ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forward

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forward*, -forward-

forward ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forward (adv.) โดยไปข้างหน้า See also: โดยอยู่ข้างหน้า, โดยล้ำหน้า Syn. ahead, , forth, onward
forward (adv.) ก้าวหน้า See also: คืบหน้า
forward (adj.) ซึ่งไปข้างหน้า
forward (adj.) เกี่ยวกับอนาคตข้างหน้า See also: เกี่ยวกับวันข้างหน้า
forward (n.) ตำแหน่งกองหน้า See also: กองหน้า, ผู้เล่นกองหน้า
forward (vt.) ส่งต่อ (จดหมาย)
forward (vt.) สนับสนุน See also: ส่งเสริม Syn. advance, assist, promote
forward to (phrv.) ส่ง (จดหมายหรือห่อของ) ไปยัง
forward troops (n.) ผู้นำหน้า See also: กองหน้า, แนวหน้า, ผู้นำการโจมตี Syn. front line, front rank
forwardness (n.) ความอวดดี
forwards (adv.) ไปข้างหน้า Ops. backwards
English-Thai: HOPE Dictionary
forward(ฟอร์'เวิร์ด) adv. ไปข้างหน้า,ข้างหน้า,อยู่ข้างหน้า,ก้าวหน้า,ล้ำหน้า,ล่วงหน้า. adj. เร็ว,ไว,ไปข้างหน้า,เกี่ยวกับอนาคต,กล้า,รุนแรง. n. กองหน้า. vt. ส่งไป,ส่งออก,ส่งล่วงหน้า,สิ่งต่อ,สนับสนุน,เร่ง,เร่งรัด,เย็บเล่มหนังสือ, Syn. help,
forwards(ฟอร์'เวิร์ดซ) adv. ดูforward
English-Thai: Nontri Dictionary
forward(adj) ล่วงหน้า,ก้าวหน้า,แก่แดด,ทะลึ่ง,เร็ว,ไว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
forward contractสัญญาประกันภัยล่วงหน้า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forwardคำนำ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ซื้อขายล่วงหน้า (v.) do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit See also: make an advance deposit of money Syn. ตกเขียว, รับซื้อล่วงหน้า
ตกข้าว (v.) do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit See also: make an advance deposit of money Syn. ตกเขียว, รับซื้อล่วงหน้า, ซื้อขายล่วงหน้า
รับซื้อล่วงหน้า (v.) do forward buying of paddy from farmers by paying a deposit See also: make an advance deposit of money Syn. ตกเขียว, ซื้อขายล่วงหน้า
ผู้เล่นกองหน้า (n.) forward
fwd (abbr.) คำย่อของ forward
การทด (n.) carrying forward See also: addition, transfer Syn. การเพิ่ม
การเพิ่ม (n.) carrying forward See also: addition, transfer
ตรง (adv.) straightforwardly Syn. โพล่ง, โผงผาง, เปิดเผย Ops. อ้อมค้อม
ตามจริง (adv.) straightforwardly See also: truthfully, according to the facts, frankly, bluntly, directly, as a matter of fact, not beating about the bush
ตามตรง (adv.) straightforwardly See also: truthfully, according to the facts, frankly, bluntly, directly, as a matter of fact, not beating about the bush Syn. ตามจริง
ถงัน (v.) jump forwards See also: leap forwards, skip forwards Syn. เผ่นไป
ถัด (v.) move forward See also: move in a sitting position
ผลักดัน (v.) push forward See also: advance, carry forward, push on Syn. สนับสนุน, ส่งเสริม, หนุน
ยกยอด (v.) carry sth. Forward See also: carry sth. over, transfer
ลุ้น (v.) push forward See also: promote, support Syn. สนับสนุน, ช่วย, เอาใจช่วย
อย่างตรงไปตรงมา (adv.) straightforwardly See also: simple and direct, bluntly Syn. อย่างไม่อ้อมค้อม Ops. วกวน, อ้อมค้อม
อย่างไม่อ้อมค้อม (adv.) straightforwardly See also: simple and direct, bluntly Ops. วกวน, อ้อมค้อม
ออกโรง (v.) come forward See also: take up the matter, go into action
เข็น (v.) push forward See also: strive, expedite Syn. เคี่ยวเข็ญ, ผลักดัน, กระตุ้น
เผ่นไป (v.) jump forwards See also: leap forwards, skip forwards
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
By the way, my dear, don't think that I mean to be unkind, but you were just a teeny-weeny bit forward with Mr. De Winter.อ้อ อย่าหาว่าฉันไม่มีเมตตา เเต่ที่เธอเสนอหน้าไปนิดกับคุณเดอ วินเทอร์
I've looked forward to this for so many years.{\cHFFFFFF}ฉันมองไปข้างหน้าเพื่อนี้จำนวนมากดังนั้น ปี.
