ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

lean

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *lean*, -lean-

lean ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
lean (n.) การเอียง See also: การเอน Syn. inclination
lean (vt.) พิง See also: พาด, ยัน, อิง Syn. rest against
lean (vi.) พิง See also: พาด, ยัน, อิง Syn. rest against
lean (vi.) พึ่งพา See also: พึ่งพิง Syn. lean on, depend on
lean (vi.) เอียง See also: เอน Syn. bend, incline
lean (vt.) เอียง See also: เอน Syn. bend, incline
lean (vi.) โอนเอียง (ความรู้สึก, ความคิด, การกระทำ, ฯลฯ) See also: โน้มเอียง, มีแนวโน้ม Syn. prefer, incline
lean (adj.) (เนื้อ) ไม่มีมัน
lean (adj.) ประหยัด See also: กระเหม็ดกระแหม่, มัธยัสถ์, จำกัดจำเขี่ย Syn. spare, economical
lean (adj.) ผอม See also: บาง, แบบบาง, ผอมบาง, ไม่ค่อยมีเนื้อ, ซูบซีด Syn. skinny, lank, lanky, thin Ops. fat
lean (adj.) ฝืดเคือง See also: ไม่อุดมสมบูรณ์, ขาดแคลน, พร่อง Syn. sparse, barren Ops. friutful
lean against (phrv.) พิง See also: พาด Syn. lean on
lean against (phrv.) เอนเอียง See also: มีอคติกับ
lean back (phrv.) เอนกลับ See also: พาดกลับ, พิงกลับ
lean backwards (phrv.) เอนกลับ See also: พาดกลบ, พิงกลับ
lean down (phrv.) โค้งลงมา See also: ก้มลงมา, โก่งตัวลงมา Syn. bend down
lean forward (phrv.) เอนไปข้างหลัง Syn. bend forward, incline forward
lean on (phrv.) พิง See also: พาด, ค้ำ Syn. lean against
lean on (phrv.) พึ่งพา See also: ขอความช่วยเหลือจาก
lean on (phrv.) ขู่เข็ญ (คำไม่เป็นทางการ) See also: บังคับ, ข่มขู่
lean out (phrv.) ชะโงกออกไป
lean over (phrv.) ชะโงกข้าม See also: ชะโงกเหนือ, โน้มต้วข้าม Syn. bend over
lean over backwards (phrv.) พยายามอย่างมาก (คำไม่เป็นทางการ)
lean to (phrv.) โน้มตัวไปยัง See also: เอนไปยัง, เอียงไปทาง Syn. bend to, lean towards
lean to (phrv.) มีแนวโน้มที่จะ (ทำ, คิด, พูดฯลฯ) See also: มักจะ Syn. incline to, tend to
lean towards (phrv.) โน้มตัวไปยัง See also: เอนไปยัง, เอียงไปทาง Syn. lean to, slope towards
lean-to (n.) เพิงหมาแหงน
lean-to (adj.) มีลักษณะเป็นเพิงหมาแหงน
leaning (n.) การเอียงไปข้างหนึ่ง Syn. careening
leant (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา lean
leant (vi.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของคำกริยา lean
English-Thai: HOPE Dictionary
lean(ลีน) { leaned/leant,leaned/leant,leaning,leans} vi. เอียง,เอน,ลาด,โน้มเอียง,พาดพิง,พึ่งพา. vt. เอียง,เอน,ทำให้เอียง,ทำให้เอน n. การเอียง,การเอน,ส่วนของเนื้อที่มีเนื้อมากกว่ามัน,ส่วนที่ผอม,ส่วนที่ไม่ค่อยมีเนื้อ adj. ผอม,ไม่ค่อยมีเนื้อ,ไม่ค่อยเต็ม,ไม่อุดมสมบูรณ์,ขาดแคลน,ซึ่งมีสารมีสีมากกว่าน้ำมัน
lean-to(ลีน'ทู) n. เพิงหมาแหงน
leaning(ลีน'นิง) n. การเอนเอียง,ความโน้มน้าว
English-Thai: Nontri Dictionary
lean(adj) ผอม,น้อย,ซูบซีด,พร่อง,ขาดแคลน,ฝืดเคือง,ไม่บริบูรณ์
leant(vi) pt และ pp ของ lean
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
lean mixtureไอดีบาง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
