ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

debilitate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *debilitate*, -debilitate-

debilitate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
debilitate (vt.) ทำให้อ่อนกำลัง See also: ทำให้ทรุดโทรม, ทำให้อ่อนเพลีย Syn. weaken, enfeeble
debilitated (adj.) อ่อนเปลี้ย See also: เพลีย, อ่อนเพลีย, เหนื่อยอ่อน, อ่อนกำลัง, เพลียแรง Syn. weak, feeble, weary, exhausted Ops. vigorous
English-Thai: HOPE Dictionary
debilitate(ดิบิล'ลิเทท) vt. ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้อ่อนกำลัง,ทำให้ทรุดโทรม., See also: debilitation n. ดูdebilitate debilitative adj. ดูdebilitate, Syn. enfeeble
English-Thai: Nontri Dictionary
debilitate(vt) ทำให้อ่อนแอ,ทำให้อ่อนเพลีย,ทำให้อ่อนกำลัง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Debilitated Physical Conditionไม่สามารถทำงานหรือออกกำลังตามปกติได้ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One warhead of this could debilitate an entire army.เพียงหนึ่งหัวรบของมันสามารถทำให้ทั้งกองทัพอ่อนกำลังได้
But that would debilitate Grayson Global.แต่นั่นจะทำให้เกรสันท์ โกลเบิล ขาดความมั่นคงนะ

debilitate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บั่นทอน[v.] (banthøn) EN: wreck ; destroy ; devastate ; affect ; sap ; debilitate FR: dévaster ; détruire ; réduire ; restreindre ; diminuer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า debilitate
Back to top