ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

feckless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *feckless*, -feckless-

feckless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
feckless (adj.) ซึ่งไร้ประสิทธิภาพ See also: ซึ่งใช้การไม่ได้, ซึ่งไม่เอาไหน, ซึ่งไม่ได้เรื่อง, ขี้เกียจ Syn. unconcerned
English-Thai: HOPE Dictionary
feckless(เฟค'ลิส) adj. ไม่ได้ผล,ใช้การไม่ได้,อ่อนแอ,ไร้ค่า,ไม่เอาถ่าน,ขี้เกียจ., See also: fecklessness n., Syn. ineffective
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Lloyds are feckless drunkards, is more like it.นั่นคือปัญหา เดอะลอยส์ก็พวกขี้เมาอ่อนแอ

feckless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
腑甲斐無い;腑甲斐ない;不甲斐無い;不甲斐ない[ふがいない, fugainai] (adj-i) disappointing; weak-minded; spiritless; cowardly; worthless; pusillanimous; feckless; faint-hearted; shiftless; tame; timid

feckless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม่เอาไหน[adj.] (mai ao nai) EN: feckless ; no good ; shiftless ; incompetent FR:
ไม่เอาถ่าน[adj.] (mai aothān) EN: good-for-nothing ; never-do-well ; feckless ; shiftless ; ne'er-do-well FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า feckless
Back to top