ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wale

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wale*, -wale-

wale ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wale (n.) รอยนูนบนผิวหนังที่เกิดจากการเฆี่ยนตี See also: แนวแส้ Syn. weal, welt, wheal
wale (vt.) ทำให้เกิดรอยนูนบนผิวหนังโดยการเฆี่ยนตี
Wales (n.) แคว้นเวลส์ของประเทศอังกฤษ
English-Thai: HOPE Dictionary
wale(เวล) n. แผลนูนรอยเฆี่ยน,ลายเส้นเนื้อผ้า vt. ทำให้เกิดแผลนูนหรือลายเส้นดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
wale(n) แนวไม้เรียว,ลายผ้า,ไม้กันกระทบข้างเรือ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
O level (n.) การสอบในระดับต่ำกว่า A level (ใน England และ Wales)
กราบ (n.) gunwale See also: ship´s sides Syn. กราบเรือ
กราบเรือ (n.) gunwale See also: ship´s sides
แคม (n.) gunwale See also: gunnel Syn. ริม, ข้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They took my daughter! ♪ Hawaii Five-O 2x02 ♪ Ua Lawe Wale (Taken) Original Air Date on September 26, 2011 == sync, corrected by elderman ==พวกเขาเอาลูกสาวของฉันไป! ค่ะท่าน
For some odd reason, lost in the mists of time there's an extraordinary shortage of last names in Wales.ด้วยเหตุผลบางอย่าง ที่หายไปเมื่อเวลาล่วงเลย นามสกุลในเวลส์ขาดแคลนอย่างมาก
I suppose so, considering it's Wales.ก็คงอย่างนั้น ถ้าไม่นับว่านี่คือเวลส์
But it isn't in the Alps! It's here in Wales!แต่ที่นี่ไม่ใช่แอลป์มันอยู่ที่นี่อยู่ในเวลส์
We didn't have the biggest mountains of the North nor the beautiful mountains of mid-Wales but we could claim that we lived in the shadow of the first mountain inside the Welsh border.เราไม่มีภูเขาใหญ่ที่สุดทางเหนือ หรือภูเขาที่สวยงามของเวลส์ตอนกลาง แต่พูดได้เต็มปากว่าเราอยู่ใต้เงา
Perhaps it wouldn't matter anywhere else, but this is Wales.ที่อื่นจะไม่เป็นเรื่องเลย แต่นี่คือเวลส์
Where the mountain starts, there starts Wales.ที่ใดที่ภูเขาเริ่มต้น เขตเวลส์ก็เริ่มด้วย
Look, I propose a petition demanding the inclusion of Ffynnon Garw as the first mountain in Wales to be included on all of His Majesty's maps.คือ พ่อเสนอ... ให้ยื่นคำร้อง ให้ถือว่าฟินาฮ่อนการู
Back into England or further into Wales?กลับไปที่อังกฤษ หรือ เดินทางต่อในเวลส์
Well, to the north, north into Wales, really.คือ ทางเหนือของเวลส์น่ะครับ
And the inns in North Wales, yechh!และโรงแรมที่เวลส์เหนือ เร็วเข้าสิ เปิดประตู
And should you think this is just a shaggy-dog story told by a senile man to his young, impressionable grandson I'd ask you to come to South Wales to the village where I was born.หรือคุณคิดว่านี่เป็นเพียงเรื่องเล่าสนุก ที่ถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ ไปสู่หลานชายเขาเท่านั้น

wale ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
戴安娜王妃[Dài ān nà wáng fēi, ㄉㄞˋ ㄢ ㄋㄚˋ ㄨㄤˊ ㄈㄟ, 戴安娜王妃] Diana, Princess of Wales (1961-1997)
威尔士[Wēi ěr shì, ㄨㄟ ㄦˇ ㄕˋ, 威尔士 / 威爾士] Wales, constituent nation of UK
韦利[Wéi rì, ㄨㄟˊ ㄖˋ, 韦利 / 韋利] Waley or Whaley (name); Arthur Waley (1889-1966), pioneer British sinologist

wale ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェールズ[, ue-ruzu] (n) Wales; (P)
ニューサウスウェールズ[, nyu-sausuue-ruzu] (n) New South Wales; (P)
寒武利亜(ateji)[カンブリア, kanburia] (n) (uk) (arch) Cambria (old name for Wales)
舷頭[げんとう, gentou] (n) gunwale
船縁;船べり;舷[ふなべり, funaberi] (n) side of a boat; gunwale

wale ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ้านวาเล่ย์[n. prop.] (Bān Walē) EN: Waley FR:
ชวเลข[n.] (chawalēk) EN: shorthand ; stenography FR: sténographie [f]
กนกวลี[n. prop.] (Kanokwalī ) EN: Kanokwalee FR: Kanokwalee
การ์ดวาเลนไทน์[n. exp.] (kāt Wālēnth) EN: FR: carte de la Saint-Valentin [f]
แคม[n.] (khaēm) EN: gunwale ; edge of a boat FR:
กราบ[n.] (krāp) EN: gunwales of a boat ; bulwarks ; sides of a ship FR:
กราบเรือ[n.] (krāpreūa) EN: gunwale FR:
เพียบแประ[adj.] (phīepprae) EN: loaded to the gunwales FR:
แประ[adv.] (prae) EN: to the gunwales FR: à ras bords
สวลี ผกาพันธุ์[n. prop.] (Sawalī Phak) EN: Sawalee Pakapan FR: Sawalee Pakapan
ศิวลึงค์[X] (siwaleung) EN: Shiva lingam ; Siva lingam ; lingum ; Hindu phallic symbol of creative power FR:
วาเล[n. prop.] (Wālē ) EN: Valais FR: Valais
วาเลนติน[n. prop.] (Wālēntin) EN: Valentin FR: Valentin
วาเลนตินา[n. prop.] (Wālēntinā) EN: Valentina FR: Valentina
วาเลนติโน = วาเลนติโน่[n. prop.] (Wālēntinō) EN: Valentino FR: Valentino
วาเลนติโน รอสซี่[n. prop.] (Wālēntinō R) EN: Valentino Rossi FR: Valentino Rossi
วาเลรี[n. prop.] (Wālērī ) EN: Valerie FR: Valérie
วันวาเลนไทน์[n. exp.] (Wan Wālēnth) EN: Valentine's Day ; Saint Valentine's Day ; Feast of Saint Valentine FR: Saint-Valentin [f]
เวลส์[n. prop.] (Wēl ) EN: Wales FR: pays de Galles [m]

wale ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
striemig {adj}covered with wales
Wales {n}Wales

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wale
Back to top