ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

candour

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *candour*, -candour-

candour ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
candour (n.) ความตรงไปตรงมา Syn. candor, openness, forthrightness
English-Thai: HOPE Dictionary
candour(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย,ภาวะตรงไปตรงมา,ความยุติธรรม,สีขาว,ความบริสุทธิ์,ความใจดี, Syn. openness ###A. bias
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The charm of your drug addled candour knows no bounds.เสน่ห์ในความเถรตรง จากฤทธิ์ยาของคุณไร้ขอบเขตจริงๆ

candour ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
率直(P);卒直[そっちょく, socchoku] (adj-na,n) frankness; candour; candor; openheartedness; directness; (P)

candour ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เปิดเผย[adv.] (poētphoēi) EN: openly ; frankly ; candidly ; with candour = with candor (Am.) FR: ouvertement ; franchement

candour ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufrichtigkeit {f}candor [Am.]; candour [Br.]
Offenheit {f}candor [Am.]; candour [Br.]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า candour
Back to top