ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fort

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fort*, -fort-

fort ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fort (n.) ป้อมปราการ Syn. fortress
forte (n.) จุดแข็ง See also: ความถนัด Syn. aptitude, flair, knack
forte (n.) ส่วนแข็งที่สุดของดาบอยู่ระหว่าง ส่วนกลางและด้ามดาบ
forth (adv.) ไปข้างหน้า (คำทางการ) Syn. ahead, forward, onward
forth (adv.) ออกไปต่างที่ (คำโบราณ) See also: ไปต่างที่
forth (prep.) ออกจาก (คำโบราณ) See also: มาจาก
forthcomimg (adj.) ที่กำลังจะมาถึง Syn. advancing, next, approaching, following, impending, upcoming, oncoming, progressing, closing, subsequent Ops. going, distant, past
forthcoming (adj.) ซึ่งกำลังจะมาถึง Syn. approaching
forthcoming (adj.) ซึ่งมีพร้อมอยู่แล้ว See also: ซึ่งเตรียมพร้อมอยู่แล้ว
forthcoming (adj.) ซึ่งเต็มใจให้ข้อมูล See also: ซึ่งยินดีช่วยเหลือให้ข้อมูล
forthright (adj.) ตรงไปตรงมา See also: เปิดเผย, โผงผาง Syn. frank, outspoken, straight
forthright (adv.) อย่างตรงไปตรงมา See also: อย่างเปิดเผย, อย่างโผงผาง Syn. frankly, outspokenly, straightly
forthrightly (adv.) อย่างตรงไปตรงมา See also: อย่างเปิดเผย, อย่างไม่อ้อมค้อม Syn. outspokenly, straightforwardly Ops. deviously, indirectly
forthrightness (n.) ความตรงไปตรงมา Syn. candour, openness
forthrightness (n.) ความตรงไปตรงมา Syn. candor, openness
forthrightness (n.) ความเถรตรง See also: ความตรงไปตรงมา, ความเปิดเผย, ความไม่อ้อมค้อม Syn. outspokenness, straightforwardness Ops. deviousness, indirectness
forthwith (adv.) โดยทันทีทันใด (คำทางการ) See also: ทันที, ไม่รีรอ Syn. immediately, instantaneously, instantly
fortieth (adj.) ที่สี่สิบ
fortification (n.) ป้อมปราการ See also: ที่มั่น Syn. fort, fortress, stronghold
fortification (n.) การสร้างป้อมปราการ See also: การสร้างที่มั่น
fortification (n.) ตำแหน่งที่ต้องป้องกัน See also: สถานที่ที่ต้องป้องกัน
fortified (adj.) ซึ่งมีคนจัดการ
fortify (vt.) สร้างป้อมปราการ See also: จัดการป้องกัน Syn. barricade, entrench
fortify (vt.) เสริมความแข็งแกร่ง See also: ทำให้แข็งแรง, เสริมกำลัง
fortify (vt.) เพิ่มคุณค่าอาหาร
fortify (vt.) ให้กำลังใจ See also: เสริมกำลังใจ
fortify against (phrv.) ทำให้แข็งแรงเพื่อ (ป้องกันการโจมตี เช่น ขุดสนามเพลาะ, ป้อม, กำแพง)
fortify with (phrv.) ทำให้แข็งแรงด้วย
fortitude (n.) ความอดทน See also: ความแข็งแกร่ง, ความทรหด Syn. endurance, stamina
fortnight (n.) รายปักษ์ See also: 2 สัปดาห์
fortnightly (n.) รายปักษ์ Syn. , semiweekly
fortnightly (adj.) อาทิตย์ละสองครั้ง Syn. biweekly
fortress (n.) ป้อมปราการ See also: ที่มั่น Syn. fastness, fort, stronghold
fortuitous (adj.) โดยบังเอิญ See also: ซึ่งไม่เจตนา Syn. accidental, coincidental, unintentional Ops. expected, intentional, planned
fortuitous (adj.) โชคดี See also: เคราะห์ดี
fortunate (adj.) โชคดี See also: เคราะห์ดี Syn. charmed, lucky Ops. ill-fated, unfortunate, unlucky
fortunately (adv.) อย่างโชคดี See also: อย่างเคราะห์ดี Syn. luckily Ops. unfortunately, unluckily
fortune (n.) ทรัพย์สมบัติมากมาย
fortune (n.) โชคลาภ See also: โชคดี
fortune (n.) โชคชะตา Syn. destiny, fate, karma
English-Thai: HOPE Dictionary
fort(ฟอร์ท) n. ป้อม,ป้อมปราการ,แหล่งค้าขาย
forte(ฟอร์ท) n. ความถนัด,ความสันทัด,การเล่นเสียง (ดนตรี) ดัง adj. ดัง,กร้าว,อย่างแรง,มีวิตามินมากขึ้น.
