ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

power

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *power*, -power-

power ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
power (n.) พลังงาน See also: พลังงานกล Syn. potential, dynamism
power (n.) พลัง See also: กำลัง, แรง Syn. energy, vigor
power (n.) อำนาจ See also: อานุภาพ, อิทธิพล Syn. authority, jurisdiction Ops. powerlessness, subservience
power (n.) ความสามารถ See also: ประสิทธิภาพ, สมรรถนะ Syn. capability, ability
power (n.) ผู้มีอำนาจ See also: ผู้มีอิทธิพล, ผู้ทรงอำนาจ Syn. boss, the higher-ups
power (n.) ประเทศมหาอำนาจ
power (n.) เลขยกกำลัง See also: เลขชี้กำลัง
power (vt.) เติมพลัง See also: เพิ่มพลัง, ทำให้ทำงาน, ให้พลังงาน
power behind the throne (idm.) คนที่อยู่เบื้องหลังอำนาจ
power dive (vi.) บินดิ่งลงด้วยกำลังเต็มที่ Syn. power-dive
power dive (vt.) บินดิ่งลงด้วยกำลังเต็มที่ Syn. power-dive
power increase (n.) การเพิ่มขึ้นของกระแสไฟฟ้าอย่างฉับพลัน
power line (n.) สายไฟ See also: สายไฟฟ้า, สายเคเบิล Syn. fiber, filament, strand, electric line
power of attorney (n.) อำนาจในการกระทำแทนผู้อื่นตามกฎหมาย
power of attorney (n.) ใบมอบฉันทะ
power plant (n.) โรงไฟฟ้า See also: โรงกำเนิดไฟฟ้า
power series (n.) อนุกรมค่าที่ยกกำลัง
power-dive (vi.) บินดิ่งลงด้วยกำลังเต็มที่
power-dive (vt.) บินดิ่งลงด้วยกำลังเต็มที่
power-driven (adj.) ซึ่งขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์ Syn. mechanical
powerboat (n.) เรือยนต์ Syn. motorboat
powered (adj.) ที่ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์
powered engineering (adj.) เกี่ยวกับเครื่องจักรกล Syn. motorized
powerful (adj.) ที่มีอิทธิพล Syn. strong, forceful, potent Ops. weak, impotent
powerful (adj.) แข็งแรง Syn. strong, forceful, potent Ops. weak, impotent
powerful (adj.) ที่มีประสิทธิภาพ
powerful (adj.) ที่โน้มน้าวเก่ง
powerful (adv.) อย่างมาก Syn. extremely
powerful nation (n.) ประเทศมหาอำนาจ See also: ชาติมหาอำนาจ
powerfully (adv.) อย่างมาก See also: อย่างยิ่ง Syn. heavily, strongly, influentially
powerfully (adv.) อย่างแข็งแรง See also: อย่างมีกำลัง Syn. mightily
powerhouse (adj.) บุคคลที่มีอำนาจหรืออิทธิพลมาก
powerhouse (n.) โรงไฟฟ้า See also: โรงกำเนิดไฟฟ้า Syn. power plant
powerless (adj.) ที่ไม่มีกำลัง
powerless (adj.) อ่อนแอ
powerless (adj.) ที่ไม่มีประสิทธิภาพ
powerlessly (adv.) อย่างหมดหนทาง See also: อย่างช่วยไม่ได้ Syn. impotently, vulnerably Ops. invulnerably, powerfully
powerlessness (n.) ความอ่อนแอ See also: การอ่อนกำลัง Syn. weaklessness Ops. power
powers that be (idm.) คนมีอำนาจ See also: คนในตำแหน่งหน้าที่
English-Thai: HOPE Dictionary
power(เพา'เออะ) n. อำนาจ,กำลัง,แรง,ความสามารถ,สมรรถภาพ, (ประเทศ) มหาอำนาจ,คนที่มีอำนาจ,เอกสารมอบอำนาจ,ผู้มีอำนาจ,ผู้มีอิทธพล,กำลังทางทหาร,สิ่งศักดิ์สิทธิ์,
power brake(เพา'เออะเบร็ค) n. ห้ามล้อพลังเครื่องยนต์
power diven. การบินดิ่งลงด้วยกำลังเต็มที่
