ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ahead

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ahead*, -ahead-

ahead ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ahead (adv.) ก่อนหน้านี้
ahead (adj.) ก่อนหน้านี้
ahead (adj.) ด้านหน้า
ahead (adv.) ด้านหน้า
ahead (adj.) แต้มนำไป See also: ชนะไป
ahead (adv.) แต้มนำไป See also: ชนะไป Syn. leading, winning
ahead (adj.) ในอนาคต See also: ต่อไป
ahead (adv.) ในอนาคต See also: ต่อไป Syn. in advance
ahead (adj.) ไปข้างหน้า See also: ขึ้นหน้าไป, ออกหน้า
ahead (adv.) ไปข้างหน้า See also: ขึ้นหน้าไป, ออกหน้า Syn. forward, onward
ahead (adv.) ล้ำหน้า Syn. advancing, leading, progressing Ops. back, behind
ahead (adj.) ล้ำหน้า
ahead of time (idm.) ก่อนเวลา
English-Thai: Nontri Dictionary
ahead(adv) ล่วงหน้า,นำหน้า,ก่อน,ขึ้นหน้า,ตรงไปข้างหน้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล้ำหน้า (v.) get ahead of See also: outstrip, overtake, catch up with and surpass Ops. ล้าหลัง
ล้ำหน้า (v.) get ahead of See also: outstrip, overtake, catch up with and surpass Ops. ล้าหลัง
ล้ำหน้า (adv.) ahead of See also: in front of Ops. ถดถอย, ล้าหลัง
ล้ำหน้า (adv.) ahead of See also: in front of Ops. ถดถอย, ล้าหลัง
ก่อนกำหนด (adv.) ahead of schedule See also: ahead of time, prematurely Syn. ก่อน Ops. หลัง
ก่อนเวลา (adv.) ahead of schedule See also: ahead of time Ops. หลัง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can you finish your work ahead of time?คุณสามารถทำงานเสร็จก่อนเวลาได้ไหม
The road ahead was full of sheepถนนข้างหน้าเต็มไปด้วยแกะ
Go ahead and do whatever you were doingก้าวต่อไปและทำในสิ่งที่ได้ทำมา
Why don't you go ahead and do whatever it is that you doทำไมคุณไม่เดินหน้าต่อไปและทำสิ่งใดก็ตามที่คุณทำอยู่?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Why don't you girls go ahead and talk girl talk.{\cHFFFFFF}ทำไมคุณไม่สาวไป ข้างหน้าและพูดคุยสาว
Streets ahead of anything we've got.ถนนข้างหน้าของสิ่งที่เรามี นี้คือ อังกฤษ
We got some heavy stuff ahead of us. We've got to climb on top.มีอากาศเลวร้ายอยู่ข้างหน้าเรา เราต้องไต่ระดับขึ้นสูงสุด
I made sure I got ahead of him on the towline on the way back.Look, Childs, come on. When the lights went out.
Otherwise, why would we be leaving weeks ahead of our launch window?สัปดาห์ที่ผ่านมาจะออกไป ข้างหน้าของหน้าต่างการเปิดตัวของเราหรือไม่
I sense that we have a long and difficult journey ahead of us.ฉันรู้สึกว่าเรามีการเดินทาง ที่ยาวนานและยากที่หน้าของเรา
Just ahead of him, two men got into an argument.ถัดมาข้างหน้าเขา มีชายสองคนโต้เถียงกัน
It's a way to them for you to be with them. If you want to try, go ahead butนี่เป็นหนทางหนึ่งของนายที่จะเป็นพวกเขาได้Nถ้านายต้องการจะลองก็เอาเลย แต่...
You go on ahead and see if you can find some cover.ท่านมุ่งหน้าต่อไปและดูว่ามีที่กำบังบ้างมั้ย
It will show them our progress, ahead of schedule.มันจะแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าของเรา, ทำได้ดีกว่าที่วางเอาไว้.
Gotta keep...one jump ahead of the breadlineกระโดดหนึ่งครั้งหนีระดับความยากจนนี้
One swing ahead of the swordหมุนตัวหนึ่งครั้งหนีคมดาบ

