ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

approaching

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *approaching*, -approaching-

approaching ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
approaching (adj.) ที่กำลังจะมาถึง Syn. advancing, next, following, impending, forthcomimg, upcoming, oncoming, progressing, closing, subsequent Ops. going, distant, past
approaching (adj.) ซึ่งกำลังจะมาถึง
approaching (adj.) อนาคต Syn. forthcoming
approaching (adj.) ใกล้เข้ามา See also: ใกล้จะเกิดขึ้น Syn. imminent
approaching (adj.) ซึ่งคุกคาม Syn. threatening, dangerous
approaching (adj.) ที่กำลังจะเกิดขึ้น See also: ที่กำลังจะมาถึง Syn. advancing
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ย่อพล (v.) to congregate troops ready to resist the approaching enemy
การเข้าสู่ (n.) approaching

approaching ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
临终[lín zhōng, ㄌㄧㄣˊ ㄓㄨㄥ, 临终 / 臨終] approaching one's end; with one foot in the grave
濒于[bīn yú, ㄅㄧㄣ ㄩˊ, 濒于 / 瀕於] near to; approaching (collapse)
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, 昽 / 曨] twilight; approaching light of dawn; dim
[bàng, ㄅㄤˋ, 傍] near; approaching; to depend on; (slang) to have an intimate relationship with sb; Taiwan pr. pang2, bang1, bang4
未来[wèi lái, ㄨㄟˋ ㄌㄞˊ, 未来 / 未來] future; tomorrow; approaching; coming; pending

approaching ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中年増[ちゅうどしま, chuudoshima] (n) woman approaching middle age
[しっ, shitsu] (int) (1) (uk) shh! (used to silence someone); sh!; (2) shoo! (used to drive off an approaching animal, etc.)
じりじり[, jirijiri] (adv,n,vs) (on-mim) running out of patience; slowly approaching; scorching sun; sound of alarm bell
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly
付近(P);附近[ふきん, fukin] (n,n-suf) (1) neighbourhood; neighborhood; vicinity; environs; (2) (obsc) approaching; (P)

approaching ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จวนถึง[X] (jūan theung) EN: approaching FR: presque arrivé
การเข้าสู่[n.] (kān khaosū) EN: approaching ; access ; approach FR: accès [m]
ใกล้จะถึง[adj.] (klai ja the) EN: close at hand ; approaching ; imminent FR: à portée
ย่างเข้าห้าสิบ[v. exp.] (yāng khao h) EN: be going on fifty ; be approaching fifty FR: approcher la cinquantaine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า approaching
Back to top