ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

citadel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *citadel*, -citadel-

citadel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
citadel (n.) ป้อมปราการ Syn. fortress, stronghold
English-Thai: HOPE Dictionary
citadel(ซิท'ทะเดิล) n. ป้อมปราการ,ป้อม,ที่หลบภัย,ที่มั่นสุดท้าย, Syn. fortress
English-Thai: Nontri Dictionary
citadel(n) ป้อมปราการ,ป้อม,ที่มั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yet it doesn't change the fact that the citadel is still impregnable.แต่ยังมีข้อเท็จจริงที่ว่าป้อมปราการ แข็งแกร่งมาก ยากที่จะเจาะเข้าไปได้
And besides, the citadel courseนอกจากนี้แล้วด่านปราสาทนี้
She was in the citadel when they attacked.นางอยู่ในป้อมปราการตอนที่พวกมันโจมตี
We're transferring them aboard the shuttle from Citadel to Point Tarron.เรากำลังย้ายพวกมันไปที่ยาน จากซิทาเดลไปพอยท์ทาร์รอน
But reports from the Citadel tell us the days grow shorter.แต่รายงานจากซิทาเดล บอกว่ากลางวันกำลังสั้นลง
You are a Maester of the Citadel are you not?เจ้าเป็นเมยสเตอร์ จากซิทาเดล สาบานว่าจะรับใช้ลอร์ดของ วินเทอร์เฟลใช่หรือไม่
People say Morgana is tearing the citadel apart.คนพูดว่า มอร์กานาแบ่งแยก ป้อมปราการออกจากกัน
However great her army, the walls of Camelot will hold, the citadel will not fall.อย่างไรก็ตามกองกำลังของนาง จะไม่สามารถเข้ามาในกำแพงได้ ป้อมปราการจะไม่พังทลาย
Qyburn hopes your father will force the Citadel to give him back his chain.ไคเบิร์นหวังใช้เส้นพ่อเจ้า เพื่อบังคับเอาสายโซ่คืนจากซิทาเดล
So why did the Citadel take your chain?ทำไมซิทาเดลถึงยึดสายโซ่เจ้าไปนะ?
Brought shame on the Citadel with his repugnant experiments.ทำให้ซิทาเดลต้องอับอายเพราะ การทดลองน่ารังเกียจพวกนั้น
They say the Citadel has the largest library in the world.ว่ากันว่าซิทาเดล มีห้องสมุดใหญ่ที่สุดในโลก

citadel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
二の丸[にのまる, ninomaru] (n) outer citadel
城塞[じょうさい, jousai] (n) fortress; stronghold; citadel
本丸[ほんまる, honmaru] (n) inner citadel
城郭(P);城廓[じょうかく, joukaku] (n) fortress; castle; citadel; enclosure; castle walls; (P)
本拠[ほんきょ, honkyo] (n) stronghold; inner citadel; base; headquarters; (P)
本拠地[ほんきょち, honkyochi] (n) stronghold; inner citadel; base; headquarters
根城[ねじろ, nejiro] (n) stronghold; citadel; headquarters
牙城[がじょう, gajou] (n) stronghold (esp. of an enemy or opponent); inner citadel; bastion
西の丸[にしのまる, nishinomaru] (n) (See 江戸城) western citadel; west wing of the Edo castle (where the heir apparent or retired shogun would live)

citadel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ป้อม[n.] (pǿm) EN: fort ; fortress ; citadel ; fortification FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; citadelle [f] ; fort [m] ; place forte [f] ; fortification [f]
ป้อมปราการ[n.] (pømprākān) EN: fortress ; fort ; bastion ; bulwark ; citadel ; fortification FR: forteresse [f] ; bastion [m] ; fort [m] ; citadelle [f] ; fortification [f]
ที่มั่น[n.] (thīman) EN: stronghold FR: citadelle [f] ; bastion [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า citadel
Back to top