ahead ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提早[tí zǎo, ㄊㄧˊ ㄗㄠˇ, 提早] ahead of schedule; sooner than planned; to bring forward (to an earlier time)
生不逢时[shēng bù féng shí, ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄈㄥˊ ㄕˊ, 生不逢时 / 生不逢時] born at the wrong time (成语 saw); unlucky (esp. to complain about one's fate); born under an unlucky star; ahead of his time
尽管[jǐn guǎn, ㄐㄧㄣˇ ㄍㄨㄢˇ, 尽管 / 儘管] despite; although; even though; in spite of; unhesitatingly; do not hesitate (to ask, complain etc); (go ahead and do it) without hesitating
[yíng, ˊ, 迎] to welcome; to meet; to face; to forge ahead (esp. in the face of difficulties)
前方[qián fāng, ㄑㄧㄢˊ ㄈㄤ, 前方] ahead; the front
前面[qián miàn, ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ, 前面] ahead; in front; preceding; above
照直[zhào zhí, ㄓㄠˋ ㄓˊ, 照直] directly; straight; straight ahead; straightforward
燕雀处堂[yàn què chù táng, ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ, 燕雀处堂 / 燕雀處堂] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
处堂燕雀[chù táng yàn què, ㄔㄨˋ ㄊㄤˊ ㄧㄢˋ ㄑㄩㄝˋ, 处堂燕雀 / 處堂燕雀] lit. a caged bird in a pavilion (成语 saw); fig. to lose vigilance by comfortable living; unaware of the disasters ahead; a fool's paradise
一直往前[yī zhí wǎng qián, ㄧ ㄓˊ ㄨㄤˇ ㄑㄧㄢˊ, 一直往前] straight ahead
正向前看[zhèng xiàng qián kàn, ㄓㄥˋ ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧㄢˊ ㄎㄢˋ, 正向前看] look-ahead assertion
展望[zhǎn wàng, ㄓㄢˇ ㄨㄤˋ, 展望] outlook; prospect; to look ahead; to look forward to
意料[yì liào, ㄧˋ ㄌㄧㄠˋ, 意料] to anticipate; to expect; to reckon ahead