I look forward to a frank exchange of views.{\cHFFFFFF}ฉันมองไปข้างหน้าเพื่อ แลกเปลี่ยนมุมมองที่ตรงไปตรงมาของ
Prisoners of war forward march!เชลยสงคราม... ...หน้าเดิน... ...ไป!
Corporal Dooley, with one LMG, will move forward to high ground at 1.00 o'clock from my present position.จะก้าวไปข้างหน้ากับพื้นดินสูง ที่ 1.00 โมงจากตำแหน่ง ปัจจุบันของฉัน
I think the theory put forward by Einstein could well be applied here.ฉันคิดว่าทฤษฎีที่นำมาโดย ไอน์สไต ดีอาจจะนำมาใช้ที่นี่
Gentlemen, this this bill will be a giant step forward in the treatment of the insane gambler.ท่านสุภาพบุรุษ... ...กฏหมายนี้จะเป็นก้าวสำคัญ... ...ในการรักษาคนบ้าพนัน
But if you want my personal opinion, I wouldn't look forward to it.แต่ถ้าถามความเห็นส่วนตัวของผม ผมคงไม่รอวันนั้นหรอก
Tip her forward over the arm.ดันเธอพาดไปตรงพนักพิง
So, young woman... the way forward is sometimes the way back.อืมม์ สาวน้อย ทางไปข้างหน้า \ บางทีก็จะเป็นข้างหลัง
I want to put my clock forward so I can grow up fasterแม่อยากเอาไปติดข้างหน้านาฬิกามันจะได้โตเร็วขึ้น
He was looking forward to going to the movies with his father.ก้นชั้นมันก้อใหญ่ กระดาษมันไม่พอปูรองอ่ะ ยังไงก้อเถอะ นายเอาไปรองก้นไม่ได้นะ -ทำไมวันนี้ทำตัวแปลกๆงี้อ่ะ

forward ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前卫[qián wèi, ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, 前卫 / 前衛] advanced guard; vanguard; avant-garde; forward (soccer position)
提早[tí zǎo, ㄊㄧˊ ㄗㄠˇ, 提早] ahead of schedule; sooner than planned; to bring forward (to an earlier time)
巴不得[bā bù dé, ㄅㄚ ㄅㄨˋ ㄉㄜˊ, 巴不得] anxious; look forward to; earnestly wish for
中前卫[zhōng qián wèi, ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, 中前卫 / 中前衛] center forward (soccer position)
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 三个代表 / 三個代表] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people
演进[yǎn jìn, ㄧㄢˇ ㄐㄧㄣˋ, 演进 / 演進] evolution; gradual forward progress
理屈词穷[lǐ qū cí qióng, ㄌㄧˇ ㄑㄩ ㄘˊ ㄑㄩㄥˊ, 理屈词穷 / 理屈詞窮] faulty argument and poor rhetoric (成语 saw); unable to put forward any convincing arguments; without a leg to stand on
前向拥塞通知[qián xiàng yōng sāi tōng zhī, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄤˋ ㄩㄥ ㄙㄞ ㄊㄨㄥ ㄓ, 前向拥塞通知 / 前向擁塞通知] Forward Explicit Congestion Notification; FECN
向前翻腾[xiàng qián fān téng, ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧㄢˊ ㄈㄢ ㄊㄥˊ, 向前翻腾 / 向前翻騰] forward somersault
行进挡[xíng jìn dǎng, ㄒㄧㄥˊ ㄐㄧㄣˋ ㄉㄤˇ, 行进挡 / 行進擋] forward gear
远大[yuǎn dà, ㄩㄢˇ ㄉㄚˋ, 远大 / 遠大] forward looking and ambitious
前端[qián duān, ㄑㄧㄢˊ ㄉㄨㄢ, 前端] front; front end; forward part of sth
渐进[jiàn jìn, ㄐㄧㄢˋ ㄐㄧㄣˋ, 渐进 / 漸進] progress step by step; gradual progress; to move forward (slowly)
递进[dì jìn, ㄉㄧˋ ㄐㄧㄣˋ, 递进 / 遞進] gradual progress; to go forward one stage at a time
期盼[qī pàn, ㄑㄧ ㄆㄢˋ, 期盼] hope and expectation; to anticipate; to look forward to; to await expectantly
遄征[chuán zhēng, ㄔㄨㄢˊ ㄓㄥ, 遄征] to hurry forward on an expedition; to drive fast
左前卫[zuǒ qián wèi, ㄗㄨㄛˇ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, 左前卫 / 左前衛] left forward (soccer position)
巴望[bā wàng, ㄅㄚ ㄨㄤˋ, 巴望] look forward to
展望[zhǎn wàng, ㄓㄢˇ ㄨㄤˋ, 展望] outlook; prospect; to look ahead; to look forward to
右前卫[yòu qián wèi, ㄧㄡˋ ㄑㄧㄢˊ ㄨㄟˋ, 右前卫 / 右前衛] right forward (soccer position)
来回来去地[lái huí lái qù de, ㄌㄞˊ ㄏㄨㄟˊ ㄌㄞˊ ㄑㄩˋ ㄉㄜ˙, 来回来去地 / 來回來去地] backwards and forwards
