ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fortress

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fortress*, -fortress-

fortress ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fortress (n.) ป้อมปราการ See also: ที่มั่น Syn. fastness, fort, stronghold
English-Thai: HOPE Dictionary
fortress(ฟอร์ท'ทริส) n. ป้อมปราการ,สถานที่ปลอดภัย. vt. สร้างป้อมปราการ, Syn. fort,fortification
English-Thai: Nontri Dictionary
fortress(n) ป้อม,ปราการ,เมืองหน้าด่าน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ป้อม (n.) fortress See also: citadel, fortification Syn. ป้อมปราการ, หอรบ
ป้อมบังคับการ (n.) fortress Syn. หอบังคับการ
ป้อมปราการ (n.) fortress See also: bastion, bulwark, citadel, fortification Syn. ป้อม
หอรบ (n.) fortress See also: citadel, fortification Syn. ป้อมปราการ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Looks like a fortress around here.ดูเหมือนว่าป้อมปราการรอบที่นี่
We were shipped off to Park Royal Prison... an old Victorian fortress where the most dangerous criminals were held... in the maximum-security wing.เราถูกส่งออก ไปยังเรือนจำ Park Royal ... ป้อมปราการที่เก่าแก่สไตล์วิคตอเรีย อาชญากรอันตรายม? ในปีกการรักษาความปลอดภัยสูงสุด
His fortress at Barad-dur is rebuilt in the land of Mordor.ปราการที่บาราด-ดูร์ถูกสร้างขึ้นใหม่ ในดินแดนมอร์ดอร์
Of the scores of brave souls who entered Lucian's fortress a single Vampire survived:ผีดูดเลือดทั้งหมดที่เข้าไปในค่ายของลูเชียน
Tell your brother to send some men to Tangchun Fortress from Sir Choi's house and you follow Lady HanTell your brother to send some men to Tangchun Fortress from Sir Choi's house and you follow Lady Han
Well, your dad calls it your fortress of solitude.ใช่แล้ว, คุณพ่อคุณเรียกมันว่า
Go into the fortress now.เข้าไปในป้อมเดี๋ยวนี้.
But here in your fortress of solitude,แต่ที่นี่คือปราการแห่งความสันโดษ
That's the fortress of Yungton Trogyel.นั่นไง ที่พำนักของ ยุงตัน ตราเกล
The connection that i felt with jor-el and the fortress it's gone.การเชื่อมต่อของฉัน กับจอร์เอล และป้อมนั้น ได้หายไปแล้ว
This is the fortress clark told me about.ที่นี่คือป้อม ที่คลาร์กพูดถึง
I took raya's crystal to the fortress for safekeeping.ฉันได้นำคริสตัลของรายาไปไว้ที่ป้อมเพื่อเก็บรักษา

fortress ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
边塞[biān sài, ㄅㄧㄢ ㄙㄞˋ, 边塞 / 邊塞] frontier fortress

fortress ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐすく[, gusuku] (n) Okinawan fortress
城砦[じょうさい, jousai] (n) fortress
堅城[けんじょう, kenjou] (n) strong fortress
柵;城[き, ki] (n) fortress (surrounded by a wall, moat, etc.)
砦;塁;寨[とりで, toride] (n) fortress
総構え;惣構[そうがまえ, sougamae] (n) outermost enclosure of a castle or fortress (including the town around it)
要害堅固[ようがいけんご, yougaikengo] (n,adj-no) (a fortress being) impregnable; unassailable
鉄壁[てっぺき, teppeki] (n) iron wall; impregnable fortress
B52[ビーごじゅうに, bi-gojuuni] (n) B-52 Stratofortress; B-52 Bomber
古城[こじょう, kojou] (n) old castle; old fortress; (P)
城塞[じょうさい, jousai] (n) fortress; stronghold; citadel
城郭(P);城廓[じょうかく, joukaku] (n) fortress; castle; citadel; enclosure; castle walls; (P)
金城湯池[きんじょうとうち, kinjoutouchi] (n) an impregnable fortress; an unassailable territory

fortress ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุระ[n.] (bura) EN: fortress FR:
ป้อม[n.] (pǿm) EN: fort ; fortress ; citadel ; fortification FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f] ; fort [m] ; place forte [f] ; fortification [f]
ป้อมบังคับการ[n.] (pǿmbangkhap) EN: fortress FR:
ป้อมปราการ[n.] (pømprākān) EN: fortress ; fort ; bastion ; bulwark ; citadel ; fortification FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; fort [m] ; citadelle [f] ; fortification [f]
ทะบู[n.] (thabū) EN: fortress FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fortress
Back to top