lean-to roofหลังคาทรงเพิง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Lean manufacturingกระบวนการผลิตแบบลีน [TU Subject Heading]
Leaning tower (Pisa, Italy)หอเอนเมืองปีซ่า [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ง้ำ (v.) lean See also: incline, bend Syn. งอ, คว่ำ Ops. ตรง
ซวน (v.) lean See also: reel Syn. เซ, ซวนเซ Ops. ตรง
ซูบซีด (adj.) lean See also: thin, emaciated, gaunt, pinched, scrawny, cadaverous, skinny Syn. ผ่ายผอม
ซูบซีด (v.) lean See also: thin, skinny Syn. ผอม, ผ่ายผอม, บักโกรก, ผอมแห้ง
ซูบซีด (adj.) lean See also: thin, skinny Syn. ผอม, ผ่ายผอม, บักโกรก, ผอมแห้ง
ซูบผอม (adj.) lean See also: thin, emaciated, gaunt, pinched, scrawny, cadaverous, skinny Syn. ผ่ายผอม, ซูบซีด
ตะแคง (v.) lean See also: incline, lie on one side, tilt, list, lie at an angle Syn. เอียง Ops. ตรง
บักโกรก (v.) lean See also: thin, skinny Syn. ผอม, ซูบซีด, ผ่ายผอม, ผอมแห้ง
บักโกรก (adj.) lean See also: thin, skinny Syn. ผอม, ซูบซีด, ผ่ายผอม, ผอมแห้ง
ผอมแห้งแรงน้อย (v.) lean See also: thin, skinny Syn. ผอม, ซูบซีด, ผ่ายผอม, บักโกรก, ผอมแห้ง
ผอมแห้งแรงน้อย (adj.) lean See also: thin, skinny Syn. ผอม, ซูบซีด, ผ่ายผอม, บักโกรก, ผอมแห้ง
ผ่ายผอม (adj.) lean See also: thin, emaciated, gaunt, pinched, scrawny, cadaverous, skinny Syn. ซูบซีด
ผ่ายผอม (v.) lean See also: thin, skinny Syn. ผอม, ซูบซีด, บักโกรก, ผอมแห้ง
ผ่ายผอม (adj.) lean See also: thin, skinny Syn. ผอม, ซูบซีด, บักโกรก, ผอมแห้ง
พาด (v.) lean See also: lean against, lean on, place Syn. พิง, ทอด
ลีบ (adj.) lean See also: atrophic, withered, undeveloped Syn. แฟบ Ops. เต่ง, พอง, อวบ
เซ (v.) lean See also: reel Syn. ซวนเซ Ops. ตรง
เอียง (v.) lean See also: incline, lie on one side, tilt, list, lie at an angle Ops. ตรง
นั่งพิง (v.) lean against Syn. อิง
พิง (v.) lean against Syn. อิง, นั่งพิง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We have a very clean houseพวกเรามีบ้านที่สะอาดมากๆ
How does she keep it clean?เธอทำให้มันสะอาดได้อย่างไร
Let's get this place cleaned upมาทำให้สถานที่นี้สะอาดหมดจดกันเถอะ
She likes to keep the house very cleanเธอชอบรักษาบ้านเรือนให้สะอาดเป็นอย่างมาก
She raised me to be cleanเธอปลูกฝังให้ฉันเป็นคนสะอาด
I stayed home and cleaned my roomฉันอยู่ที่บ้านและทำความสะอาดห้อง
Don't skip during our cleaning timeนี่อย่ามาโดดในช่วงเวลาที่พวกเราทำความสะอาดกันนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Turn around. Lean on my arm.ผกผัน ยัน บนแขน ของฉัน
My crutch. - You don't need it. Lean on me.ไม้ค้ำยันของฉัน - คุณไม่จำเป็นต้องใช้ ยันกับฉัน
A mutton, lettuce and tomato sandwich when the mutton is nice and lean and the tomato is ripe.แซนด์วิชเนื้อแกะ ผักกาดหอม และมะเขือเทศ เนื้อแกะไม่ติดมัน และมะเขือเทศสุกๆ
When you go into a corner, lean like you're trying to kill yourself. Watch!เมือนายไปถึงหัวมุม,หักเลี้ยว นายกำลังพยายามฆ่าตัวตาย ดูซะ!
