ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

outspoken

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *outspoken*, -outspoken-

outspoken ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
outspoken (adj.) พูดจาเปิดเผย See also: พูดจาขวานผ่าซาก, โผงผาง Syn. direct, frank, candid Ops. insincere, cautious
outspokenly (adv.) อย่างตรงไปตรงมา See also: อย่างโผงผาง, อย่างเปิดเผย
outspokenness (n.) ความตรงไปตรงมา See also: ความโผงผาง
English-Thai: HOPE Dictionary
outspoken(เอาทฺ'สโพคเคิน) adj. พูดโผงผาง,พูดตรงไปตรงมา,พูดจาเปิดเผย,กิริยาช่อง 3 ของ outspeak., See also: outspokenly adv. outspokenness n., Syn. frank
English-Thai: Nontri Dictionary
outspoken(adj) โผงผาง,ขวานผ่าซาก,ตรงๆ,เปิดเผย,โต้งๆ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พูดจาเปิดเผย (adv.) outspokenly See also: straightforwardly, frankly, bluntly Syn. พูดโพล่ง, พูดตรงไปตรงมา
โผงผาง (adv.) outspokenly See also: straightforwardly, frankly, bluntly Syn. พูดโพล่ง, พูดตรงไปตรงมา, พูดจาเปิดเผย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That girl is, uh, fiercely strong, independent, outspoken, beautiful, capable of anything, and no man or magazine should be able to take that away from her.ผู้หญิงคนนั้นหรอ? เธอแข็งแกร่งมาก พึ่งพาตัวเองได้ พูดจาฉะฉาน มีสเน่ห์

outspoken ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
豪爽[háo shuǎng, ㄏㄠˊ ㄕㄨㄤˇ, 豪爽] outspoken and straightforward; forthright; expansive
梗直[gěng zhí, ㄍㄥˇ ㄓˊ, 梗直] blunt (speech); frank; honest and outspoken
心直口快[xīn zhí kǒu kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄎㄡˇ ㄎㄨㄞˋ, 心直口快] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks
心直嘴快[xīn zhí zuǐ kuài, ㄒㄧㄣ ㄓˊ ㄗㄨㄟˇ ㄎㄨㄞˋ, 心直嘴快] frank and outspoken; straight speaking; to say what one thinks
直爽[zhí shuǎng, ㄓˊ ㄕㄨㄤˇ, 直爽] straightforward; outspoken
刚直[gāng zhí, ㄍㄤ ㄓˊ, 刚直 / 剛直] upright and outspoken

outspoken ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
明け透け[あけすけ, akesuke] (adj-na,adv,n,adj-no) honest; open; frank; outspoken
無遠慮[ぶえんりょ, buenryo] (adj-na,n) rude; outspoken
諤々;諤諤[がくがく, gakugaku] (adj-na,n,adj-no) outspoken
ぶっつけ[, buttsuke] (n,adj-na) without preparation; off the cuff; abrupt; outspoken; (at) first
ポンポン(P);ぽんぽん[, ponpon (P); ponpon] (n) (1) pompon; pompons; bobbles; (2) (chn) tummy; tumtum; (adv,adv-to) (3) (on-mim) bang-bang; pop-pop; tap-tap; (4) without reservation; unreservedly; snappishly; outspokenly; (P)
侃侃諤諤;侃々諤々;侃々諤諤[かんかんがくがく, kankangakugaku] (adj-no,adj-t,adv-to) outspoken; arguing (heatedly) what one believes in; insisting on something without restraint
開けっ放し;開けっぱなし;明けっ放し;明けっぱなし;あけっ放し[あけっぱなし, akeppanashi] (adj-na,n) (1) leaving open; leaving ajar; (2) outspoken; frank
開け放し;明け放し[あけはなし, akehanashi] (adj-na,adj-no,n) (1) (See 開けっ放し) leaving open; leaving ajar; (2) outspoken; frank
露骨[ろこつ, rokotsu] (adj-na,n) (1) frank; blunt; plain; outspoken; (2) conspicuous; open; (3) broad; suggestive; lewd; (P)

outspoken ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จัดจ้าน[adj.] (jatjān) EN: brassy ; outspoken FR:
ขวานผ่าซาก[adj. (loc.)] (khwānphāsāk) EN: bluntly ; outspoken ; brutally frank ; plain-spoken ; plainspoken FR:
ปากกล้า[adj.] (pākklā) EN: sharp-tongued ; outspoken FR:
ปากโป้ง[adj.] (pākpōng) EN: indiscreet ; outspoken FR:
โผงผาง[adj.] (phōngphāng) EN: tactless ; outspoken ; point-blank FR:
โผงผาง[adv.] (phōngphāng) EN: outspokenly ; bluntly FR: crûment ; sans tact
พูดจาเปิดเผย[adv.] (phūtjā poēt) EN: outspokenly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า outspoken
Back to top