ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

weak

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *weak*, -weak-

weak ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
weak (adj.) ไม่แข็งแรง (ร่างกายและจิตใจ) See also: อ่อนแอ, ปวกเปียก, เปราะบาง Syn. feeble, frail, puny Ops. robust, strong, vigorous
weak (adj.) แพ้ง่าย See also: เอาชนะได้ง่าย
weak (adj.) ขาดทักษะ See also: ขาดความสามารถ
weak (adj.) เจือจาง See also: จาง
weak (adj.) ซึ่งทำงานได้ไม่เต็มที่
weak (adj.) ซึ่งไม่อาจโน้มน้าวได้
weak point (n.) จุดอ่อน See also: ปมด้อย Syn. defect
weak-kneed (adj.) ซึ่งชักจูงได้ง่าย See also: ซึ่งทำให้กลัวได้ง่าย, ซึ่งไม่เด็ดเดี่ยว Syn. spineless, weak-minded, weak-willed
weak-minded (adj.) ไม่เด็ดเดี่ยว See also: ซึ่งโน้มน้าวได้ง่าย, ซึ่งชักจูงได้ง่าย Syn. spineless, weak-kneed, weak-willed
weak-mindedness (n.) ความไม่เด็ดเดี่ยว
weak-willed (adj.) เชื่อง See also: ว่านอนสอนง่าย Syn. feeble, weak, obedient Ops. strong-willed, strong
weak-willed (adj.) ซึ่งชักจูงได้ง่าย See also: ซึ่งทำให้กลัวได้ง่าย, ซึ่งไม่เด็ดเดี่ยว Syn. spineless, weak-minded
weak-willed (adj.) ไม่เด็ดเดี่ยว See also: ซึ่งโน้มน้าวได้ง่าย, ซึ่งชักจูงได้ง่าย Syn. spineless, weak-kneed
weaken (vt.) ทำให้อ่อนแอ See also: ทำให้อ่อนลง Syn. debilitate, enervate, enfeeble Ops. energize, strengthen, vitalize
weaken (vi.) อ่อนแอลง See also: ทรุดโทรม, แย่ลง, เปราะบาง
weakened (adj.) อ่อนแอ See also: หมดแรง, เหนื่อย Syn. exhausted, worn-out
weakened (adj.) อ่อนแอ See also: หมดแรง Syn. effete, infirm
weakening (n.) ภาวะตกต่ำ See also: ความตกต่ำ, ความเสื่อม, การถดถอย Syn. decay, deterioration, downfall, retrogression, degeneration, enfeeblement, retrogression Ops. improvement, rise
weakening (adj.) อ่อนลง (กำลัง, พลัง, ความสามารถ) See also: ลดลง (กำลัง, พลัง, ความสามารถ) Syn. waning
weaker sex (n.) เพศหญิง (คำไม่สุภาพซึ่งผู้ชายใช้เรียกผู้หญิง) See also: พวกผู้หญิง
weakhearted (adj.) ขี้ขลาด See also: ใจเสาะ
weakheartedly (adv.) อย่างขี้ขลาด
weakheartedness (n.) ความขี้ขลาด
weakish (adj.) ค่อนข้างอ่อน See also: ไม่ค่อยเข้มข้น, ไม่ค่อยแข็ง Syn. weak Ops. strong
weakishness (n.) ความไม่ค่อยเข้มข้น See also: ความไม่ค่อยเข้มแข็ง Syn. weakness Ops. strength
weakless (adj.) อ่อนแอ See also: ไร้กำลัง, ไม่มีกำลัง, ไร้อำนาจ Syn. powerless Ops. strong
weaklessness (n.) ความอ่อนแอ See also: การอ่อนกำลัง Syn. powerlessness Ops. power
weakling (n.) ผู้ที่อ่อนแอ See also: ผู้มีจิตใจอ่อนแอ, ผู้มีสุขภาพอ่อนแอ Syn. softy, wimp
weakly (adj.) ไม่สบาย See also: เสื่อม, หดหู่, เหนื่อยอ่อน Syn. sick, poorly