power downปิดสวิตช์หมายถึง การปิดสวิตซ์ไฟไม่ให้กระแสไฟเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์หรือบริภัณฑ์รอบข้าง (peripherals)
power driven(เพา'เออร์ ดริฟเวิน) adj. ขับเคลื่อนโดยเครื่องยนต์
power of attorneyn. เอกสารมอบฉันทะ
power puffn. นวมนุ่มหูหรือปุยสำหรับแตะแป้งทาหน้า
power supplyกระแสไฟเมิ่อพูดถึงกระแสไฟในเครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์นั้นใช้ไฟกระแสดีซี (DC) ไม่ใช่กระแสเอซี (AC) ที่ออกจากปลั๊ก (คอมพิวเตอร์จะจัดการเปลี่ยนจาก AC เป็น DC ก่อน) สิ่งที่ต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องกระแสไฟ ก็คือ ต้องแน่ใจว่ามีพอที่จะ เข้าไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของเครื่องให้พอ อย่างไรก็ตาม ควรคำนึงไว้ด้วยเสมอว่า การที่กระแสไฟไหลไม่สม่ำเสมอ จะมีผลเสียต่อตัวเครื่องมาก ควรมีการติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมในเรื่องนี้ด้วย ดู UPS ประกอบ
powerboat(เพา'เออะโบท) n. เรือกลไฟ,เรือยนต์
powered(เพา'เออร์ด) adj. ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์,มีเครื่องยนต์ติดตั้ง,มีพลัง,มีแรง
powerful(เพา'เออฟูล) adj. มีอำนาจมาก,มีแรงมาก,มีกำลังมาก,แข็งแรง,มีสมรรรภาพสูง,ได้ผลมาก,มากมาย, See also: powerfulness n., Syn. forceful,strong
powerhousen. โรงกำเนิดไฟฟ้า, Syn. power station
powerlessadj. ไม่มีอำนาจ,ไม่มีพลัง,ไม่มีแรง,หมดหนทางช่วย., See also: powerlessness n., Syn. impotent
powerlinen. สายไฟฟ้า
powermann. ช่างไฟฟ้า,ช่างเครื่องไฟฟ้า
powerpoint(พาวเวอร์พอยนต์) เป็นชื่อโปรแกรมหนึ่งที่อยู่ในชุดของ Microsoft Office โปรแกรมนี้เน้นในเรื่องการแสดงภาพประกอบคำอธิบาย ใช้เพื่อการนำเสนองาน (presentation) โดยทำเป็นหน้า ๆ อาจทำให้มีเสียงบรรยายประกอบด้วยก็ได้ หรือจะสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์เพื่อแจกผู้ฟังก็ได้
English-Thai: Nontri Dictionary
power(n) กำลัง,อำนาจ,ความสามารถ,อานุภาพ,สมรรถภาพ,ประเทศมหาอำนาจ
powerful(adj) มีกำลัง,มีอำนาจ,แข็งแรง,มีอานุภาพ,มีสมรรถภาพสูง
powerless(adj) ไร้กำลัง,ไม่มีอำนาจ,ไม่สามารถ,สิ้นท่า,หมดหนทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
powerอำนาจ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
power brakeเบรกเสริมกำลัง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
power of attorneyหนังสือมอบอำนาจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
power seriesอนุกรมกำลัง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
power, resultingอำนาจของรัฐบาลกลางที่ได้มาโดยทางอื่น (นอกจากทางรัฐธรรมนูญ) (อเมริกัน) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
powers, ministerialอำนาจตามหน้าที่ราชการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
power๑. กำลัง ๒. เลขยกกำลัง, ๑. กำลัง
Power down ปิดเครื่อง [คอมพิวเตอร์]
Power of attorneyหนังสือมอบอำนาจ [TU Subject Heading]
Power supply อุปกรณ์จ่ายไฟ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บุญฤทธิ์ (n.) success made by power of merit See also: success by merit
