ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exhausted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exhausted*, -exhausted-

exhausted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exhausted (adj.) ซึ่งใช้หมดสิ้น See also: ซึ่งหมดเกลี้ยง, ซึ่งไม่มีเหลือ Syn. consumed, depleted, used up
exhausted (adj.) เหน็ดเหนื่อย See also: หมดเรี่ยวแรง, เพลีย, อ่อนแรง, อ่อนล้า, อ่อนระโหย, อ่อนเปลี้ยเพลียแรง, เหนื่อย Syn. fatigued, spent, tired out
exhaustedly (adv.) อย่างเหน็ดเหนื่อย See also: อย่างเหนื่อยอ่อน Syn. tiredly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แผละ (adv.) exhaustedly See also: weaken squat oneself down, limberly (descriptive of manner of sitting)
ระโหย (v.) be exhausted See also: be debilitated, be weakened, be tired, enfeebled (as by hunger or illness) Syn. ระโหยโรยแรง, อิดโรย
ระโหยโรยแรง (v.) be exhausted See also: be debilitated, be weakened, be tired, enfeebled (as by hunger or illness) Syn. อิดโรย
ล้า (v.) be exhausted See also: be tired, be fatigued, be weary, be worn out Syn. อ่อนล้า, เหนื่อยล้า, เหนื่อยอ่อน
สิ้นเรี่ยวแรง (v.) be exhausted See also: be worn out Syn. หมดแรง, อ่อนแรง Ops. กระปรี้กระเปร่า
สิ้นแรง (v.) be exhausted See also: be worn out Syn. หมดแรง, อ่อนแรง, สิ้นเรี่ยวแรง Ops. กระปรี้กระเปร่า
หมดแรง (v.) be exhausted See also: be worn out Syn. อ่อนแรง, สิ้นเรี่ยวแรง Ops. กระปรี้กระเปร่า
อ่อนระโหยโรยแรง (v.) be exhausted See also: weaken, be weary, fatigue Syn. อ่อนเพลีย, เพลีย, อ่อนล้า, อ่อนแรง
อ่อนล้า (v.) be exhausted See also: be weary Syn. เหนื่อยล้า, เหน็ดเหนื่อย, อ่อนเปลี้ยเพลียแรง, เพลีย
อ่อนเปลี้ย (v.) be exhausted See also: be tired, be listless, be weak, be fatigued, be knackered Syn. กะปลกกะเปลี้ย Ops. กระปรี้กระเปร่า, กระฉับกระเฉง
อ่อนเปลี้ยเพลียแรง (v.) be exhausted See also: weaken, be weary, fatigue Syn. อ่อนเพลีย, อ่อนระโหยโรยแรง, เพลีย, อ่อนล้า, อ่อนแรง
อาบเหงื่อต่างน้ำ (adv.) very hard and exhausted
อิดโรย (v.) be exhausted See also: be tired, be weary, be worn out Syn. อ่อนเพลีย, ละเหี่ย
เมลื่อย (v.) to be exhausted See also: be fatigued, be tired, be worn out Syn. เมื่อย
เสียกำลัง (v.) be exhausted See also: lose one´s strength/energy, use up one´s energy Syn. เสียแรง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I am exhausted from living up to your expectations of me.ฉันเหนื่อยกับการมีชีวิต ตามที่เธอหวังไว้กับฉัน
Perhaps it would have been different if there hadn't been a war but this was 1917, and people were exhausted by loss.บางทีมันคงจะแตกต่างไป ถ้าตอนนั้นไม่มีสงคราม แต่นั่นปี 1917
Finally, his equally exhausted wife, forced to share a bed with this genius, convinces him to take a bath, to relax.ในที่สุด ภรรยาผู้อ่อนล้าเช่นเดียวกับเขา ผู้จำต้องร่วมเตียงกับอัจฉริยะผู้นี้ เธอแนะนำให้เขาไปอาบน้ำ เพื่อผ่อนคลาย
"I've exhausted all possibilities save for one final ray of hope.ผมทุ่มเททุกอย่าง ให้ความหวังครั้งสุดท้าย
Mother, try not to talk and eat this You're probably exhausted because you haven't eaten anythingMother, try not to talk and eat this You're probably exhausted because you haven't eaten anything
That he felt exhausted "from having to constantly charm everyone, but doesn't see any alternative because..."แต่มองไม่เห็นทางเลือกอื่นเนื่องจาก...