weakness (n.) ความอ่อนแอ See also: ความไร้สมรรถภาพ, ความไม่มีสมรรถภาพ Syn. feebleness, frailness, infirmity Ops. healthfulness, strength, vigor
weakness (n.) จุดอ่อน See also: ข้อด้อย, ข้อเสีย, ข้อบกพร่อง
English-Thai: HOPE Dictionary
weak(วีค) adj. อ่อนแอ,อ่อนลง,เปราะ,ใจอ่อน,ไม่หนักแน่น,ไม่กล้าหาญ,ขาดแคลน,เสียงอ่อน,เหลาะแหละ,อ่อนข้อ,อ่อนกำลัง,แผ่ว,บาง,จาง, See also: weakish adj. weakishly adv. weakishness n., Syn. infim,feeble
weak-eyed(วีค'ไอดฺ) adj. สายตาไม่ดี
weak-minded(วีค'ไม'ดิด) adj. ไม่เด็ดเดี่ยว,ใจอ่อน,ปัญญาอ่อน, See also: weak-mindedly adv. weak-mindedness n., Syn. indecisive
weaken(วีค'คัน) vt. vi. ทำให้อ่อน,กลายเป็นอ่อน,ทำให้อ่อนแอ,กลายเป็นอ่อนแอ, See also: weakener n., Syn. debilitate,cripple
weaker sexn. เพศหญิง,หญิง
weakhearted(วีค'ฮาร์ท'ทิด) adj. ขี้ขลาด,ใจเสาะ,ไม่มีความกล้าหาญ,ใจเสาะ, See also: weakheartedly adv. weakheartedness n.
weakling(วีค'ลิง) n. ผู้ที่อ่อนแอ,ผู้มีจิตใจอ่อนแอ,ผู้มีสุขภาพอ่อนแอ,adj. อ่อนแอ,ไม่แข็งแรง, See also: weakliness n., Syn. weak
weakness(วีค'นิส) n. ความอ่อนแอ,ความอ่อน,ความไม่แข็งแรง,ความไม่เข้มแข็ง,จุดอ่อน,ความชอบเป็นพิเศษ,สิ่งที่ชอบเป็นพิเศษ, Syn. fragility,frailty,failing,fondness,bent
English-Thai: Nontri Dictionary
weak(adj) อ่อนแอ,แผ่ว,เหลาะแหละ,อ่อน,วาย,เซ็ง,กะปลกกะเปลี้ย
weaken(vt) ทำให้อ่อนลง,ทำให้อ่อนแอ,ทำให้เบาลง
weakness(n) ความอ่อนแอ,ความกะปลกกะเปลี้ย,จุดอ่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
weak endingท้ายบาทเบา [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
weak acidกรดอ่อน, 1. โมเลกุลหรือไอออน ที่ให้โปรตอนได้น้อย  2. สารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้ H3O+ ได้น้อย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แพ้ทาง (v.) have a weak point or spot
กระเสาะ (adj.) weak See also: languid, feeble, feckless, sickly, debilitated Syn. เสาะ, กระแสะ, กระเสาะกระแสะ, เพลีย, อ่อนเพลีย
กระแสะ (adj.) weak See also: languid, feeble, feckless, sickly, debilitated Syn. เสาะ, กระเสาะ, กระเสาะกระแสะ, เพลีย, อ่อนเพลีย
กำเสาะ (adj.) weak See also: languid, feeble, feckless, sickly, debilitated Syn. เสาะ, กระเสาะ, กระแสะ, กระเสาะกระแสะ, เพลีย, อ่อนเพลีย
ทรพล (adj.) weak See also: feeble, breakable, delicate, sickly Syn. อ่อนแอ, ท้อแท้ Ops. เข้มแข็ง
ทุพพล (adj.) weak See also: feeble, lean, thin, disheartened, frail Syn. อ่อนแอ, ท้อแท้
ทุรพล (adj.) weak See also: feeble, lean, thin, disheartened, frail Syn. อ่อนแอ, ท้อแท้, ทุพพล
บอบ (adj.) weak See also: faint, feeble Syn. อ่อนเปลี้ย, บอบช้ำ Ops. แข็งแรง
ปวกเปียก (adj.) weak See also: not strong Syn. อ่อนแอ
ปวกเปียก (adj.) weak See also: not strong Syn. อ่อนแอ
