ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

instantaneously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *instantaneously*, -instantaneously-

instantaneously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
instantaneously (adv.) อย่างทันที
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตายคาที่ (v.) die instantaneously See also: die on the spot, be killed on the spot, die instantaneously, be killed outright
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Due to the effect of general relativity, what I experienced as 18 hours passed instantaneously on Earth.เนื่องจากผลกระทบจากการ สัมพัทธภาพทั่วไป สิ่งที่ฉันมีประสบการณ์ เป็น 18 ชั่วโมง ผ่านทันทีบนโลก
What it does is it creates a dimensional gateway that allows it to jump instantaneously from one point of the universe to another light years away.มันจะกระโดดจากอีกที่นึ่งไปยังอีกที่หนึ่งในจักรวาล
These neurons are connected even though they're spatially separated so that activity here instantaneously affects activity over here.เซลล์เหล่านี้มีการเชื่อมต่อ แม้ว่าพวกเขากำลังแยกเชิงพื้นที่ ดังนั้นกิจกรรมที่นี่
You're instantaneously susceptible to any suggestion.แทบจะทันที คุณจะอ่อนไหวต่อคำเชิญชวนไปชั่วขณะ
The transport of matter instantaneously through space.การข่นส่งวัตถุผ่านอวกาศได้ในพริบตา
A good tiger skin when pressed will regain it's original state instantaneously, but this tiger skin is unable to regain it's original state.หนังเสือที่ดีเมื่อกดลงไปขนของมันจะกลับขึ้นมาเหมือนเดิมทันที แต่หนังพวกนี้ไม่กลับขึ้นมาเหมือนเดิม
Explosions are the result of chemical reactions happening almost instantaneously.การระเบิดเป็นผลมาจากเกิดปฏิกิริยาทางเคมี ที่เกิดขึ้นในทันที
You know how I said it would give abilities to anyone instantaneously?อย่างที่บอกว่ามันจะให้ความสามารถ กับแต่ละคนได้ทันที่
Once inhaled,the effects are felt instantaneously.เมื่อดมเข้าไปแล้ว จะรู้สึกเมาทันที
[Find the answers Instantaneously, Automatically, Mechanically] [1.[หาคำตอบอย่างทันที, อย่างอัตโนมัติ, อย่างไม่หยุดพัก] [1.
Instantaneously. Automatically. Mechanically solve the problems.แก้ปัญหาอย่างทันที อย่างอัตโนมัติ อย่างไม่หยุดพัก
With his adaptive operating system, he recognizes patterns and rewrites his fight code instantaneously.ด้วยระบบสมองกลที่ พลิกแพลงได้ตลอด สามารถคำนวนเดาทางคู่ต่อสู้ และเขียนโค๊ดโปรแกรมใหม่เพื่อรับมือ ไปพร้อมกัน

instantaneously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บัดดล[adv.] (batdon) EN: instantaneously ; immediately FR: brusquement ; soudainement ; subitement
ฉุก[v.] (chuk) EN: occur instantaneously ; happen instanly FR: survenir ; arriver soudainement
ปุบ[adv.] (pup) EN: in a flash ; instantaneously ; suddenly FR: instantanément
ตายคาที่[v. exp.] (tāi khāthī) EN: die instantaneously ; be killed on the spot FR: mourir sur le coup
ทันที[adv.] (thanthī) EN: immediately ; instantly ; at once ; right away ; instantaneously ; all at once ; on the spot ; presently ; promptly FR: immédiatement ; à l'instant ; aussitôt ; illico ; subito presto ; sur le champ ; tambour battant ; de prime abord
ทันทีทันใด[adv.] (thanthīthan) EN: immediately ; instantly ; instantaneously ; all at once ; promptly ; suddenly ; quickly ; abruptly ; at once ; right away ; at the drop of a hat FR: instantanément ; immédiatement ; instantané ; immédiat
ติดหมัด[adv.] (titmat) EN: all at once ; instantaneously ; immediately ; suddenly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า instantaneously
Back to top