ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

defect

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *defect*, -defect-

defect ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
defect (n.) ข้อบกพร่อง See also: จุดอ่อน, จุดผิดพลาด, มลทิน, ปมด้อย, ข้อตำหนิ Syn. flaw, blemish, deficiency Ops. adequate, strength
defect (vi.) ละทิ้ง See also: เปลี่ยนใจ, ย้ายพรรค Syn. apostatize, desert
defect from (phrv.) ละทิ้ง See also: ออกจาก
defect to (phrv.) หลบหนีออกจากประเทศ (เพื่อไปเข้าข้างประเทศอื่น)
defection (n.) การเอาใจออกห่าง See also: การละทิ้ง
defective (adj.) มีข้อบกพร่อง See also: มีจุดอ่อน, มีข้อตำหนิ, มีข้อเสีย, ใช้งานไม่ได้ Syn. imperfect, incomplete Ops. correct, perfect
defectively (adv.) อย่างเลว See also: อย่างไม่ดีพอ Syn. unsuccessfully
defector (n.) ผู้ที่เลิกศรัทธา Syn. betrayer
English-Thai: HOPE Dictionary
defect(ดิเฟคทฺ') {defected,defecting,defects} n. ข้อบกพร่อง,ปมด้อย,ข้อเสียหาย,สิ่งที่ขาดตกบกพร่อง. vi. ละทิ้ง,เอาใจออกห่าง,หนีงาน,หลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. flaw-A. strength
defection(ดีเฟค'เชิน) n. การละทิ้ง,การเอาใจออกห่าง,การไม่ปฏิบัติตาม,การหลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. desertion
defective(ดิเฟค'ทิฟว) adj. มีข้อบกพร่อง,มีจุดบกพร่อง,ไม่ปกติ,ไม่สมบูรณ์,พิการ,ขาด,เสีย., See also: defectiveness n. ดูdefective, Syn. marred ###A. intact
defector(ดิเฟค'เทอะ) n. ผู้ละทิ้ง,ผู้เอาใจออกห่าง,ผู้หลบหนีออกนอกประเทศ, Syn. traitor
English-Thai: Nontri Dictionary
defect(n) ความบกพร่อง,ข้อบกพร่อง,ข้อเสีย,ปมด้อย
defection(n) การปลีกตัวออกจาก,การเอาใจออกห่าง,การละทิ้ง,การหนีออกนอกประเทศ
defective(adj) บกพร่อง,ขาด,พิการ,ไม่สมบูรณ์,ไม่ปกติ,เสีย
defector(n) ผู้เอาใจออกห่าง,ผู้ละทิ้ง,ผู้หลบหนีออกนอกประเทศ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
defect๑. การชำรุด๒. ตำหนิ, ข้อบกพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
defective๑. -บกพร่อง๒. ผู้พิการ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
defectorผู้แปรพักตร์, ผู้เอาใจออกหาก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Defectแหว่ง [การแพทย์]
Defective productผลิตภัณฑ์มีตำหนิ [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้อด้อย (n.) defect See also: blemish, deficiency, shortcoming, flaw, fault Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, จุดด้อย, จุดบกพร่อง
จุดด้อย (n.) defect See also: blemish, deficiency, shortcoming, flaw, fault Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, จุดบกพร่อง, ข้อด้อย
จุดบกพร่อง (n.) defect See also: blemish, deficiency, shortcoming, flaw, fault Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, จุดด้อย, ข้อด้อย
ตำหนิ (n.) defect See also: deficiency, blemish, flaw, blot, soil, taint Syn. รอยตำหนิ Ops. สมบูรณ์