อ่อนปวกเปียก (adj.) weak See also: incapable Syn. ปวกเปียก, อ่อนเปียก
อ่อนเปียก (adj.) weak See also: incapable Syn. อ่อนปวกเปียก, ปวกเปียก
เสาะ (adj.) weak See also: fragile, frail, infirm Syn. อ่อนแอ, ไม่เข้มแข็ง, ใจเสาะ Ops. เข้มแข็ง, หนักแน่น
เสาะแสะ (v.) weak See also: feeble, flimsy Syn. กระเสาะกระแสะ, โรยแรง, อ่อนเพลีย Ops. แข็งแรง
ไม่เข้มแข็ง (adj.) weak See also: fragile, frail, infirm Syn. อ่อนแอ, ใจเสาะ Ops. เข้มแข็ง, หนักแน่น
ย่อหย่อน (v.) weaken See also: abate, decrease, diminish, drop off, slacken, reduce Syn. อ่อนกำลัง, อ่อนแอ
อ่อนกำลัง (v.) weaken See also: diminish Syn. อ่อนแรง
อ่อนปวกเปียก (v.) weaken See also: be forceless, be powerless Syn. อ่อนเปียก
อ่อนเปียก (v.) weaken See also: be powerless, be forceless Syn. อ่อนปวกเปียก, ปวกเปียก
ความจำเสื่อม (n.) weaken remembrance See also: deteriorated remembrance Ops. การระลึกได้
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What are your strengths and weaknesses?จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณคืออะไร?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Many are too weak to defend their ration against thieves.จำนวนมากอ่อนแรงเกินกว่า จะมาสนใจว่าใครแย่งกิน
Flowers are weak and helpless, and they know it.ดอกไม้อ่อนแอและก็ช่วยตัวเองไม่ได้
The only rule in our world is that the weak become the victims of the strong.กฏเดียวของโลกพวกข้า คือผู้อ่อนแอย่อม พ่ายผู้แข็งแกร่ง
A world where the weak become the victims of the strong...โลกที่ผู้อ่อนแอย่อม พ่ายผู้แข็งแกร่ง
The bodies are weak and uncoordinated but are capable of inflicting damage on people and property.'ศพพวกนี้อ่อนแอ และเคลื่อนไหวสับสน' 'แต่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชนได้'
Prince Ali, Handsome is he, Ali Ababwa That physique, how can I speak Weak at the kneeเจ้าชายอาลี ความหล่อของเขา อาลี อะบาวา รูปร่างนั่น พูดได้ว่าไม่เคยคุกเข่ายอมใครเลย
When the poison broke into her body, she whispered to me that she would rather kill her own weak spirit so she could give me a stronger one.ตอนที่พิษเข้าสู่ร่างกายของเธอ เธอกระซิบกับแม่ว่า เธอขอฆ่าวิญญาณอันอ่อนแอของเธอเสียดีกว่า... เธอจะได้มอบวิญญาณที่แข็งแกร่งไว้ให้แม่
Oh, I'm feeling weak with hunger!โอย.. ชั้นรู้สึกอ่อนเพลียและหิวโหย
Blessed is he who, in the name of charity and goodwill, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดีที่ คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ...
Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper... and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดี คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขา ...
