ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

frankly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *frankly*, -frankly-

frankly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
frankly (adv.) อย่างตรงไปตรงมา See also: อย่างเปิดเผย, อย่างไม่อ้อมค้อม Syn. forthrightly, outspokenly, straightforwardly Ops. deviously, indirectly
English-Thai: HOPE Dictionary
frankly(แฟรงคฺ'ลี) adv. อย่างเปิดเผย,ตรงไปตรงมา,ไม่อ้อมค้อม,ด้วยน้ำใสใจจริง,ชัดเจน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรงไปตรงมา (adv.) frankly See also: straightforwardly, openly Syn. เปิดเผย Ops. ปิดบัง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And so frankly after that there's hardly a single person in this country who doesn't know about child labour or sweatshops or starvation wages.พูดกันตามตรงก็คือ หลังจากนั้นเป็นต้นมา แทบไม่มีใครสักคนในประเทศนี้ ที่ไม่รับรู้ปัญหาแรงงานเด็ก
Just recently he shot an arrow at Eunuch Kim Chuh-Sun who only spoke frankly to him before the dancers and officialsไม่นานมานี้มีขุนนางคนนึงถูกประหารโดยยิงธนูใส่ แค่เพียงไปทูลเตือนพระองค์ ต่อหน้าขุนนางทั้งหลาย
I thought about trying to buy his services, but we frankly couldn't afford to outbid Le Chiffre.ผมเคยพยายามจะซื้อตั๋ว แต่ว่าพูดตรงๆ นะ ..เงินเราไม่ถึงอย่าง เลอชีพ
Now she frankly admitted about Light.ตอนนี้กลับยอมรับว่าคบกับไลท์
But frankly your association with George McHale makes all your activities suspicious, including those during the war.แต่พูดตามตรง คุณร่วมมือกับจอร์จ แมเฮล งานของคุณน่าสงสัย/ช่วงที่เกิดสงครามด้วย
There are people who are frankly stunned by your seemingly meteoric rise.บรรดาฝูงชน ตกตะลึง ในความรุ่งโรจน์ของท่าน
I want you to speak frankly about my Eugene.ฉันอยากให้เธอบอกมาตามตรง.. เกี่ยวกับลูกยูจีนของเรา
Because frankly I never completely trusted what any of you told me.พูดตามตรงนะ ครูไม่เคยเชื่อสิ่งที่พวกเธอบอกครูเลย
You've been absent a lot recently, and when you are here at school, there have been some behavioral questions, and frankly I'm concerned.เมื่อเร็วๆนี้คุณขาดประชุมบ่อยมาก และตอนที่คุณอยู่ในโรงเรียน มีคำถามที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
I'm guessing the media, going by the frankly alarming shade of pink.น่าจะเกี่ยวกับสื่อ ดูจากสีชมพูนี่
Going by her clothes, I'd guess something in the media, going by the frankly alarming shade of pink.ดูจากเสื้อผ้าที่เธอใส่ น่าจะใส่ตามแฟชั่น เพราะใส่ชมพูทั้งตัว
You're a woman and frankly you wouldn't understand.คุณเป็นผู้หญิง แล้วก็ พูดตรงๆนะ คุณไม่เข้าใจหรอก

frankly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
侃侃而谈[kǎn kǎn ér tán, ㄎㄢˇ ㄎㄢˇ ㄦˊ ㄊㄢˊ, 侃侃而谈 / 侃侃而談] speak frankly with assurance
开诚布公[kāi chéng bù gōng, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 开诚布公 / 開誠佈公] lit. deal sincerely and fairly (成语 saw); frank and open-minded; plain speaking; Let's talk frankly and openly between ourselves.; to put one's cards on the table
开诚布公[kāi chéng bù gōng, ㄎㄞ ㄔㄥˊ ㄅㄨˋ ㄍㄨㄥ, 开诚布公 / 開誠布公] lit. deal sincerely and fairly (成语 saw); frank and open-minded; plain speaking; Let's talk frankly and openly between ourselves.; to put one's cards on the table

