ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

past

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *past*, -past-

past ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
past (n.) อดีต See also: เวลาที่ผ่านไปแล้ว Syn. antiquity, long ago, good old days, former times Ops. the present, future, tomorrow
past (n.) สิ่งที่เกิดในอดีต See also: เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้ว Syn. events, happenings
past (adj.) ที่ผ่านไปแล้ว Syn. before, previous, former
past (prep.) เลยผ่าน See also: ผ่าน, หลัง Syn. farther
past crimes (n.) ประวัติอาชญากรรม
past master (n.) ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ See also: นักวาดรูปที่มีชื่อเสียงในอดีต Syn. genius
past master (n.) ผู้มีประสบการณ์ See also: ผู้ทรงภูมิ, ผู้ทรงคุณวุฒิ Syn. old hand Ops. amateur, beginner, novice
pasta (n.) พาสต้า See also: อาหารอย่างหนึ่งของอิตาลี
paste (n.) สิ่งที่มีลักษณะเหนียว See also: แป้งเปียก Syn. glue
paste (n.) สิ่งที่ทำด้วยดินเหนียว
paste up (phrv.) แปะ / ติด (บางสิ่ง) ด้วยกาว
paste up (phrv.) แปะปิดด้วย
pasteboard (n.) แผ่นกระดาษแข็ง Syn. cardboard, tagboard, carton material
pastel (n.) ดินสอสี See also: ชอล์กสี Syn. gouache
pastel (adj.) เกี่ยวกับดินสอสี
pastel (adj.) สีซีด See also: จาง Syn. light, faded Ops. dark, bright
pastern (n.) อวัยวะม้าส่วนที่อยู่ระหว่างข้อเท้าและกีบเท้า
Pasteur (n.) นักเคมีและจุลชีววิทยาชาวฝรั่งเศสช่วงปี ค.ศ.1822-1895
pasteurise (vt.) ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนสูง Syn. disinfect, sterilize, purify
pasteurize (vt.) ฆ่าเชื้อโรคด้วยความร้อนสูง Syn. disinfect, sterilize, purify
pastiche (n.) งานผสมผสานทางศิลปะ ดนตรีหรือวรรณคดี Syn. hodgepodge, medley Ops. sameness
pastiche (n.) งานลอกเลียนแบบทางศิลปะ ดนตรีหรือวรรณคดี
pastil (n.) เกสรตัวเมีย (ทางพฤกษศาสตร์)
pastille (n.) ยาอม Syn. lozenge, cachou
pastime (n.) สิ่งบันเทิงที่ทำเพื่อฆ่าเวลา See also: งานอดิเรก Syn. recreation, amusement, hobby
pastor (n.) พระ See also: บาทหลวง Syn. priest, rector, clergyman
pastoral (n.) ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์
pastoral (adj.) เกี่ยวกับทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ Syn. rural, rustic, agrarian Ops. urban, city
pastoral (adj.) ซึ่งเรียบง่ายแบบชนบท
pastoral (n.) บทกลอนบรรยายชีวิตในชนบท Syn. verse, idyll
pastoralist (n.) คนเลี้ยงปศุสัตว์ See also: คนใช้ชีวิตในชนบท
pastoralize (vt.) ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย See also: ใช้ชีวิตในชนบท
pastoralize (vt.) เลี้ยงปศุสัตว์
pastry (n.) ขนมอบ Syn. baked goods, cake, doughnut
pastry shop (n.) ร้านขายขนมปัง
pastry shop (n.) ร้านขายขนมปัง
pasturage (n.) ทุ่งเลี้ยงสัตว์ Syn. grassland, pasture
pasture (n.) ทุ่งเลี้ยงสัตว์ See also: ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ Syn. pasturage, hayfield, mead
pasture (vt.) ปล่อยให้สัตว์เล็มหญ้า Syn. graze, eat, feed
pasty (adj.) เหมือนแป้งเปียก
English-Thai: HOPE Dictionary
past(พาสท) adj. อดีต.n. อดีตกาล -adv. เลย,พ้น
past participleกริยาช่อง 3
pasta(พาส'ทะ) n. อาหารแป้งเคล้าไข่
paste 1(พาสท) n. แป้งเปียก ยาพอก ดินเหนียวเปียก,ก้อนเส้นหมี่คลุกเนย,การชกต่อยหรือตีอย่างแรง vt. ทาแป้งเปียก,ชก,ต่อยหรือตีอย่างแรง
