ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enervate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enervate*, -enervate-

enervate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enervate (vt.) ทำให้ร่างกายอ่อนแอ See also: ทำให้จิตใจอ่อนแอ Syn. enfeeble, exhaust, weaken
enervated (adj.) ซึ่งอ่อนกำลัง See also: ซึ่งอ่อนแอ Syn. exhausted, worn-out
English-Thai: HOPE Dictionary
enervate(เอน'เนอเวท) vt. ตัดกำลัง,ทำให้อ่อนกำลัง -adj. ซึ่งอ่อนกำลัง., See also: enervation n. ดูenervate enervative adj. ดูenervate enervator n. ดูenervate
enervated(เอน'เนอเวทิด) adj. ไร้พลังงาน,หมดกำลัง,อ่อนเปลี้ยเพลียแรง, Syn. weak
English-Thai: Nontri Dictionary
enervate(vt) ทำให้อ่อนเปลี้ย,ทำให้เพลีย,ทำให้อ่อนแอ,ตัดกำลัง

enervate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐんにゃり[, gunnyari] (adv) limp; enervated
惰弱;懦弱;堕弱(oK)[だじゃく, dajaku] (adj-na,n) (1) apathetic; lackadaisical; spiritless; gutless; weak-willed; unenterprising; enervated; effete; (2) physically weak; feeble; effeminate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enervate
Back to top