ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

จุด

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *จุด*, -จุด-

จุด ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
จุด (v.) point See also: mark Syn. ทำเครื่องหมาย
จุด (n.) spot See also: dot, speck, stain, blot
จุด (n.) point See also: main idea, opinion, fact Syn. ประเด็น, เรื่อง
จุด (v.) light See also: kindle, ignite, set on fire Syn. จุดไฟ, ติดไฟ, ก่อไฟ Ops. ดับ
จุดกลาง (n.) center See also: heart, core, centre Syn. จุดศูนย์กลาง, ใจกลาง, ศูนย์กลาง
จุดกำหนด (n.) target See also: objective, bull´s eye Syn. เป้า, จุดเล็ง
จุดกำหนด (n.) target See also: mark, spot, sign Syn. จุดเล็ง, เป้านิ่ง
จุดกำหนด (n.) target See also: mark, spot, sign Syn. จุดเล็ง
จุดกำหนด (n.) target See also: butt Syn. เป้า, จุดเล็ง
จุดกำเนิด (n.) origin See also: starting point, beginning, source Syn. ต้นตอ, ต้นกำเนิด, แหล่งกำเนิด, จุดเริ่มต้น Ops. จุดจบ
จุดกึ่งกลาง (n.) middle point See also: midpoint, intermediate point
จุดขาย (n.) selling point
จุดคุ้มทุน (n.) break even point
จุดจบ (n.) end See also: end point, final part, termination, close, conclusion Syn. วาระสุดท้าย, ตอนสุดท้าย, ตอนจบ Ops. จุดเริ่มต้น, จุดกำเนิด, แหล่งกำเนิด
จุดชนวน (v.) stir up the troubles See also: ignite, arouse
จุดชมวิว (n.) view point
จุดด้อย (n.) defect See also: blemish, deficiency, shortcoming, flaw, fault Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, จุดบกพร่อง, ข้อด้อย
จุดดับ (n.) end See also: result, outcome, upshot, ending, death
จุดดี (n.) good point See also: strength, advantage, benefit Syn. ข้อดี, จุดเด่น, จุดแข็ง Ops. จุดด้อย, ข้อด้อย, จุดอ่อน
จุดต่อ (n.) joint See also: connection, juncture, junction, knot, link Syn. รอยต่อ, รอยเชื่อม
จุดตั้งต้น (n.) beginning See also: origin, starting point, initiation, outset, birth, start Syn. จุดเริ่มต้น, จุดแรกเริ่ม
จุดตั้งต้น (n.) starting point See also: source, beginning point Syn. จุดกำเนิด, จุดเริ่ม, จุดเริ่มแรก Ops. จุดสิ้นสุด, จุดจบ
จุดทศนิยม (n.) decimal point See also: dot in a decimal number
จุดนัดพบ (n.) assembly point See also: meeting point
จุดน้ำค้าง (n.) dew point
จุดน้ำแข็ง (n.) freezing point Ops. จุดเดือด
จุดบกพร่อง (n.) disadvantage See also: fault, defect Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อด้อย, ข้อผิดพลาด, จุดอ่อน, ข้อตำหนิ Ops. ข้อดี
จุดบกพร่อง (n.) defect See also: blemish, deficiency, shortcoming, flaw, fault Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย, จุดด้อย, ข้อด้อย
จุดบกพร่อง (n.) error See also: mistake, blunder, failing, bungle Syn. ข้อบกพร่อง, ข้อเสีย
จุดบอด (n.) blind spot See also: dead spot