Anybody feels sick... anybody got heart trouble, lean against the wall.มีโรคหัวใจ พิงฝาเอาไว้
Wait till we dock lean over the side take a good look It's the same thingจะยากอะไรพอถึงท่าก็เอี้ยวตัวมองซะ
Keep your broom steady, hover for a moment then lean forward slightly and touch back down.ให้ไม้กวาดทรงตัว ลอยตัวอยู่สักครู่ แล้วโน้มตัวไปข้างหน้าเพื่อร่อนลง
I go to lean in and kiss her... and I realize I have gum in my mouth.ฉันโน้มตัวไปจะจูบเธอ แล้วฉันก็นึกได้ว่ามีหมากฝรั่งในปาก
Now lean back, veryคราวนี้เอนหลัง อย่าง
And given me something to lean on.และก็ทำให้ฉันมีที่ยึดเหนี่ยว
Ere's a time to lean on a guy, and that wasn't it.ยังมีเวลาที่เราจะบีบเขา แต่ไม่ใช่เวลานี้
You can lean anywhere you want. It's in the constitution.คุณจะเอนตัวท่าไหนก็ได้ตามที่ต้องการ มันอยู่ในหนังสือรัฐธรรมนูญ

lean ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[kào, ㄎㄠˋ, 靠] depend upon; lean on; near; by; against; to support
[fú, ㄈㄨˊ, 伏] to lean over; to fall (go down); to hide (in ambush); to conceal oneself; to lie low; hottest days of summer; to submit; to concede defeat; to overcome; to subdue; volt; surname Fu
[zhāi, ㄓㄞ, 侧 / 側] lean on one side
恶岁[è suì, ㄜˋ ㄙㄨㄟˋ, 恶岁 / 惡歲] lean year; year of bad harvest
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 凭 / 憑] lean against; proof; to rely on; to depend on; to be based on
[āi, ㄞ, 挨] lean to; in order; in sequence
瘦肉[shòu ròu, ㄕㄡˋ ㄖㄡˋ, 瘦肉] lean meat
白体[bái tǐ, ㄅㄞˊ ㄊㄧˇ, 白体 / 白體] lean type
紧靠[jǐn kào, ㄐㄧㄣˇ ㄎㄠˋ, 紧靠 / 緊靠] lean closely against; closely rely on
菜色[cài sè, ㄘㄞˋ ㄙㄜˋ, 菜色] lean and hungry look (resulting from vegetarian diet); emaciated look (from malnutrition)
[jí, ㄐㄧˊ, 瘠] barren; lean
[mù, ㄇㄨˋ, 沐] bathe; cleanse; receive favors
[pì, ㄆㄧˋ, 澼] bleach; to clean
光洁[guāng jié, ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄝˊ, 光洁 / 光潔] bright and clean
吸尘器[xī chén qì, ㄒㄧ ㄔㄣˊ ㄑㄧˋ, 吸尘器 / 吸塵器] vacuum cleaner; dust catcher
干净[gān jìng, ㄍㄢ ㄐㄧㄥˋ, 干净 / 乾淨] clean; neat
[gǔ, ㄍㄨˇ, 扢] clean; to rub
抹布[mǒ bù, ㄇㄛˇ ㄅㄨˋ, 抹布] cleaning rag
擦拭[cā shì, ㄘㄚ ㄕˋ, 擦拭] clean; cleanse
洗涤剂[xǐ dí jì, ㄒㄧˇ ㄉㄧˊ ㄐㄧˋ, 洗涤剂 / 洗滌劑] cleaning agent; detergent
[táo, ㄊㄠˊ, 洮] cleanse; name of a river
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 净 / 淨] clean; completely; only
清剿[qīng jiǎo, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄠˇ, 清剿] clean-up operation; suppress (bandits)
清洁[qīng jié, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ, 清洁 / 清潔] clean; purity
清洁器[qīng jié qì, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄑㄧˋ, 清洁器 / 清潔器] cleaner
[jiān, ㄐㄧㄢ, 湔] cleanse; name of a river
[huǎn, ㄏㄨㄢˇ, 澣] cleanse; bathe
[wǎn, ㄨㄢˇ, 澣] cleanse; bathe
[yuè, ㄩㄝˋ, 瀹] cleanse; to boil
[fú, ㄈㄨˊ, 祓] cleanse; remove evil
