ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

onward

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *onward*, -onward-

onward ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
onward (adj.) ไปข้างหน้า Syn. forward Ops. backward
onward (adv.) ไปข้างหน้า Syn. forward Ops. backward
onwards (adv.) ไปข้างหน้า Syn. forwards Ops. backwards
English-Thai: HOPE Dictionary
onward(ออน'เวิร์ด) adv.,adj. ไปข้างหน้า,ตำแหน่งข้างหน้า., Syn. ahead
onwards(ออน'เวิร์ดซฺ) adv. ไปข้างหน้า,ตำแหน่งข้างหน้า, Syn. onward
English-Thai: Nontri Dictionary
onward(adj) ก้าวหน้า,ต่อไปข้างหน้า,ต่อมา,มุ่งหน้าไป
onwards(adv) ต่อไปข้างหน้า,มุ่งหน้าไป,ก้าวหน้า,ต่อมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You know, Malcolm, I am all for the onward march of science, but I just don't see how this is going to help me catch a spy.รู้อะไรไหม ผมพร้อมยอมรับ วิทยาการที่ก้าวหน้าอยู่นะ แต่ผม ก็ยังมองไม่ออก ว่ามันจะช่วยจับสายลับได้ยังไง
And continuing with the theme of onward and upward, it gives me great pleasure to announce thatผลักดันไปข้างหน้าและสูงขึ้น ผมยินดีที่จะประกาศว่า
While his loss will be deeply felt... the men and women of NASA will soldier forth... onward and upward in the mission of their agency.ในขณะที่การสูญเสียของเขาจะรู้สึกลึก ชายและหญิงของนาซ่าจะมาทหาร คือต้นไปขึ้นไป
Onward and upward, my friend.Avante-up เพื่อนของฉัน สุขที่ใหม่ รอคอยเรา
Onward to claim what is yours!มุ่งหน้าอ้างสิทธิ สิ่งที่เป็นของเจ้า
Onward to the Microbrew Pizzatorium!ไป Microbrew Pizzatorium กันดีกว่า!
From today onwards, you will be a disciple of Quan Zhen Sect.นับแต่นี้ไป เจ้าจะได้เป็นศิษย์ของช้วนจิน.
Remember, from today onwards, you must work hard.จำไว้นะ, จากนี้เป็นต้นไปเจ้าต้องตั้งใจฝึกฝน.
Onward, Torakichi!มุ่งหน้าไป, ทาราคิชิ !
And since bullies only respond to strength, from now onward,จากนี้ไป หากมีการรังแก ข่มเหง จะถูกตอบโต้ด้วยความแข็งแกร่งจากเรา
From this day onward, you must be a stranger to one of your parents.จากนี้ไป ลูกจะต้องเป็นคนแปลกหน้า จากพ่อหรือแม่
From now onwards, you are going to pretend that you are lovers in front of other people.จากนี้ไป, คุณต้องแกล้งทำเป็นคู่รักกันต่อหน้าคนอื่น

onward ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
向前[xiàng qián, ㄒㄧㄤˋ ㄑㄧㄢˊ, 向前] forward; onward
户部尚书[hù bù shàng shū, ㄏㄨˋ ㄅㄨˋ ㄕㄤˋ ㄕㄨ, 户部尚书 / 戶部尚書] Minister of Revenue (from the Han dynasty onwards)
司天台[sī tiān tái, ㄙ ㄊㄧㄢ ㄊㄞˊ, 司天台 / 司天臺] Observatory or Bureau of Astronomy (official title) from the Tang dynasty onwards

onward ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エバーオンワード[, eba-onwa-do] (n) ever onward
オンワード[, onwa-do] (n) onward
仏所[ぶっしょ, bussho] (n) (1) place containing a Buddhist image; (2) (See 極楽・1,浄土) place containing a buddha (e.g. the pure land); (3) (See 造仏所) independent workshop of Buddhist sculptors (from the Heian period onward)
和文体[わぶんたい, wabuntai] (n) literary style from the Heian era onwards, often mainly in kana and written by women
大篆[だいてん, daiten] (n) (See 六体) large seal script (dating from China's Spring and Autumn period onward)
小歌[こうた, kouta] (n) (from the Heian era onward) type of popular song, as opposed to courtly oouta
揉烏帽子[もみえぼし, momieboshi] (n) (See 烏帽子) soft, crumpled, unlacquered headwear (often worn by soldiers under their helmets from the Kamakura period onward)
新人[しんじん, shinjin] (n,adj-no) (1) new face; newcomer; (2) modern humans (from Cro-Magnon man onwards); (P)
新訳[しんやく, shinyaku] (n) (1) new translation; (2) {Buddh} post-Xuanzang Chinese translation (i.e. mid 7th century onward)
昼三;中三[ちゅうさん, chuusan] (n) (See 宝暦・ほうれき) highest ranking prostitute in Yoshiwara (from the Houreki era onward)
残暑見舞い;残暑見舞[ざんしょみまい, zanshomimai] (n) (See 残暑) late-summer greeting card (sent from about Aug. 8 onward)
狩衣[かりぎぬ;かりごろも, kariginu ; karigoromo] (n) (1) (arch) kariginu (informal clothes worn by the nobility from the Heian period onwards); (2) (See 布衣・ほい) (during the Edo period) patterned kariginu
直衣[のうし;なおし;ちょくい, noushi ; naoshi ; chokui] (n) everyday robes worn by males of the imperial family, nobility, etc. (from the Heian period onward)

onward ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ก้าวหน้า[v.] (kāonā) EN: go forward ; forward ; progress ; make progress ; advance ; step forward ; improve ; be in progress ; press onward FR: avancer ; progresser
กระทั่ง[prep.] (krathang) EN: till ; until ; up to ; as long as ; so far as ; as ; through ; onward to FR: jusqu'à
ล้ำหน้า[adv.] (lamnā) EN: ahead of ; in front of ; onward FR:
สิงคโปร์ก้าวหน้า[n. prop.] (Singkhapō K) EN: Onward Singapore ; Majulah Singapura FR:
ตั้งตัวไม่ติด[v. exp.] (tangtūa mai) EN: struggle along ; muddle through ; struggle ahead ; soldier onwards FR: perdre pied

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า onward
Back to top