paste-up(เพสท'อัพ) n. ช่างพิมพ์,ช่างเครื่อง
pasteboard(เพสท'บอร์ด) n. แผ่นกระดาษแข็ง
pastel(แพส'เทล) n. ดินสอสี,ชอล์คสี,สีจาง,พืชจำพวก wort
pastelistn. นักวาดภาพด้วยpastel
pastellistn. นักวาดภาพด้วยpastel
paster(เพส'เทอะ) n. แผ่นกระดาษสำหรับปิดทับ,ผู้หรือเครื่องปิดกระดาษดังกล่าว
pastern(แพส'เทิร์น) n. กระดูกนิ้วเท้าม้า
pasteur(แพส'เทอ) n. Louis (ค.ศ.1822-73) นักเคมีและจุลชีววิทยาของฝรั่งเศส
pasteur instituten. สภาเสาวภา
pasteurism(แพส'เทอริสซึม) n. กระบวนการฆ่าเชื้อในนม เนยและอื่น ๆ ด้วยความร้อนสูง
pasteurize(แพส'เทอไรซ) vt. ฆ่าเชื้อด้วยความร้อนสูง, See also: pasteurization n. pasteurism n.
pastiche(แพสเทช') n. ผลงานเลียนแบบทางศิลปะดนตรีหรือวรรณคดี
pastil(le) (เพสทีล) n. ยาอม,ก้อนยา,ธูปยา
pastime(พาส'ไทม) n. สิ่งบันเทิง,การฆ่าเวลา,งานอดิเรก
pastor(พาส'เทอะ) n. พระหรือบาทหลวง, See also: pastoral adj.
pastoralen. ดนตรีชีวิตลูกทุ่งเพลงลูกทุ่ง
pastoraten. ตำแหน่งหน้าที่ของพระหรือบาทหลวง,พระ (เรียกรวมกัน) ที่อยู่ อาศัยของพระ., Syn. pastorage
pastorium(พาสทอ'เรียม) n. ที่อยู่หรือบ้านของพระ
pastrami(พาสทรา'มี) n. เนื้อวัวอบใส่เครื่องเทศ มักเป็นเนื้อจากบริเวณไหล่
pastry(เพส'ทรี) n. ขนมปิ้งรสหวานที่ทำด้วยแป้งหมี่
pastry cookn. คนทำขนม pastry
pasturage(แพส'เชอะริจ) n. ทุ่งเลี้ยงสัตว์,หญ้าสำหรับสัตว์ กิจการเลี้ยงสัตว์
pasture(พาส'เชอะ) n. ทุ่งเลี้งสัตว์ vt. (ให้) เล็มหญ้า
pasture groundn. ทุ่งเลี้ยงสัตว์ทุ่งหญ้า
pasture landn. ทุ่งเลี้ยงสัตว์ทุ่งหญ้า
pasty(เพส'ที) adj. คล้ายแป้งเปียก, See also: pasties n.,pl. ที่ปิดหัวนมของนักระบำเปลื้องผ้า
pasty-faced(เพส'ทีเฟสทฺ) adj. มีสีหน้าซีดเซียว
English-Thai: Nontri Dictionary
past(adj) อดีต,เมื่อก่อน,ผ่านพ้นไป,ล่วงมาแล้ว,แต่ก่อน
paste(n) แป้งเปียก,ยาพอก
pasteboard(n) กระดาษแข็ง,นามบัตร,ตั๋วรถไฟ
pastel(n) ดินสอสี,ดินสอเทียน,ภาพเขียนด้วยดินสอสี
pasteurize(vt) ฆ่าเชื้อ(ด้วยความร้อน)
pastime(n) งานอดิเรก,กีฬา,การฆ่าเวลา
pastor(n) พระ,บาทหลวง
pastoral(adj) เกี่ยวกับบาทหลวง,เกี่ยวกับพระ
pastry(n) ขนมปิ้ง
pasturage(n) ทุ่งเลี้ยงสัตว์
pasty(adj) เหมือนแป้งเปียก,คล้ายแป้งเปียก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
past considerationสินจ้างที่ได้ให้ก่อนมีข้อตกลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pasteยาป้าย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pastel colourสีแท่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pasterแผ่นหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง, แผ่นชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง (เพื่อใช้ปิดลงในบัตรเลือกตั้ง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurisation; pasteurizationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteuriser; pasteurizerเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pasteurizer; pasteuriserเครื่องฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pastilleยาเม็ดอม [มีความหมายเหมือนกับ drop ๓] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pastoralจิตรกรรมท้องทุ่ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pasture landทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์, ที่ดินสำหรับเลี้ยงสัตว์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pasta productsพาสต้า [TU Subject Heading]
pasteurisationการฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์, การฆ่าเชื้อวิธีปาสเตอร์ สามารถเขียนอีกคำได้เป็น pasteurization [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pastoral poetryกวีนิพนธ์ท้องทุ่ง [TU Subject Heading]
Pastureทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรรมเก่า (n.) one´s past deeds See also: one´s previous deeds former
บุพเพสันนิวาส (n.) state of being husband and wife in the past life See also: husband and wife in previous existence, become a married couple by will of heaven
วูบ (v.) move past at great speed
หวือ (adv.) from the sound of chips or splinters flying past the ear
หวือ (adv.) from the sound of chips or splinters flying past the ear
ได้ (aux.) used as an auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense
ความหลัง (n.) past See also: background
เหตุการณ์ในอดีต (n.) past event See also: past occurrence Ops. เหตุการณ์ปัจจุบัน
เหตุการณ์ในอดีต (n.) past event See also: past occurrence Ops. เหตุการณ์ปัจจุบัน
อดีตชาติ (n.) past existence See also: previous existence, previous birth Syn. อดีตภพ, ชาติก่อน, ชาติปางก่อน
รุ่นก่อน (adj.) past generation See also: old generation Ops. รุ่นใหม่
รุ่นเก่า (adj.) past generation See also: old generation Syn. รุ่นก่อน Ops. รุ่นใหม่
ชาติปางก่อน (n.) past life See also: former life, previous life Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, อดีตภพ
อดีตภพ (n.) past life See also: previous life Syn. ชาติก่อน, อดีตชาติ, ชาติปางก่อน, ปางก่อน
ก๋วยจั๊บ (n.) paste of rice flour See also: boiled Chinese pasta square Syn. กวยจั๊บ, ก๋วยจับ, ก๊วยจับ
พาสเจอไรซ์ (n.) pasteurization
parsnip (n.) พืชตระกูลเดียวกับแครอทจำพวก Pastinaca sativa Syn. tuber, turnip
ก่อน (adj.) in the past See also: ago Syn. ที่แล้ว, เดิม, แต่ก่อน
กะปิ (n.) shrimp paste Syn. เยื่อเคย
ขนมเข่ง (n.) Chinese pastry in the shape of a basket
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But I couldn't put it out of my mind for the past two years!แต่ฉันไม่สามารถเอามันออกไปจากใจได้ตลอดสองปีที่ผ่านมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I looked upon a desolate shell with no whisper of the past about its staring walls.ฉันมองขึ้นไปยังโครงตึกอันรกร้าง ไร้ซึ่งเสียงกระซิบจากอดีต ขับขานถึงกําเเพงที่น่าขนลุกนั่น
You've blotted out the past for me more than all the bright lights of Monte Carlo.คุณช่วยลบรอยอดีตให้ผม ยิ่งกว่าแสงไฟในมอนติ คาร์โล
The old man - "I'm gonna kill you", body hitting the floor a second later - would have had to hear the boy's words with the el roaring past his nose!ชายชรา - "ฉันจะฆ่าคุณ" ร่างกายตีชั้นที่สองภายหลัง - จะต้องมีการได้ยินคำพูดของเด็กที่มีเอลคำรามที่ผ่านจมูกของเขา!
Each time was a new time... ... and he never thought about the past when he was doing it.แต่ละครั้งเป็นเวลาใหม่และเขา ไม่เคย คิดเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาเมื่อเขา ได้ทำมัน
I want to see your files on every anti- American incident over the past six months.{\cHFFFFFF}ฉันต้องการจะดูไฟล์ของคุณในทุกการป้องกัน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอเมริกันที่ผ่านมาหกเดือน
Who do you think's been buyin' your groceries for the past seven years?{\cHFFFFFF}คุณคิดว่าใครได้รับการ buyin 'ของคุณ ร้านขายของชำที่ผ่านมาเจ็ดปี?