forth(ฟอร์ธ) adv.,prep. ไปข้างหน้า,ไปข้างนอก,ออกมา,ออกไป. -Phr. (and so forth และต่อมา)
forthcoming(ฟอร์ธ'คัมมิง) adj.,n. (การ) กำลังจะมาถึง,มีพร้อม,เตรียมพร้อม, See also: ness n., Syn. ready,coming
forthright(ฟอร์ธ'ไรทฺ) adj.,adv. ตรงไปตรงมา,โดยตรง,โผงผาง,เปิดเผย,เฉียบขาด,ทันที -n. ทางตรง., See also: forthrightness n. forthrightly adv.
forthwith(ฟอร์ธ'วิธ) adj. โดยตรง,ทันที,ไม่รีรอ, Syn. instantly
fortieth(ฟอร์'ทิเอธ) adj.,n. ที่สี่สิบ
fortification(ฟอร์ทิพีเค'เชิน) n. การทำให้แข็งแรง,การสร้างป้อมปราการ,ป้อมปราการ, Syn. fort,defense
fortify(ฟอร์'ทิไฟ) {fortified,fortifying,fortifies} vt. ทำให้แข็งแรง,จัดการป้องกัน,สร้างสิ่งป้องกันข้าศึก,เพิ่มวิตามิน,เพิ่มปริมาณแอลกอฮอล์. vi. สร้างสิ่งป้องกัน, See also: fortifiable adj. fortifier n. fortifyingly adv. -S...
fortitude(ฟอร์'ทิทิวดฺ) n. ความอดทน,ความแข็งแกร่ง,ความทรหด,ความกล้าหาญ, Syn. courage,
fortitudinous(ฟอร์ทิทิว'ดิเนิส) adj. อดทน,แข็งแกร่ง,ทรหด,กล้าหาญ
fortnight(ฟอร์ท'ไนทฺ) n. ระยะเวลา 14 คืนและ14 วัน,2 อาทิตย์
fortnightly(ฟอร์ท'ไนทฺลี) adj.,n.,adv. (สิ่ง) ซึ่งเกิดขึ้นทุก 2 อาทิตย์.
fortran(ฟอร์แทรน) เป็นชื่อภาษาระดับสูง (high level language) ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่ง สร้างขึ้นเป็นภาษาแรก ๆ เพื่อให้นัก คณิตศาสตร์ใช้ได้สะดวก และรวดเร็ว ย่อมาจากคำว่า FORmular TRANslator ซึ่งก็แปลได้ว่า ตัวแปลสูตรคณิตศาสตร์ นั่นเอง โปรแกรมภาษาฟอร์แทรนนั้น สามารถนำไปใช้กับ เครื่อง คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ ได้หลายยี่ห้อ โดยแทบจะไม่ต้อง ปรับ แก้เลย ก่อนหน้าที่จะมีการใช้ภาษานี้ นักเขียนโปรแกรม รู้จัก แต่ภาษาแอสเซมบลี (Assembly)
fortress(ฟอร์ท'ทริส) n. ป้อมปราการ,สถานที่ปลอดภัย. vt. สร้างป้อมปราการ, Syn. fort,fortification
fortuitous(ฟอร์ทิว'อิทัส) adj. บังเอิญ,โชคดี, Syn. courage ###A. cowardice
fortuity(ฟอร์ทิว'อิที) n. ความบังเอิญ,เหตุบังเอิญ, Syn. chance
fortunate(ฟอร์'ชะเนท) adj. โชคดี,เคราะห์ดี., See also: fortunately adv. fortunateness n.