ผีพราย (n.) ghost under the power of sorcerers See also: spirit in one´s power, ghost made potent by magic
ยมทัณฑ์ (n.) the stick of absolute power of the god of the world of the dead See also: sceptre of the god of Death
เข้าเจ้านาย (v.) play up to people of power and influence See also: put oneself under the patronage of big wig, communicate with noble people
เข้าเจ้าเข้านาย (v.) play up to people of power and influence See also: put oneself under the patronage of big wig, communicate with noble people Syn. เข้าเจ้านาย
เฮี้ยน (adj.) having a strength or power to do something
เฮี้ยน (v.) make its power felt See also: manifest its power
แผ่อำนาจ (v.) increase or enlarge one´s power or influence Syn. แสดงอำนาจ, ขยายอำนาจ
โหงพราย (n.) ghost under the power of sorcerers See also: spirit in one´s power, ghost made potent by magic Syn. ผีพราย
กำลัง (n.) power
กำลัง (n.) power See also: energy, strength, force, vigour Syn. พลัง, แรง, พละกำลัง
ความมีอำนาจ (n.) power See also: influence, authority, jurisdiction
ประภาพ (n.) power See also: influence, might, majesty Syn. อำนาจ, ฤทธิ์
พลัง (n.) power See also: strength, force, might Syn. อำนาจ, ประสิทธิภาพ, ศักยภาพ, สมรรถนะ
พลังอำนาจ (n.) power See also: force Syn. พลัง, ฤทธิ์
พิษสง (n.) power See also: harmful effect, capacity to do harm
ภาม (n.) power Syn. เดช, อำนาจ, พลัง
ฤทธิ์ (n.) power See also: might Syn. อำนาจ, อำนาจศักดิ์สิทธิ์
ฤทธิ์ (n.) power See also: influence, might, majesty Syn. อำนาจ
ฤทธิ์ (n.) power See also: force Syn. พลัง, พลังอำนาจ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Your mind is an incredible powerจิตใจของคุณคือพลังอำนาจที่เหลือเชื่อ
You are now in the position of powerตอนนี้คุณมีอำนาจแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Hynkel with all his power can never touch that.อำนาจทั้งหมดอยู่ที่ เฮนเคิล ไม่มีใครแตะต้องได้
The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took will return to the people.รอดจากความเกลียดชัง และความตายที่เผด็จการมอบให้ และอำนาจที่เขาเอาไป จะกลับมาสู่ประชาชน
You have the power to create machines, the power to create happiness.คุณมีอำนาจ ที่จะสร้างแรงผลักดัน อำนาจที่จะสร้างความสุข
You have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure.คุณมีอำนาจที่จะทำให้ ชีวิตมีอิสระและสวยงาม ที่จะทำให้ชีวิตนี้ มีเรื่องเล่าที่ยอดเยี่ยม
"By the power vested in me by...ด้วยอำนาจที่มอบให้ผม...
Fire. The power of God or something.พลังของพระเจ้าหรืออะไรสักอย่าง
But when a great power like that strikes defenseless people it shows its brutality its own weakness.แต่เมื่ออำนาจที่ยิ่งใหญ่เยี่ยงนั้น ทำร้ายคนที่ไม่มีทางสู้ มันแสดงให้เห็นความป่าเถื่อน
It has given him power and the freedom to speak.มันทำให้เขามีอำนาจ และเสรีภาพในการพูด
This line here, this is the main power supply to the control bay circuits, right?บรรทัดนี้ที่นี่นี้เป็นแหล่งจ่ายไฟ หลัก กับวงจรควบคุมเบย์ใช่มั้ย?