You haven't used that finger in the past hour and we're in danger.ชั่วโมงและเรากำลังอยู่ในอันตราย เช่นกันคุณรู้ว่า
Everyone smiles as you drift past the flowersทุกคนยิ้ม ในขณะที่คุณล่องลอยดอกไม้ที่ผ่าน มา
Even the police that have helped us in the past with gambling and other things are going to refuse to help us when it comes to narcotics.Even the police that have helped us in the past with gambling and other things are going to refuse to help us when it comes to narcotics.
This was the third episode in the Sun City sectors in the past 27 days.ในภาค ซันซิตี ใน 27 วันที่ผ่าน มา
These past few months have been wonderful.สองสามเดือนที่ผ่านมานี้ วิเศษมากเลยค่ะ
It's bumpy, but we'll be past it in a few minutes.มันไม่ราบเรียบ แต่เราจะผ่านมัน ไปได้ในอีกสองสามนาที

past ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
擦肩而过[cā jiān ér guò, ㄘㄚ ㄐㄧㄢ ㄦˊ ㄍㄨㄛˋ, 擦肩而过 / 擦肩而過] brief encounter; to brush past sb
博古通今[bó gǔ tōng jīn, ㄅㄛˊ ㄍㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄣ, 博古通今] conversant with things past and present; erudite and informed
高手[gāo shǒu, ㄍㄠ ㄕㄡˇ, 高手] expert; a past master; a dab hand
事迹[shì jī, ㄕˋ ㄐㄧ, 事迹 / 事跡] deed; past achievement; important event of the past
三十年来[sān shí nián lái, ㄙㄢ ㄕˊ ㄋㄧㄢˊ ㄌㄞˊ, 三十年来 / 三十年來] for the past thirty years
六点半[liù diǎn bàn, ㄌㄧㄡˋ ㄉㄧㄢˇ ㄅㄢˋ, 六点半 / 六點半] half past six; 6:30
下来[xià lai, ㄒㄧㄚˋ ㄌㄞ˙, 下来 / 下來] to come down; (after verb of motion, indicates motion down and towards us, also fig.); (indicates continuation from the past towards us); to be harvested (of crops); to be over (of a period of time); to go among the masses (said of leaders)
上辈子[shàng bèi zi, ㄕㄤˋ ㄅㄟˋ ㄗ˙, 上辈子 / 上輩子] one's ancestors; past generations; a former incarnation
今昔[jīn xī, ㄐㄧㄣ ㄒㄧ, 今昔] past and present; yesterday and today
往事[wǎng shì, ㄨㄤˇ ㄕˋ, 往事] past events; former happenings
往时[wǎng shí, ㄨㄤˇ ㄕˊ, 往时 / 往時] past events; former times
往迹[wǎng jī, ㄨㄤˇ ㄐㄧ, 往迹 / 往跡] past events; former times
投了票[tóu le piào, ㄊㄡˊ ㄌㄜ˙ ㄆㄧㄠˋ, 投了票] past tense of to vote
过去分词[guò qu fēn cí, ㄍㄨㄛˋ ㄑㄩ˙ ㄈㄣ ㄘˊ, 过去分词 / 過去分詞] past participle (in European grammar)
人去楼空[rén qù lóu kōng, ㄖㄣˊ ㄑㄩˋ ㄌㄡˊ ㄎㄨㄥ, 人去楼空 / 人去樓空] people are gone, the tower is empty; cf Yellow Crane Tower 黄鹤楼, Tang poem by Cui Hao 崔顥|崔颢, with theme the past will never return; nostalgia for old friends
走向滑动断层[zǒu xiàng huá dòng duàn céng, ㄗㄡˇ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨㄚˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 走向滑动断层 / 走向滑動斷層] strike-slip fault (geol.); fault line where the two sides slide horizontally past one another
历代[lì dài, ㄌㄧˋ ㄉㄞˋ, 历代 / 歷代] successive dynasties; past dynasties
不咎既往[bù jiù jì wǎng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, 不咎既往] not censure sb for his past misdeeds; overlook sb's past mistakes; let bygones be bygones
