ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

accidental

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *accidental*, -accidental-

accidental ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
accidental (adj.) ซึ่งเป็นผลข้างเคียง
accidental (adj.) โดยบังเอิญ See also: เป็นการบังเอิญ, โดยไม่ได้ตั้งใจ, เป็นเหตุบังเอิญ, โดยไม่ได้คาดคิด, ซึ่งไม่ได้เจตนา Syn. chance, fortuitous, unintentional
accidental (n.) ผลข้างเคียง
accidental (n.) สิ่งที่เกิดโดยไม่ได้ตั้งใจ See also: สิ่งที่เกิดโดยบังเอิญ
accidentally (adv.) โดยบังเอิญ See also: โดยไม่ได้คาดคิด Syn. unintentionally, unexpectedly, casually
English-Thai: HOPE Dictionary
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj.,n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected)
accidental albuminuriaเป็นภาวะลวงที่มี albumin ในปัสสาวะ
English-Thai: Nontri Dictionary
accidental(adj) เป็นอุบัติเหตุ,โดยบังเอิญ
accidentally(adv) อย่างบังเอิญ,เป็นเหตุบังเอิญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
accidental bodily injuryการบาดเจ็บโดยอุบัติเหตุ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Accidentalโดยอุบัติเหตุ, อุปัทวเหตุ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โดยบังเอิญ (adv.) accidentally See also: by chance, unexpectedly Ops. โดยตั้งใจ, โดยเจตนา
บรรจวบ (v.) be accidentally See also: be by chance Syn. สบเหมาะ, บังเอิญ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The Accidental Magic Reversal Department was dispatched immediately.กองการถอนอุบัติเหตุเวทย์มนตร์ถูกส่งไปทันที
Now, I'm sorry, but, why does the wildlife service care about an accidental drowning ?ขอโทษนะครับ ผมไม่เข้าใจว่าทำไมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า สนใจอุบัติเหตุการจมน้ำ
You sure it's accidental ?แน่ใจเหรอครับว่าเป็นอุบัติเหตุ
That was accidental. Accidental boob graze.ไม่ได้เจตนา ชนภูเขาไฟโดยบังเอิญ
Vampire called about an accidental kill.แวมไพร์โทรมา เรื่องเกี่ยวอุบัติเหตุในการฆ่า
Congratulations. You were able to repeat your accidental success.ยินดีด้วย แกทำสำเร็จโดยอุบัติเหตุ ได้อีกครั้ง
There was an accidental shot fired and someone lost the majority of their toe, but besides that, everything's okay.เรามีอุบัติเหตุปืนลั่น และมีบางคนเสียนิ้วเท้าไป แต่ยังไงก็ตาม ทุกอย่างโอเค
SHERATON HOTEL accidental DEATHโรงแรมเชอราตัน เสียชีวิตจากอุบัติเหตู
No, the sad thing is, accidental meth lab explosions are pretty usual.ไม่ สิ่งที่น่าเศร้าก็คือ การระเบิด ในห้องทดลองพวกนี้ต่างเสียหายหนักมาก
That seem accidental and unplanned to you?-เหมือนคุณตั้งใจ และจะออกจากแผนใช่มั้ย?
We have reason to believe this wasn't an accidental drowning.- เรามีเหตุผลที่จะเชื่อว่า นี่ไม่ได้เป็นอุบัติเหตุ การจมน้ำตาย
If you're trying to imply a link between VSI products and an operators accidental death...ถ้าคุณพยายามจะบอกเป็นนัยว่ามีการเชื่องโยงระหว่าง \ ตัวผลิตภัณท์ของ VSI และอุบัติเหตุการตายของผู้ควบคุม

accidental ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
事故照射[shì gù zhào shè, ㄕˋ ㄍㄨˋ ㄓㄠˋ ㄕㄜˋ, 事故照射] accidental exposure
闪失[shǎn shī, ㄕㄢˇ ㄕ, 闪失 / 閃失] mishap; accident; accidental loss
[ǒu, ㄡˇ, 偶] accidental; image; pair; mate
偶一[ǒu yī, ㄡˇ ㄧ, 偶一] accidentally; once in a while; very ocassionally
无意[wú yì, ˊ ㄧˋ, 无意 / 無意] inadvertent; accidental