ahead ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アヘッド[, aheddo] (n) ahead
うだつが上がらない;卯建が上がらない;梲が上がらない(oK)[うだつがあがらない, udatsugaagaranai] (exp) (See うだつの上がらない) no hope of getting ahead
ワンテンポ[, wantenpo] (n) (often referring to being ahead or behind the beat) one beat (in music) (wasei
一足先[ひとあしさき, hitoashisaki] (n) one step ahead
上を行く[うえをいく, uewoiku] (exp,v5k-s) to be ahead of
先立てる[さきだてる, sakidateru] (v1,vt) to have (someone) go ahead
先駆け(P);魁[さきがけ, sakigake] (n,vs) charging ahead of others; the first to charge; pioneer; forerunner; harbinger; (P)
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P)
径行[けいこう, keikou] (n,vs) go right ahead
徒士組;徒組[かちぐみ, kachigumi] (n) bodyguards in service of the shogun who would walk ahead of him on an outing(Edo period)
徒士衆[かちしゅう, kachishuu] (n) (1) (See 徒侍) humble samurai who served as a body guard on foot; (2) (See 徒士組・かちぐみ) bodyguards in service of the shogun who would walk ahead of him on an outing(Edo period)
指す[さす, sasu] (v5s,vt) (1) to point; (2) to nominate; to select someone; to specify some person; (3) to identify; to indicate; to point out; (4) to play (shogi); (5) (See 差す・7) to extend one's arm straight ahead (in dance); (P)
挺進[ていしん, teishin] (n,vs) go ahead of
早まる(P);速まる[はやまる, hayamaru] (v5r,vi) (1) to move ahead (three hours, etc.); to move up; (2) to quicken; to speed up; to gather speed; (3) (esp. 早まる) to be hasty; to be rash; (P)
早目に;早めに[はやめに, hayameni] (adv) ahead of time; in good season
猛進[もうしん, moushin] (n,vs) rushing madly ahead
社会進出[しゃかいしんしゅつ, shakaishinshutsu] (n) social progress; getting ahead in society; moving up in the world
立替金;立て替え金;立替え金[たてかえきん, tatekaekin] (n,adj-no) (cash) advance; payment ahead of time
追い越す(P);追越す;追いこす[おいこす, oikosu] (v5s,vt) (1) (See 追い抜く・おいぬく・1) to pass (e.g. car); to overtake; (2) (See 追い抜く・おいぬく・2) to surpass; to outstrip; to get ahead of; to outdistance; (P)
進む[すすむ, susumu] (v5m,vi) (1) to advance; to go forward; (2) to precede; to go ahead (of); (3) to make progress; to improve; (4) to deepen; to heighten; (5) (See 進んで) to do of one's own free will; (P)
お先に[おさきに, osakini] (adv) (1) before; previously; (2) ahead; (exp) (3) (abbr) (hon) (See お先に失礼します) Pardon me for leaving (before you)
これより先[これよりさき, koreyorisaki] (exp) ahead; further on; beyond (this place)
ルックアヘッド方式[ルックアヘッドほうしき, rukkuaheddo houshiki] (n) {comp} look-ahead (technique)
一寸先[いっすんさき, issunsaki] (n) an inch ahead; the immediate future
事を運ぶ[ことをはこぶ, kotowohakobu] (exp,v5b) to go ahead; to proceed; to carry on
先(P);前;先き(io)[さき, saki] (n,adj-no,n-suf,pref) (1) previous; prior; former; some time ago; preceding; (2) point (e.g. pencil); tip; end; nozzle; (3) head (of a line); front; (4) ahead; the other side; (5) the future; hereafter; (6) destination; (7) the other party; (P)
先回り[さきまわり, sakimawari] (n,vs) going on ahead; forestalling; anticipating; arrival before another
先発[せんぱつ, senpatsu] (n,vs,adj-no) (1) forerunner; advance party; going on ahead; (2) being in a (team sports) match or game from the start; starting; (P)
出世[しゅっせ, shusse] (n,vs) success in life; getting ahead; successful career; promotion; climbing the corporate ladder; eminence; (P)
真っ直ぐ(P);真っ直;真っすぐ;真直ぐ(io);真すぐ(io)[まっすぐ, massugu] (adj-na,adv,n) (1) straight (ahead); direct; upright; erect; (2) straightforward; honest; frank; (P)
真向かい;真向い(io)[まむかい, mamukai] (n) face to face; facing; straight ahead; just in front of; directly opposite
真向き[まむき, mamuki] (adj-na,n) earnest; singlehanded; face to face; straight ahead; just in front of
真直ぐ;真すぐ;真直(io)[ますぐ, masugu] (adj-na,adv,n) (1) (See 真っ直ぐ) straight (ahead); direct; upright; erect; (2) straightforward; honest; frank
躍進[やくしん, yakushin] (n,vs) rush; dash; onslaught; dancing ahead; (P)
進撃命令[しんげきめいれい, shingekimeirei] (n) marching order; go-ahead
Japanese-English: COMDICT Dictionary
先行[せんこう, senkou] leading (a-no), preceding (vs), going ahead of
ルックアヘッド方式[ルックアヘッドほうしき, rukkuaheddo houshiki] look-ahead (technique)

