ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

welt

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *welt*, -welt-

welt ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
welt (n.) รอยแนวยาวบนผิวหนัง (เกิดจากการเฆี่ยนตี) Syn. wale, weal, wheal
welt (n.) ตะเข็บของเสื้อผ้า
welt (vt.) เฆี่ยนอย่างแรง See also: หวดอย่างแรง Syn. flog, lash, whip
welt (vt.) เย็บเป็นแนวตะเข็บ
welter (n.) สิ่งที่ปนเปกันจนยุ่งเหยิง
welter (n.) ความสับสน See also: ความยุ่งเหยิง
welter (vi.) กลิ้งเกลือก Syn. roll, wallow
welter (vi.) เปียกชุ่ม See also: ชุ่มโชก
welter (n.) การชกมวยของนักมวยที่มีน้ำหนักไม่เกิน 60 - 61.6 กิโลกรัม (คำไม่เป็นทางการ)
welter in (phrv.) จมอยู่ใน Syn. grovel in, wallow in
welterweight (n.) นักมวยที่มีน้ำหนักไม่เกิน 60 - 61.6 กิโลกรัม
welterweight (n.) นักกีฬาชนิดอื่น (เช่น นักมวยปล้ำ) ที่มีน้ำหนักไม่เกิน 60 - 61.6 กิโลกรัม
English-Thai: HOPE Dictionary
welt(เวลทฺ) n. แผ่นหนังระหว่างข้างกับพื้นรองเท้า,ขอบเสื้อผ้า,ขอบหนัง สายหนัง,แผ่นไม้หรือโลหะที่ใช้ทาบแนวต่อ,รอยเฆี่ยน,รอยแส้,รอยหวาย vi. เฆี่ยน,หวด,ตีเสียงดัง, Syn. weal
welter(เวล'เทอะ) vi. กลิ้ง,เกลือกกลิ้ง,พลิก,เปียก,ชุ่ม,หมกมุ่น,จุ่ม,พัวพัน n. ความสับสนวุ่นวาย,ความหมกมุ่น,ความมั่วสุม,ความสับสนปนเป,ความโกลาหล,การกลิ้ง,การเกลือกกลิ้ง, Syn. commotion,tumult
welterweight(เวล'เทอะเวท) n. นักมวยหรือนักมวยปล้ำ หรือผู้แข่งขันที่มีน้ำหนักระหว่างรุ่นไลท์เวทกับมิดเดิลเวท (โดยเฉพาะนักมวยอาชีพที่มีน้ำหนัก147ปอนด์)
English-Thai: Nontri Dictionary
welt(n) แผ่นหนัง,รอยเฆี่ยน,แผ่นโลหะ,ผ้าขลิบริม
welter(n) การล้มลุก,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล
welterweight(n) นักมวยหนักระหว่าง 135-147 ปอนด์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
welt; hive; whealตุ่มนูน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Here's how you sew a welt cord.นี่เป็นวิธีเย็บแนวขอบเบาะ
Based on welt diameter, enteroctopus dofleini.ดูจากรอยปูด เอนเทอออคโทพุส โดเฟลอินไน
I got a welt on my head that makes me look like a fricking Star Trek character.ฉันได้ดามบนหัวของฉัน ที่ทำให้ฉันมีลักษณะเหมือนตัว ละครทเรคดาว
You may be the best welterweight in the country, but I'll kick your goddamn head in.ฉันไม่สน ถึงนายจะเป็นนักมวย เวลเตอร์เวทที่เก่งสุดในประเทศ ถ้านายหาเรื่องฉัน ฉันจะเตะกะโหลกนายให้ยุบเลย
Here dwelt the spirits of nature from time immemorial.ที่นี่อาศัยอยู่วิญญาณ ของธรรมชาติจากกาลเวลา.
But come to think of it, I still prefer the sweltering summer in Tokyo.แต่มาคิดดูแล้ว ฉันก็ยังชอบฤดูร้อนที่อบอ้าวในโตเกียวอยู่ดี
Genitals are distended and patchy and covered with large red welts.อวัยวะสิบพันธุ์บวมเป็นหย่อมๆ และมีรอยแนวยาวแดง
Welther will have them from the air any minute.ยังไงเราก็ได้ตัวพวกมันจากทางอากาศ ในอีกไม่กี่นาทีแล้ว
Welther. Secure.นี่เวลเธอร์ ปลอดคนแน่นะ
Welther: Probably get reversed engineered. by someone to recreate your A.I. for their needs.น่าจะมีคนรื้อเครื่องมันดูเพื่อสร้างปัญญาประดิษฐ์ ตามแบบที่พวกเขาต้องการนะ
What do those welts look like to you?คุณคิดว่ารอยนี่ คือรอยอะไร
Swa paet he ne abuge and ne swelte noht, ac libbe a on ecnysse.Swa paet he ne abuge and ne swelte noht, ac libbe a on ecnysse.