To get enough velocity for an escape launch with Earth that far out of position we will need a full power burn from Discovery of over 120 seconds.ที่จะได้รับความเร็วพอสำหรับ การเปิดตัวหลบหนี กับโลกที่ไกลออกจากตำแหน่ง เราจะต้องมีการเผาไหม้ พลังงานเต็มรูปแบบจาก
Now there is a new maharaja, and again the palace has the power of the Dark Light.ที่ขณะนี้มีมหาราชาใหม่ และอีกครั้งในวังมีอำนาจของความมืดแสง
Yes, I understand its power now.ใช่ฉันเข้าใจอำนาจของตนที่ตอนนี้

power ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原子能发电站[yuán zǐ néng fā diàn zhàn, ㄩㄢˊ ㄗˇ ㄋㄥˊ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, 原子能发电站 / 原子能發電站] atomic power station
权威[quán wēi, ㄑㄩㄢˊ ㄨㄟ, 权威 / 權威] authority; authoritative; power and prestige
职权[zhí quán, ㄓˊ ㄑㄩㄢˊ, 职权 / 職權] authority; power over others
势均力敌[shì jūn lì dí, ㄕˋ ㄐㄩㄣ ㄌㄧˋ ㄉㄧˊ, 势均力敌 / 勢均力敵] balance of power (成语 saw); evenly matched adversaries
走资派[zǒu zī pài, ㄗㄡˇ ㄗ ㄆㄞˋ, 走资派 / 走資派] capitalist-roader; person in power taking the capitalist road, a political label often pinned on cadres by the Red Guards during the Cultural Revolution
集权[jí quán, ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢˊ, 集权 / 集權] centralized power (hist.), e.g. under an Emperor or party
辨别力[biàn bié lì, ㄅㄧㄢˋ ㄅㄧㄝˊ ㄌㄧˋ, 辨别力 / 辨別力] discrimination; power of discrimination
功耗[gōng hào, ㄍㄨㄥ ㄏㄠˋ, 功耗] electric consumption; power wastage
发电站[fā diàn zhàn, ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, 发电站 / 發電站] electricity generating station; power station
能源[néng yuán, ㄋㄥˊ ㄩㄢˊ, 能源] energy; power source
扩张[kuò zhāng, ㄎㄨㄛˋ ㄓㄤ, 扩张 / 擴張] expansion; dilation; to expand (e.g. one's power or influence); to broaden
地热发电厂[dì rè fā diàn chǎng, ㄉㄧˋ ㄖㄜˋ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˇ, 地热发电厂 / 地熱發電廠] geothermal electric power station
地热电站[dì rè diàn zhàn, ㄉㄧˋ ㄖㄜˋ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, 地热电站 / 地熱電站] geothermal electric power station
内斗[nèi dòu, ㄋㄟˋ ㄉㄡˋ, 内斗 / 內鬥] internal strife; power struggle
家坝水电站[jiā bà shuǐ diàn zhàn, ㄐㄧㄚ ㄅㄚˋ ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, 家坝水电站 / 家壩水電站] hydroelectric power plant of Three Gorges dam
水力发电站[shuǐ lì fā diàn zhàn, ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˋ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, 水力发电站 / 水力發電站] hydroelectric power plant
水电站[shuǐ diàn zhàn, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, 水电站 / 水電站] hydroelectric power plant
煽动颠覆国家政权[shān dòng diān fù guó jiā zhèng quán, ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, 煽动颠覆国家政权 / 煽動顛覆國家政權] incitement to subvert state power (criminal charge used to gag free speech)
感召力[gǎn zhào lì, ㄍㄢˇ ㄓㄠˋ ㄌㄧˋ, 感召力] inspiration; the power to inspire
雄壮[xióng zhuàng, ㄒㄩㄥˊ ㄓㄨㄤˋ, 雄壮 / 雄壯] majestic; awesome; full of power and grandeur
威势[wēi shì, ㄨㄟ ㄕˋ, 威势 / 威勢] might; power and influence
土邦[tǔ bāng, ㄊㄨˇ ㄅㄤ, 土邦] native state (term used by British Colonial power to refer to independent states of India or Africa)
核发电[hé fā diàn, ㄏㄜˊ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ, 核发电 / 核發電] nuclear power generation
核发电厂[hé fā diàn chǎng, ㄏㄜˊ ㄈㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˇ, 核发电厂 / 核發電廠] nuclear power plant
核电厂[hé diàn chǎng, ㄏㄜˊ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˇ, 核电厂 / 核電廠] nuclear power plant
核电站[hé diàn zhàn, ㄏㄜˊ ㄉㄧㄢˋ ㄓㄢˋ, 核电站 / 核電站] nuclear power plant
乘幂[chéng mì, ㄔㄥˊ ㄇㄧˋ, 乘幂 / 乘冪] the power of a number (square, cube etc); to exponentiate (math.)
神力[shén lì, ㄕㄣˊ ㄌㄧˋ, 神力] occult force; the power of a God or spirit
停电[tíng diàn, ㄊㄧㄥˊ ㄉㄧㄢˋ, 停电 / 停電] power cut
幂级数[mì jí shù, ㄇㄧˋ ㄐㄧˊ ㄕㄨˋ, 幂级数 / 冪級數] power series (math.)