ahead ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชิญ[v.] (choēn) EN: invite ; go ahead ; ask ; persuade ; bid welcome ; solicit ; implore ; bid ; come in ! FR: inviter (qqn.) à faire (qqch.) ; convier à ; prier de  ; veuillez ... ; faites ! ; allez-y ! ; bienvenue !
เชิญ เชิญ[v. exp.] (choēn choēn) EN: Come in! ; Please go ahead ; Please help yourselves FR:
ดำเนินการ[v.] (damnoēn kān) EN: manage ; carry out ; conduct ; engage in ; do ; perform ; act ; proceed ; carry on ; execute ; run ; operate ; transact ; administer ; implement ; press ahead FR: agir ; procéder ; effectuer ; conduire ; mener ; prendre des mesures ; opérer ; exécuter
ดั้นด้น[v.] (dandon) EN: force one's way into ; thrust ahead ; press forward FR: forcer le passage
เดินตรงไป[v. exp.] (doēn trong ) EN: go straight ahead ; walk straight on ; keep straight on FR: aller tout droit ; marcher tout droit
ให้เลี้ยวขวา[v. exp.] (hai līo khw) EN: turn right ahead FR: obligation de tourner à droite
ให้เลี้ยวซ้าย[v. exp.] (hai līo sāi) EN: turn left ahead FR: obligation de tourner à gauche
เหอะ[X] (hoe) EN: let us... ; … go ahead FR:
หัวก้าวหน้า[adj.] (hūa kāonā) EN: progressive ; forward thinking ; planning ahead ; planning for the future FR: progressiste
เจริญก้าวหน้า[v. exp.] (jaroēn kāon) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead ; make progress FR: progresser ; avancer ; aller de l'avant
เจริญรุ่งเรือง[v. exp.] (jaroēn rung) EN: progress ; advance ; go forward ; develop ; move ahead FR: avancer ; progresser ; se développer ; prospérer
ข้างหน้า[adv.] (khāng nā) EN: in front (of) ; ahead ; in the future FR: devant ; en avant ; à venir
ก่อน[adv.] (køn) EN: before ; previous to ; in advance of ; ahead of ; first ; ago FR: avant ; d'abord ; d'avance
ก่อนกำหนด[adv.] (køn kamnot) EN: ahead of schedule ; ahead of time ; prematurely FR: à l'avance ; par avance ; par anticipation ; prématurément ; avant terme
ก่อนที่จะ[X] (køn thī ja ) EN: before ; ahead of FR: avant de
ก่อนเวลา[adv.] (køn wēlā) EN: early ; ahead of schedule ; ahead of time FR: tôt ; à l'avance ; prématurément
ล้ำ[v.] (lam) EN: go beyond ; overstep ; encroach upon ; trespass ; go ahead of ; pass over ; oustrip ; overtake ; infringe ; break ; violate ; transgress ; contravene FR: dépasser ; déborder ; surpasser
ล้ำหน้า[v.] (lamnā) EN: get ahead of ; outstrip ; overtake ; catch up with and surpass FR:
ล้ำหน้า[adv.] (lamnā) EN: ahead of ; in front of ; onward FR:
ล้ำสมัย[adj.] (lam samai) EN: ultramodern ; advanced ; ahead of its time FR: ultra-moderne
ล่วงหน้า[adv.] (lūang-nā) EN: beforehand ; in advance ; ahead ; early FR: à l'avance ; d'avance ; avant l'échéance ; anticipativement
ลุยเลย[v. exp.] (lui loēi) EN: go full steam ahead FR:
ลุยงาน[v. exp.] (lui ngān) EN: get through the work ; forge ahead (with) FR:
มุ่งหน้า[v.] (mung-nā) EN: head for ; head towards ; move towards ; go forward ; be bound for ; march ahead FR: se diriger vers
เนิ่น ๆ = เนิ่นๆ[adv.] (noēn-noēn) EN: early ; as soon as possible ; at an early date ; ahead of time FR: dès que possible
แซง[v.] (saēng) EN: overtake ; get ahead of ; surpass FR: dépasser ; doubler ; surpasser
ตั้งตัวไม่ติด[v. exp.] (tangtūa mai) EN: struggle along ; muddle through ; struggle ahead ; soldier onwards FR: perdre pied
เต็มที่[adv.] (temthī) EN: very ; awfully ; extremely ; exceedingly ; to the fullest ; all-out ; to the utmost ; with all one's might/capability ; to the full ; to capacity ; with full speed ahead ; as can be ; as possible ; altogether FR: profondément ; intensément ; complètement ; entièrement ; pleinement ; totalement ; vigoureusement ; supérieurement ; au maximum ; à fond ; à outrance ; à plein ; au dernier point ; de tout son coeur ; de toutes ses forces ; à satiété ; jusqu'au cou ; aut
ทางแยกข้างหน้า[n. exp.] (thāng yaēk ) EN: intersection ahead ; junction ahead FR: approche d'un carrefour [f]
ตรงไปข้างหน้า[X] (trong pai k) EN: straight ahead FR: droit devant
เชิญเถอะ[X] (choēn thoe) EN: Go ahead! ; Go along! FR:

ahead ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
voraus; vorwärts; voran {adv} | genau vorwärtsahead | dead ahead
vorzeitig {adv}ahead of time

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ahead
Back to top