ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

progressing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *progressing*, -progressing-

progressing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
progressing (adv.) ล้ำหน้า Syn. advancing, leading Ops. back, behind
progressing (adj.) ซึ่งมีหวังจะสำเร็จ See also: ซึ่งใกล้จะสำเร็จ Syn. advancing, prospective, up-and-coming, aspiring, likely, probable, brilliant, hopeful Ops. unpromising, hopeless, discouraging
progressing (adj.) ที่กำลังจะมาถึง Syn. advancing, next, approaching, following, impending, forthcomimg, upcoming, oncoming, closing, subsequent Ops. going, distant, past
progressing (adj.) ไม่หยุดยั้ง See also: ต่อเนื่อง, ไปเรื่อย Syn. continuous

progressing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
业障[yè zhàng, ㄧㄝˋ ㄓㄤˋ, 业障 / 業障] retribution (for sins of a previous incarnation); evil creature (preventing a Buddhist monk from progressing to enlightenment); vile spawn; filthy lucre (i.e. money); fig. term of abuse for younger generation

progressing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจริญก้าวหน้า[adj.] (jaroēn kāon) EN: prospering ; flourishing ; progressing FR:

progressing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fertigungssteuerung {f}process control; manufacturing control; progressing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า progressing
Back to top