บกพร่อง (v.) defect See also: default, neglect Syn. สะเพร่า Ops. สมบูรณ์, เต็มเปี่ยม
รอยตำหนิ (n.) defect See also: deficiency, blemish, flaw, blot, soil, taint Ops. สมบูรณ์
สิ่งบกพร่อง (n.) defect See also: blemish, deficiency, shortcoming, flaw, fault Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, จุดด้อย, จุดบกพร่อง, ข้อด้อย
บกพร่อง (adv.) defectively See also: faultily Syn. สะเพร่า, ขาดตกบกพร่อง Ops. สมบูรณ์, เต็มเปี่ยม
ผู้แปรพักตร์ (n.) defector Ops. ผู้ภักดี
ขาดตกบกพร่อง (v.) be defective See also: lack Syn. ไม่ครบ, ไม่บริบูรณ์
มีข้อตำหนิ (v.) be defective See also: be imperfect, have a weak point, have a flaw Syn. มีจุดอ่อน, มีข้อเสีย Ops. ครบบริบูรณ์
มีข้อบกพร่อง (v.) be defective See also: be imperfect, have a weak point, have a flaw Syn. มีจุดอ่อน, มีข้อตำหนิ, มีข้อเสีย Ops. ครบบริบูรณ์
มีข้อเสีย (v.) be defective See also: be imperfect, have a weak point, have a flaw Syn. มีจุดอ่อน, มีข้อตำหนิ Ops. ครบบริบูรณ์
มีจุดอ่อน (v.) be defective See also: be imperfect, have a weak point, have a flaw Syn. มีข้อตำหนิ, มีข้อเสีย Ops. ครบบริบูรณ์
ไม่ครบ (v.) be defective See also: lack Syn. ไม่บริบูรณ์
ไม่บริบูรณ์ (v.) be defective See also: lack Syn. ไม่ครบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am if I can help on the rhomboid flap in your next mohs defect repair.ฉันเป็น ถ้าฉันสามารถช่วยปีกให้ ขยับได้ในการซ่อมแซมต่อไปของเธอละ
We need to pinpoint which defect she has so we can start her on the right anticoagulant.เราต้องระบุสาเหตุว่าเธอป่วยด้วยโรคอะไร เราถึงสามารถรักษาเธอได้ถูกวิธี
No sign of a heart defect at all.ไม่มีสัญญานของหัวใจเสียหาย
A day? A week? You know, you were born with that same heart defect your little brother had.กี่วัน กี่อาทิตย์ แกรู้ แกเกิดมามีโรคหัวใจบกพร่อง เหมือนกับพี่ชายตัวเล็กๆของแก
Birth defect is no longer an issue.ต่อไปนี้ ไม่มีใครเกิดมาพิการแล้วนะ
Vascular defect coupled with constant arm movement could siphon blood flow from the brain.หลอดเลือดเสียหาย ทำให้การเคลื่อนไหวแขนผิดปกติ ทำให้เลือดไหลจากสมองติดขัด
♪ nice girls, not one with a defect* nice girls, not one with a defect *
Want to say have everything is fine except for one small defect ; the fly in the ointment. Then, that is height have a bit of.เธ—เธธเธเธญเธขเนˆเธฒเธ‡เธ”เธตเธกเธฒเธเน€เธฅเธขเธ„เธฃเธฑเธšเธˆเธฐเธกเธตเธเน‡เนเธ„เนˆเธˆเธธเธ”เน€เธฅเน‡เธเน†เธ™เน‰เธญเธขเน†
Sentiment is a chemical defect found in the losing side.ความรู้สึกอ่อนไหว เป็นความบกพร่องของสารเคมีที่นำมาแต่การสูญเสีย
Your birth defect is the first thing that people see.ปมด้อยตั้งแต่เกิดของเธอ จะเป็นสิ่งแรกที่ผู้คนเห็น
I would like to defect to Iran.ฉันต้องการที่จะหลบหนีออกจากอิหร่าน.
