ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

planned

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *planned*, -planned-

planned ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
planned (adj.) ซึ่งทำอย่างรอบคอบและตั้งใจ See also: สุขุมรอบคอบ Syn. purposed, aforethought, reasoned, cohcious Ops. accidental, unintentional
planned (adj.) ซึ่งวางแผนเอาไว้ See also: ซึ่งเตรียมการเอาไว้ Syn. designed, expected Ops. unintended
planned (adj.) ที่คาดหวังไว้ See also: ซึ่งหวังไว้ Syn. hoped for, promised
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We'd planned to meet at…พวกเราวางแผนพบกันที่...
We had planned to meet tonightพวกเราวางแผนพบกันคืนนี้
What do you have planned for tonight?คุณวางแผนอะไรไว้สำหรับคืนนี้
As long as you're here, your life will become just as you plannedตราบเท่าที่เธออยู่ที่นี่ ชีวิตของเธอก็จะเป็นไปตามแผนที่เธอได้วางเอาไว้

planned ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
提早[tí zǎo, ㄊㄧˊ ㄗㄠˇ, 提早] ahead of schedule; sooner than planned; to bring forward (to an earlier time)
原定[yuán dìng, ㄩㄢˊ ㄉㄧㄥˋ, 原定] originally planned; originally determined

planned ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
計画倒産[けいかくとうさん, keikakutousan] (n) planned bankruptcy
計画停止[けいかくていし, keikakuteishi] (n) {comp} planned shutdown; planned outage
計画停電[けいかくていでん, keikakuteiden] (n) planned power outage
計画通り;計画どおり[けいかくどおり, keikakudoori] (exp) in accordance with plans; just as planned
仕済ます;為済ます[しすます, shisumasu] (v5s,vt) (uk) to succeed as planned; to carry through; to accomplish
行き当たりばったり;行きあたりばったり;行き当りばったり[いきあたりばったり;ゆきあたりばったり, ikiataribattari ; yukiataribattari] (adj-no) random; by chance; haphazard; hit-or-miss; unplanned
Japanese-English: COMDICT Dictionary
予定価格[よていかかく, yoteikakaku] estimated, planned price
計画停止[けいかくていし, keikakuteishi] planned shutdown

planned ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดังคาด[X] (dang khāt) EN: as expected ; as planned ; as anticipated FR:
เข้าแผน[v. exp.] (khao phaēn) EN: go as planned ; fall in with someone's plan FR: suivre son cours
ระบบเศรษฐกิจแบบวางแผน[n. exp.] (rabop sētth) EN: planned economy FR: économie planifiée [f]
ตามคาดหมาย[X] (tām khātmāi) EN: as planned ; as expected ; as anticipated ; according to expectations FR:
ตามที่ได้นัดหมายไว้[X] (tām thī dāi) EN: as agreed ; as planned FR:
ไม่ได้วางแผน[adj.] (mai dāi wān) EN: unplanned FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า planned
Back to top