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, 一刀两断 / 一刀兩斷] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation
不干不净[bù gān bù jìng, ㄅㄨˋ ㄍㄢ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, 不干不净 / 不乾不淨] unclean; filthy; foul-mouthed
[kuī, ㄎㄨㄟ, 刲] cut open and clean
清洁剂[qīng jié jì, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧˋ, 清洁剂 / 清潔劑] detergent; cleaning solution
[gān, ㄍㄢ, 干 / 乾] dry; clean; surname Gan
澡身浴德[zǎo shēn yù dé, ㄗㄠˇ ㄕㄣ ㄩˋ ㄉㄜˊ, 澡身浴德] to bathe the body and cleanse virtue (成语 saw); to improve oneself by meditation; cleanliness is next to godliness
[léi, ㄌㄟˊ, 羸] entangled; lean
种族清除[zhǒng zú qīng chú, ㄓㄨㄥˇ ㄗㄨˊ ㄑㄧㄥ ㄔㄨˊ, 种族清除 / 種族清除] ethnic cleansing
洗面[xǐ miàn, ㄒㄧˇ ㄇㄧㄢˋ, 洗面] facial cleansing
剃光头[tì guāng tóu, ㄊㄧˋ ㄍㄨㄤ ㄊㄡˊ, 剃光头 / 剃光頭] to shave the whole head clean; crushing defeat

lean ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乗り出す(P);乗出す[のりだす(P);のりいだす, noridasu (P); noriidasu] (v5s,vt) (1) to set out; to set sail; (2) to embark on (a new venture); to set out (to achieve something); (3) to begin to ride; (4) to lean forward; (P)
乗り掛かる;乗り掛る;乗りかかる[のりかかる, norikakaru] (v5r) to be about to board; to be riding on; to get on top of; to lean over; to set about; to collide with
乗り掛ける;乗りかける[のりかける, norikakeru] (v1,vt) to be about to board; to be riding on; to get on top of; to lean over; to set about; to collide with
伸し掛かる;圧し掛かる;伸し掛る[のしかかる, noshikakaru] (v5r,vi) (1) (uk) to lean on; to weigh on; (2) to bend over; to lean forward
倚る;凭る[よる, yoru] (v5r,vi) to lean on; to rest against
側む[そばむ, sobamu] (v5m,vi) to lean to one side; to oppose; to look aside; to regret
凭せ掛ける;凭せかける[もたせかける, motasekakeru] (v1,vt) to lean against; to set against
凭れる(P);靠れる[もたれる, motareru] (v1,vi) (1) (uk) to lean against; to lean on; to recline on; (2) (uk) to lie heavy (on the stomach); to be uneasily digested; (P)
凭れ掛かる;凭れ掛る;靠れ掛かる;靠れ掛る;もたれ掛る[もたれかかる, motarekakaru] (v5r,vi) (1) to lean on; to recline on; (2) to rely on; to depend on
固肥える[かたごえる, katagoeru] (v1,vi) to put on a moderate amount of lean or firm weight; to gain healthy weight (e.g. from muscle); to become overweight as opposed to obese
圧力をかける;圧力を掛ける[あつりょくをかける, atsuryokuwokakeru] (exp,v1) to apply pressure (on); to bring pressure upon; to lean on
壁に寄り掛かる[かべによりかかる, kabeniyorikakaru] (exp,v5r) to rest against the wall; to lean against a wall
寄せ掛ける;寄せかける[よせかける, yosekakeru] (v1,vi) to rest or lean against
寄っかかる;寄っ掛る[よっかかる, yokkakaru] (v5r) to lean against; to recline on
寄り掛かる(P);寄りかかる;凭り掛かる;倚り懸かる;寄り掛る[よりかかる, yorikakaru] (v5r,vi) to lean against; to recline on; to lean on; to rely on; to depend on; (P)
屈み込む;屈みこむ;かがみ込む[かがみこむ, kagamikomu] (v5m,vi) to lean over; to lean in
屈む[かがむ;こごむ, kagamu ; kogomu] (v5m) to stoop; to lean over; to bend down; to crouch
