakness ; sluggishness ; flip-flop ; infirmity FR: faiblesse [f] ; fragilité [f]
โรค[n.] (rōk) EN: disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity FR: maladie [f] ; mal [m] ; affection [f] ; syndrome [m] ; infirmité [f]

infirmity ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altersschwäche {f} | an Altersschwäche sterbeninfirmity (of old age) | to die of old age

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า infirmity
Back to top