ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deviously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deviously*, -deviously-

deviously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deviously (adv.) อย่างไม่จริงใจ See also: อย่างเสแสร้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Deviously setting traps to get what they want.ที่วางกับดักเพื่อลวงสิ่งที่ต้องการให้มาติดกับ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deviously
Back to top