功率恶化[gōng lǜ è huà, ㄍㄨㄥ ㄌㄩˋ ㄜˋ ㄏㄨㄚˋ, 功率恶化 / 功率惡化] power penalty
动力反应堆[dòng lì fǎn yìng duī, ㄉㄨㄥˋ ㄌㄧˋ ㄈㄢˇ ˋ ㄉㄨㄟ, 动力反应堆 / 動力反應堆] power reactor
挽力[wǎn lì, ㄨㄢˇ ㄌㄧˋ, 挽力] pulling power (of draught animals)
[fāng, ㄈㄤ, 方] square; quadrilateral; power (such as cube 立方); classifier for square things; upright; honest; fair and square; surname Fang; direction; party (to a dispute); one side; place; method; prescription; just; then; only then
功率[gōng lǜ, ㄍㄨㄥ ㄌㄩˋ, 功率] rate of work; power (output)
劲射[jìng shè, ㄐㄧㄥˋ ㄕㄜˋ, 劲射 / 勁射] shooting vigorously (with gun); power shot (e.g. in soccer)
尾水[wěi shuǐ, ㄨㄟˇ ㄕㄨㄟˇ, 尾水] tailwater; outflow (from mill or power plant)
热电厂[rè diàn chǎng, ㄖㄜˋ ㄉㄧㄢˋ ㄔㄤˇ, 热电厂 / 熱電廠] thermoelectric power plant
问鼎[wèn dǐng, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ, 问鼎 / 問鼎] lit. to inquire of the tripods (成语 saw); fig. to plan to seize power of the whole country; grand ambitions to win
问鼎中原[wèn dǐng zhōng yuán, ㄨㄣˋ ㄉㄧㄥˇ ㄓㄨㄥ ㄩㄢˊ, 问鼎中原 / 問鼎中原] lit. to inquire of the tripods (成语 saw); fig. to plan to seize power of the whole country; grand ambitions to win

power ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
JPDR[ジェーピーディーアール, jie-pi-dei-a-ru] (n) Japan Power Demonstration Reactor; JPDR
NPS[エヌピーエス, enupi-esu] (n) nuclear power station; NPS
USBバスパワー[ユーエスビーバスパワー, yu-esubi-basupawa-] (n) {comp} USB bus power
ウーマンパワー[, u-manpawa-] (n) woman power
エナジーセーブモード[, enaji-se-bumo-do] (n) {comp} energy save mode; low power mode
オートパワーオフ[, o-topawa-ofu] (n) {comp} auto power off
オールドパワー[, o-rudopawa-] (n) old power
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] (n) {comp} environmentally friendly computer (e.g. low power consumption) (wasei
スチューデントパワー[, suchu-dentopawa-] (n) student power
バーゲニングパワー[, ba-geningupawa-] (n) bargaining power
パステ[, pasute] (n) (abbr) power steering
バックアップ電源[バックアップでんげん, bakkuappu dengen] (n) {comp} backup power supply
パワーアンプ[, pawa-anpu] (n) (abbr) power amplifier
パワーエリート[, pawa-eri-to] (n) power elite
パワーサプライ[, pawa-sapurai] (n) {comp} power supply
パワーシャベル[, pawa-shaberu] (n) power shovel
パワーショベル[, pawa-shoberu] (n) power shovel
パワーステアリング[, pawa-sutearingu] (n) power steering; (P)
パワーハラスメント[, pawa-harasumento] (n) harassment, e.g. in the workplace, from a position of power (wasei
パワーポリシー[, pawa-porishi-] (n) power policy
パワーポリティックス[, pawa-poriteikkusu] (n) power politics
パワーランチ[, pawa-ranchi] (n) power lunch
パワステ[, pawasute] (n) (abbr) power steering
パワハラ[, pawahara] (n) (abbr) (See パワーハラスメント) harassment (in the workplace) from a position of power; power harassment
ビューゲル[, byu-geru] (n) type of power contact on the top of electric trains (ger
一発屋[いっぱつや, ippatsuya] (n) all-or-nothing gambler; power hitter (baseball); slugger; one hit wonder (e.g. in music)
一等国;1等国[いっとうこく, ittoukoku] (n) first-class power
三日天下[みっかてんか;みっかでんか, mikkatenka ; mikkadenka] (n) short-lived rule; being in power only for a brief period; brief championship
中央集権化[ちゅうおうしゅうけんか, chuuoushuukenka] (n,vs) centralization of power; centralisation of power