And by that time, he was too exhausted to take me.แล้วตอนนั้นเขาก็เหนื่อยจนสู้ฉันไม่ไหว
I don't want to waste it on a night that I'm too exhausted to enjoy it because I want to enjoy our rare bird, George.ฉันหมดแรงที่จะสนุกกับมัน เพราะว่าฉันอยากจะสนุกกับนกที่หาดูยากของเรา ,จอร์จ
I'm exhausted and Mr. X is expected sometime before 9:00.ฉันเพลียเต็มทีและมิสเตอร์เอ็กซ์ก็น่าจะมาตอนเก้าโมง
The kids didn't know that over the years, their parents had become exhausted embarrassed.เด็กๆไม่รู้ ความอดทนของพ่อกับแม่ ได้หมดลงแล้ว... . ..พวกเขาอับอาย
Reading and writing exhausted him, but who could he share this with?อ่านหรือเขียนทำให้เขาท้อใจยิ่งนัก แต่ใครล่ะที่จะร่วมรับฟัง
Until you've exhausted all the options, it's not false, it's just hope.จนกว่าคุณจะหมดแรงไป.. ทางเลือกทุกทางไม่ใช่สิ่งผิดแต่เป็นความหวัง

exhausted ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民穷财尽[mín qióng cái jìn, ㄇㄧㄣˊ ㄑㄩㄥˊ ㄘㄞˊ ㄐㄧㄣˋ, 民穷财尽 / 民窮財盡] the people are empoverished, their means exhausted (成语 saw); to drive the nation to bankcrupcy
穷饿[qióng è, ㄑㄩㄥˊ ㄜˋ, 穷饿 / 窮餓] exhausted and hungry
精疲力尽[jīng pí lì jìn, ㄐㄧㄥ ㄆㄧˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄣˋ, 精疲力尽 / 精疲力盡] spirit weary, strength exhausted (成语 saw); spent; drained; washed out
精疲力竭[jīng pí lì jié, ㄐㄧㄥ ㄆㄧˊ ㄌㄧˋ ㄐㄧㄝˊ, 精疲力竭] spirit weary, strength exhausted (成语 saw); spent; drained; washed out
枯竭[kū jié, ㄎㄨ ㄐㄧㄝˊ, 枯竭] used up; dried up; exhausted (of resources)
以逸待劳[yǐ yì dài láo, ㄧˇ ㄧˋ ㄉㄞˋ ㄌㄠˊ, 以逸待劳] wait at one's ease for the exhausted enemy
狼狈不堪[láng bèi bù kān, ㄌㄤˊ ㄅㄟˋ ㄅㄨˋ ㄎㄢ, 狼狈不堪 / 狼狽不堪] battered and exhausted; stuck in a dilemma
疲惫[pí bèi, ㄆㄧˊ ㄅㄟˋ, 疲惫 / 疲憊] beaten; exhausted; tired
[gù, ㄍㄨˋ, 凅] dried up; dry; exhausted, tired
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, 罄] entirely; exhausted; stern
[dān, ㄉㄢ, 勯] exhausted
[bèi, ㄅㄟˋ, 惫 / 憊] exhausted
[qióng, ㄑㄩㄥˊ, 穷 / 窮] exhausted; poor

exhausted ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
困じる[こうじる, koujiru] (v1,vi) (1) (See 困ずる・こうずる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See 困ずる・こうずる・2) to become exhausted
困ずる[こうずる, kouzuru] (vz,vi) (1) (See 困じる・こうじる・1) to be troubled; to be worried; to be bothered; (2) (arch) (See 困じる・こうじる・2) to become exhausted
死脈[しみゃく, shimyaku] (n) weakening pulse; exhausted (mining) vein
気が抜ける[きがぬける, kiganukeru] (exp,v1) (1) to feel exhausted (after having been stressed); to feel spent; to feel relieved (from stress); (2) to become stale (i.e. of a carbonated beverage); to go flat; to lose flavor; to lose flavour
精も根も尽き果てる;精も魂も尽き果てる(iK)[せいもこんもつきはてる, seimokonmotsukihateru] (exp,v1) to use up all of one's energy and willpower; to be exhausted (and have no will to go on)
精根尽き果てる[せいこんつきはてる, seikontsukihateru] (v1) to use up all of one's energy and willpower; to be exhausted (and have no will to go on)