จุดประกาย (v.) spark See also: inspire, provoke, stimulate, trigger (off), precipitate
จุดประสงค์ (n.) purpose See also: aim, objective, goal, intention Syn. วัตถุประสงค์
จุดผ่อนปรน (n.) temporarily permitted area Syn. จุดผ่อนผัน
จุดผ่อนผัน (n.) temporarily permitted area
จุดผ่านแดน (n.) border crossing
จุดพลิกผัน (n.) turning point
จุดมุ่งหมาย (n.) aim See also: intention, purpose, objective, goal Syn. จุดหมาย
จุดยืน (n.) standpoint See also: point of view Syn. ทรรศนะ, ความคิดเห็น
จุดยุทธศาสตร์ (n.) stronghold See also: defensible place
จุดรวม (n.) center See also: center, hub, middle point Syn. จุดศูนย์รวม, ศูนย์รวม
English-Thai: HOPE Dictionary
begin of tapeจุดเริ่มต้นเทป ใช้ตัวย่อว่า BOT หมายถึง จุดบนแถบบันทึกหรือเทป (tape) ที่กำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นให้มีการบันทึกข้อมูลลงได้ ปกติจะทำเป็นจุดสะท้อนแสงบนแถบบันทึก ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณ บังคับให้เริ่มมีการอ่านข้อมูลบนแถบบันทึกโดยเริ่มจากจุดนั้นเป็นต้นไป
dots per inchจุดต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า dpi เป็นหน่วยวัดความละเอียดหรือความคมของภาพ ยิ่งมีจำนวนจุดมากต่อนิ้ว ก็ยิ่งแปลว่าคมชัดมาก ส่วนมากใช้กับเครื่องพิมพ์ เช่น เครื่องพิมพ์เลเซอร์ มีความละเอียด 300-600 จุดต่อนิ้ว ในขณะที่เครื่องพิมพ์แบบจุดบางเครื่อง มีความละเอียดเพียง 9 - 12 จุดต่อนิ้ว
ground zeroจุดบนพื้นผิวโลกหรือน้ำที่ระเบิดปรมาณูระเบิด ตำแหน่งที่ลูกระเบิดปรมาณูระเบิด
handlesจุดรอบภาพในเรื่องที่เกี่ยวกับโปรแกรมวาดภาพหรือโปรแกรมการจัดพิมพ์ตั้งโต๊ะ (desktop publishing) คำนี้จะหมายถึง กรอบสี่เหลี่ยมที่มีจุดที่มุม และที่กึ่งกลางของเส้นรอบด้านทั้งสองข้างที่เกิดขึ้นรอบ "ภาพ" ที่ได้เลือก (select) หรือกำหนดไว้ การย้ายหรือการเคลื่อนที่ภาพเหล่านี้ จะต้องทำให้มีจุดรอบภาพนี้ก่อน จึงจะใช้เมาส์ลากไปได้ หรือจะใช้เมาส์กดที่มุมใดมุมหนึ่งแล้วลากออกหรือหดเข้า เป็นการขยายหรือลดสัดส่วนของภาพนั้นก็ได้ ถ้าเป็นข้อความ (text) ก็หมายถึงเส้นกำกับข้อความที่อยู่บนและล่างของข้อความที่เลือกหรือกำหนดไว้
hot spotจุดร้อนหมายถึง เนื้อที่บางส่วนบนจอภาพ ที่เมื่อกดเมาส์ลงไปแล้ว จะทำให้เกิดรายการอื่นขึ้นมา แทนที่จะเป็นเรื่องเดิมที่ทำอยู่ ตัวอย่าง เช่นในโปรแกรมประเภทใช้สื่อหลายแบบ (multimedia) หรือการเรียกเมนู Help หรือกดเรียกลูกโป่ง (balloon) มาให้คำอธิบายในเครื่องแมคอินทอช
north by eastจุดบนเข็มทิศที่อยู่ห่างจากทิศเหนือไปทางตะวันออก 11 องศา 15'; อุดรภาคบูรพา
turning pointจุดที่มีการเปลี่ยนแปลง, Syn. crux,crisis
absolute zero(เคมีฟิสิคส์) อุณหภูมิต่ำสุดของสสาร, อุณหภูมิที่อนุภรคหยุดอยู่กันที่หรือจุดที่อยู่ใต้องศา Celsius 273 องศา lowest possible)
achilles(อะคิล' ลีซ) n. ชื่อเทพเจ้าของกรีกที่อยู่ยงคงกระพัน เว้นแต่ที่ส้นเท้า,จุดอ่อน, จุดเป็นจุดตาย. -Achillean adj.