A... defect of my genomgineering.ข้อบกพร่องของ genomgineering ของฉัน

defect ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, 病] ailment; sickness; illness; disease; fall ill; sick; defect
先天性缺陷[xiān tiān xìng quē xiàn, ㄒㄧㄢ ㄊㄧㄢ ㄒㄧㄥˋ ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ, 先天性缺陷] birth defect
出生缺陷[chū shēng quē xiàn, ㄔㄨ ㄕㄥ ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ, 出生缺陷] birth defect
[cī, ㄘ, 疵] blemish; flaw; defect
低能儿[dī néng ér, ㄉㄧ ㄋㄥˊ ㄦˊ, 低能儿 / 低能兒] subnormal child; mental defective
颚裂[è liè, ㄜˋ ㄌㄧㄝˋ, 颚裂 / 顎裂] cleft palate (birth defect)
不完美[bù wán měi, ㄅㄨˋ ㄨㄢˊ ㄇㄟˇ, 不完美] defective; imperfect
投诚[tóu chéng, ㄊㄡˊ ㄔㄥˊ, 投诚 / 投誠] defection
过失[guò shī, ㄍㄨㄛˋ ㄕ, 过失 / 過失] defect; fault
[qiān, ㄑㄧㄢ, 骞 / 騫] defective; raise
畸形[jī xíng, ㄐㄧ ㄒㄧㄥˊ, 畸形] deformity; birth defect; abnormality
畸形儿[jī xíng ér, ㄐㄧ ㄒㄧㄥˊ ㄦˊ, 畸形儿 / 畸形兒] deformed child; child with birth defect
毛病[máo bìng, ㄇㄠˊ ㄅㄧㄥˋ, 毛病] fault; defect; shortcomings
实女[shí nǚ, ㄕˊ ㄋㄩˇ, 实女 / 實女] female suffering absence or atresia of vagina (as birth defect)
兔唇[tù chún, ㄊㄨˋ ㄔㄨㄣˊ, 兔唇] hare lip (birth defect)
受性[shòu xìng, ㄕㄡˋ ㄒㄧㄥˋ, 受性] inborn (ability, defect)
故障[gù zhàng, ㄍㄨˋ ㄓㄤˋ, 故障] malfunction; breakdown; defect; shortcomingfault; failure; impediment; error; bug (in software)
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 陷] pitfall; trap; to get stuck; to sink; to cave in; to frame (false charge); to capture (a city in battle); to fall (to the enemy); defect
短处[duǎn chù, ㄉㄨㄢˇ ㄔㄨˋ, 短处 / 短處] shortcoming; defect; fault; one's weak points
言语失常症[yán yǔ shī cháng zhèng, ㄧㄢˊ ㄩˇ ㄕ ㄔㄤˊ ㄓㄥˋ, 言语失常症 / 言語失常症] speech defect
言语缺陷[yán yǔ quē xiàn, ㄧㄢˊ ㄩˇ ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ, 言语缺陷 / 言語缺陷] speech defect
语言缺陷[yǔ yán quē xiàn, ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄑㄩㄝ ㄒㄧㄢˋ, 语言缺陷 / 語言缺陷] speech defect
语言障碍[yǔ yán zhàng ài, ㄩˇ ㄧㄢˊ ㄓㄤˋ ㄞˋ, 语言障碍 / 語言障礙] speech defect
次品[cì pǐn, ㄘˋ ㄆㄧㄣˇ, 次品] substandard products; defective; seconds

defect ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
先天的障害[せんてんてきしょうがい, sententekishougai] (n) birth defect
格子欠陥[こうしけっかん, koushikekkan] (n) lattice defect
欠陥車[けっかんしゃ, kekkansha] (n) defective car; car with a (structural) defect
疵瑕[しか, shika] (n) blemish; flaw; defect
矯角殺牛[きょうかくさつぎゅう, kyoukakusatsugyuu] (exp) trying to straighten the horns of a bull, and killing it in the process; trying to correct a small defect and ruining the whole thing; The cure is worse than the disease
記憶障害[きおくしょうがい, kiokushougai] (n) defect of memory
輝点[きてん, kiten] (n) light spot (e.g. blip on radar); always-on pixel (as a defect in LCD screens, etc.); calescence point
一失[いっしつ, isshitsu] (n) disadvantage (defect, error)
不具合[ふぐあい, fuguai] (adj-na,n) (1) flaw; defect; bug; malfunction; failure; discrepancy; (2) inconvenient
不完全[ふかんぜん, fukanzen] (adj-na,n) imperfect; incomplete; faulty; defective; (P)
不良[ふりょう, furyou] (adj-na,adj-no,n) badness; inferiority; delinquency; failure; defect; blemish; (P)
不良トラック[ふりょうトラック, furyou torakku] (n) {comp} defective track