今を時めく[いまをときめく, imawotokimeku] (exp,v5k) at the height of one's power or influence; at the peak of one's popularity
代理委任状[だいりいにんじょう, dairiininjou] (n) power of attorney
任命権[にんめいけん, ninmeiken] (n) appointive power
停電[ていでん, teiden] (n,vs) power outage; electricity outage; blackout; failure of electricity supply; (P)
光力[こうりょく, kouryoku] (n) the intensity or illuminating power of light
全権を委ねる[ぜんけんをゆだねる, zenkenwoyudaneru] (exp,v1) to entrust (a person) with power of attorney (to do something for one)
全権委任[ぜんけんいにん, zenken'inin] (n) complete power of attorney
冗長電源[じょうちょうでんげん, jouchoudengen] (n) {comp} redundant power supply
冪級数;羃級数[べききゅうすう, bekikyuusuu] (n) power series
凝集力[ぎょうしゅうりょく, gyoushuuryoku] (n) cohesive power
力への意志[ちからへのいし, chikarahenoishi] (exp) will to power
Japanese-English: COMDICT Dictionary
エナジーセーブモード[えなじーせーぶもーど, enaji-se-bumo-do] energy save mode, low power mode
グリーンPC[グリーンピーシー, guri-npi-shi-] environmentally friendly computer (e.g. low power consumption)
マルチソケット[まるちそけっと, maruchisoketto] power strip
低消費電力[ていしょうひでんりょく, teishouhidenryoku] low power consumption
低消費電力状態[ていしょうひでんりょくじょうたい, teishouhidenryokujoutai] reduced power state
低電力[ていでんりょく, teidenryoku] low power (electrical)
冗長電源[じゅうちょうでんげん, juuchoudengen] redundant power supply
副電力[ふくでんりょく, fukudenryoku] secondary power (supply)
半値電力幅[はんちでんりょくはば, hanchidenryokuhaba] half power beamwidth (also 3dB beamwidth)
定電圧定周波数電源装置[ていでんあつていしゅうはすうでんげんそうち, teiden'atsuteishuuhasuudengensouchi] CVCF, Constant Voltage Frequency Power Supply
実効輻射電力[じっこうふくしゃでんりょく, jikkoufukushadenryoku] ERP, effective radiated power
干渉電力[かんしょうでんりょく, kanshoudenryoku] interference power
平均光パワー[へいきんひかりパワー, heikinhikari pawa-] average power
消費電力[しょうひでんりょく, shouhidenryoku] power consumption
無停電電源装置[むていでんでんげんそうち, muteidendengensouchi] Uninterruptible Power Supply, UPS
省電力機能[しょうでんりょくきのう, shoudenryokukinou] power saver (feature)
節電機能[せつでんきのう, setsudenkinou] power conservation (facility)
負荷分散電源供給[ふかぶんさんでんげんきょうきゅう, fukabunsandengenkyoukyuu] load sharing power supply
電力切れ[でんりょくぎれ, denryokugire] power (supply) cutoff
電力制限[でんりょくせいげん, denryokuseigen] power limitation, power restriction
電力束密度[でんりょくそくみつど, denryokusokumitsudo] power flux density
電源[でんげん, dengen] electric power source or outlet
電源供給[でんげんきょうきゅう, dengenkyoukyuu] power supply
電源切断状態[でんげんせつだんじょうたい, dengensetsudanjoutai] power disconnected (state)
電源回路[でんげんかいろ, dengenkairo] power supply
電源装置[でんげんそうち, dengensouchi] Power Supply
バッテリ駆動[バッテリくどう, batteri kudou] battery-powered (a-no)
パワーオープン[ぱわーおーぷん, pawa-o-pun] PowerOPEN
パワーサイト[ぱわーさいと, pawa-saito] PowerSite
パワージェイ[ぱわーじえい, pawa-jiei] PowerJ
パワーソフト[ぱわーそふと, pawa-sofuto] PowerSoft
パワーデザイナー[ぱわーでざいなー, pawa-dezaina-] PowerDesigner
パワーピーシー[ぱわーぴーしー, pawa-pi-shi-] PowerPC
パワービルダー[ぱわーびるだー, pawa-biruda-] PowerBuilder
パワーブック[ぱわーぶっく, pawa-bukku] Powerbook (type of computer)
パワープラスプラス[ぱわーぷらすぷらす, pawa-purasupurasu] Power++
交直両用式計算器[こうちょくりょうようしきけいさんき, kouchokuryouyoushikikeisanki] mains, battery powered calculator
分解能[ぶんかいのう, bunkainou] resolving power, resolution