fortune(ฟอร์'เชิน) n. โชค,โชคชะตา,โชคลาภ,ทรัพย์สมบัติจำนวนมาก,ความสำเร็จ,ความรุ่งเรือง,ผู้รับมรดก,หญิงมั่งคั่ง. Phr. (tell a person's fortune ทำนายโชคชะตา) . vi. มอบทรัพย์สมบัติจำนวนมากให้., Syn. fate,
fortuneteller(ฟอร์'เชินเทลเลอะ) n. ผู้ทำนายโชคชะตา,หมอดู,โหร, Syn. seer,prophet
forty(ฟอร์'ที) n. จำนวนสี่สิบ, See also: forties n. จำนวนหรือปีระหว่าง 40-49) . adj. สี่สิบ
English-Thai: Nontri Dictionary
fort(n) ป้อม,ปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก,แนวลวดหนาม
forth(adv) ออกมา,ไปข้างนอก
forthcoming(adj) กำลังจะมาถึง,ปรากฏออกมา,เตรียมพร้อม,ใกล้จะมาถึง
forthright(adj) ตรงแนว,เฉียบขาด,มั่นคง,โดยตรง,ตรงไปตรงมา,โผงผาง
forthwith(adv) ทันทีทันใด,อย่างฉับพลัน,อย่างไม่รีรอ
fortieth(adj) ที่สี่สิบ
fortification(n) การเสริมกำลัง,ป้อมปราการ,กำแพง,เครื่องป้องกันข้าศึก
fortify(vt) ทำให้แข็งแรง,สร้างป้อมปราการ,เตรียมป้องกัน,เสริมกำลัง
fortitude(n) ความมีกำลังใจ,ความเข้มแข็ง,ความอดทน,ใจเพชร,ความทรหด
fortnight(n) ปักษ์,สองอาทิตย์
fortress(n) ป้อม,ปราการ,เมืองหน้าด่าน
fortuitous(adj) โดยบังเอิญ,โดยไม่เจตนา,โชคดี
fortunate(adj) โชคดี,เคราะห์ดี,ดวงดี
fortune(n) ความมั่งคั่ง,โชคชะตา,เคราะห์,โชคลาภ,ชะตากรรม
forty(adj,n) สี่สิบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
FORTRAN (Formula Translation)(ภาษา)ฟอร์แทรน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fortal Mortality Rate อัตราภาวะการตายคลอด จำนวนการตายก่อนหรือระหว่างคลอดต่อบุตรเกิดรอด 1,000 คนในปีหนึ่ง [สิ่งแวดล้อม]
Forthrightมั่นคง [การแพทย์]
Fortificationป้อม [TU Subject Heading]
FORTRANภาษาฟอร์แทรนภาษาเีขียนโปรแกรมที่เก่าแก่ที่สุดซึ่งพัฒนาโดย จิม แบคคัส แห่งบริษัทไอบีเอ็ม ในช่วงปี 2497 - 2501 [คอมพิวเตอร์]
Fortuneโชคชะตา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปราการ (n.) fortification See also: rampart, fort, fortress, bulwark, wall, citadel Syn. ป้อม, ด่าน, กำแพง, ป้อมปราการ
ครึ่งเดือน (n.) fortnight See also: every two weeks, semimonthly
ปักษ์ (n.) fortnight See also: every two weeks, semimonthly Syn. ครึ่งเดือน
รายปักษ์ (adj.) fortnightly See also: biweekly, half-monthly
หนังสือรายปักษ์ (n.) fortnightly
ป้อม (n.) fortress See also: citadel, fortification Syn. ป้อมปราการ, หอรบ
ป้อมบังคับการ (n.) fortress Syn. หอบังคับการ
ป้อมปราการ (n.) fortress See also: bastion, bulwark, citadel, fortification Syn. ป้อม
หอรบ (n.) fortress See also: citadel, fortification Syn. ป้อมปราการ
ธัญ (adj.) fortunate See also: lucky, blessed, prosperous, successful Syn. มีโชค
มีโชค (adj.) fortunate See also: lucky, blessed, prosperous, successful
เฮง (adj.) fortunate See also: lucky Syn. โชคดี, เคราะห์ดี
โชคดี (adj.) fortunate See also: lucky Syn. เคราะห์ดี
เดชะบุญ (adv.) fortunately See also: luckily Syn. โชคดี
โชคดี (adv.) fortunately See also: luckily
ภาคย์ (n.) fortune See also: luck Syn. โชค, โชคดี
สิริ (n.) fortune See also: grace, luck Syn. ศรี, มิ่งขวัญ, มงคล
ฮวงจุ้ย (n.) fortune
โชค (n.) fortune See also: luck Syn. โชคดี
โชคชะตา (n.) fortune See also: fate Syn. ดวงชะตา, โชคเคราะห์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Unfortunately, I've never met himน่าเสียดายที่ฉันไม่เคยพบเขา
I usually wear whatever is comfortableฉันมักจะสวมใส่อะไรก็ได้ที่ใส่สบาย
I feel comfortable talking to herฉันรู้สึกสบายใจที่ได้พูดคุยกับเธอ
The car was going forty kilometers an hourรถวิ่ง 40 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
I think you'll be very comfortableฉันคิดว่าคุณจะอยู่อย่างสะดวกสบายมาก
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบายนะ
I am not comfortable answering personal questionsฉันไม่สะดวกที่จะตอบคำถามในเรื่องส่วนตัว
It's pretty comfortable and very convenientค่อนข้างสะดวกสบายมาก
Great efforts ensure the success of our workความพยายามอย่างหนักเป็นหลักประกันความสำเร็จของพวกเรา
Please, make yourself comfortableได้โปรดทำตัวตามสบาย
You men make yourselves comfortableพวกนายทำตัวตามสบายเลยนะ
I don't wanna make him feel uncomfortableฉันไม่อยากทำให้เขารู้สึกอึดอัด
It's making me very uncomfortableมันทำให้ฉันอึดอัดมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You were captured near Fort Craig?นายถูกจับใกล้กับ... ...ป้อมเครกใช่ไหม?