welt ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鞭痕[biān hén, ㄅㄧㄢ ㄏㄣˊ, 鞭痕] welt; whip scar; lash mark
世界观[shì jiè guān, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄍㄨㄢ, 世界观 / 世界觀] worldview; world outlook; Weltanschauung

welt ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウエルター級[ウエルターきゅう, ueruta-kyuu] (n) welterweight class (boxing)
ジュニアウエルター[, juniaueruta-] (n) junior welter (weight); (P)
ジュニアウエルター級[ジュニアウエルターきゅう, juniaueruta-kyuu] (n) junior welterweight
ベルトシュメルツ[, berutoshumerutsu] (n) weltschmerz
ライトウエルター級[ライトウエルターきゅう, raitoueruta-kyuu] (n) light welterweight
世界像[せかいぞう, sekaizou] (n) picture of the world; world picture; image of the world; Weltbild
世界観[せかいかん, sekaikan] (n) (1) world view; outlook on the world; Weltanschauung (philosophy); (2) appearance of a world (e.g. in fiction); (P)
暑苦しい[あつくるしい, atsukurushii] (adj-i) sultry; sweltering
朱に染まる[あけにそまる, akenisomaru] (exp,v5r) to welter in blood; to be covered in blood
炎熱[えんねつ, ennetsu] (n,adj-no) sweltering heat
熱帯夜[ねったいや, nettaiya] (n) sultry night; sweltering night; night in which temperature doesn't fall below 25 degrees C

welt ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปื้น[n.] (peūn) EN: rash ; welt ; eruption on the skin FR:
เกลือก[v.] (kleūak) EN: roll ; wallow ; welter ; rub ; tumble ; roll over ; toss and turn ; grovel FR: rouler ; se frotter ; s'enduire
กลิ้ง[v.] (kling) EN: roll ; rotate ; trundle ; welter FR: rouler ; tourner ; se rouler
อบ[v.] (op) EN: be stuffy ; be sultry ; be sweltering ; be stifling FR: être étouffant
อบอ้าว[adj.] (op-āo) EN: muggy ; sweltering ; stuffy FR: moite ; chaud et humide ; lourd ; étouffant
อบอวล[adj.] (op-ūan) EN: sweltering ; muggy ; stifling FR:
ร้อนอบอ้าว[adj.] (røn op-āo) EN: sweltering ; suffocating ; sultry FR: étouffant

welt ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arsch {m} [ugs.] | jdm. in den Arsch kriechen [ugs.] | sich den Arsch aufreißen | am Arsch der Welt | am Arsch der Welt | (total) im Arsch | (total) im Arscharse [Br.]; ass [Am.] [coll.] | to suck up to sb.; to kiss sb.'s ass | to work one's balls off | at the back of beyond; out in the sticks | in the boondocks | (all) messed up | (all) fucked up [slang]
Erde {f}; Welt
Nabel {m} der Welt [übtr.]hub of the world
Bruthitze {f}sweltering heat
Schädigung {f} | Schädigung der Umwelt | materielle Schädigung | gesundheitliche Schädigungdamage | damage to the environment | financial losses | damage to one's health
Heimatlose {m,f}; Heimatloser nach dem 2. Weltkriegdisplaced person (DP)
Ökobilanz {f}; Umweltbilanz
Umwelt {f} | auf Kosten der Umwelt | verseuchte Umweltenvironment | at the expense of the environment | contaminated environment
Umweltbeauftragte {m,f}; Umweltbeauftragterenvironment issues manager
Umwelttechnik {f}; Umwelttechnologie
Übel {n} | notwendiges Übel | das kleine Übel | das kleinere Übel | das Übel in der Weltevil | necessary evil | petty evils | the lesser of the two evils | the evil in the universe
Flora {f}; Pflanzenwelt
gebildet; weltmännisch {adj} | gebildeter; weltmännischer | am gebildetsten; am weltmännischstengentlemanly | more gentlemanly | most gentlemanly
Konsum {m} von umweltfreundlichen Produktengreen consumerism
Hitze {f} | in der Hitze schmoren | mit der Hitze fertig werden | bei dieser Hitzeheat | to swelter in the heat | to beat the heat | with this heat
Weltkörper {m} | Weltkörper
Weltereignis {n}; Weltlage
Wunschwelt {f}; Traumwelt
Ozean {m}; Weltmeer
Regulation {f}; Anpassung an die Umwelt
Metanoia {f}; Änderung der Weltsichtshift of mind; change of mind; metanoia
Weltverbesserer {m}; Weltverbesserin
Walschutzzone {f} | Antarktische Walschutzzone | Walschutzzone Indischer Ozean | Mittelmeer-Walschutzzone (Italien, Frankreich, Monaco) | Südliche Walschutzzone | Walschutzzone Südpazifik (vorgeschlagen) | Antrag für weltweite Walschutzzonewhale sanctuary | Antarctic whale sanctuary | Indian Ocean Whale Sanctuary | Mediterranean Whale Sanctuary (Italy, France, Monaco) | southern oceans whale sanctuary | South Pacific Whale Sanctuary (proposed) | Global Whale Sanctuary Petition
Geisterwelt {f} | Geisterwelten
Unterwelt {f} | Unterwelten

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า welt
Back to top