商用電源式計算器[しょうようでんげんしきけいさんき, shouyoudengenshikikeisanki] mains-powered calculator
電池式計算器[でんちしきけいさんき, denchishikikeisanki] battery-powered calculator
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
強い[つよい, tsuyoi] Thai: มีอำนาจ English: powerful

power ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery ; might FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจอธิปไตย[n. exp.] (amnāt athip) EN: sovereign power ; sovereignty FR: pouvoir souverain [m] ; souveraineté [f]
อำนาจบาตรใหญ่[n.] (amnātbātyai) EN: might ; oppressive power ; force ; coercion ; arbitrary power ; arbitrary authority FR:
อำนาจบริหาร[n. exp.] (amnāt børih) EN: executive power ; administrative power ; executive authority FR: pouvoir exécutif [m]
อำนาจชั่วร้าย[n. exp.] (amnāt chūar) EN: evil power FR:
อำนาจเด็ดขาด[n. exp.] (amnāt detkh) EN: absolute power FR: pouvoir absolu [m]
อำนาจดุลพินิจ[n. exp.] (amnāt dunla) EN: discretionary power FR: pourvoir discrétionnaire [m]
อำนาจฝ่ายต่ำ[n. exp.] (amnāt fāi t) EN: evil power ; power of darkness FR:
อำนาจจิต[n. exp.] (amnāt jit) EN: will power ; mental power ; psychic power FR: pouvoir mental [m]
อำนาจการปกครอง[n. exp.] (amnāt kān p) EN: administrative power FR:
อำนาจการซื้อ[n. exp.] (amnāt kān s) EN: purchasing power FR: pouvoir d'achat [m]
อำนาจมืด[n.] (amnātmeūt) EN: dark influence ; dark power FR: pouvoir occulte [m] ; pouvoir de l'ombre [m]
อำนาจในการสั่งการ[n. exp.] (amnāt nai k) EN: authority ; power ; influence FR:
อำนาจในการตัดสินใจ[n. exp.] (amnāt nai k) EN: decision-making power ; power to take decisions FR: décisionnaire [m]
อำนาจในการทดสอบ[n. exp.] (amnāt nai k) EN: power of a test FR:
อำนาจเหนือธรรมชาติ[n. exp.] (amnāt neūa ) EN: supernatural power ; supernatural FR: pouvoir surnaturel [m]
อำนาจนิติบัญญัติ[n. exp.] (amnāt nitib) EN: legislative power FR: pouvoir législatif [m]
อำนาจเผด็จการ[n. exp.] (amnāt phade) EN: dictatorial power FR: pouvoir dictatorial [m]
อำนาจผูกพัน[n. exp.] (amnāt phūkp) EN: mandatory power FR: compétence liée [f]
อำนาจปกครอง[n. exp.] (amnāt pokkh) EN: parental power FR: pouvoir parental [m]
อำนาจซื้อ[n. exp.] (amnāt seū) EN: purchasing power ; buying power FR: pouvoir d'achat [m]
อำนาจสิทธิขาด[n. exp.] (amnāt sitth) EN: absolute power FR: pouvoir absolu [m]
อำนาจสมบูรณ์[n. exp.] (amnāt sombū) EN: absolute power FR: pouvoir absolu [m]
อำนาจทางการเมือง[n. exp.] (amnāt thāng) EN: political power FR: pouvoir politique [m]
อำนาจต่อรอง[n. exp.] (amnāt tørøn) EN: bargaining power FR:
อำนาจตุลาการ[n. exp.] (amnāt tulāk) EN: judicial power ; judiciary power ; judiciary FR: pouvoir judiciaire [m]
อาณา[n.] (ānā) EN: authority ; power ; administration FR: juridiction [f]
อนุกรมกำลัง[n. exp.] (anukrom kam) EN: power series FR:
อานุภาพ ; อานุภาวะ[n.] (ānuphāp ; ā) EN: power ; might ; strength FR:
อภิมหาอำนาจ[n.] (aphimahā-am) EN: superpower ; great power FR:
อภินิหาร[n.] (aphinihān) EN: supernatural power ; miracle FR:
อภิญญา[n.] (aphinyā) EN: supernormal power ; supernormal knowledge ; transcendental knowledge ; paranormal knowledge ; higher education FR:
อภิญญาณ[n.] (aphinyān) EN: supernormal power ; supernormal knowledge ; transcendental knowledge ; paranormal knowledge ; higher education FR:
อาศัยอำนาจ[X] (āsai amnāt) EN: by virtue of the power ; by virtue of the authority FR:
อาชญา[n.] (ātchayā = ā) EN: authority ; power FR: autorité [f]
อาชญาสิทธิ์[n.] (ātchayāsit ) EN: absolute power FR: pouvoir absolu [m]
อาชญา[n.] (ātyā = ātch) EN: authority ; power FR: autorité [f]
อาชญาสิทธิ์[n.] (ātyāsit = ā) EN: absolute power FR: pouvoir absolu [m]
อาญา[n.] (āyā) EN: power ; authority FR:
อาญาสิทธิ์[n.] (āyāsit) EN: absolute power FR: pouvoir absolu [m]

power ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Drehstromsteller {m} [electr.]a.c. power controller
Abgabeleistung {f}output power
Aufnahmefähigkeit {f}absorbing capacity; absorption power
Abschöpfung {f} der Kaufkraftabsorption of buying power
Machtmissbrauch {m}abuse of power; misuse of power
Marktmachtmissbrauch {m}abuse of market power
Regierungsantritt {m}accession to power
Schallleistungspegel {m}acoustic capacity; sound power level
Wirkleistung {f}active power
Scheinleistung {f}apparent power
Bewilligungsrecht {n}appropriation power
Atomkraft {f}nuclear power
Betriebsstromversorgung {f}auxiliary power supply
Gleichgewicht {n} | das Gleichgewicht halten | im Gleichgewicht halten | aus dem Gleichgewicht bringen | aus dem Gleichgewicht kommen; das Gleichgewicht verlieren | aus dem Gleichgewicht | Gleichgewicht der Kräfte | Gleichgewicht des Schreckensbalance | to keep one's balance | to balance | to unbalance | to lose one's balance | off balance; out of balance | balance of power | balance of terror
Verhandlungsmacht {f}bargaining power
Blankovollmacht {f}full discretionary power
Blockheizkraftwerk {n} (BHKW)communal heating/power station; thermal power station
Bremskraft {m}brake force; braking force; braking power
Bremsleistung {f}brake power
Lichtstärke {f}candle power
Leistungsschalter {m}circuit breaker; power circuit-breaker
Machtübernahme {f}coming into power
Netzstromversorgung {f}commercial power supply
Bereitschaftsparallelbetrieb {m} [electr.]continuous battery power supply
Schaffenskraft {f}creative power
Zehnerpotenz {f}decimal power
Entmachtung {f}deprivation of power
Antriebsrad {m} [techn.]drive wheel; driving wheel; power wheel [Am.]; traction wheel
Ertragswert {m}earning power
Wirkleistung {f}effective power
elektrische Fensterheber {pl} [auto]electric windows; power windows
Starkstromanlage {f} [electr.]electrical power installation
Urkraft {f}elementary power
Energiebedarf {m} | niedriger Energiebedarfenergy requirement; power requirement | low power requirements
Motorleistungssteuerung {f}engine power control
Exekutivgewalt {f}executive power
Kabelstromzuführung {f}festoon cable power supply
Frequenzregler {m}frequency power contro
Reibungsleistung {f}friction power
Generalvollmacht {f}full power of attorney

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า power
Back to top