Blessed is he who, in the name of charity and good will, shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children.ความสุขคือคนที่อยู่ในชื่อขององค์กรการกุศลและความปรารถนาดี คนเลี้ยงแกะที่อ่อนแอผ่านหุบเขาแห่งความมืด สำหรับเขาเป็นอย่างแท้จริงรักษาพี่ชายของเขาและการค้นหาของเด็กที่หายไป
You're too weak to work, and too weak to leave.เธออ่อนแอเกินจะทำงาน - และเกินจะหนี

weak ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
任侠[rèn xiá, ㄖㄣˋ ㄒㄧㄚˊ, 任侠 / 任俠] chivalrous; helping the weak for the sake of justice
空城计[kōng chéng jì, ㄎㄨㄥ ㄔㄥˊ ㄐㄧˋ, 空城计 / 空城計] empty city strategy (成语 saw), cf Zhuge Liang 諸葛亮|诸葛亮 playing the guqin 古琴 zither over the open gate to his empty fort, fooling Sima Yi 司馬懿|司马懿 into suspecting an ambush; a bold front hides a weak defense; double bluff
乘虚而入[chéng xū ér rù, ㄔㄥˊ ㄒㄩ ㄦˊ ㄖㄨˋ, 乘虚而入 / 乘虛而入] to enter by exploiting a weak spot (成语 saw); to take advantage of a lapse
短处[duǎn chù, ㄉㄨㄢˇ ㄔㄨˋ, 短处 / 短處] shortcoming; defect; fault; one's weak points
避实就虚[bì shí jiù xū, ㄅㄧˋ ㄕˊ ㄐㄧㄡˋ ㄒㄩ, 避实就虚 / 避實就虛] stay clear of the enemy's main force and; strike at his weak points
弱不禁风[ruò bù jīn fēng, ㄖㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄣ ㄈㄥ, 弱不禁风 / 弱不禁風] too weak to stand up to the wind (成语 saw); extremely delicate; fragile state of health
哪壶不开提哪壶[nǎ hú bù kāi tí nǎ hú, ㄋㄚˇ ㄏㄨˊ ㄅㄨˋ ㄎㄞ ㄊㄧˊ ㄋㄚˇ ㄏㄨˊ, 哪壶不开提哪壶 / 哪壺不開提哪壺] lit. mention the pot that doesn't boil (俗语 common saying); to touch a sore spot; to talk about sb's weak point
[mián, ㄇㄧㄢˊ, 绵 / 綿] silk down; silky smooth; cotton (used for 棉); to continue uninterrupted; unending; soft and weak; weak (e.g. my humble efforts, as humility expr.); (dial.) mild-mannered
差生[chà shēng, ㄔㄚˋ ㄕㄥ, 差生] weak student
弱作用[ruò zuò yòng, ㄖㄨㄛˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 弱作用] weak interaction
弱脉[ruò mài, ㄖㄨㄛˋ ㄇㄞˋ, 弱脉 / 弱脈] weak pulse
弱酸[ruò suān, ㄖㄨㄛˋ ㄙㄨㄢ, 弱酸] weak acid
衰微[shuāi wēi, ㄕㄨㄞ ㄨㄟ, 衰微] be in decline; decline; wane; be weakened
[chán, ㄔㄢˊ, 孱] coward; weak
懦弱[nuò ruò, ㄋㄨㄛˋ ㄖㄨㄛˋ, 懦弱] cowardly; weak
积弱[jī ruò, ㄐㄧ ㄖㄨㄛˋ, 积弱 / 積弱] cumulative weakness; to decline (over time); degeneration
敲竹杠[qiāo zhú gàng, ㄑㄧㄠ ㄓㄨˊ ㄍㄤˋ, 敲竹杠 / 敲竹槓] extortion by taking advantage of sb's weakness
愚懦[yú nuò, ㄩˊ ㄋㄨㄛˋ, 愚懦] ignorant and weak
[dàn, ㄉㄢˋ, 淡] insipid; diluted; weak; light in color; tasteless; fresh; indifferent; nitrogen
力不从心[lì bù cóng xīn, ㄌㄧˋ ㄅㄨˋ ㄘㄨㄥˊ ㄒㄧㄣ, 力不从心 / 力不從心] less capable than desirable (成语 saw); not as strong as one would wish; the spirit is willing but the flesh is weak
瘫软[tān ruǎn, ㄊㄢ ㄖㄨㄢˇ, 瘫软 / 癱軟] limp; weak
[bó, ㄅㄛˊ, 薄] meager; mean; weak; poor; frail; frivolous; to despise; to look down on; surname Bo
[xū, ㄒㄩ, 嬬] mistress, concubine; weak
多愁多病[duō chóu duō bìng, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄉㄨㄛ ㄅㄧㄥˋ, 多愁多病] much sorrows and illness (成语 saw); melancholy and weakly
脓包[nóng bāo, ㄋㄨㄥˊ ㄅㄠ, 脓包 / 膿包] pustule; worthless person; good-for-nothing; useless weakling
高下[gāo xià, ㄍㄠ ㄒㄧㄚˋ, 高下] relative superiority (better or worse, stronger or weaker, above or below etc)
囊揣[nāng chuài, ㄋㄤ ㄔㄨㄞˋ, 囊揣] soft, fat meat of pig's belly; sow's sagging teats; weakling; flabby person; also written 囊膪
