ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expected

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expected*, -expected-

expected ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expected (adj.) ที่คาดหวังไว้ See also: ที่คาดหมายไว้
expectedly (adv.) อย่างที่มุ่งหวังไว้ See also: อย่างคาดหวังไว้, อย่างคาดการณ์ไว้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
expected deathsจำนวนการตายที่คาดหมาย [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Expectedคาดหมาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาดไม่ถึง (v.) be unexpected
คิดไม่ถึง (v.) be unexpected Syn. คาดไม่ถึง
จู่ๆ (adv.) unexpectedly See also: suddenly, abruptly Syn. โดยกระทันหัน, ทันทีทันใด
ทำไปทำมา (v.) result unexpectedly at last Syn. ท้ายที่สุด, ผลสุดท้าย
นึกไม่ถึง (v.) be unexpected Syn. คิดไม่ถึง
บังเอิญ (adv.) unexpectedly See also: by chance, by accident, accidentally Syn. เผอิญ, โดยบังเอิญ, นึกไม่ถึง Ops. โดยตั้งใจ, จงใจ
พลิกล็อค (v.) be unexpected See also: go contrary to one´s wishes, make a complete reversal Syn. กลับกลาย
มีอันเป็น (v.) happen unexpectedly See also: happen by chance, occur unpredictably
อยู่ดีๆ (adv.) unexpectedly See also: suddenly, abruptly, without warning Syn. จู่ๆ
เท่าที่ควร (adv.) as expected See also: as hoped, as forecasted
โดยกระทันหัน (adv.) unexpectedly See also: suddenly, abruptly Syn. ทันทีทันใด
โดยไม่คาดฝัน (adv.) unexpected Syn. โดยไม่คิดไม่ฝัน
โดยไม่คิดไม่ฝัน (adv.) unexpected Syn. โดยไม่คาดฝัน
โดยไม่ได้คาดฝัน (adv.) unexpected Syn. โดยไม่คาดฝัน, โดยไม่คิดไม่ฝัน
ไม่คาดคิด (v.) be unexpected Syn. ไม่คิด, คิดไม่ถึง
ไม่คาดคิด (adj.) unexpected See also: unanticipated, unpredictable, unforeseen Syn. คิดไม่ถึง
ไม่คาดฝัน (v.) be unexpected Syn. ไม่คาดคิด, ไม่คิด, คิดไม่ถึง
ไม่คาดฝัน (adj.) unexpected See also: unanticipated, unpredictable, unforeseen Syn. ไม่คาดคิด, คิดไม่ถึง
ไม่คิด (v.) be unexpected Syn. ไม่คาดคิด, คิดไม่ถึง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You are expected to learn such a lot of things you've never learnedคุณถูกคาดหมายให้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายอย่างที่คุณไม่เคยเรียนรู้มาก่อน
He is doing far better than expectedเขาทำได้ดีเกินกว่าที่คาด
As I expected!เป็นดั่งที่ฉันคาดไว้
Well this was much better than I expectedนี่มันก็ดีกว่าที่ฉันคาดไว้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. De Winter informed me that his sister, Mrs. Lacy, and Major Lacy are expected for luncheon.คุณผู้ชายแจ้งฉันว่าคุณนายเลซี่ และผู้พันเลซี่จะมาทานมื้อเที่ยงด้วย
Yes, I rather expected it would be.- ฉันก็คาดว่าจะเป็นอย่างนั้น
I realize we weren't expected to start business until tomorrow, so please accept my apologies for interrupting your day of rest.{\cHFFFFFF}ผมทราบดีว่าเราไม่ได้คาดหวังว่าจะ เริ่มต้นธุรกิจจนถึงวันพรุ่งนี้ {\cHFFFFFF}ดังนั้นโปรดยอมรับคำขอโทษของฉันสำหรับ รบกวนวันของคุณส่วนที่เหลือ
We expected you yesterday evening.พวกเราคาดว่าคุณจะมา เมื่อวานเย็น.