No sign of the enemy. The fort is secure.ไม่มีสัญญาณของศัตรู ค่ายปลอดภัย
His brother died in the fort where the American is.พี่ชายก็มาตายในค่ายเดียวกับที่คนอเมริกันถูกจับตัวไป
They are guarding her like Fort Knox. But, hold on tight.พวกมันคุ้มกันเธอ อย่างกับอยู่เรือนจำ แต่แน่นหนากว่ามาก
The house is like Fort Knox.! ตอนนี้บ้านคุณยังกะค่ายทหาร
We'd hold up Fort Knox, and we wouldn't be.เราควรจะไปเที่ยวฟอร์ท น็อกซ์ แต่เราไม่ได้ไป
Dallas Fort Worth.--ก็3แต้ม (บรรยาย)รถใหม่ ที่ถูกสร้างขึ้นในบริษัทผม
I'm the Fort Knox of secrets.ฉันเป็นเจ้าแห่งความลับเลยแหละ
Now, let's see. Tomorrow, we rob fort Knox.คราวนี้ คิดก่อน พรุ่งนี้ เราปล้นที่ธ.ฟอร์ทน็อกซ์
I remember once in the fort we built in the forest.ฉันจำได้.. ในเพิงเล็กๆที่เราสร้างในป่า
We were just in the woods building a fort when Lenny freaked out.เราก็แค่เล่นสร้างป้อมกันอยู่ในป่า
This flapper? Fort Knox.เรื่องนี้ รูดซิปปิดปาก

fort ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
关城[guān chéng, ㄍㄨㄢ ㄔㄥˊ, 关城 / 關城] defensive fort over border post
宽余[kuān yú, ㄎㄨㄢ ㄩˊ, 宽余 / 寬餘] ample; plentiful; affluent; relaxed; comfortable circumstances
兵痞[bīng pǐ, ㄅㄧㄥ ㄆㄧˇ, 兵痞] army riffraff; army ruffian; soldier of fortune
人为[rén wéi, ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ, 人为 / 人為] artificial; man-made; having human cause or origin; human attempt or effort
不费吹灰之力[bù fèi chuī huī zhī lì, ㄅㄨˋ ㄈㄟˋ ㄔㄨㄟ ㄏㄨㄟ ㄓ ㄌㄧˋ, 不费吹灰之力 / 不費吹灰之力] as easy as blowing off dust; effortless; with ease
耶稣升天节[Yē sū shēng tiān jié, ㄧㄝ ㄙㄨ ㄕㄥ ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄝˊ, 耶稣升天节 / 耶穌升天節] Ascension day (Christian festival forty days after Easter)
谈星[tán xīng, ㄊㄢˊ ㄒㄧㄥ, 谈星 / 談星] astrology; fortune-telling
别扭[biè niu, ㄅㄧㄝˋ ㄋㄧㄡ˙, 别扭 / 彆扭] awkward; difficult; uncomfortable; not agreeing; at loggerheads; gauche; awkward (writing or speech)
丙午[bǐng wǔ, ㄅㄧㄥˇ ˇ, 丙午] forty third year C7 of the 60 year cycle, e.g. 1966 or 2026
冒冒失失[mào mào shī shī, ㄇㄠˋ ㄇㄠˋ ㄕ ㄕ, 冒冒失失] bold; forthright
无量寿[Wú liàng shòu, ˊ ㄌㄧㄤˋ ㄕㄡˋ, 无量寿 / 無量壽] boundless life (expression of good wishes); Amitayus, the Buddha of measureless life, good fortune and wisdom
地堡[dì bǎo, ㄉㄧˋ ㄅㄠˇ, 地堡] bunker (underground fortification)
偶然性[ǒu rán xìng, ㄡˇ ㄖㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, 偶然性] chance; fortuity; serendipity
[lù, ㄌㄨˋ, 箓 / 籙] chart; list; memorandum; book of prophecy (e.g. of dynastic fortunes)
壁垒森严[bì lěi sēn yán, ㄅㄧˋ ㄌㄟˇ ㄙㄣ ㄧㄢˊ, 壁垒森严 / 壁壘森嚴] closely guarded; strongly fortified; sharply divided
丁未[dīng wèi, ㄉㄧㄥ ㄨㄟˋ, 丁未] forty fourth year D8 of the 60 year cycle, e.g. 1967 or 2027