囊膪[nāng chuài, ㄋㄤ ㄔㄨㄞˋ, 囊膪] soft, fat meat of pig's belly; sow's sagging teats; weakling; flabby person; also written 囊揣
弱受[ruò shòu, ㄖㄨㄛˋ ㄕㄡˋ, 弱受] submissive; yielding; weak; opposite to 強攻|强攻
怯弱[qiè ruò, ㄑㄧㄝˋ ㄖㄨㄛˋ, 怯弱] timid; weak
怯懦[qiè nuò, ㄑㄧㄝˋ ㄋㄨㄛˋ, 怯懦] timid; gutless; weakling
窝脓包[wō nóng bāo, ㄨㄛ ㄋㄨㄥˊ ㄅㄠ, 窝脓包 / 窩膿包] useless weakling
[níng, ㄋㄧㄥˊ, 儜] weak; wearied; in distress
削弱[xuē ruò, ㄒㄩㄝ ㄖㄨㄛˋ, 削弱] weaken
[chuò, ㄔㄨㄛˋ, 婥] weak; delicate
[ruò, ㄖㄨㄛˋ, 弱] weak; feeble; young; inferior
弱化[ruò huà, ㄖㄨㄛˋ ㄏㄨㄚˋ, 弱化] weaken; make weaker
弱智[ruò zhì, ㄖㄨㄛˋ ㄓˋ, 弱智] weak-minded; mentally deficient; retarded

weak ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak
アメリカンコーヒー[, amerikanko-hi-] (n) American coffee (i.e. weak and tasteless)
お薄;御薄[おうす, ousu] (n) (See 抹茶) weak matcha
ぺらぺら[, perapera] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) fluent; fluency; (2) flipping (pages); (3) thin or weak (paper, cloth); (P)
よぼよぼ[, yoboyobo] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) unsteady; tottering; (2) weak from old age; infirm
わきが甘い;脇が甘い[わきがあまい, wakigaamai] (exp,adj-i) (1) preventing one's opponent from getting an underarm grip (in sumo); (2) having weak defenses
不得手[ふえて, fuete] (adj-na,n) weak point; unskillfulness
不能[ふのう, funou] (adj-na,n) incompetency; inefficiency; impossibility; weak point; imbecility; (P)
付け目[つけめ, tsukeme] (n) (to aim at) a weak point
任侠;仁侠[にんきょう;じんきょう, ninkyou ; jinkyou] (adj-na,n,adj-no) (See 任侠団体,男伊達・1) chivalry; generosity; heroism; chivalrous spirit; helping the weak and fighting the strong
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P)
古糊[ふるのり, furunori] (n) aged paste; microbially fermented weak adhesive for restoration of Japanese works of art on paper
孤弱[こじゃく, kojaku] (n,adj-na) (1) (arch) young orphan; (2) (arch) being alone and weak with no place to go to
尻窄み[しりすぼみ;しりつぼみ, shirisubomi ; shiritsubomi] (n) weak ending; tapering; anticlimax; tame ending
弱い[よわい, yowai] (adj-i) weak; frail; delicate; tender; unskilled; weak (wine); (P)
弱い相互作用[よわいそうごさよう, yowaisougosayou] (n) weak interaction (physics)
弱結合[じゃくけつごう, jakuketsugou] (n) weak coupling (physics)
弱腰外交[よわごしがいこう, yowagoshigaikou] (n) weak foreign policy; weak-kneed diplomacy
弱視[じゃくし, jakushi] (n,adj-no) amblyopia; weak sight
弱電[じゃくでん, jakuden] (n) weak electric current
弱電線[じゃくでんせん, jakudensen] (n) weak electrical current line (e.g. intercom)
泣き所;泣き処;泣きどころ[なきどころ, nakidokoro] (n) weak point; vulnerable point; Achilles' heel
準否定[じゅんひてい, junhitei] (n) (obsc) {ling} quasi-negation (e.g. use of words like 'hardly', 'seldom', 'barely'); weak negation
無縁社会[むえんしゃかい, muenshakai] (n) society in which individuals are isolated and have weak personal links between each other
男伊達;男達[おとこだて, otokodate] (n) (1) chivalrous man who helps the weak and fights the strong; knight in shining armor; (2) (See 任侠,侠客) ruffians who act under the pretence of being chivalrous
秋の鹿は笛に寄る[あきのしかはふえによる, akinoshikahafueniyoru] (exp) (obsc) people may bring about their demise for love (like a deer coming forth when it hears a hunter's whistle in mating season); it is easy to have one's weak points taken advantage of