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P)
くたばる[, kutabaru] (v5r,vi) (1) (col) to kick the bucket; to drop dead; to die; (2) to be pooped; to be exhausted; (P)
ぐったり(P);ぐたり[, guttari (P); gutari] (adv,adv-to,vs) (on-mim) completely exhausted; dead tired; limp; senseless; (P)
でれっと[, deretto] (adv,n,vs) (col) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy
でれでれ[, deredere] (adv,n,vs) (on-mim) exhausted; lovestruck; logy; fawning; mooning
ばてる[, bateru] (v1,vi) to be exhausted; to be worn out; (P)
へたばる[, hetabaru] (v5r,vi) to be exhausted; to be worn out
へたる[, hetaru] (v5r) (See へたばる,尻餅) to fall on one's backside; to be exhausted; to lose strength; to lose one's abilities
へとへと[, hetoheto] (adj-na,n,adj-no) completely exhausted; dead tired; knackered; (P)
へばる[, hebaru] (v5r,vi) to be exhausted; to be worn out
ヘロヘロ;へろへろ[, herohero ; herohero] (adj-na,adv-to,vs) completely exhausted; dog-tired; dreadfully weary; terribly frustrated; limp; weak; flimsy
伸びる(P);延びる(P)[のびる, nobiru] (v1,vi) (1) to stretch; to extend; to lengthen; to spread; (2) to make progress; to grow (beard, body height); (3) to grow stale (soba); (4) to be straightened; to be flattened; to be smoothed; (5) to be exhausted; (6) (延びる only) to be postponed; to be prolonged; (P)
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
尽きる(P);竭きる(oK)[つきる, tsukiru] (v1,vi) to be used up; to be run out; to be exhausted; to be consumed; to come to an end; (P)
果てる[はてる, hateru] (v1,vi) (1) to end; to be finished; to be exhausted; to die; to perish; (suf) (2) indicates an extreme has been reached; (P)
枯渇(P);涸渇[こかつ, kokatsu] (n,vs) drying up; becoming exhausted; running dry; starvation; (P)

exhausted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โหย[v.] (hōi) EN: be fatigued ; be exhausted ; be played out ; be worn FR:
อิด[v.] (it) EN: be tired ; be fatigued ; be exhausted FR:
อิดโรย[v.] (itrøi) EN: be tired ; be exhausted ; be jaded FR: être fatigué
อิดโรย[adj.] (itrøi) EN: tired ; weary ; exhausted ; fatigued ; drained ; worn out FR: courbatu ; courbaturé ; las ; défait
กะปลกกะเปลี้ย[adj.] (kaplokkaplī) EN: tired ; feeble ; weary ; exhausted FR: fatigué
ไขลาน[v.] (khailān) EN: be exhausted FR: être au bout du rouleau
คระโหย[v.] (khrahōi) EN: be weary ; be exhausted FR:
กระอิด[adj.] (kra-it) EN: exhausted ; weary FR:
กระแสะ[adj.] (krasae) EN: exhausted ; very fatigued FR: exténué
ล้า[v.] (lā) EN: be exhausted ; be tired ; be fatigued ; be subject to fatigue ; be weary ; be worn out FR: être épuisé ; être exténué ; être éreinté ; être brisé de fatigue
ละเหี่ย[v.] (lahīa) EN: feel weary ; feel tired ; feel weak ; feel exhausted ; languish ; lose heart ; be despondent FR:
ละเหี่ย[adj.] (lahīa) EN: tired out ; exhausted ; weary ; dispirited ; sick FR: déprimé ; abattu ; découragé ; las (litt.)