跨越式[kuà yuè shì, ㄎㄨㄚˋ ㄩㄝˋ ㄕˋ, 跨越式] breakthrough; going beyond; leap-forward; unusual new development
照直[zhào zhí, ㄓㄠˋ ㄓˊ, 照直] directly; straight; straight ahead; straightforward
豪爽[háo shuǎng, ㄏㄠˊ ㄕㄨㄤˇ, 豪爽] outspoken and straightforward; forthright; expansive
朝前[cháo qián, ㄔㄠˊ ㄑㄧㄢˊ, 朝前] facing forwards
前瞻[qián zhān, ㄑㄧㄢˊ ㄓㄢ, 前瞻] forward-looking; prescient; foresight; forethought; outlook
向前[xiàng qián, ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧㄢˊ, 向前] forward; onward
在前[zài qián, ㄗㄞˋ ㄑㄧㄢˊ, 在前] forward
爽爽快快[shuǎng shuang kuài kuai, ㄕㄨㄤˇ ㄕㄨㄤ˙ ㄎㄨㄞˋ ㄎㄨㄞ˙, 爽爽快快] in short order; straightforward
光明磊落[guāng míng lěi luò, ㄍㄨㄤ ㄇㄧㄥˊ ㄌㄟˇ ㄌㄨㄛˋ, 光明磊落] open and candid (成语 saw); straightforward and upright
拙直[zhuō zhí, ㄓㄨㄛ ㄓˊ, 拙直] plain straightforward
前言[qián yán, ㄑㄧㄢˊ ㄧㄢˊ, 前言] preface; forward; introduction
爽快[shuǎng kuai, ㄕㄨㄤˇ ㄎㄨㄞ˙, 爽快] refreshed; rejuvenated; frank and straightforward
直言不讳[zhí yán bù huì, ㄓˊ ㄧㄢˊ ㄅㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 直言不讳 / 直言不諱] straight talk, nothing taboo (成语 saw); frank and straightforward; to speak bluntly without euphemism
憨厚[hān hòu, ㄏㄢ ㄏㄡˋ, 憨厚] simple and honest; straightforward; Humboldt
干脆[gān cuì, ㄍㄢ ㄘㄨㄟˋ, 干脆 / 乾脆] straightforward; clear-cut; blunt (e.g. statement); you might as well; simply
爽直[shuǎng zhí, ㄕㄨㄤˇ ㄓˊ, 爽直] straightforward
直情径行[zhí qíng jìng xíng, ㄓˊ ㄑㄧㄥˊ ㄐㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˊ, 直情径行 / 直情徑行] straightforward and honest in one's actions (成语 saw)
直截[zhí jié, ㄓˊ ㄐㄧㄝˊ, 直截] straightforward
直捷[zhí jié, ㄓˊ ㄐㄧㄝˊ, 直捷] straightforward

forward ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あらかじめ計画;予め計画[あらかじめけいかく, arakajimekeikaku] (exp) advance plans; forward plans
くの字に曲げる[くのじにまげる, kunojinimageru] (exp,v1) to bend over in the shape of the the character ku; to bend forward from the waist to form a chevron shape
スローフォワード[, suro-fowa-do] (n) throw forward
ゼブラソマ属[ゼブラソマぞく, zeburasoma zoku] (n) (See ヒレナガハギ属・ヒレナガハギぞく) Zebrasoma (genus of 7 species of marine tang in the family Acanthuridae with pointed snouts and forward facing spines at the base of the tail)
センターフォワード[, senta-fowa-do] (n) center forward
つんのめる[, tsunnomeru] (v5r,vi) to pitch (fall) forward
のめる[, nomeru] (v5r,vi) to fall forward
ヒレナガハギ属[ヒレナガハギぞく, hirenagahagi zoku] (n) Zebrasoma (genus of 7 species of marine tang in the family Acanthuridae with pointed snouts and forward facing spines at the base of the tail)
フォワード[, fowa-do] (n) forward (in a ball game, contract, etc.); (P)
よろしくお願いします;宜しくお願いします[よろしくおねがいします, yoroshikuonegaishimasu] (exp) please remember me; please help me; please treat me well; I look forward to working with you
一歩前進[いっぽぜんしん, ippozenshin] (n) (a) step forward
下位互換性[かいごかんせい, kaigokansei] (n) (See 上位互換性) downward compatibility; forward compatibility
世界四大文明[せかいよんだいぶんめい, sekaiyondaibunmei] (n) the four great civilizations of the world (China, Babylon, India and Egypt as put forward by Chinese scholar Liang Qichao in 1900)
中衛[ちゅうえい, chuuei] (n) middle guard; halfback (e.g. football); center forward (e.g. volleyball); centre forward
今から[いまから, imakara] (adv) (See 今まで) hence; from now; from the present moment; from this time forward