保惠师[bǎo huì shī, ㄅㄠˇ ㄏㄨㄟˋ ㄕ, 保惠师 / 保惠師] comforter
宽裕[kuān yù, ㄎㄨㄢ ㄩˋ, 宽裕 / 寬裕] comfortably off; ample; plenty
慰安妇[wèi ān fù, ㄨㄟˋ ㄢ ㄈㄨˋ, 慰安妇 / 慰安婦] comfort woman
棉被[mián bèi, ㄇㄧㄢˊ ㄅㄟˋ, 棉被] comforter; quilt
温馨[wēn xīn, ㄨㄣ ㄒㄧㄣ, 温馨 / 溫馨] comfort; soft and fragrant; warm
舒坦[shū tan, ㄕㄨ ㄊㄢ˙, 舒坦] comfortable; at ease
舒心[shū xīn, ㄕㄨ ㄒㄧㄣ, 舒心] comfortable; happy
舒服[shū fu, ㄕㄨ ㄈㄨ˙, 舒服] comfortable; feeling well
闲逸[xián yì, ㄒㄧㄢˊ ㄧˋ, 闲逸 / 閑逸] comfort and leisure
顺便[shùn biàn, ㄕㄨㄣˋ ㄅㄧㄢˋ, 顺便 / 順便] conveniently; in passing; without much extra effort
申申[shēn shēn, ㄕㄣ ㄕㄣ, 申申] cosy and comfortable; to repeat endlessly
惨淡[cǎn dàn, ㄘㄢˇ ㄉㄢˋ, 惨淡 / 慘淡] dark; gloomy; dismal; by painstaking effort
往来[wǎng lái, ㄨㄤˇ ㄌㄞˊ, 往来 / 往來] dealings; contacts; to go back and forth
衰运[shuāi yùn, ㄕㄨㄞ ㄩㄣˋ, 衰运 / 衰運] decline in fortunes
颓势[tuí shì, ㄊㄨㄟˊ ㄕˋ, 颓势 / 頹勢] decline (in fortune)
用功[yòng gōng, ㄩㄥˋ ㄍㄨㄥ, 用功] diligent; industrious (in one's studies); to study hard; to make great effort
卜课[bǔ kè, ㄅㄨˇ ㄎㄜˋ, 卜课 / 卜課] divination; fortune telling
[shǔn, ㄕㄨㄣˇ, 楯] draw forth; horizontal railing
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 水滴石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 滴水石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 滴水穿石] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
安逸[ān yì, ㄢ ㄧˋ, 安逸] easy and comfortable; easy
易如反掌[yì rú fǎn zhǎng, ㄧˋ ㄖㄨˊ ㄈㄢˇ ㄓㄤˇ, 易如反掌] easy as a hand's turn (成语 saw); very easy; no effort at all
作用力[zuò yòng lì, ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ ㄌㄧˋ, 作用力] effort; active force; applied force

fort ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウロノカラハンスバエンシィ[, auronokarahansubaenshii] (n) Aulonocara Fort Maguire (species of peacock cichlid, Aulonocara hansbaenschi); firebird cichlid
B52[ビーごじゅうに, bi-gojuuni] (n) B-52 Stratofortress; B-52 Bomber
DI[ディーアイ, dei-ai] (n) (1) diffusion index; (2) discomfort index; (3) drug information
あやす[, ayasu] (v5s,vt) to cuddle; to comfort; to rock; to soothe; to dandle
うんと[, unto] (adv) (1) (on-mim) a great deal; very much; a lot; (2) with a great amount of effort
うんとこさ;うんとこ;うんとこしょ[, untokosa ; untoko ; untokosho] (int) (1) oof (i.e. a grunt of effort); (adv) (2) (See うんと・1) a lot; plenty
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild
えっちらおっちら[, ecchiraocchira] (adv) with a great deal of effort; laboriously
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position
お生憎さま;御生憎様;お生憎様[おあいにくさま, oainikusama] (adj-na,int,n) that's too bad (ironical); unfortunate person (often a gleeful "too bad for you!")