Colonel, but we're expected to do our duty just like our heroes in the Special Forces.พันเอก แต่เราคาดว่าจะทำหน้าที่ของเรา เช่นเดียวกับฮีโร่ของเราในกองพิเศษ
I never expected to see you again.ฉันไม่เคยคิดว่า จะได้เห็นคุณอีก
He expected Denise to say that you perjured yourself at Cheslav's inquiry.เขาหวังจะให้เดนนิสพูดว่า คุณให้ความเท็จต่อตนเองในการพิจารณาคดีเชสลาฟ
And a lot is expected of the Italian team.มีหลายคนคาดหวังกับทีมอิตาลี
And we are expected to believe a man who claims he stole from a prostitute... before we would believe ten police officers who stood here on oath... and called you a liar?และเราคาดว่าจะเชื่อคน การเรียกร้องเขาขโมยมาจากหญิง? ก่อนที่เราจะเชื่อสิบตำรวจ เจ้าหน้าที่ผู้ที่ยืนอยู่? และเรียกเธอว่าคนโกหกหรือไม่
Better than you expected or better than you hoped?แหม... ดีจริงเลย Scully
I never expected to hear from him.ฉันไม่หวังจะรู้เรื่องเขานะ
I expected as much...ฉันเคยหวังเอาไว้มาก...

expected ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出其不意[chū qí bù yì, ㄔㄨ ㄑㄧˊ ㄅㄨˋ ㄧˋ, 出其不意] to do sth when least expected (成语 saw); to catch sb off guard
期望值[qī wàng zhí, ㄑㄧ ㄨㄤˋ ㄓˊ, 期望值] expected value
崩症[bēng zhèng, ㄅㄥ ㄓㄥˋ, 崩症] metrorrhagia (vaginal bleeding outside the expected menstrual period)
血崩[xuè bēng, ㄒㄩㄝˋ ㄅㄥ, 血崩] metrorrhagia (vaginal bleeding outside the expected menstrual period)
无取胜希望者[wú qǔ shèng xī wàng zhě, ˊ ㄑㄩˇ ㄕㄥˋ ㄒㄧ ㄨㄤˋ ㄓㄜˇ, 无取胜希望者 / 無取勝希望者] outsider (i.e. not expected to win a race or championship)
出人意外[chū rén yì wài, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄨㄞˋ, 出人意外] turned out other than expected (成语 saw); unexpected
一如所料[yī rú suǒ liào, ㄧ ㄖㄨˊ ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, 一如所料] as expected
不出所料[bù chū suǒ liào, ㄅㄨˋ ㄔㄨ ㄙㄨㄛˇ ㄌㄧㄠˋ, 不出所料] as expected
反倒[fǎn dào, ㄈㄢˇ ㄉㄠˋ, 反倒] but on the contrary; but expectedly
黑马[hēi mǎ, ㄏㄟ ㄇㄚˇ, 黑马 / 黑馬] dark horse; fig. unexpected winner
预期[yù qī, ㄩˋ ㄑㄧ, 预期 / 預期] expect; expected
恰巧[qià qiǎo, ㄑㄧㄚˋ ㄑㄧㄠˇ, 恰巧] fortunately; unexpectedly; by coincidence
天有不测风云[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, 天有不测风云 / 天有不測風雲] fortune as unpredictable as the weather (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
天有不测风云,人有旦夕祸福[tiān yǒu bù cè fēng yún, ㄊㄧㄢ ㄧㄡˇ ㄅㄨˋ ㄘㄜˋ ㄈㄥ ㄩㄣˊ, ren2 you3 dan4 xi1 huo4 fu2, 天有不测风云,人有旦夕祸福 / 天有不測風雲,人有旦夕禍福] fortune as unpredictable as the weather, every day may bring fortune or calamity (成语 saw); sth unexpected may happen at any moment
不期然而然[bù qī rán ér rán, ㄅㄨˋ ㄑㄧ ㄖㄢˊ ㄦˊ ㄖㄢˊ, 不期然而然] happen unexpectedly; turn out contrary to one's expectations
喜从天降[xǐ cóng tiān jiàng, ㄒㄧˇ ㄘㄨㄥˊ ㄊㄧㄢ ㄐㄧㄤˋ, 喜从天降 / 喜從天降] joy from heaven (成语 saw); overjoyed at unexpected good news; unlooked-for happy event
喜出望外[xǐ chū wàng wài, ㄒㄧˇ ㄔㄨ ㄨㄤˋ ㄨㄞˋ, 喜出望外] overjoyed at unexpected good news (成语 saw)
大喜过望[dà xǐ guò wàng, ㄉㄚˋ ㄒㄧˇ ㄍㄨㄛˋ ㄨㄤˋ, 大喜过望 / 大喜過望] overjoyed at unexpected good news (成语 saw)
果然[guǒ rán, ㄍㄨㄛˇ ㄖㄢˊ, 果然] really; sure enough; as expected
陡然[dǒu rán, ㄉㄡˇ ㄖㄢˊ, 陡然] suddenly; unexpectedly; abruptly; precipitously; stumbling
[tǎng, ㄊㄤˇ, 傥 / 儻] if; unexpectedly
三长两短[sān cháng liǎng duǎn, ㄙㄢ ㄔㄤˊ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˇ, 三长两短 / 三長兩短] unexpected misfortune; unexpected accident; sudden death
不意[bù yì, ㄅㄨˋ ㄧˋ, 不意] unexpectedly; unawareness; unpreparedness