竜頭蛇尾[りゅうとうだび, ryuutoudabi] (n) a strong beginning and a weak ending; an anticlimax
素粒子の相互作用[そりゅうしのそうごさよう, soryuushinosougosayou] (n) fundamental interaction (i.e. gravitation, electromagnetism, weak interaction, strong interaction)
胃弱[いじゃく, ijaku] (n,adj-no) dyspepsia; indigestion; weak digestion
苦手[にがて, nigate] (adj-na,n) (1) poor (at); weak (in); not very good (at); (2) dislike (of); (P)
薄い[うすい, usui] (adj-i) (1) thin; (2) pale; light; (3) watery; dilute; sparse; (4) weak (taste, etc.); (5) slim (probability, etc.); small; (P)
薄力粉;箔力粉(iK)[はくりきこ, hakurikiko] (n) wheat flour of low viscosity; weak flour
虚弱児[きょじゃくじ, kyojakuji] (n) physically weak or sickly child
足切り[あしきり, ashikiri] (n) (1) Japanese children's game; (2) (sens) preliminary test to eliminate weak contenders
足弱[あしよわ, ashiyowa] (adj-na,n) having weak legs; slow walker
軟弱外交[なんじゃくがいこう, nanjakugaikou] (n) weak foreign policy; weak-kneed diplomacy
長短[ちょうたん, choutan] (n) (1) length; (2) long and short; advantages and disadvantages; pluses and minuses; strong and weak points; merits and demerits; (P)
雨台風[あめたいふう, ametaifuu] (n) (See 風台風) rain-laden typhoon (with relatively weak wind)
アメリカン[, amerikan] (n,adj-f) (1) American; (2) (abbr) (See アメリカンコーヒー) American coffee (weaker than regular Japanese coffee); (P)
ウィーク(P);ウイーク[, ui-ku (P); ui-ku] (n) (1) week; (2) weak; (P)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
意気地のない[いくじのない, ikujinonai] Thai: เข่าอ่อน English: weak-kneed

weak ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตรกิริยาอย่างอ่อน[n. exp.] (antarakiriy) EN: weak interaction ; weak force ; weak nuclear force FR: interaction faible [f] ; force faible [f]
แบบบาง[adj.] (baēpbāng) EN: delicate ; weak ; fragile ; easily damaged FR: frêle ; fluet ; fragile
บอบ[adj.] (bøp) EN: weak ; faint ; feeble FR: épuisé ; crevé (fam.) ; affaibli ; nase (fam.)
ใจอ่อน[adj.] (jai-øn) EN: meek ; softhearted ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed FR: sensible ; au coeur tendre ; doux
จาง[adj.] (jāng) EN: light ; insipid ; faint ; pale ; thin ; dim ; weak ; hazy FR: pâle ; fade ; faible ; passé ; fané ; éteint ; vague ; insipide
จืด[adj.] (jeūt) EN: light ; mild ; weak FR: doux
จุดด้อย[n. exp.] (jut døi) EN: defect ; weak point FR: point faible [m]
จุดอ่อน[n.] (jut-øn) EN: weakness ; weak point ; vulnerable spot ; fault ; flaw ; loophole ; shortcoming ; demerit FR: faiblesse [f] ; point faible [m] ; point vulnérable [m] ; talon d'Achille [m]
กำเสาะ[adj.] (kamsǿ) EN: weak FR:
ข้อด้อย[n. exp.] (khø dǿi) EN: disadvantage ; weak spot FR: point faible [m]
ครึ่งผีครึ่งคน[adj.] (khreung phī) EN: near death ; on the brink of death ; extremely weak ; of fatal end FR: à l'article de la mort ; mourant ; agonisant ; à moitié mort
ความต่อเนื่องอย่างอ่อน[n. exp.] (khwām tøneū) EN: weak continuity FR:
กระบั้วกระเบี้ย[adj.] (krabūakrabī) EN: weak FR:
กระดูกอ่อน[adj. (loc.)] (kradūk-øn) EN: weak ; green FR:
กระออดกระแอด[adj.] (kra-øtkra-a) EN: sickly ; feeble ; weak FR: maladif ; souffreteux ; faible