お百度;御百度[おひゃくど, ohyakudo] (n) hundred times worship (e.g. walking back and forth a hundred times before a shrine offering a prayer each time)
お茶を濁す[おちゃをにごす, ochawonigosu] (exp,v5s) (1) to be evasive; to give an evasive answer; (2) to speak ambiguously; to prevaricate; (3) to cook up a specious story to get out of an uncomfortable situation; (4) to make do with
ぐすく[, gusuku] (n) Okinawan fortress
くたびれ儲け;草臥れ儲け;草臥儲[くたびれもうけ, kutabiremouke] (n,adj-no) waste of effort; thankless task
ぐにゃり[, gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy
くねる[, kuneru] (v5r,vi) to bend loosely back and forth
この後;此の後[こののち;このあと, kononochi ; konoato] (exp) after this; henceforth; henceforward; from now on
ころり[, korori] (adv-to) (1) (on-mim) easily; effortlessly; suddenly; utterly; (2) changing completely; (n) (3) plink (sound of something light falling or rolling)
ご苦労さま(P);御苦労様;ご苦労様[ごくろうさま, gokurousama] (exp,adj-na) thank you very much for your ...; I appreciate your efforts; (P)
ご苦労さん;御苦労さん[ごくろうさん, gokurousan] (exp) I appreciate your efforts
じとじと[, jitojito] (adv-to,adj-na) (See じっとり,びしょびしょ,ずぶぬれ,びしょぬれ,びちゃびちゃ,ぐしょぐしょ,ぐちゃぐちゃ) damp, soaked, moist to the point of being uncomfortable
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P)
ストレイン[, sutorein] (n) (1) strain; effort; tension; tiredness; (2) tendancy; lineage; race; inheritance
せきを切ったよう;堰を切ったよう;関を切ったよう(iK)[せきをきったよう, sekiwokittayou] (exp,adj-na) gushing forth; bursting out
せきを切る;堰を切る;関を切る(iK)[せきをきる, sekiwokiru] (exp,v5r) to break a dam and gush forth; to burst out
ソウルフード[, sourufu-do] (n) (See 国民食) comfort food; soul food
その他(P);その外(P);其の他[そのほか(P);そのた, sonohoka (P); sonota] (n-adv,conj) (そのた is more the written form) etc.; otherwise; besides; in addition; the rest; the others; and so forth; (P)
だの[, dano] (suf,prt) and; or; and the like; and so forth; and what not; (P)
たゆまぬ努力;弛まぬ努力[たゆまぬどりょく, tayumanudoryoku] (exp) (See 弛む) diligence; unceasing efforts
なんぞ;なぞ;なんど[, nanzo ; nazo ; nando] (prt,n-suf) (col) (See 等・など) et cetera; etc.; and the like; and so forth
ハードラック[, ha-dorakku] (n) hard luck; misfortune
ハイパフォーマンスフォートラン[, haipafo-mansufo-toran] (n) {comp} High Performance Fortran; HPF
パケ死[パケし, pake shi] (n) finding out you've run up a fortune by web access on your mobile (lit
ばつが悪い;バツが悪い[ばつがわるい(ばつが悪い);バツがわるい(バツが悪い), batsugawarui ( batsuga warui ); batsu gawarui ( batsu ga warui )] (exp,adj-i) (See バツの悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing
バツの悪い;ばつの悪い[バツのわるい(バツの悪い);ばつのわるい(ばつの悪い), batsu nowarui ( batsu no warui ); batsunowarui ( batsuno warui )] (adj-i) (See バツが悪い) awkward; uncomfortable; embarrassing
ピアノフォルテ[, pianoforute] (n) pianoforte (ita
フォース[, fo-su] (n) (1) force; (2) {comp} FORTH; (P)
フォーチュン[, fo-chun] (n) fortune; (P)
フォーチュンクッキー[, fo-chunkukki-] (n) fortune cookie
フォーチュンテラー[, fo-chuntera-] (n) fortune-teller
Japanese-English: COMDICT Dictionary
フォース[ふぉーす, fo-su] FORTH
フォートラン[ふぉーとらん, fo-toran] FORTRAN, formula translation (abbr)
フォルテ[ふぉるて, forute] FORTE
ベストエフォート[べすとえふぉーと, besutoefo-to] best effort
快適な作業環境[かいてきなさぎょうかんきょう, kaitekinasagyoukankyou] comfortable work environment
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出る[でる, deru] Thai: ออกมา English: to come forth

fort ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชาแก่[n. exp.] (chā kaē) EN: strong tea FR: thé fort [m]
ชีสที่มีกลิ่นแรง[n. exp.] (chīt thī mī) EN: strong cheese FR: fromage fort [m]
ฉุน[adj.] (chun) EN: pungent ; acrid ; biting ; strong ; piquant ; sharp ; poignant FR: fort ; tenace ; piquant ; irrritant ; acide