後ろもたれ[うしろもたれ, ushiromotare] (n) backward lean out (sumo)
振れる;震れる;偏れる[ふれる, fureru] (v1,vi) (1) (振れる, 震れる only) to swing; to shake; to wave; (2) to veer; to deflect; to lean towards
撓垂れ掛かる[しなだれかかる, shinadarekakaru] (v5r,vi) to lean coquettishly against; to snuggle into; to nestle into
立て掛ける;立てかける[たてかける, tatekakeru] (v1,vt) to lean against; to set against
赤身[あかみ, akami] (n,adj-no) (1) lean meat; (2) lean tuna; (3) heartwood
身を寄せる[みをよせる, miwoyoseru] (exp,v1) (1) to live under another's roof; to become a dependent on; (2) to flatten oneself (against); to lean in close to
預ける[あずける, azukeru] (v1,vt) (1) (See 預かる) to give into custody; to leave (a child) in the care of; to entrust; to deposit; (2) to lean on; to put one's weight on; (P)
ウエットクリーニング[, uettokuri-ningu] (n) wet cleaning
エアクリーナー[, eakuri-na-] (n) air cleaner
エスニッククレンジング[, esunikkukurenjingu] (n) ethnic cleansing
おはか参り[おはかまいり, ohakamairi] (n) ritual visit to the tomb of one's ancestors (bringing flowers, burning incense, cleansing the tombstone)
がかる[, gakaru] (suf) (See 時代がかる,赤がかる) (after a noun, used as a godan verb) inclining to; leaning to
ガリレイ式望遠鏡[ガリレイしきぼうえんきょう, garirei shikibouenkyou] (n) Galilean telescope
ガリレイ衛星;ガリレオ衛星[ガリレイえいせい(ガリレイ衛星);ガリレオえいせい(ガリレオ衛星), garirei eisei ( garirei eisei ); garireo eisei ( garireo eisei )] (n) Galilean satellites
カルノー図[カルノーず, karuno-zu] (n) Karnaugh map; Karnaugh diagram (for mapping Boolean expressions)
クリーナー[, kuri-na-] (n) cleaner; (P)
クリーニング[, kuri-ningu] (n,vs) cleaning; dry cleaning; laundry service; (P)
クリーンアップ[, kuri-n'appu] (n) clean up (esp. baseball)
クリーンアップトリオ(P);クリーンナップトリオ[, kuri-n'apputorio (P); kuri-nnapputorio] (n) cleanup trio (baseball); (P)
クリーンナップ[, kuri-nnappu] (n) cleanup
クリーンヒーター[, kuri-nhi-ta-] (n) vented heater; clean heater
クリーンビル[, kuri-nbiru] (n) clean bill
クリーンブート[, kuri-nbu-to] (n) {comp} clean boot
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ブール代数[ブールだいすう, bu-ru daisuu] Boolean algebra
ブール値[ブールち, bu-ru chi] boolean value
ブール式[ブールしき, bu-ru shiki] boolean form
ブール演算[ブールえんざん, bu-ru enzan] Boolean operation
ブール演算子[ブールえんざんし, bu-ru enzanshi] Boolean operator
ブール演算表[ブールえんざんひょう, bu-ru enzanhyou] Boolean operation table
ブール関数[ブールかんすう, bu-ru kansuu] Boolean function
ファイルクリーンアップ[ふぁいるくりーん'あっぷ, fairukuri-n ' appu] file clean-up
ファイル掃除[ファイルそうじ, fairu souji] file clean-up
ヘッドクリーニングキット[へっどくりーにんぐきっと, heddokuri-ningukitto] head cleaning kit

lean ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แอ่น[v.] (aen) EN: be curved up ; be bent down ; bend the back ; lean back ; sag FR: être recourbé
แอบอิง[v.] (aēp-ing) EN: lean (on/against) ; nestle ; snuggle FR:
เบน[v.] (bēn) EN: turn around ; shift ; turn back ; turn away ; veer ; change direction ; incline ; lean FR: tourner ; détourner