消遣[xiāo qiǎn, ㄒㄧㄠ ㄑㄧㄢˇ, 消遣] amusement; pastime; diversion
来着[lái zhe, ㄌㄞˊ ㄓㄜ˙, 来着 / 來著] auxiliary showing sth happened in the past
饼饵[bǐng ěr, ㄅㄧㄥˇ ㄦˇ, 饼饵 / 餅餌] cakes; pastry
牧师[mù shī, ㄇㄨˋ ㄕ, 牧师 / 牧師] chaplain; churchman; clergyman; parson; pastor; priest; rector
鸡霍乱[jī huò luàn, ㄐㄧ ㄏㄨㄛˋ ㄌㄨㄢˋ, 鸡霍乱 / 雞霍亂] chicken cholera (caused by Pasteurella multocida or P. avicida); fowl cholera
矫味剂[jiǎo wèi jì, ㄐㄧㄠˇ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 矫味剂 / 矯味劑] corrective agent (e.g. adjusting taste of medicine); flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste)
蟹酱[xiè jiāng, ㄒㄧㄝˋ ㄐㄧㄤ, 蟹酱 / 蟹醬] crab paste
蝴蝶酥[hú dié sū, ㄏㄨˊ ㄉㄧㄝˊ ㄙㄨ, 蝴蝶酥] crispy short-crust pastry; mille-feuilles
先达[xiān dá, ㄒㄧㄢ ㄉㄚˊ, 先达 / 先達] famous and virtuous ancestors; the great men of the past
调味剂[tiáo wèi jì, ㄊㄧㄠˊ ㄨㄟˋ ㄐㄧˋ, 调味剂 / 調味劑] flavoring agent (e.g. peppermint in toothpaste)
糨糊[jiàng hù, ㄐㄧㄤˋ ㄏㄨˋ, 糨糊] flour paste
怀旧[huái jiù, ㄏㄨㄞˊ ㄐㄧㄡˋ, 怀旧 / 懷舊] fond remembrance of times past; nostalgia
宿昔[sù xī, ㄙㄨˋ ㄒㄧ, 宿昔] formerly; in the past
每常[měi cháng, ㄇㄟˇ ㄔㄤˊ, 每常] frequently (in the past); regularly
巴斯德[Bā sī dé, ㄅㄚ ㄙ ㄉㄜˊ, 巴斯德] Louis Pasteur (1822-1895), French chemist and microbiologist
今非昔比[jīn fēi xī bǐ, ㄐㄧㄣ ㄈㄟ ㄒㄧ ㄅㄧˇ, 今非昔比] You can't compare the present with the past.; Nothing is as good as in former times.; Things ain't what they used to be.
牧区[mù qū, ㄇㄨˋ ㄑㄩ, 牧区 / 牧區] grazing land; pasture
往常[wǎng cháng, ㄨㄤˇ ㄔㄤˊ, 往常] habitually in the past; as one used to do formerly; as it used to be
上古[shàng gǔ, ㄕㄤˋ ㄍㄨˇ, 上古] the distant past; ancient times; antiquity; early historical times
劳动人民[láo dòng rén mín, ㄌㄠˊ ㄉㄨㄥˋ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ, 劳动人民 / 勞動人民] working people; the workers of Socialist theory or of the glorious Chinese past
[ní, ㄋㄧˊ, 泥] mud; paste; pulp
[hú, ㄏㄨˊ, 糊] muddled; paste; scorched

past ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お里;御里[おさと, osato] (n) (1) (hon) (pol) one's parents' home; (2) one's origins; one's upbringing; one's past
けり[, keri] (aux-v) (1) indicates recollection or realization (i.e. of hearsay or the past); can form a poetic past tense; (2) indicates continuation from the past to the present; (3) (also written with the ateji 鳧) end; conclusion
ごく最近;極最近[ごくさいきん, gokusaikin] (adj-no,n-adv,n-t) very recently; in the very recent past
[, ta] (aux-v) (1) (だ after certain verb forms) (See だ・2) indicate past completed or action; (2) (See だ・3) indicates light imperative
[, da] (aux) (1) (See です) plain copula; (aux-v) (2) (た after certain verb forms) (See た・1) indicates past or completed action; (3) (See た・2) indicates light imperative; (P)
たりけり[, tarikeri] (exp,aux-v) (arch) auxiliary verb indicating past condition or occurrence (e.g. "was", "had been", etc.)