仕向ける;仕向る(io)[しむける, shimukeru] (v1,vt) to induce; to tempt; to treat; to act toward; to handle (men); to send; to forward to
企望[きぼう, kibou] (n,vs) looking forward to; hoping for
伝え反り[つたえぞり, tsutaezori] (n) underarm forward body drop (sumo)
伸し掛かる;圧し掛かる;伸し掛る[のしかかる, noshikakaru] (v5r,vi) (1) (uk) to lean on; to weigh on; (2) to bend over; to lean forward
前屈[ぜんくつ, zenkutsu] (n,vs) bend forward
前転[ぜんてん, zenten] (n,vs) forward somersault; forward roll
前転跳び[ぜんてんとび, zententobi] (n) forward handspring (gymnastics)
勇み足[いさみあし, isamiashi] (n) (1) overeagerness; rashness; (2) forward step-out (in sumo); (P)
勇往[ゆうおう, yuuou] (n) spirited advance; energetically going forward
勇進[ゆうしん, yuushin] (adj-na,n,vs) dashing forward bravely
南蛮[なんばん, nanban] (n) (1) (arch) (derog) southern barbarians (formerly used by the Chinese to refer to non-ethnic Chinese to the south); (2) (arch) South-East Asia; (3) (arch) (See 紅毛・2) Western Europe (esp. Spain and Portugal, their South-East Asian colonies, and their goods and people arriving in Japan via the colonies); (pref) (4) exotic (esp. Western European or South-East Asian style); (n) (5) (usu.ナンバ) (in dance, puppetry, etc.) thrusting the right foot and right arm forward at the same time (or left foot and left arm); (6) (abbr) (See 南蛮煮・なんばんに・2) food prepared using chili peppers or Welsh onions; (P)
名乗り出る[なのりでる, nanorideru] (v1,vi) to introduce oneself; to announce oneself (e.g. as the person sought); to come forward (e.g. as a witness, with a claim, etc.); (P)
大躍進[だいやくしん, daiyakushin] (n) (1) Great Leap Forward (failed attempt to industrialize China and increase agricultural production, from 1958-1960); (n,vs) (2) significant breakthrough; great strides
待ち設ける;待設ける[まちもうける, machimoukeru] (v1,vt) to expect; to look for; to look forward to; to anticipate; to wait for
待ち遠しい(P);待遠しい[まちどおしい, machidooshii] (adj-i) looking forward to; anxiously awaited; (P)
待つ(P);俟つ[まつ, matsu] (v5t,vt,vi) (1) (待つ only) to wait; (2) to await; to look forward to; to anticipate; (3) (usu. in negative form) to depend on; to need; (P)
心待ちにする[こころまちにする, kokoromachinisuru] (exp,vs-i) to look forward to
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u,vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P)
才弾ける[さいはじける, saihajikeru] (v1,vi) to be presumptuous; to be clever and forward
押し寄せる;押寄せる;押しよせる[おしよせる, oshiyoseru] (v1,vi) to advance on; to close in; to march on; to descend on (the enemy); to move towards; to surge forward (crowd, wave of nostalgia, wave, etc.); to rush for (the door); to inundate; to overwhelm; to push aside
押し進める;推し進める[おしすすめる, oshisusumeru] (v1,vt) to press forward
摺足;摺り足;すり足[すりあし, suriashi] (n) sliding feet; shuffling (one's feet); moving legs forward with feet never leaving the ground (sumo exercise)
斜線[しゃせん, shasen] (n) oblique line; forward slash
期す[きす;ごす, kisu ; gosu] (v5s,vi) (1) to expect; to look forward to; (2) to set (a date, etc.); (3) to resolve; to pledge (to oneself); to vow
期する[きする;ごする, kisuru ; gosuru] (vs-s,vi) (See 期す) to expect; to look forward to
Japanese-English: COMDICT Dictionary
上りリンク[のぼりりんく, noboririnku] forward link
前向き推論[まえむきすいろん, maemukisuiron] forward reasoning
前方推論[ぜんぽうすいろん, zenpousuiron] forward reasoning (AI)
斜線[しゃせん, shasen] forward slash(, )
早送り[はやおくり, hayaokuri] fast forward (e.g. VCR, tape deck, etc.)
