ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

degeneration

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *degeneration*, -degeneration-

degeneration ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
degeneration (n.) การเสื่อม See also: การแย่ลง, การถดถอย, การเสื่อมโทรม Syn. regression, backslide, degeneracy Ops. progress, advance
English-Thai: HOPE Dictionary
degenerationn. ความเสื่อม, See also: degenerative adj. ดูdegenerate, Syn. deterioration
English-Thai: Nontri Dictionary
degeneration(n) ความเสื่อม,ความเสื่อมทราม,การเสื่อมถอยลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
degenerationการเสื่อมสภาพ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Degenerationการเสื่อม,การสลายตัว,การเสื่อมสภาพ,เสื่อม,เสื่อมสลาย,ภาวะเสื่อมสภาพ,การสลายตัว,การเสื่อมสลาย,ความเสื่อมทราม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การเสื่อมสลาย (n.) degeneration See also: deterioration Ops. การก่อตั้ง, การสร้าง
ความเสื่อมทราม (n.) degeneration See also: deterioration, fall Syn. ความเลวทราม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Cells repeat the process of degeneration and regeneration until one day they die, obliterating an entire set of memory and information.เซลล์ จะทำซ้ำแล้วซ้ำเล่า, เสื่อมลงและสร้างใหม่, – จนกว่าชีวิตจะสิ้นไป, ระบบข้อมูลและความจำก็จะหายไปด้วย.
Gravitational and molecular degeneration are decreasing,แรงดึงดูด และการเสื่อมสลายของโมเลกุลกำลังลดลง
We have more advanced ways to detect molecular degeneration over there, but a simple radiation test should be enough to see whether the fabric of the universe has begun to decay.ที่โลกด้านโน้นนั้น เรามีวิธีที่ตรวจจับ การเสื่อมสลายของโมเลกุลที่ล้ำหน้ากว่านี้ แต่การทดสอบรังสีแบบธรรมดาก็เพียงพอแล้ว ที่จะดูว่าโครงสร้างของเอกภพ ได้เริ่มเสื่อมแล้วรึยัง
Or cortical-based ganglionic degeneration or Huntington's or any one of a dozen other genetic diseases.หรือ เยื่อหุ้มเซลล์ตาม ปมประสาทจอประสาทตาเสื่อม หรือฮันทิงตัน หรืออะไร อีกหลายๆอย่าง โรคทางพันธุกรรม
I can work on tissue degeneration if you could fry whatever operational system Cho implanted.ก็เรื่องนี้น่ะ... ไม่
Delaying neuronal degeneration.ทำให้การเสื่อมถอย ของระบบประสาทช้าลง
Spinal degeneration. Osteoporosis.เป็นโรคที่ใช้สเตียรอยด์
There's just too much degeneration.มันค่อนข้างเสื่อมมาก

degeneration ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
积弱[jī ruò, ㄐㄧ ㄖㄨㄛˋ, 积弱 / 積弱] cumulative weakness; to decline (over time); degeneration

degeneration ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
加齢黄斑変性[かれいおうはんへんせい, kareiouhanhensei] (n) (See 黄斑) age-related macular degeneration; ARMD
加齢黄斑変性症[かれいおうはんへんせいしょう, kareiouhanhenseishou] (n) age-related macular degeneration; ARMD
変質[へんしつ, henshitsu] (n,vs,adj-no) alteration (of character or essence); change in quality; transformation; deterioration; degeneration; transmutation; (P)
悪化(P);あっ化[あっか, akka] (n,vs,adj-no) (suffer) deterioration; growing worse; aggravation; degeneration; corruption; (P)
脊髄小脳変性症[せきずいしょうのうへんせいしょう, sekizuishounouhenseishou] (n) spinocerebellar degeneration; SCD
退化[たいか, taika] (n,vs) degeneration; retrogression
退廃(P);頽廃[たいはい, taihai] (n,vs,adj-no) degeneration; decadence; deterioration; laxness; corruption; (P)

degeneration ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเสื่อมถอย[n. exp.] (kān seūam t) EN: regression ; degeneration FR:
ความเสื่อม[n.] (khwām seūam) EN: decline ; deterioration ; decrease ; decay ; degeneration FR: décadence [f] ; déclin [m] ; détérioration [f]
ความเสื่อมทราม[n.] (khwām seūam) EN: degeneration ; deterioration ; fall FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า degeneration
Back to top