frankly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずばずば言う[ずばずばいう, zubazubaiu] (exp,v5u) to speak one's mind; to speak very frankly
包みなく[つつみなく, tsutsuminaku] (adv) without concealment; without reserve; frankly
歯に衣着せぬ[はにきぬきせぬ, hanikinukisenu] (exp) (See 歯に衣着せない) to not mince matters; to speak frankly
ずばり[, zubari] (adv) decisively; decidedly; once and for all; unreservedly; frankly; (P)
実は[じつは, jitsuha] (exp,adv) as a matter of fact; by the way; to tell you the truth; to be honest; frankly; (P)
心置き無く;心置きなく[こころおきなく, kokorookinaku] (adv) freely; frankly; without reserve
打ちまける[ぶちまける, buchimakeru] (v1,vt) (1) to throw out (everything); (2) to tell frankly; to confess
打ち開ける;打ち明ける;ぶち開ける;ぶち明ける[ぶちあける, buchiakeru] (v1,vt) (1) to forcefully open up a hole (in a wall, etc.); (2) (See 打ち明ける・うちあける) to speak frankly, holding nothing back; (3) to throw out everything inside
正直[しょうじき, shoujiki] (adj-na,n) (1) honesty; integrity; frankness; (adv) (2) honestly; frankly; (P)
直言直筆[ちょくげんちょくひつ, chokugenchokuhitsu] (n,vs) speak and write plainly (frankly); speak and write without reserve
端的に言う[たんてきにいう, tantekiniiu] (exp,v5u) to come to the point; to get straight to the point; to speak frankly; to speak plainly; to talk straight
腹を割って話す[はらをわってはなす, harawowattehanasu] (exp,v5s) (See 腹を割って) to speak frankly; to speak unreservedly; to open up to each other; to talk candidly; to speak by laying everything on the table; to talk straight from the gut; to have a heart-to-heart talk
露に;露わに[あらわに, arawani] (adv) (uk) openly; publicly; frankly; expressly; overtly

frankly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พูดจริงๆ[v. exp.] (phūt jing-j) EN: speak frankly FR: parler franchement
พูดตามตรง[X] (phūt tām tr) EN: frankly speaking FR: à vrai dire
พูดตรงไปตรงมา[v. exp.] (phūt trongp) EN: talk openly ; talk directly ; talk frankly ; talk candidly ; talk plainly ; speak bluntly ; speak frankly FR: parler ouvertement ; parler franchement ; appeler un chat un chat
พูดอย่างตรงไปตรงมา[X] (phūt yāng t) EN: frankly speaking FR:
เปิดอก[v. exp.] (poēt ok) EN: be frank ; speak frankly FR:
เปิดเผย[adv.] (poētphoēi) EN: openly ; frankly ; candidly ; with candour = with candor (Am.) FR: ouvertement ; franchement
ตามจริง[adv.] (tām jing ) EN: in fact ; in thruth ; frankly FR:
ตามตรง[adv.] (tām trong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush ; honestly FR: directement ; franchement ; honnêtement
ตรง[adv.] (trong) EN: frankly ; straightforwardly ; openly FR: franchement ; sans détour ; honnêtement ; avec droiture
ตรงไปตรงมา[adv.] (trongpaitro) EN: frankly ; straightforwardly ; openly FR: franchement ; ouvertement ; directement ; sans détour ; en face
ตรง ๆ = ตรงๆ[adv.] (trong-trong) EN: frankly ; straightforwardly ; openly FR: franchement ; sans détour ; honnêtement ; avec droiture
ว่ากันตามจริงแล้ว[xp] (wā kan tām ) EN: frankly speaking FR: à vrai dire
เว้าซื่อ ๆ = เว้าซื่อๆ[v. exp.] (wao seū-seū) EN: speak frankly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า frankly
Back to top