เมื่อย[v.] (meūay) EN: be tired out ; be exhausted ; feel stiff ; be tired FR: être courbatu ; être courbaturé ; être exténué ; être brisé de fatigue ; être moulu (fam.)
มิลาต[adj.] (milāt) EN: withered ; exhausted FR:
หมด[v.] (mot) EN: be finished ; come to an end ; be exhausted ; terminate ; have no more ; end ; exhaust ; expire ; run out (of) FR: ne plus disposer de ; être à court de ; s'épuiser ; faire défaut
หมดไฟ[adj.] (mot fai) EN: exhausted FR:
หมดแรง[adj.] (mot raēng) EN: exhausted ; worn out ; spent FR: exténué ; sans force ; sans énergie ; épuisé ; affaibli
หมดแรงข้าวต้ม[adj.] (motraēngkhā) EN: exhausted ; worn out ; spent FR: exténué ; sans force ; sans énergie ; épuisé ; affaibli
เหน็ดเหนื่อย[adj.] (netneūay) EN: tired ; exhausted FR: exténué ; fourbu
เหนื่อย[v.] (neūay) EN: be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted ; be weary FR: être fatigué ; être apathique ; être las ; être usé
เหนื่อย[adj.] (neūay) EN: tired ; exhausted FR: fatigué ; las
เหนื่อยล้า[v.] (neūay-lā) EN: be weary ; be tired ; be fatigued ; be worn out ; be exhausted FR: être fatigué
เหนื่อยมาก[adj.] (neūay māk) EN: exhausted ; dog-tired ; very tired ; extremely tired FR: très fatigué ; épuisé ; claqué ; crevé ; sur les genoux
เหนื่อยสุดกำลัง[X] (neūay sut k) EN: exhausted ; very tired FR: très fatigué, épuisé (santé)
เหนื่อยยาก[v. exp.] (neūay yāk) EN: be troubled ; get tired ; be exhausted FR:
เงก[adj.] (ngēk) EN: wearisome ; exhausted ; a hell of a FR:
อ่อนใจ[v.] (ønjai) EN: fatigue ; feel tired ; feel exhausted ; feel weary ; feel weak ; feel utterly weary FR:
อ่อนล้า[v.] (ønlā) EN: be exhausted ; be weary FR:
อ่อนเพลีย[v.] (ønphlīa) EN: be tired ; be exhausted ; be listless ; be weak ; be fatigued FR:
อ่อนเปลี้ย[v.] (ønplīa) EN: be exhausted ; be tired ; be listless ; be weak ; be fatigued ; be knackered FR:
อ่อนเปลี้ยเพลียแรง[v. exp.] (ønplīa phlī) EN: be exhausted ; weaken ; be weary ; fatigue FR:
อ่อนระโหย[v. exp.] (øn rahōi) EN: be weary ; be exhausted FR:
อ่อนระทวย[v. exp.] (øn rathuay) EN: be feeble ; be weary ; be tired ; be worn out ; be exhausted FR:
เพลีย[X] (phlīa) EN: exhausted ; weak ; tired ; worn out FR: courbatu ; fatigué ; faible ; las ; épuisé
เปลี้ย[adj.] (plīa) EN: tired ; exhausted ; weak FR: fatigué ; épuisé ; avachi ; languissant
ระโหย[v.] (rahōi) EN: feel tired ; be exhausted FR: se sentir fatigué
ระโหยโรยแรง[v. exp.] (rahōi rōi r) EN: be exhausted FR:
ระทวยใจ[v.] (rathūay jai) EN: be exhausted in mind and body ; be worn out FR:
เสียกำลัง[v. exp.] (sīa kamlang) EN: be exhausted ; lose one's strength/energy ; use up one's energy ; lose strength ; lose force FR:
อิดโรย[adv.] (itrøi) EN: wearily ; exhaustedly FR:

exhausted ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abgespannt {adj} | abgespannter | am abgespanntestenexhausted | more exhausted | most exhausted

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exhausted
Back to top