ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

barricade

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *barricade*, -barricade-

barricade ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
barricade (n.) ด่านหรือสิ่งกีดขวาง See also: คอกกั้น, ด่านขนอน Syn. blockade
English-Thai: HOPE Dictionary
barricade(บาร์'ริเคด) {barricaded,barricading,barricades} n. สิ่งกีดขวาง,สิ่งกั้น. vt. กีดขวาง,กั้น, See also: barricader n. ดูbarricade, Syn. blockade,barrier
English-Thai: Nontri Dictionary
barricade(n) สิ่งกีดขวาง,เครื่องกั้น,อุปสรรค
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Will reach barricade in two minutes.จะถึงด่านภายใน 2นาที.
We find the building with the thickest walls and doors and we barricade ourselves in.เราหาตึกซึ้ง มีกำแพงและประตูที่หนาที่สุด...
Let's just wait for Shaun. We'll barricade the window when he gets back.เน€เธ›เน‡เธ™เนเธ„เนˆเน„เธญเน‰เธ‚เธตเน‰เธ„เธธเธเธ—เธตเนˆเน€เธ›เน‡เธ™เน‚เธฃเธ„เน„เธ‚เธ‚เน‰เธญเธ—เธฑเน‰เธ‡เธชเธญเธ‡เธกเธทเธญ
[ Gasping ] Get the seats up! Barricade the window!(เสียงหอบ) ยกเบาะนั่งขึ้น แล้วเอาไปบังที่หน้าต่างไว้
We need to... barricade that window.เราต้องทำ... . ปิดกั้นหน้าต่างนั่น
We were gonna barricade ourselves in and call for help.เราต้องทำรั้ว แล้วไปขอความช่วยเหลือ
We need this barricade up before any more creatures can come through.เราต้องการสิ่งกีดขวาง ก่อนที่จะมีสัตว์ประหลาดออกมาอีก
Get someone to barricade the runway now!เอาคนมากั้นรันเวย์เดี๋ยวนี้
Before you barricade us in, I need to ask if anyone has been bitten.ก่อนพวกเราจะขังตัวเองไว้ในห้อง ผมต้องถามก่อนว่า มีใครถูกกัดมามั้ย
Tents are posted at every barricade throughout the city.เต็นท์ที่โพสต์ในทุกสิ่งกีดขวาง ทั่วเมือง
Gunshots were reported. Get that barricade up now.มีการยิงกันเกิดขึ้น เอาด่านขึ้นมาให้เดี๋ยวนี้
Spalding's room- - We can barricade ourselves inside.ห้องของสปอลดิ้งน่ะ เราสามารถป้องกันตัวเองด้านในบ้านได้

barricade ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
立てこもる;立て籠る;立籠る;楯籠る;立て篭る[たてこもる, tatekomoru] (v5r,vi) to barricade oneself in; to hold (a fort, etc.); to shut oneself up; to be besieged; to dig in
バリケード(P);バリケイド[, barike-do (P); barikeido] (n) barricade; (P)

barricade ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แนวรั้วกั้น[n. exp.] (naēo rūa ka) EN: barricade FR:
แผงกั้น[n. exp.] (phaēng kan) EN: barricade FR:
รั้ว[n.] (rūa) EN: fence ; enclosure ; hedge ; rampart ; palisade ; barricade ; hurdle FR: clôture [f] ; barrière [f] ; palissade [f] ; haie [f]
กั้นถนน[v. exp.] (kan thanon ) EN: set up a road block FR: barricader la route

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า barricade
Back to top