acme(แอค' มี) n. จุดสูงสุด,จุดสุดยอด. -acmic, acmatic adj., Syn. peak, summit
acropetal(อะครอพ' พิทัล) adj. ซึ่งเกิดหรืองอกขึ้นสู่จุดยอด (developing upwards)
ad absurdum(แอดแอบเซอ' ดัม) สู่จุดที่น่าหัวเราะ
advantage(แอดวาน' ทิจฺ) n.,vt. ผลประโยชน์, ความได้เปรียบ, คุณ, โอกาส, จุดดี, จุดเด่น. -take advantage of เอาเปรียบ. -to advantage มีประโยชน์หรือกำไร, Syn. profit, benefit, help ###A. hindrance, handicap)
afflux(แอฟ' ฟลัคซฺ) n. สิ่งที่ไหลไปทางจุดหนึ่ง, การไหลไปทาง (that which flows)
agonic lineเส้นสมมุติบนผิวหน้าของพื้นโลกที่เชื่อมโยงทุกจุดที่การเอนลงของสนามแม่เหล้กโลกเท่ากับศูนย์ (an imaginary line)
aim(เอม) vt.,vi.,n. เล็ง, เข้าหา, มุ่งหมาย, จุดประสงค์, ความมุ่งหมาย, การเล็งเป้า. -aimer n. -aimful adj -aimless adj. -aimlessness n., Syn. mark, goal, aspiration)
allot(อะลอท') vt. แจก, แบ่งส่วน, จัดแบ่ง, จัดสรร, จัดให้เพื่อจุดประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง -alloter n., Syn. divide, appropriate
alpha(แอล' ฟะ) n. พยัญชนะตัวแรกของภาษากรีก, จุดเริ่ม,สิ่งแรก, ดาวที่สว่างที่สุดในกลุ่มดาว, ตำแหน่งหนึ่งของอะตอมหรือกลุ่มของอะตอมในสารประกอบ, isomer แบบหนึ่งของสารประกอบ
amorphism(อะมอร์' ฟิสซึม) n. ภาวะหรือลักษณ์ที่ไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, ความไม่มีจุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน, ลักษณะอสัณฐาน
amorphous(อะมอร์' ฟัส) adj. ซึ่งไม่มีรูปร่างที่แน่นอน, อสัณฐาน, ไร้จุดหมายหรือจุดประสงค์ที่แน่นอน. -amorphousness n.
analytical geometryวิชาเรขาคณิตที่นำเอาวิธีการทางพีชคณิตมาใช้ ว่าด้วยการจำแนกจุด เส้นและเนื้อที่ (a branch of mathematics)
anastigmat(อะแนส' ทิกแมท) n. เลนซ์รวมที่ใช้แก้ภาวะตาพร่า, เลนส์ที่ทำให้แสงไม่พร่า. -anastigmatic adj. รวมแสงเป็นจุดเดียว, ไม่พร่า
angle 1(แอง' เกิล) n.,vi. มุม, รูปที่มีมุม, จำ-นวนองศาของมุม, ข้อคิดเห็น,จุดประสงค์ที่ซ่อนเร้น, เป็นมุม, ทำให้เป็นมุม, รายงานข่าว, angle for ล่า, Syn. viewpoint, aspect)
ansi c(แอนซี ซี) หมายถึงข้อกำหนดมาตรฐานสำหรับการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาซี (C language) ที่สถาบันแอนซี (ANSI) เป็นผู้กำหนดไว้ บริษัทที่ผลิตตัวแปลภาษาซี (C compiler) ก็ พยายามที่จะทำทุกอย่างตามมาตรฐานนี้ แต่ก็ได้เพิ่มคุณสมบัติต่าง ๆ เข้าไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไปอีก จนบางครั้งเหมือนกับลืมจุดประสงค์ดั้งเดิมไปเลยดู ANSI ประกอบ
aphelion(อะฟี'ลิอัน, อะเฟ็ล'ลิอัน) n., (pl. aphelia) จุดไกลสุดของดาวหางหรือดาวนพเคราะห์ที่อยู่ห่างจากพระอาทิตย์ (furthest from the sun)
apogee(แอพ'พะจี) n. จุดไกลสุดของดาวนพเคราะห์หรืออื่น ๆ ที่อยู่ห่างจากโลก. apogeal, apogean, apogeic adj., Syn. climax)
apolune(แอพ'พะลูน) n. จุดวงจรรอบดวงจันทร์ที่อยู่ห่างจากดวงจันทร์มากที่สุด