เดชะบุญ[adv.] (dēcha bun) EN: fortunately ; Thank God! ; Thank goodness! FR: fort heureusement ; grâce à Dieu ; Dieu soit loué
อึด[adj.] (eut) EN: enduring ; persevering ; persistent ; tough FR: endurant ; fort ; tenace ; impassible
หอรบ[n. exp.] (hø rop) EN: fort ; watchtower FR: tour de guet [f]
จุดแข็ง[n.] (jutkhaeng) EN: strength FR: point fort [m] ; force [f]
จุดน่าสนใจ[n. exp.] (jut nāsonja) EN: FR: point intéressant [m] ; point fort [m] ; avantage [m] ; plus [m]
แก่[adj.] (kaē) EN: dark ; deep ; intense ; strong ; vigourous ; concentrated FR: foncé ; profond ; intense ; fort ; vigoureux ; concentré
กาแฟแก่[n. exp.] (kāfaē kaē) EN: strong coffee FR: café fort [m]
กำยำ[adj.] (kamyam) EN: sturdy ; strong ; stout ; stalwart ; robust ; strong-built ; burly ; muscular FR: fort ; robuste ; costaud ; vigoureux ; baraqué (ram.)
เก่งคำนวณ[adj.] (keng khamnū) EN: numerate FR: fort en calcul
เก่งกว่า[adj.] (keng kwā) EN: FR: plus fort ; meilleur
เก่งภาษา[X] (keng phāsā) EN: FR: fort en langues
เก่งภาษาอังกฤษ[X] (keng phāsā ) EN: FR: fort en anglais
เก่งแต่ปาก[adj.] (kengtāepāk) EN: bragging ; talking big ; all talk and no action FR: fort en parole ; fort en gueule (fam.) ; grande gueule (fam.)
แข็ง[adj.] (khaeng) EN: hard ; solid ; harsh ; strong ; firm ; stiff FR: dur ; solide ; raide ; fort ; ferme
แข็งแรง[adj.] (khaengraēng) EN: strong ; healthy ; intrepid ; hard-boiled ; doughty ; robust ; sturdy ; sound ; in good condition FR: fort ; puissant ; robuste ; costaud ; en bonne condition
เข้ม[adj.] (khem) EN: intense ; strong ; concentrated ; deep ; dark FR: fort ; intense ; vif ; prononcé ; profond
เข้มแข็ง[v.] (khemkhaeng) EN: be vigorous ; be energetic ; be resolute ; be tough FR: être fort ; être énergique ; être vigoureux
ขี้หนู[n.] (khīnū) EN: small capsicum ; tiny fiery chili ; bird pepper ; Capsicum frutescens FR: petit piment très fort [m] ; Capsicum frutescens
ล่ำ[adj.] (lam) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
ลมพัดแรง[X] (lom phat ra) EN: FR: vent fort [m]
ลมพัดแรงมาก[X] (lom phat ra) EN: FR: vent très fort [m]
ลมแรง[n. exp.] (lom raēng) EN: strong wind FR: vent fort [m]
ปากมาก[adj.] (pākmāk) EN: bigmouthed ; querulous FR: fort en gueule
พริกขี้หนู[n. exp.] (phrik khīnū) EN: guinea pepper ; bird pepper ; bird-chilli ; small capsicum ; chilli pepper ; tiny fiery chilli ; hot chilli ; Capsicum annuum FR: petit piment très fort [m] ; Capsicum annuum
ป้อม[n.] (pǿm) EN: fort ; fortress ; citadel ; fortification FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f] ; fort [m] ; place forte [f] ; fortification [f]
ป้อมมหากาฬ[n. prop.] (Pǿm Mahākān) EN: Mahakan Fort FR:
ป้อมปราการ[n.] (pømprākān) EN: fortress ; fort ; bastion ; bulwark ; citadel ; fortification FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; fort [m] ; citadelle [f] ; fortification [f]
แรง[adj.] (raēng) EN: strong ; powerful FR: fort ; puissant ; énergique
โรคฉี่หนู ; โรคไข้ฉี่หนู[n. exp.] (rōk chī nū ) EN: leptospirosis . Weil's syndrome . canicola fever . canefield fever . nanukayami fever . 7-day fever . Rat Catcher's Yellows . Fort Bragg fever . black jaundice . Pretibial fever FR: leptospirose [f] ; maladie du rat [f]
รุนแรง[adj.] (runraēng) EN: violent ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce ; strong ; rough ; harsh ; vehement ; excessive FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; grave ; désastreux  ; véhément ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig., litt.)