不料[bù liào, ㄅㄨˋ ㄌㄧㄠˋ, 不料] unexpectedly; to one's surprise
不虞[bù yú, ㄅㄨˋ ㄩˊ, 不虞] unexpected; eventuality; contingency; not worry about
出乎意料[chū hū yì liào, ㄔㄨ ㄏㄨ ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ, 出乎意料] unexpected; exceeding all expectations
出乎预料[chū hū yù liào, ㄔㄨ ㄏㄨ ㄩˋ ㄌㄧㄠˋ, 出乎预料 / 出乎預料] unexpectedly
出人意料[chū rén yì liào, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ, 出人意料] unexpected
居然[jū rán, ㄐㄩ ㄖㄢˊ, 居然] unexpectedly; to one's surprise; go so far as to
想不到[xiǎng bu dào, ㄒㄧㄤˇ ㄅㄨ˙ ㄉㄠˋ, 想不到] unexpected; hard to imagine; it had not occurred to me; who could have thought that
意外[yì wài, ㄧˋ ㄨㄞˋ, 意外] unexpected; accident; mishap
[jìng, ㄐㄧㄥˋ, 竟] unexpectedly; actually; to go so far as to; indeed
竟然[jìng rán, ㄐㄧㄥˋ ㄖㄢˊ, 竟然] unexpectedly
不速[bù sù, ㄅㄨˋ ㄙㄨˋ, 不速] uninvited (guest); unexpected (appearance); unwanted presence
不速之客[bù sù zhī kè, ㄅㄨˋ ㄙㄨˋ ㄓ ㄎㄜˋ, 不速之客] uninvited or unexpected guest
不速而至[bù sù ér zhì, ㄅㄨˋ ㄙㄨˋ ㄦˊ ㄓˋ, 不速而至] to arrive without invitation; unexpected guest; unwanted presence

expected ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei
ことになっている[, kotoninatteiru] (exp,v1) to be scheduled to (do); to be expected to (do)
それはそれで[, sorehasorede] (exp) in that case; (might not be what was expected or hoped for but) if that's the case
それ来た[それきた, sorekita] (exp) there it is; there it comes; got it; expression one says when what is expected comes
だけあって[, dakeatte] (suf) .. being the case; (precisely) because ...; as might be expected (from ..)
チェンジアップ[, chienjiappu] (n) changeup; pitch that comes toward the batter at a speed slower than expected (baseball)
と見られる[とみられる, tomirareru] (exp,v1) (followed by verb) believed to; expected to; feared to; poised to; considered to; likely to
予価[よか, yoka] (n) probable (predetermined) price; expected price
予想変動率[よそうへんどうりつ, yosouhendouritsu] (n) expected volatility; implied volatility
割増手当;割り増し手当[わりましてあて, warimashiteate] (n) (See 割増賃金) salary supplement, e.g. for work performed at inconvenient times or as overtime allowance usually for so-called exempt workers, i.e. workers who are expected to work a certain number of overtime hours
図に当たる[ずにあたる, zuniataru] (exp,v5r) to hit the bull's-eye; to go as expected
筈(P);弭[はず, hazu] (n) (1) (uk) expectation that something took place, will take place or was in some state; it should be so; bound to be; expected to be; must be; (2) nock (of a bow); (3) nock (of an arrow); (4) (See はず押し・はずおし) nock-shaped grip (between thumb and forefinger) (Sumo); (5) wooden frame on the tip of the mast of a Japanese ship that prevents the hawser from falling out; (P)
さてこそ[, satekoso] (adv) (1) just as I thought; as expected; (2) that's why
その割には;その割りには[そのわりには, sonowariniha] (exp) unexpectedly; unusually; considering all that
とんだ[, tonda] (adj-pn) (1) unthinkable; unimaginable; inconceivable; unexpected; (2) terrible; awful; serious; (adv) (3) (arch) very; (P)
とんでもありません;とんでもございません[, tondemoarimasen ; tondemogozaimasen] (adj-f) (1) (See とんでもない・1) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (See とんでもない・2) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (See とんでもない・3) don't mention it; you're welcome
とんでも無い;飛んでもない(iK)[とんでもない, tondemonai] (adj-f) (1) (uk) unthinkable; unexpected; outrageous; offensive; (exp) (2) (col) (uk) absolutely not!; not at all!; far from it!; impossible!; preposterous!; what a thing to say!; no way!; bullshit; (3) (uk) don't mention it; you're welcome; (P)