明示的順方向輻輳通知[めいじてきじゅんほうほうふくそうつうち, meijitekijunhouhoufukusoutsuuchi] explicit forward congestion indication
順方向LANチャネル[じゅんほうこうLANチャネル, junhoukou LAN chaneru] forward LAN channel
順方向読取り[じゅんほうこうよみとり, junhoukouyomitori] forward reading
順方向通信路[じゅんほうこうつうしんろ, junhoukoutsuushinro] forward channel
順読み[じゅんよみ, junyomi] forward reading
回送IPメッセージ表示[かいそうIPメッセージひょうじ, kaisou IP messe-ji hyouji] forwarded IP-message indication
回送先住所要求[かいそうさきじゅうしょようきゅう, kaisousakijuushoyoukyuu] request for forwarding address, PD PR
回送要求[かいそうようきゅう, kaisouyoukyuu] forwarding-request
格納メッセージ自動回送[かくのうメッセージじどうかいそう, kakunou messe-ji jidoukaisou] stored message auto-forward, MS
物理的回送禁止[ぶつりてきかいそうきんし, butsuritekikaisoukinshi] physical forwarding prohibited, PD PR
物理的回送許可[ぶつりてきかいそうきょか, butsuritekikaisoukyoka] physical forwarding allowed, PD PR
着信転送機能[ちゃくしんてんそうきのう, chakushintensoukinou] call forwarding
自動回送[じどうかいそう, jidoukaisou] auto-forward
自動回送表示[じどうかいそうひょうじ, jidoukaisouhyouji] auto-forwarded indication
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
前方[ぜんぽう, zenpou] Thai: ด้านหน้าของผู้พูด English: forward
転送[てんそう, tensou] Thai: ส่งสารที่ได้รับไปให้ผู้อื่นต่อ English: to forward

forward ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราแลกเปลี่ยนล่วงหน้า[n. exp.] (attrā laēkp) EN: forward foreign exchange rate ; forward exchange rate FR:
เฉลิม[v.] (chaloēm) EN: glorify ; eulogize ; extol ; exalt ; enhance ; carry forward FR:
ชิงดี[v. exp.] (ching dī) EN: compete for a better position ; vie for the honours/honors (Am.) ; outdo s.o. ; push oneself forward ; compete for FR:
ชิงดีชิงเด่น[v.] (chingdīchin) EN: compete for a better position ; vie for the honours/honors (Am.) ; outdo s.o. ; push oneself forward ; compete for FR:
ดำเนิน[v.] (damnoēn) EN: proceed ; carry on ; carry out ; conduct ; go on ; go forward ; handle ; act ; walk ; go on foot ; go ; pursue FR: avancer ; se dérouler ; mener ; procéder
ดั้น[v.] (dan) EN: pierce ; go through ; push trough ; venture ; push forward FR:
ดั้นด้น[v.] (dandon) EN: force one's way into ; thrust ahead ; press forward FR: forcer le passage
เดินหน้า[v.] (doēnnā) EN: advance ; progress ; go forward ; step forward ; make a progress ; make headway FR: avancer ; progresser
ด้น[v.] (don) EN: push forward ; penetrate into FR:
เฝ้าคอย[v.] (faokhøi) EN: wait ; await ; look forward to ; expect FR: attendre
เฮโลสาระพา[X] (hēlōsāraphā) EN: push forward en masse ; press forward noisily FR:
หัวก้าวหน้า[adj.] (hūa kāonā) EN: progressive ; forward thinking ; planning ahead ; planning for the future FR: progressiste
หัวเรือ[n. exp.] (hūa reūa) EN: prow of a ship ; forward of a ship FR: proue d'un navire [f] ; proue [f]
เจริญก้าวหน้า[v. exp.] (jaroēn kāon) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead ; make progress FR: progresser ; avancer ; aller de l'avant
เจริญรุ่งเรือง[v. exp.] (jaroēn rung) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead FR: avancer ; progresser ; se développer ; prospérer
