ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

incapable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *incapable*, -incapable-

incapable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
incapable (adj.) ซึ่งไม่สามารถพอ Syn. unapt, unsuited Ops. apt, capable
English-Thai: HOPE Dictionary
incapable(อินเค' พะเบิล) adj. ไม่สามารถ, ไม่มีความสามารถ. -n. ผู้ที่ไม่มีความสามารถ, ผู้ไร้ความสามารถ., See also: incapability n. incapably adv., Syn. unfit, unable, inadequate, incompetent ###A. capable
English-Thai: Nontri Dictionary
incapable(adj) ไม่สามารถ,ไม่อาจทำได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนเสมือนไร้ความสามารถ (n.) quasi-incapable See also: incompetent person
มือไม่ถึง (v.) be incapable See also: be not skilled enough, be inadequate, be unqulified
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She was incapable of love or tenderness or decency.หล่อนรักใครไม่เป็น ไม่อ่อนโยน หรือมีจิตใจดี
You're incapable of exciting me, Steel, except as an anthropological curiosity.ฉันไม่ตื่นเต้นหรอก สตีล ก็แค่ anthropological curiosity
No, I think men like Budahas are incapable of dealing with the stress of flying the aircraft we saw.ไม่ ผมคิดว่าคนแบบ Budahas ไม่สามารถ... ..รับมือกับความเครียด ในการบินยาน แบบที่เราเห็น ... .
Theories abound as to why, but I'm pretty sure she's just incapable of human interaction.อาจจะมีทฤษดีว่าทำไม แต่ฉันก็แน่ใจว่าพี่นะ ไม่มีความสามารถ ในการคุยกับมนุษย์โลก
Suffice it to say your professor finds himself incapable of teaching...I have to say to them that the teacher Lupin is incapacitated to teach..
Are you incapable of restraining yourself... ... ordoyoutakepride in being an insufferable know-it-all?He is you capably of being kept quiet or is it proud to be the unbearable smart one?
You're married and incapable of feeling such sentiment.พี่น่ะแต่งงานแล้ว คงไม่รับรู้ เรื่องอ่อนไหวอย่างนี้หรอก
But I know her to be incapable of wilfully deceiving anyone.แต่พี่ไม่คิดว่าหล่อนจะสามารถ ทำร้ายใคร โดยเจตนาได้หรอก
O'Hara, I am physically incapable of pointing the finger at a dragon or a leprechaun or the Loch Ness Monster.โอฮาร่า ร่างกายของผมไม่สามารถชี้นิ้วมือ ที่มังกรหรือผีแคระ หรือปีศาจทะเลสาบล็อกเนส
I am incapable of happiness but I will say it seems logical that you are here.ผมไม่สามารถแสดงอาการมีความสุขได้ แต่ผมจะพูดถึงมันในแบบตรรก ในสิ่งที่คุณมาทำงานที่นี่
Ethan turner was incapable of compromise.อีทาน เทินเนอร์ ไม่สามารถควบคุมความต้องการได้
I was incapable of saving you.ฉันไม่สามารถที่จะช่วยเหลือแก

incapable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不干[bù gàn, ㄅㄨˋ ㄍㄢˋ, 不干] unwilling to do sth; incapable of sth; to quit
无能[wú néng, ˊ ㄋㄥˊ, 无能 / 無能] inability; incapable; powerless

incapable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
固陋頑迷[ころうがんめい, korouganmei] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality
妄心[もうしん;もうじん, moushin ; moujin] (n) {Buddh} (See 煩悩・2) deluded mind (a mind polluted with klesha, incapable of understanding the original essence of things)
無能無策[むのうむさく, munoumusaku] (n) ineptitude and inaction; being incapable of devising any appropriate measures to cope with the situation
頑迷固陋[がんめいころう, ganmeikorou] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality

incapable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัมพาต[adj.] (ammaphāt) EN: crippled ; incapable of movement FR:
อ่านไม่ออก[v. exp.] (ān mai øk) EN: be illegible ; can't read ; can't make out ; be unable to read ; not to understand FR: être illisible ; être incapable de lire
บินไม่ได้[adj.] (bin mai dāi) EN: FR: incapable de voler
ชักหน้าไม่ถึงหลัง[v. (loc.)] (chaknāmaith) EN: be unable to make ends meet ; cannot make ends meet ; be unable to live within one's means FR: être incapable de joindre les deux bouts
ขาดความสามารถ[adj.] (khāt khwāms) EN: incompetent ; lacking in ability ; incapable FR:
คิดอะไรไม่ออก[v. exp.] (khit arai m) EN: FR: être incapable de réfléchir
คิดตามไม่ทัน[v. exp.] (khit tām ma) EN: cannot follow ; be unable to follow FR: être incapable de suivre
กินไม่ได้ (กิน...ไม่ได้)[v. exp.] (kin mai dāi) EN: be unable to eat ; not be able to eat FR: être incapable de manger
ไม่ได้ (...ไม่ได้)[adj.] (... mai dāi) EN: in- (pref.) ; unable to … FR: in- (préf.) ; incapable de …
ไม่มีความสามารถ[adj.] (mai mī khwā) EN: incapable ; incompetent FR: incapable ; incompétent
ไม่ออก (...ไม่ออก)[v. exp.] (... mai øk) EN: be unable to ... FR: être incapable de ...
ไม่เป็น[v. exp.] (mai pen ) EN: don't know how ; can't FR: ne pas pouvoir ; être incapable de ; être dans l'impossibilité de
ไม่สามารถ[adj.] (mai sāmāt) EN: unable ; not capable ; incapable ; powerless FR: incapable (de) ; pas capable (de) ; infichu de (fam.) ; pas fichu de (fam.) ; pas foutu de (fam.) ; infoutu de (fam.)
ไม่สามารถได้ (ไม่สามารถ...ได้)[v. exp.] (mai sāmāt …) EN: be unable to … FR: être incapable de …
ไม่สามารถทำได้[v. exp.] (mai sāmāt t) EN: FR: ne pas pouvoir ; être incapable de
ไม่ทัน[v.] (maithan) EN: unable to catch ; incapable of catching FR:
ไม่ไหว[adj.] (mai wai) EN: unable ; cannot FR: incapable de ; pas fichu de (fam.)
มือไม่ถึง[adj.] (meūmaitheun) EN: incapable FR:
นิ่งอึ้งพูดอะไรไม่ออก[xp] (ning eung p) EN: FR: être incapable de rien dire
นกที่บินไม่ได้[n. exp.] (nok thī bin) EN: FR: oiseau incapable de voler [m]
อ่อนเปียก[adj.] (ønpīek) EN: weak ; incapable FR:
อ่อนปวกเปียก[adj.] (ønpuakpīek) EN: weak ; incapable FR: flasque ; mollasse
ไร้ความสามารถ[adj.] (rai khwāmsā) EN: incompetent ; incapable ; lacking in ability FR: incompétent ; incapable
ไร้ประสิทธิภาพ[adj.] (rai prasitt) EN: incompetent ; incapable ; lacking in ability FR: incompétent ; incapable
ไม่สมควร[adj.] (mai somkhūa) EN: improper ; unseemly ; unbecoming ; unsuitable ; inappropriate ; inadvisable ; inapt FR: inapte ; incapable

incapable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
handlungsunfähig {adj}unable to act; incapable of acting
fähig {adj} | fähiger | am fähigsten | fähig sein, etw. zu tun | zu allem fähig seincapable | more capable | most capable | to be capable of doing sth. | to be capable of anything

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า incapable
Back to top