不良品[ふりょうひん, furyouhin] (n) inferior goods; defective product
五体満足[ごたいまんぞく, gotaimanzoku] (n,adj-na) with no physical defects; in perfectly good health; sound in wind and limb
亡命[ぼうめい, boumei] (n,vs) flight from one's country; seeking asylum; defection; emigration (for political reasons); (going into) exile; becoming a (political) refugee; (P)
傷(P);疵;瑕;創[きず, kizu] (n) (1) wound; injury; cut; gash; bruise; scratch; scrape; scar; (2) chip; crack; scratch; nick; (3) (See 玉に疵) flaw; defect; weakness; weak point; (4) stain (on one's reputation); disgrace; dishonor; dishonour; (5) (See 心の傷) (emotional) hurt; hurt feelings; (P)
傷物;疵物;傷もの[きずもの, kizumono] (n,adj-no) (1) defective article; damaged goods; (2) deflowered girl; unvirtuous girl
口下手[くちべた, kuchibeta] (adj-na,n) defective speech; slowness of speech; poor talker; tongue-tied person
奇形;畸形;畸型[きけい, kikei] (n,adj-no) (1) birth defect; deformity; malformation; (2) misshapenness
棄教[ききょう, kikyou] (n,vs) (See 背教) apostasy; renunciation (e.g. of a religion); defection
欠点[けってん, ketten] (n) faults; defect; weakness; (P)
欠陥[けっかん, kekkan] (n) (1) defect; fault; deficiency; deformity; (2) shortage; gap; (P)
欠陥品[けっかんひん, kekkanhin] (n) defective merchandise
欠陥商品[けっかんしょうひん, kekkanshouhin] (n) defective merchandise
瑕疵[かし, kashi] (n) (uk) flaw; defect; blemish
瑕疵担保[かしたんぽ, kashitanpo] (n) warranty against defects
瑕疵担保責任[かしたんぽせきにん, kashitanposekinin] (n) warranty against defects
背教[はいきょう, haikyou] (n,adj-no) apostasy; renunciation (e.g. of a religion); defection
脱党[だっとう, dattou] (n,vs) defection from or leaving a (political) party
脱北者[だっぽくしゃ, dappokusha] (n) people who have successfully fled from North Korea; North Korean defectors
脱落[だつらく, datsuraku] (n,vs) (1) loss; dropping out; falling by the wayside; (2) omission; lacuna; gap; hiatus; (3) desertion; defection; (4) apostasy; (P)
過失[かしつ, kashitsu] (n) (1) error; blunder; accident; (2) fault; defect; (P)
離散集合[りさんしゅうごう, risanshuugou] (n,vs) meeting and parting; gathering and scattering; alignment and realignment; alternating alliance and rupture; alternating cooperation and defection
Japanese-English: COMDICT Dictionary
不良トラック[ふりょうトラック, furyou torakku] defective track

defect ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บกพร่อง[v.] (bokphrǿng) EN: defect ; default ; neglect ; lack ; be deficient ; be wanting ; be remiss FR:
บุรุษโทษ[n.] (burutsathōt) EN: human evil characteristics ; human defect FR:
ชำรุดบกพร่อง[v.] (chamrut bok) EN: have a defect FR:
จุดด้อย[n. exp.] (jut døi) EN: defect ; weak point FR: point faible [m]
แก้ข้อบกพร่อง[v. exp.] (kaē khø bok) EN: repair a defect FR:
ข้อบกพร่อง[n. exp.] (khøbokphrǿn) EN: fault ; flaw ; error ; blunder ; defect ; weakness ; drawback ; shortcoming ; loophole FR: faute [f] ; défaut [m]
ข้อเสีย[n.] (khøsīa) EN: disadvantage ; shortcoming ; defect ; drawback ; minus ; bad points FR: inconvénient [m]
ความชำรุดบกพร่อง[n.] (khwām chamr) EN: defect FR:
ความชำรุดบกพร่องที่มองไม่เห็น[n. exp.] (khwām chamr) EN: hidden defect FR: défaut caché [m]