กระปั้วกระเปี้ย[adj.] (krapūakrapī) EN: weak FR:
กรดอ่อน[n. exp.] (krot øn) EN: weak acid FR:
ละเหี่ย[v.] (lahīa) EN: feel weary ; feel tired ; feel weak ; feel exhausted ; languish ; lose heart ; be despondent FR:
หลง[adj.] (long) EN: lost ; confused ; forgotten ; neglected ; mentally weak FR:
ไม่มีกำลัง[adj.] (mai mī kaml) EN: weak ; without energy ; without strength FR: faible ; sans énergie ; sans force
เหน็ด[v.] (net) EN: be tired ; be fatigued ; be weak FR:
อ่อน[adj.] (øn) EN: weak ; feeble ; frail ; flabby ; faint FR: faible
อ่อนแอ[adj.] (øn-aē) EN: weak ; feeble ; tired ; flabby ; weary ; vulnerable ; decrepit FR: faible ; fragile ; frêle ; vulnérable ; flasque
อ่อนใจ[v.] (ønjai) EN: fatigue ; feel tired ; feel exhausted ; feel weary ; feel weak ; feel utterly weary FR:
อ่อนกำลัง[adj.] (øn kamlang) EN: weak (physically) FR: faible (physiquement)
อ่อนเพลีย[v.] (ønphlīa) EN: be tired ; be exhausted ; be listless ; be weak ; be fatigued FR:
อ่อนเพลีย[adj.] (ønphlīa) EN: weak ; spent ; worn out ; pooped ; tired out ; debilated FR: affaibli ; faible ; diminué ; prostré ; abattu
อ่อนเปียก[adj.] (ønpīek) EN: weak ; incapable FR:
อ่อนเปลี้ย[v.] (ønplīa) EN: be exhausted ; be tired ; be listless ; be weak ; be fatigued ; be knackered FR:
อ่อนปวกเปียก[adj.] (ønpuakpīek) EN: weak ; incapable FR: flasque ; mollasse
อ่อนแรง[v. exp.] (øn raēng) EN: be weak ; be tender ; be infirm ; be feeble FR: manquer de force
อ่อนแรง[adj.] (øn raēng) EN: weak ; played out FR: faiblard (fam.)
ออดแอด[adj.] (øt-aēt) EN: sickly ; feeble ; weak FR: maladif ; souffreteux ; faible
แพ้ทาง[v. exp.] (phaē thāng) EN: have a weak point ; lose out on strategy ; be outwitted (by) FR:
ผงอบ[adj.] (pha-ngøp) EN: near death ; very weak FR: très faible
เพลีย[X] (phlīa) EN: exhausted ; weak ; tired ; worn out FR: courbatu ; fatigué ; faible ; las ; épuisé
โผเผ[adj.] (phōphē) EN: spent ; worn out ; pooped ; weak FR: chancelant ; faible ; fatigué ; las
เปลี้ย[adj.] (plīa) EN: tired ; exhausted ; weak FR: fatigué ; épuisé ; avachi ; languissant
ปลกเปลี้ย[v.] (plokplīa) EN: be weak FR:
ปมด้อย[n.] (pomdǿi) EN: weak point ; shortcoming FR:

weak ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeilensummenkriterium {n} [math.] | starkes Zeilensummenkriterium [math.] | schwaches Zeilensummenkriterium [math.]row sum criterion | strong row sum criterion | weak row sum criterion
Schwachstrom {m}low-voltage current; weak current
Schwächezustand {m}state of weakness; weak condition
Ellbogengesellschaft {f}society where the weakest go to the wall
Angriffspunkt {m} | einen Angriffspunkt bieten | keine Angriffspunkte bietenweak point | to lay oneself open to attack | not to lay oneself open to attack
Stärken-Schwächen- und Chancen-Risiko-Analyse; SWOT-Analyse {f}SWOT analysis; strengths, weaknesses, opportunities, and threats analysis
schwach; flau {adj} | schwächer; flauer | am schwächsten; am flauestenweak | weaker | weakest
Gedächtnisschwäche {f}weakness of memory

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า weak
Back to top