どんでん返し[どんでんがえし, dondengaeshi] (n) (sudden) complete reversal (of plot); unexpected twist (at end of story)
ぱったり[, pattari] (adv,adv-to) unexpectedly; suddenly; abruptly
ばったり;ばったん[, battari ; battan] (adv,adv-to) (1) (on-mim) with a clash; with a thud; with a bang; with a flop; plump; (2) (on-mim) unexpectedly (meeting someone); (3) (on-mim) suddenly (ending); abruptly (coming to a halt)
ひょっこり;ひょっくり[, hyokkori ; hyokkuri] (adv) all of a sudden; suddenly; by chance; unexpectedly
ひょんな[, hyonna] (adj-pn) (See 思いがけない) strange; unexpected; (by) chance; unusual; curious
ふいと[, fuito] (adv) abruptly; suddenly; unexpectedly
ふとした[, futoshita] (adj-pn) impulsive; unexpected; accidental; casual; inadvertent; on a whim
ぶらり[, burari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) dangling; (2) (on-mim) aimlessly; casually; idly; (3) (on-mim) unexpectedly
ぶら下がり[ぶらさがり, burasagari] (n) (1) (id) cornering someone by lying in wait, e.g. for an unexpected interview or photograph; doorstepping; (adj-f) (2) hanging; dangling
もしもの事;若しものこと[もしものこと, moshimonokoto] (exp) emergency; accident; rare possibility; unexpected occurrence
ゆくりなく[, yukurinaku] (adv) unexpectedly
不図(ateji);不斗(ateji);不圖(ateji)(oK)[ふと, futo] (adv) (uk) suddenly; casually; accidentally; incidentally; unexpectedly; unintentionally; (P)
不意[ふい, fui] (adj-na,n,adj-no) sudden; abrupt; unexpected; unforeseen; (P)
不慮の外[ふりょのほか, furyonohoka] (exp) totally unexpected; completely unforeseen
不測[ふそく, fusoku] (n,adj-no) unexpected; unforeseen; accidental
予期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] (n) {comp} unexpected results; unpredictable results
予期せぬ[よきせぬ, yokisenu] (exp) (See 予期) unexpected; unforeseen; (P)
交喙の嘴;鶍の嘴[いすかのはし, isukanohashi] (exp,n,adj-no) (See 交喙) something contradictory and different from what one expected; crossbill's bill
何気に[なにげに, nanigeni] (adv) (1) (col) inadvertantly; for no special reason; (2) truthfully; unexpectedly; (3) after realizing; without knowing
俄(P);俄か[にわか, niwaka] (adj-na,n) sudden; abrupt; unexpected; improvised; offhand; (P)
偶々(P);偶偶;偶;適[たまたま, tamatama] (adv) casually; unexpectedly; accidentally; by chance; (P)
偶然[ぐうぜん, guuzen] (adj-na,adj-no,n-adv,n) (by) chance; unexpectedly; suddenly; accident; fortuity; (P)
出し抜け[だしぬけ, dashinuke] (adj-na,n) all of a sudden; unexpected
Japanese-English: COMDICT Dictionary
予期しない結果[よきしないけっか, yokishinaikekka] unexpected results, unpredictable results

expected ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดังคาด[X] (dang khāt) EN: as expected ; as planned ; as anticipated FR:
จะเกิดขึ้น[adj.] (ja koēt khe) EN: expected FR:
การมิได้เป็นไปตามที่คาดไว้[xp] (kān midāi p) EN: things did not turn out as expected FR: les choses ne sont pas déroulées de la façon/manière prévue
ค่าคาดหมาย[n. exp.] (khā khātmāi) EN: expected value ; expectation value ; expectation FR:
ค่าคาดหวัง[n. exp.] (khā khātwan) EN: expected value FR:
เข้าร่องเข้ารอย ; เข้ารอย[X] (khaorǿngkha) EN: do what is expected ; act in the right way ; move in the right direction ; act in the correct manner ; conform ; fall into place FR:
คาดเอาไว้[adj.] (khāt ao wai) EN: expected FR: espéré ; attendu
