ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

advancing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *advancing*, -advancing-

advancing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
advancing (adv.) ล้ำหน้า Syn. leading, progressing Ops. back, behind
advancing (adj.) ซึ่งมีหวังจะสำเร็จ See also: ซึ่งใกล้จะสำเร็จ Syn. prospective, up-and-coming, aspiring, progressing, likely, probable, brilliant, hopeful Ops. unpromising, hopeless, discouraging
advancing (adj.) ที่กำลังจะมาถึง Syn. next, approaching, following, impending, forthcomimg, upcoming, oncoming, progressing, closing, subsequent Ops. going, distant, past
advancing (adj.) ที่ใกล้เข้ามา See also: ที่ใกล้จะมาถึง Syn. next, forthcoming Ops. going, distant
advancing (adj.) ที่กำลังจะเกิดขึ้น See also: ที่กำลังจะมาถึง Syn. approaching

advancing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
朝着[cháo zhe, ㄔㄠˊ ㄓㄜ˙, 朝着 / 朝著] facing; advancing (towards)

advancing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一進一退[いっしんいったい, isshin'ittai] (n,vs,adj-no) now advancing and now retreating; ebb and flow; seesawing; taking alternately favorable and unfavorable turns
万死一生[ばんしいっしょう, banshiisshou] (n) advancing in the face of death; having a narrow escape from the jaw of death
出処進退;出所進退[しゅっしょしんたい, shusshoshintai] (n) advancing and retreating; appearance and disappearance; one's daily activities; one's course of action; one's attitude
寄る年波には勝てない[よるとしなみにはかてない, yorutoshinaminihakatenai] (exp) (id) Nobody can struggle against advancing age
湧き;涌き[わき, waki] (n) (1) welling (up); gushing forth (of water); springing out; surging; (2) appearing (esp. suddenly); (3) frothing of water (due to an advancing school of fish)
ひたひた[, hitahita] (adv-to,adv) (1) (on-mim) lapping (e.g. of waves against the shore); (2) (on-mim) steadily (advancing); gradually (approaching); (adj-no,adj-na) (3) (on-mim) (often used adverbially as ひたひたに) sufficient (of the amount of liquid needed to cover a submerged object); just enough; (adv-to,adv) (4) (on-mim) (arch) speedily; promptly; quickly; smoothly; (5) (on-mim) (arch) closely; exactly

advancing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ย่างสามขุม[n.] (yāngsāmkhum) EN: three advancing steps of a boxer ; three position footwork ; step forward aggressively FR:

advancing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vorschubangabe {f} nach dem Druckvorgangafter-advancing option
Vorschubangabe {f} vor dem Druckvorgangbefore-advancing option

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า advancing
Back to top