มลทิน[n.] (monthin) EN: flaw ; blemish ; defect ; fault ; impurity ; smudge ; stain ; stigma ; cause for suspicion FR: souillure [f] ; impureté [f]
ออกจากพรรค[v. exp.] (øk jāk phak) EN: defect FR: quitter un parti ; faire défection
พิกลพิการ[adj.] (phikon phik) EN: deformed ; crippled ; having a physical defect FR:
ราคี[n.] (rākhī) EN: flaw ; defect ; stain ; impurity ; blemish ; flaw ; reproach FR: souillure [f] ; tache [f] ; impureté [f]
สิ่งที่บกพร่อง[n. exp.] (sing thī bo) EN: defect ; fault FR:
ตำหนิ[n.] (tamni) EN: flaw ; blemish ; defect ; blot ; taint FR: défaut [f]
ทรยศ[v.] (thørayot) EN: betray ; be a traitor ; stab s.o. in the back ; be treacherous ; forsake ; defect FR: trahir ; faire défection
บกพร่อง[adj.] (bokphrǿng) EN: faulty ; defective ; wrong ; not right FR: défectueux ; imparfait
บกพร่อง[adv.] (bokphrǿng) EN: defectively ; faultily FR:
ชำรุดบกพร่อง[adj.] (chamrut bok) EN: defective FR: défectueux
จำนวนพร่อง[n. exp.] (jamnūan phr) EN: deficient number ; defective number FR:
กะพร่องกะแพร่ง[adj.] (kaphrǿngkap) EN: incomplete ; defective ; insufficient FR:
ขาดตกบกพร่อง[v.] (khāttokbokp) EN: be defective ; be deficient FR:
ขาดตกบกพร่อง[adj.] (khāttokbokp) EN: defective ; lacking FR:
ของเสียเป็นศูนย์[n. exp.] (khøngsīa pe) EN: Zero Defects (ZD) FR: zéro défaut [m]
ไม่สมบูรณ์[v.] (mai sombūn) EN: be imperfect ; be incomplete ; be flawed FR: être défectueux
ไม่สมบูรณ์[adj.] (mai sombūn) EN: imperfect ; incomplete ; flawed ; impaired ; sketchy FR: imparfait ; défectueux ; incomplet ; déficient
ไม่ทำงาน[adj.] (mai thamngā) EN: out of order FR: en panne ; défectueux
มีตำหนิ[adj.] (mī tamni) EN: defective FR: défectueux
เป็นคู่ ๆ = เป็นคู่ ๆ[adj.] (pen khū-khū) EN: FR: indéfectible
ผลิตภัณฑ์มีตำหนิ[n. exp.] (phalittapha) EN: defective product FR: produit défectueux [m]
พิการ[adj.] (phikān) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
เสียหาย[adj.] (sīahāi) EN: damaged ; defective ; harmed FR: abîmé ; endommagé ; défectueux

defect ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Herzfehler {m} [med.]cardiac defect
Geburtsfehler {m}congenital defect
Felgenschaden {m}defect of the rim; rim defect
Formmangel {m}formal defect
Erbfehler {m}hereditary defect
Herzklappenfehler {m} [med.]valvular defect; valvular heart defect; valvular insufficiency; heart valve defect
zulässige Ausschusszahl {f}allowable defects
Behebung {f} der Mängelcorrection of the defects
defekt {adj}defective; faulty
Fabrikationsfehler {m}defect in manufacture
Fehlermeldung {m}defect report
fehlerhaft; mangelhaft; schadhaft {adj} | fehlerhafter; mangelhafter; schadhafter | am fehlerhaftesten; am mangelhaftesten; am schadhaftestendefective | more defective | most defective
Felgenhorndefekt {m}defective rim flange
Montagefehler {m}defective mounting
Fabrikationsfehler {m}manufacturing-defective
mangelhaft {adv}defectively
Mängelhaftung {f}responsibility for defects

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า defect
Back to top