เบี่ยง[v.] (bīeng) EN: incline ; lean FR: incliner ; pencher
เบี่ยงไปทางขวา[v. exp.] (bīeng pai t) EN: incline to the right ; lean to the right FR: pencher à droite
ชะโงก[v.] (cha-ngōk) EN: lean out ; poke FR: se pencher au dehors ; se pencher par ; s'incliner
เฉ[v.] (chē) EN: deviate ; incline ; lean ; diverge ; slant ; distort FR: dévier ; obliquer
เดินซวน[v. exp.] (doēn sūan) EN: stagger ; lean FR:
เอกเขนก[v.] (ēkkhanēk) EN: recline ; sprawl ; lean back FR:
เอน[v.] (ēn) EN: recline ; bend ; incline ; lean ; rest ; tend FR: s'incliner ; pencher ; être couché
เอนเอียง[v.] (ēn-īeng) EN: sway ; lean to a particular side FR: être enclin à
เอนกาย[v.] (ēnkāi) EN: lie down ; recline ; lean on FR: être couché
เอนหลัง[v.] (ēnlang) EN: lie down ; recline ; lean on FR: être couché
เอนตัว[v.] (ēntūa) EN: lie down ; recline ; lean on FR: être couché
เอียง[v.] (īeng) EN: incline ; lean ; tip ; tilt ; slant FR: incliner ; obliquer ; pencher
อิง[v.] (ing) EN: lean on/against ; adhere to ; cling to ; rest on ; rest against ; count on ; rely on ; depend on ; be based on ; be in the line with FR: compter sur ; être basé sur ; fonder sur ; s'adosser
ก่าย[v.] (kāi) EN: rest on ; lean against FR: reposer (sur/contre)
กะหร่อง[adj.] (karǿng) EN: emaciated ; lean ; thin ; spare ; skinny FR:
กะหร่องก่อง[adj.] (karǿngkǿng) EN: emaciated ; lean ; thin ; spare ; skinny FR:
ลีบ[adj.] (līp) EN: stunted ; dwarf ; blighted ; lean ; atrophic ; withered ; undeveloped FR: émacié ; décharné ; maigre ; rachitique ; rabougri ; atrophié ; flétri
หนัก[v.] (nak) EN: lean ; tend ; be inclined to ; be apt to ; focus ; emphasize; center FR:
โงกเงก[v.] (ngōk-ngēk) EN: sway ; swing ; lean ; vibrate FR: dodeliner
โอนเอียง[v.] (ōn-īeng) EN: be biased ; be prejudiced ; incline ; lean toward(s) ; show a preference FR:
พาด[v.] (phāt) EN: lean ; lean on/against ; hang on FR: s'appuyer sur
พึ่งพา[v.] (pheungphā) EN: depend on ; lean on ; rely on ; count on FR: dépendre de ; compter sur
พึ่งพาอาศัย[v. exp.] (pheungphā ā) EN: depend on ; rely on ; lean on ; count on ; be dependent on FR: avoir recours à ; compter sur
พิง[v.] (phing) EN: lean against ; rest on FR: s'appuyer ; s'adosser ; adosser ; accoter (vx)
ผอม[adj.] (phøm) EN: thin ; skinny ; lean ; bony ; emaciated ; slim FR: maigre ; émacié
ผอมแห้งแรงน้อย[v. exp.] (phømhaēng r) EN: lean FR:
ประแอก[v.] (pra-aēk) EN: lean against FR:
ซวน[v.] (sūan) EN: stagger ; lean FR:
ซูบ[adj.] (sūp) EN: thin ; lean ; drawn ; emaciated FR: émacié ; amaigri
ซูบผอม[adj.] (sūp phøm) EN: thin ; lean ; skinny ; gaunt ; scrawny ; emaciated FR:
ตะแคง[v.] (takhaēng) EN: lean ; incline ; lie on one side ; tilt ; list ; lie at an angle ; tilt to one side FR: incliner