การซื้อล่วงหน้า[n. exp.] (kān seū lūa) EN: forward buying FR:
การทด[n.] (kān thot) EN: carrying forward ; carry FR:
ก้าวล่วง[v.] (kāolūang) EN: progress ; advance ; forward FR:
ก้าวหน้า[v.] (kāonā) EN: go forward ; forward ; progress ; make progress ; advance ; step forward ; improve ; be in progress ; press onward FR: avancer ; progresser
คะมำ[v.] (khamam) EN: pitch forward ; take a tumble ; fall on one's face ; fall forward FR: tomber en avant
ขับเคลื่อน[v.] (khapkhleūoe) EN: propel ; move ; impel ; push forward FR: propulser
เกียร์เดินหน้า[n. exp.] (kīa doēnnā) EN: forward gear FR:
กองหน้า[n.] (køngnā) EN: forward ; attacker ; striker FR: avant [m] ; attaquant [m]
กระเถิบไปข้างหน้า[v. exp.] (krathoēp pa) EN: move forward FR:
กระถด[v.] (krathot) EN: move back a little ; move out a little ; move forward a bit ; move backwards a bit FR:
ลี[v.] (lī) EN: proceed forward FR:
ลุ้น[v.] (lun) EN: push forward ; back ; support ; promote ; cheer ; look forward eagerly FR:
มุ่งหน้า[v.] (mung-nā) EN: head for ; head towards ; move towards ; go forward ; be bound for ; march ahead FR: se diriger vers
นึกหวัง[v. exp.] (neuk wang) EN: hope ; expect ; look forward to ; desire ; long ; aspire FR:
ออกหน้า[v. exp.] (øk nā) EN: put oneself forward ; show off FR: se mettre en évidence
ไปข้างหน้า[X] (pai khāng-n) EN: forward FR:
พรรคอนาคตใหม่[org.] (Phak Anākho) EN: Future Forward Party ; Anakot Mai FR:
เผยอหน้า[v. exp.] (phayoē nā) EN: show off ; put oneself forward FR:
ผลักดัน[v.] (phlakdan) EN: push forward ; advance ; carry forward ; push on ; drive ; urge ; expert pressure on FR: pousser ; presser ; propulser
ผลต่างข้างหน้า[n. exp.] (phon tāng k) EN: forward difference FR:
ผู้เล่นกองหน้า[n. exp.] (phū lēn køn) EN: forward ; striker FR: avant [m] ; buteur [m]
ราคาซื้อขายล่วงหน้า[n. exp.] (rākhā seūkh) EN: forward price FR:
รีบวิ่งไปยัง[v. exp.] (rīp wing pa) EN: rush forward FR:
รอ[v.] (rø) EN: look forward to FR:
เสนอ[v.] (sanōe) EN: offer ; propose ; provide ; submit ; put forward ; suggest FR: proposer ; soumettre ; offrir ; avancer ; présenter ; suggérer

forward ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steilpass {m} (Fußball) [sport]deep forward pass
Verlustvortrag {m}deficit carried forward; loss carried forward
Jet-Vorwelle {f}jet forward wave
bugwärts {adj}forward
Schließkraft {f} (Kontakt)forward force
Schließzeit {f}forward time
Sturm {m} [sport]forward line
Sturmreihe {f} [sport]forward line
Vorausplanung {f}forward planning
Vormarsch {m}forward march
Vorposten {m} [mil.]forward post
Vorwärts-Richtung {f}forward direction
Vorwärtsanalyse {f} (Fehler) [math.]forward error analysis
Vorwärtseinsetzen {n} [math.]forward substitution
Vorwärtspass {m} [sport]forward pass
Vorwärtswiderstand {m} (einer Diode)forward resitance
Spediteurübernahmebescheinigung {f}Forwarding Agent's Certificate of Receipt (FCR)
Spediteurübernahme-Bescheinigung {f}FCR : Forwarding agents, certificates of receipt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forward
Back to top