คาดกันว่า...[v. exp.] (khāt kan wā) EN: it's estimated that ; it's expected that FR:
คาดหมาย[adj.] (khātmāi) EN: expected FR: prévisible
คาดว่า[adj.] (khāt wā) EN: expected FR: attendu
คาดไว้[X] (khāt wai) EN: expected FR: prévu
คาดว่าจะเกิดขึ้น[adj.] (khāt wā ja ) EN: expected FR: attendu
คาดหวัง[adj.] (khāt wang) EN: expected FR: attendu
ความถี่คาดหมาย[n. exp.] (khwāmthī kh) EN: expected frequency FR:
มิได้เป็นไปตามที่คาดไว้[xp] (midāi penpa) EN: do not turn out as expected FR: ne pas se dérouler de la façon prévue
พึงคาดหมายได้[v. exp.] (pheung khāt) EN: might be expected FR:
ผิดคาด[adj.] (phit khāt) EN: unexpected ; below expectations ; not as expected ; surprising ; disappointing FR:
ระดับเงินเดือนที่ต้องการ[n. exp.] (radap ngoen) EN: expected salary FR: salaire espéré [m] ; salaire souhaité [m]
สมใจนึก[v. exp.] (som jai neu) EN: as one wishes ; as expected FR: à coeur joie
สมคะเน[X] (som khanē) EN: as expected ; as predicted FR:
ตามคาดการณ์[adj.] (tām khātkān) EN: expected FR: prévisible
ตามคาดหมาย[X] (tām khātmāi) EN: as planned ; as expected ; as anticipated ; according to expectations FR:
ตามที่คาดไว้[X] (tām thī khā) EN: as expected FR: comme prévu ; comme attendu
ถูกคาดหวังว่าจะ[v. exp.] (thūk khātwa) EN: be expected to FR: être attendu à
ต้องอธิบายได้[X] (tǿng athibā) EN: accountable ; expected to give an explanation FR: supposé fournir des explications
อย่างใจ[X] (yāng jai) EN: as expected ; as hoped for ; as one would like FR: comme espéré ; comme escompté ; comme il était souhaité
บังเอิญ[adj.] (bang-oēn) EN: accidental ; fortuitous ; unexpected ; coincidental FR: inattendu ; fortuit ; accidentel
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately ; unexpectedly FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement ; par chance ; chanceusement
บุญหล่นทับ[n. exp.] (bun lon tha) EN: unexpected boon FR:
ฉับพลัน[adj.] (chapphlan) EN: instant ; simultaneous ; immediate ; spontaneous ; unexpected ; sudden ; sharp FR: immédiat ; instantané ; simultané ; brusque ; soudain ; subit
เฉียบพลัน[adv.] (chīepphlan) EN: suddenly ; forcefully ; unexpectedly ; abruptly FR:
โดยบังเอิญ[adv.] (dōi bang-oē) EN: accidentally ; by accident ; by chance ; unexpectedly ; fortuitous FR: par hasard ; accidentellement ; par accident ; par chance
โดยกระทันหัน[adv.] (dōi krathan) EN: unexpectedly FR:
โดยไม่ได้คาดฝัน[adv.] (dōi mai dāi) EN: unexpected FR:
โดยไม่คาดฝัน[adv.] (dōi mai khā) EN: unexpectedly FR:
โดยไม่คิดไม่ฝัน[adv.] (dōi mai khi) EN: unexpected FR:
โดยมิได้คาดคิด[adv.] (dōi midāi k) EN: unexpectedly FR:
ฝนตกไม่มีเค้า[n. (loc.)] (fontokmaimī) EN: Things that happen unexpectedly. FR:
กะทันหัน[adj.] (kathanhan) EN: sudden ; abrupt ; unheralded ; unexpected ; sharp FR: soudain ; imprévu ; brusque ; non annoncé
กะทันหัน[adv.] (kathanhan) EN: suddenly ; abruptly ; unexpectedly ; immediately ; hurriedly ; in haste FR: soudainement ; inopinément ; immédiatement ; à la hâte

expected ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steckhäufigkeit {f}expected number of mating cycles
unvermutet {adj}unexpected
unvermutet {adv}unexpectedly
unerwartet; unvermittelt {adj} | unerwarteter | am unerwartetstenunexpected | more unexpected | most unexpected

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expected
Back to top