accidental ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクシデンタル;アクスィデンタル[, akushidentaru ; akusuidentaru] (n) accidental
不測[ふそく, fusoku] (n,adj-no) unexpected; unforeseen; accidental
人死に[ひとじに, hitojini] (n) accidental death; casualty
他人の空似[たにんのそらに, taninnosorani] (n) accidental resemblance
空似[そらに, sorani] (n) accidental resemblance
誤投下[ごとうか, gotouka] (n) accidental bombing
過失傷害[かしつしょうがい, kashitsushougai] (n) accidental infliction of injury
過失傷害罪[かしつしょうがいざい, kashitsushougaizai] (n) accidental infliction of injury
過失致死[かしつちし, kashitsuchishi] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide; negligent homicide; (P)
過失致死罪[かしつちしざい, kashitsuchishizai] (n) involuntary manslaughter; accidental homicide
ひょいと[, hyoito] (adv) (on-mim) by chance; suddenly; accidentally; with agility
ひょっと[, hyotto] (adv,vs) (1) (on-mim) (See ひょっとすると,ひょっとしたら,ひょっとして) possibly; perhaps; perchance; (2) (on-mim) unintentionally; accidentally
ふとした[, futoshita] (adj-pn) impulsive; unexpected; accidental; casual; inadvertent; on a whim
ふらっと[, furatto] (adv) (on-mim) aimlessly; by chance; accidentally; casually; suddenly; unexpectantly
不図(ateji);不斗(ateji);不圖(ateji)(oK)[ふと, futo] (adv) (uk) suddenly; casually; accidentally; incidentally; unexpectedly; unintentionally; (P)
不慮[ふりょ, furyo] (n,adj-no) unforeseen; accidental; (P)
偶々(P);偶偶;偶;適[たまたま, tamatama] (adv) casually; unexpectedly; accidentally; by chance; (P)
偶作[ぐうさく, guusaku] (n) something accidentally accomplished; two working together
偶発[ぐうはつ, guuhatsu] (n,vs,adj-no) sudden outbreak; accidental; incidental; (P)
変死者[へんししゃ, henshisha] (n) person who has met an unnatural death; person accidentally killed
怪我勝ち[けががち, kegagachi] (n) winning accidentally
怪我負け[けがまけ, kegamake] (n) losing accidentally
横死[おうし, oushi] (n,vs) violent (tragic or accidental) death; dog's death

accidental ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบบังเอิญ[adj.] (baēp bang-o) EN: accidental FR:
บังเอิญ[adj.] (bang-oēn) EN: accidental ; fortuitous ; unexpected ; coincidental FR: inattendu ; fortuit ; accidentel
เหตุบังเอิญ[n. exp.] (hēt bang-oē) EN: accident ; accidental cause ; coincidence ; fortuitous circumstance FR: coïncidence [f] ; circonstance fortuite [f]
การเลือกตัวอย่างแบบสะดวก[n. exp.] (kān leūak t) EN: convenience sampling ; accidental sampling FR:
การเลือกตัวอย่างแบบสะดวกสบาย[n. exp.] (kān leūak t) EN: convenience sampling ; accidental sampling FR:
การสุ่มแบบบังเอิญ[n. exp.] (kān sum baē) EN: convenience sampling ; accidental sampling FR:
ตายโหง[n. exp.] (tāihōng) EN: accidental death FR: mort accidentale [f]
วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ[n. exp.] (withīkān su) EN: accidental sampling ; convenience sampling ; opportunity sampling FR:
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately ; unexpectedly FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement ; par chance ; chanceusement
โดยบังเอิญ[adv.] (dōi bang-oē) EN: accidentally ; by accident ; by chance ; unexpectedly ; fortuitous FR: par hasard ; accidentellement ; par accident ; par chance
โดยไม่ได้ตั้งใจ[adv.] (dōi mai dāi) EN: unintentionally ; accidentally FR: involontairement; ; sans intention
โดยไม่ตั้งใจ[adv.] (dōi mai tan) EN: unintentionally ; accidentally FR:
จ๊ะ[v.] (ja) EN: meet accidentally ; collide ; clash ; coincide FR: rencontrer par hasard ; tomber sur ; coïncider
เกิด...ขึ้น[v. exp.] (koēt ... kh) EN: happen accidentally ; happen unexpectedly FR:
พันเอิญ[adv.] (phan-oēn) EN: accidentally ; by accident ; by chance ; fortuitously FR: accidentellement
เผอิญ[adv.] (pha-oēn) EN: by chance ; by accident ; accidentally ; fortunately ; fortuitously FR: fortuitement ; de manière inattendue ; par chance ; par accident ; accidentellement ; chanceusement
ประจวบ[v.] (prajūap) EN: coincide ; be coincident with ; be coincidental with ; clash ; occur at the same time ; come together accidentally FR: coïncider
ประจวบเหมาะ[v. exp.] (prajūap mǿ) EN: coincide ; be coincident with ; collide ; meet ; come together accidentally FR:

accidental ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
zufällig {adj} | zufälliger | am zufälligstenaccidental | more accidental | most accidental
Erdschluss {m}accidental ground
Unfalltod {m}; Tod durch Unfallaccidental death

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า accidental
Back to top