なり[, nari] (prt) (1) or; whether or not; (2) (after dictionary form verb) as soon as; right after; (3) (after past tense verb) while still; with previous state still in effect; (P)
ませなんだ;ましなんだ;ませんかった;ませんだった[, masenanda ; mashinanda ; masenkatta ; masendatta] (exp) (pol) (arch) (See ませんでした) suffix used to negate a verb in the past tense
ませんでした[, masendeshita] (exp) (pol) (See ません) suffix used to negate a verb in the past tense
一昔[ひとむかし, hitomukashi] (n) ages; long time; decade; the past ten years; (P)
不惑[ふわく, fuwaku] (n) past forty; following right course
事がある[ことがある, kotogaaru] (exp,v5r-i) (1) (uk) (after the past tense form of a verb) (something) has occurred; to have done (something); such a thing happened; (2) (uk) (something) happens on occasions; there are times when; (P)
事にする[ことにする, kotonisuru] (exp,vs-i) (1) (uk) to decide to; (2) (uk) (after the past tense form of a verb) to pretend that; (3) (uk) (as 〜ことにしている) to make a practice of doing; to make it a rule to
今是昨非[こんぜさくひ, konzesakuhi] (exp) complete reversal of values or ways of thinking (over time); What appeared wrong in the past now appears right; realizing and regretting the past errors of one's ways
先非[せんぴ, senpi] (n) past sin; past folly
初老[しょろう, shorou] (n,adj-no) past middle-aged; aging; ageing; elderly; age 40; (P)
前非[ぜんぴ, zenpi] (n) past folly; past sin
千古万古[せんこばんこ, senkobanko] (n) remote antiquity; ancient times; the remote past
古地理[こちり, kochiri] (n) past geography
喉元過ぎれば熱さを忘れる[のどもとすぎればあつさをわすれる, nodomotosugirebaatsusawowasureru] (exp) (id) Danger past and God forgotten
因果応報[いんがおうほう, ingaouhou] (n) retribution; retributive justice; karma; just desserts; poetic justice; reward and punishment for one's past behavior
大年増[おおどしま, oodoshima] (n) woman well past her prime; matron well-advanced in age
大過去[だいかこ, daikako] (n) {ling} past perfect tense; pluperfect
平素は[へいそは, heisoha] (exp) usually; ordinarily; in the past
所(P);処;處(oK)[ところ(P);とこ(所), tokoro (P); toko ( tokoro )] (n,suf) (1) (also pronounced どころ when a suffix) place; spot; scene; site; (2) address; (3) district; area; locality; (4) one's house; (5) point; (6) part; (7) space; room; (8) (uk) (after the plain past form of a verb) whereupon; as a result; (9) (after present form of a verb) about to; on the verge of; (P)
所で[ところで, tokorode] (conj) (1) (uk) by the way; incidentally; (2) (after the plain past form of a verb) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); (P)
方が良い;方がいい;方がよい[ほうがいい(方が良い;方がいい);ほうがよい(方が良い;方がよい), hougaii ( houga yoi ; houga ii ); hougayoi ( houga yoi ; houga yoi )] (exp,adj-i) (See した方がいい) (after past tense verb) had better (verb); (after negative verb) had better not (verb)
既往は咎めず[きおうはとがめず, kiouhatogamezu] (exp) (proverb) don't dwell on the past
旧事[きゅうじ;くじ, kyuuji ; kuji] (n) past events; bygones
暗い過去[くらいかこ, kuraikako] (n) shadowy past
業が深い[ごうがふかい, gougafukai] (exp,adj-i) (See 業の深い) past redemption; sinful
此処(P);此所;茲;爰[ここ, koko] (n) (1) (uk) (See 何処,其処,彼処) here (place physically close to the speaker, place pointed by the speaker while explaining); this place; (2) (See 今迄) these last (followed by a duration noun and a past sentence
温故知新;温古知新[おんこちしん, onkochishin] (n) developing new ideas based on study of the past; learning from the past
豪の者[ごうのもの, gounomono] (n) past master; veteran