เท้า[v.] (thāo) EN: lean on ; prop oneself on ; refer FR: s'appuyer
ยัน[v.] (yan) EN: support ; sustain ; prop (up) ; brace ; push (against) ; lean sth against sth for support FR: étayer ; soutenir ; s'appuyer sur
เย้[v.] (yē) EN: be awry ; lean to one side ; cripple FR:
ยืนพิง[v. exp.] (yeūn phing) EN: lean against FR: s'adosser
โย่ง[adj.] (yōng) EN: towering ; lanky ; tall and lean ; gangly ; spindly FR: longiligne ; dégingandé ; de grande taille
อาหารคลีน[n. exp.] (āhān khlīn) EN: clean food FR:

lean ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
reinraumgerecht {adj}according to cleanroom standards
Partikelreinheitsklassen {pl} der Luftairborne particulate cleanliness class
Appartementreinigung {f}apartment cleaning
Bool'sche Logik {f}Boolean logic
Pappelwaldsänger {m} [ornith.]Cerulean Warbler
Chemischreinigungsechtheit {f} [textil.]fastness to dry-cleaning
chemische Reinigung {f}dry cleaner
Chileflamingo {m} [ornith.]Chilean Flamingo (Phoenicopterus chilensis)
Chilespottdrossel {f} [ornith.]Chilean Mockingbird
Chile-Delfin {m} [zool.]black dolphin; Chilean dolphin; Chilean black dolphin; white-bellied dolphin (Cephalorhynchus eutropia)
chilenisch {adj}Chilean
Purosicherheitsbank {f}clean safety bench
Reinraumkabine {f}clean booth
Reingas {n}clean gas
Reingaswert {m}clean gas value
Reinraumausführungsprotokoll {n}clean construction protocol
sauber; rein {adj} | sauberer; reiner | am saubersten; am reinstenclean | cleaner | cleanest
putzbar {adj}cleanable
Stiefelputzer {m}cleaner of boots
Putzerfisch {m} (Labroides spp.) [zool.]cleaner wrasse
Putzergarnele {f} (Hippolytidae) [zool.]cleaner shrimp
reinlich; sauber {adj} | reinlicher; sauberer | am reinlichsten; am sauberstencleanly | more cleanly | most cleanly
Grobreinigung {f}coarse cleaning
Hülle {f} mit ansteigendem Reinheitsgradshell of increasing cleanliness
Oberflächenreinheit {f} | partikuläre Oberflächenreinheitsurface cleanliness | particulate surface cleanliness
Reinheitsgrad {m}cleanliness level; purity level
Reinheitsklasse {f}cleanliness class; purity class
Reinlichkeit {f}cleanliness
Sauberkeit {f}cleanliness
Unreinlichkeit {f}uncleanliness
mager {adv}leanly
rückstandsfrei {adv}cleanly
sauber {adv}cleanly
unrein; unreinlich {adj} | unreiner; unreinlicher | am unreinsten; am unreinlichstenunclean | more unclean | most uncleanly
unrein; unreinlich {adv}uncleanly
pflegeleicht {adj} | pflegeleichter | am pflegeleichtesteneasy to clean | easier to clean | easiest to clean
ethnische Säuberung {f}ethnic cleansing
Schnellreinigung {f}express dry cleaning
Filter {m}cleaner
Feinreinigung {f}fine cleaning

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า lean
Back to top