ศักยภาพการเติบโตสูง[n. exp.] (sakkayaphāp) EN: strong growth potential FR: potentiel de croissance élevé [m] ; fort potentiel de développement [m]
ศักยภาพสูง[n. exp.] (sakkayaphāp) EN: FR: potentiel élevé [m] ; fort potentiel [m]
สุดยอดไปเลย [X] (sut yøt pai) EN: FR: trop fort !
ตรึงกำลัง[v. exp.] (treung kaml) EN: hold the fort FR:
อยากเก่งภาษาอังกฤษ[v. exp.] (yāk keng ph) EN: FR: vouloir être fort en anglais
เยี่ยมไปเลย[adj.] (yīem pai lo) EN: Excellent! ; Fantastic! ; Great job! FR: Trop fort !
อยู่โยง[v.] (yūyōng) EN: stay at home ; take care of things ; hold the fort FR:

fort ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erfassungsaufwand {m}acquisition effort
Verwaltungsaufwand {m}administration effort
Alleingang {m} | etw. im Alleingang machensolo effort | to do sth. on one's own
Änderungsdatei {f}; Fortschreibungsdatei
Scheidewasser {n}aqua fortis
Gemütlichkeit {f}atmosphere of comfort, peace and acceptance
Fahrverhalten {n}behaviour (road); handling; ride comfort
Blinddarm {m}; Wurmfortsatz
Humanklimatisierung {f}comfort air-conditioning
Verwaltungsschreiben {n}comfort letter
Gemütlichkeit {f}comfortable ambience
Wohlbehagen {n}comfortable feeling
bequem; behaglich; tröstlich {adj} | bequemer | am bequemstencomfortable | more comfortable | most comfortable
komfortabel {adj} | komfortabler | am komfortabelstencomfortable | more comfortable | most comfortable
Fortsetzung {f} | Fortsetzungen
Widerlager {n}counterfort
Glückskind {n}darling of fortune
mühelos {adj} | müheloser | am mühelosesteneffortless | more effortless | most effortless
Bußgeld {n} | sofort fälliges Bußgeldfine | spot fine
Fortgeschrittene {m,f}; Fortgeschritteneradvancer
Fortpflanzung {f} | Fortpflanzungen
Fortpflanzung {f} | Fortpflanzung von Wellenpropagation | wave propagation
Wahrsagerei {f}fortune telling
Tor {n}; Pforte
Waren {pl} | sofort lieferbare Waren | Waren mit Verlust verkaufen | Waren transportieren | gute Ware fürs Geldgoods | spot goods | to sell goods at a sacrifice | to transport goods | a bang for the buck
Fortschritt {m}; Fortgang
luxuriös; komfortabel; verschwenderisch {adj} | luxuriöser; komfortabler; verschwenderischer | am luxuriösesten; am komfortabelsten; am verschwenderischstenluxurious | more luxurious | most luxurious
Vermögen {n} | ein Vermögen machenfortune; pile | to make a fortune; to make a pile
Missbehagen {n}uncomfortable feeling
Paginierung {f} | fortlaufende Paginierung
Lenkkraftaufwand {m}parking effort
Population {f}; Fortpflanzungsgemeinschaft
Angebot {n} | konkretes Angebot | Angebot mit kleinem Umfangproposal | concrete proposal | limited effort proposal
Lichtblick {m}ray of hope; comfort
urgemütlich {adj}really comfortable; extremely cosy
Ausfall {m} [mil.] | einen Ausfall machensally | to make a sally; to sally forth
Abteilungstitel {m} (eines fortlaufenden Sammelwerks)section title
Seriennummer {f}; fortlaufende Nummerserial number
sofortige Bezahlung {f} | gegen sofortige Bezahlungspot cash | for spot cash
Tapferkeit {f}fortitude

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fort
Back to top