ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unluckily

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unluckily*, -unluckily-

unluckily ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
運悪く[うんわるく, unwaruku] (adv) (See 運が悪い,運良く) unluckily
幸か不幸か[こうかふこうか, koukafukouka] (exp) luckily or unluckily; for good or for evil

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unluckily
Back to top