通り越す[とおりこす, toorikosu] (v5s,vi) to go past (a place or thing); to go beyond
過ぎた事[すぎたこと, sugitakoto] (n) bygones; the past; past event
過ぎ行く;過行く[すぎいく;すぎゆく, sugiiku ; sugiyuku] (v5k-s,vi) to pass; to go past
過去[かこ, kako] (n-adv,n) (1) the past; bygone days; the previous; (2) a past (i.e. a personal history one would prefer remained secret); one's past; (3) {ling} past (tense); preterit; preterite; (4) {Buddh} previous life; (P)
過去の遺産[かこのいさん, kakonoisan] (exp) legacy of the past
過去分詞[かこぶんし, kakobunshi] (n) {ling} past participle
Japanese-English: COMDICT Dictionary
カットアンドペースト[かっとあんどぺーすと, kattoandope-suto] cut and paste
ペースト[ぺーすと, pe-suto] paste
切り貼り[きりはり, kirihari] cut and paste
貼り付け[はりつけ, haritsuke] paste
貼付け[はりつけ, haritsuke] (computer file) paste

past ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อดีต[n.] (adīt) EN: past ; former times ; previous times FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีต[adj.] (adīt) EN: former ; past ; gone by FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีต-[pref.] (adītta-) EN: former ; past ; gone by FR: ancien ; d'autrefois ; précédent ; antérieur
อดีตชาติ ; อดีตภพ[n.] (adīttachāt ) EN: past existence ; previous existence ; previous birth FR: vie antérieure [f]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past ; former times ; ancient times ; bygone times FR: passé [m] ; ancien temps [m]
อดีตกาล[n.] (adīttakān) EN: past tense FR: passé [m] (conjug.) ; imparfait [m]
อดีตภพ ; อดีตชาติ [n.] (adīttaphop ) EN: past existence ; past life; previous life FR: vie antérieure [f]
อดีตสมัย[n.] (adīttasamai) EN: past ; former times ; ancient times ; bygone times FR: passé [m] ; ancien temps [m]
เบื้องหลัง[prep.] (beūanglang) EN: behind ; in the rear ; in the past FR: derrière
โบราณคดี[n.] (bōrānnakhad) EN: old tale ; treatise on the past ; old literature FR:
บุพเพสันนิวาส[n.] (bupphēsanni) EN: state of being husband and wife in the past life FR:
บูรพ[adj.] (būrapha = b) EN: past ; last ; former ; prior ; precedent FR:
ชนักติดหลัง[n. (loc.)] (chanaktitla) EN: unsavory past FR:
ช้านาน[adv.] (chānān) EN: long ago ; for a long time ; since the dim past FR:
ชั้นเซียน[n. exp.] (chan sīen) EN: past master ; wizard FR:
ชาติปางก่อน[n. exp.] (chāt pāng k) EN: past life FR:
เฉียด[v.] (chīet) EN: pass closely ; graze ; just miss ; scrape ; past near ; come near FR: frôler ; effleurer
ได้[v.] (dāi [= dai]) EN: [auxiliary verb before a principal verb to indicate the past tense] FR: [verbe auxiliaire servant à former le passé]
เดินผ่าน[v. exp.] (doēn phān) EN: pass ; walk past FR: passer devant ; passer (par) ; dépasser
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā ) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes FR: chercher des poux à qqn
เหตุการณ์ในอดีต[n. exp.] (hētkān nai ) EN: past event ; past occurrence FR: vieille affaire [f]
หนหลัง[adv.] (hon lang) EN: in the past FR: dans le passé
จุตูปปาตญาณ[n.] (jutūpapātay) EN: knowledge of the decease and rebirth of beings ; clairvoyant supernormal vision dealing with the death and rebirth of beings ; perception of the appearing and disappearing of various beings according to the consequences of their past deeds FR:
ขับรถสวนกัน[v. exp.] (khap rot sū) EN: drive past each other FR:
ความหลัง[n.] (khwāmlang) EN: past ; background FR:
ก่อน[adj.] (køn) EN: past ; last ; former ; prior ; precedent FR: précédent ; dernier ; antérieur ; d'avant
หลัง[adv.] (lang) EN: after ; past ; later ; behind ; post- (pref.) FR: après ; à l'issue de
เหลือ[prep.] (leūa) EN: beyond ; past ; surplus FR: au-delà de
เหลือเชื่อ [adj.] (leūacheūa) EN: unbelievable ; incredible ; hard to believe ; beyond believe ; past believe ; You don't say! (loc.) ; Really? ; No kidding! ; Is that so? FR: incroyable ; renversant ; inimaginable ; invraisemblable ; extraordinaire ; fabuleux
เลย[adv.] (loēi) EN: further on ; beyond ; past FR: outre ; au-delà
ล่วงลับ[v.] (lūanglap) EN: move past ; pass FR:
มาก่อน[adv.] (mā køn) EN: in advance ; previously ; before ; in the past FR:
มาแล้ว[X] (mā laēo) EN: in the past ; once upon a time ; ago ; before FR: passé ; révolu ; déjà
เมื่อวันที่ …[X] (meūa wan th) EN: on … (+ past date) FR: le … (+ date passée)
มีชนักปักหลัง[v. exp.] (mī chanak p) EN: have a past ; have a skeleton in the closet FR:
มีประวัติ[v. exp.] (mī prawat) EN: have a past ; have a past record FR:
หมู่นี้[adv.] (mū nī) EN: at the present time ; for the past few days ; recently ; lately FR: récemment
ในอดีต[adv.] (nai adit) EN: in the past ; in former times FR: dans le passé ; dans l'ancien temps ; par le passé ; jadis ; autrefois
แปะ[v.] (pae) EN: patch ; apply ; past ; stick ; glue ; tap lightly FR: appliquer ; apposer ; coller
ปางหลัง[adv.] (pāng lang) EN: the past ; days of old ; in the past FR:

past ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Plusquamperfekt {n} [gramm.]pluperfect; past perfect
Viertel {n} | ein Viertel vor 10; drei viertel 10 | ein Viertel nach 8; viertel 9quarter | a quarter to 10 [Br.]; a quarter of 10 [Am.] | a quarter past 8 [Br.]; a quarter after 8 [Am.]
Senne {f}Alpine pasture
Sardellenpaste {f}anchovy paste
Bischofsstab {m}pastoral staff
Teigschüssel {f}pastry bowl
Butterteig {m}puff paste
Almabtrieb {m}ceremonial driving down of cattle from the mountain pastures into the valley in autumn
Zahnpaste {f} | Zahnpasten
Fessel {f} [anat.] (bei Huftieren)pastern
Fischpaste {f}fish paste
Lotpaste {f}; Lötpaste
Lotpastendruck {m}soldering paste printing
Fleischpastete {f} | Fleischpasteten
Alm {f}mountain pasture; Alpine pasture; alp; Alpine meadow
Pastell {n}pastel
Pastellfarbe {f}pastel colour; pastel color [Am.]
Pastellmaler {m}pastelist
Pastellmalerei {f}pastel drawing
Pastellton {n}; Pastell
Paste {f} | Pasten
Pastetchen {n} | Pastetchen
Pastete {f} | Pasteten
Pasteurisierung {f}pasteurization
Pastille {f}pastille
Pastillierung {f}pastillation
Pastorale {f}pastoral
pasteurisiert; keimfrei gemacht {adj}pasteurized; pasteurised [Br.]
pastellfarben {adj}; Pastell...pastel
pastoral; pfarramtlich {adj}pastoral
Hirtenbrief {m}pastoral letter
Seelsorge {f}pastoral care
Seelsorger {m}pastoral worker; pastor
klebrig {adj} | klebriger | am klebrigstenpasty | pastier | pastiest
Blätterteig {m}puff pastry
neu; neueste; jüngst; frisch {adj} | in jüngerer Zeit; in jüngster Zeit; in letzter Zeit | in den letzten Jahrenrecent | in the recent past; in recent times | in recent years
Widerstandspaste {f}resistor paste
Rosenstar {m} [ornith.]Rose-colored Starling (Pastor roseus)
Tomatenmark {n} [cook.]tomato paste
Zahnpasta {f}; Zahnpaste

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า past
Back to top