apothem(แอพ'พะเธม) n. เส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์กลางไปยังด้านใดด้านหนึ่งของรูปเหลี่ยมด้านเท่า
apropos(แอพระโพ') adv.,adj. เหมาะสม,ถูกจุดประสงค์, ถูกจังหวะ, Syn. opportunely)
apsis(แอพ'ซิส) n., (pl. -sides) จุดใดจุดหนึ่งในวงกลมหรือวงจรร่วม (an apse)
arpanet(อาร์ปาเน็ต) ARPA นั้นย่อมาจาก Advanced Research Project Agency เป็นชื่อหน่วยงานที่ทำการวิจัยและทดลองเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศของกระทรวงกลาโหม สหรัฐอเมริกา ที่เชื่อมโยงสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าด้วยกัน โดยมีจุดประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพทางการทหารให้แก่กระทรวงกลาโหม ปัจจุบัน เครือข่ายอาร์ปาเน็ต ได้ไปผนวกเข้ากับเครือข่ายอื่น ๆ อีกหลายเครือข่าย เป็นเครือข่ายรวมใหญ่ในชื่อว่า "อินเตอร์เน็ต" (Internet)
attribute(อะทริบ'บิวทฺ) vt. ให้เหตุผลว่า,ถือเอา,อ้างเหตุผล. -n. คุณลักษณะ. -attributer, attributor n. -attribution n., Syn. assign, consider , quality) ลักษณะประจำหมายถึง คุณสมบัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษ มีการเน้นความแตกต่างจากของอื่นในประเภทเดียวกัน เช่น ถ้าเป็นแฟ้มข้อมูลในระบบดอส จะมีลักษณะประจำต่างกันเป็น 4 อย่าง คือ แฟ้มข้อมูลที่มีการจัดเก็บเป็นระเบียบ (archive) แฟ้มที่อ่านได้อย่างเดียว แก้ไขไม่ได้ (read only) แฟ้มที่ไม่แสดงตัว (hidden) และแฟ้มระบบ (system) หรือถ้าต้องการหาคำใดคำหนึ่ง (เช่น ในโปรแกรมประมวลผลคำ) นอกจากจะบอกคอมพิวเตอร์ว่าสะกดอย่างไรแล้ว อาจบอกเพิ่มเติมว่า ...เป็นคำที่ใช้แบบอักษร Times New Roman ขนาด 14 จุด ข้อความที่บ่งบอกคุณสมบัติเพิ่มเติมไปนี้ก็เรียกว่า " attribute " ทั้งสิ้น
azeotrope(อะซี'โอโพรพ) n. ของเหลวผสมที่มีจุดเดือดสูงสุดและต่ำสุดที่ และกลั่นออกโดยไม่มีการสลายตัวและเป็นสัดส่วนที่แน่นอน เช่น ไอโซโพรพิลแอลกอฮอล์กับน้ำ -azeotropic adj.
bald(บอลดฺ) {balded,balding,balds} adj. ล้าน,โล่ง,เตียน,โจ่งแจ้ง,มีจุดขาวบนหัว vi. กลายเป็นหัวล้าน, See also: baldish adj., Syn. hairless ###A. hairy
base(เบส) n. พื้นฐาน,รากฐาน,หลัก,ที่มั่น,ฐาน,ด่าง,น้ำยารักษาสี,สีฟัน,พื้น,จุดเริ่ม,เป้า (เบสบอล) adj. ต่ำช้า,เลวทราม,ชั่ว,ชั้นต่ำ,วิบัติ (ภาษา), See also: baseness n., Syn. mean ###A. noble -Conf. basis
bench-markn. จุดสูง,จุดมาตรฐาน, Syn. norm -Conf. benchmark
bespatter(บิสแพท'เทอะ) {bespattered,bespattering,bespatters} vt. ทำให้เปื้อน,ทำให้เป็นจุด ๆ ,สาด,สาดโคลน,ให้ร้าย,โปรย, Syn. soil,make sparkle
bezier curveรูปโค้งเบซิเอร์หมายถึง รูปเส้นโค้งทางคณิตศาสตร์รูปหนึ่ง เป็นโค้งที่ไม่มีรูปลักษณ์ที่มีกฏเกณฑ์เป็นสูตรกำหนด การสร้างเส้นโค้งในโปรแกรมบางโปรแกรม จะต้องเริ่มด้วยการลากเส้นตรงขึ้นมาเส้นหนึ่งก่อน แล้วสร้างจุดสองจุดบนเส้นตรงนั้น ใช้เมาส์ดึงแต่ละจุดขึ้นไป ในทิศทางที่ต่างกัน ก็จะได้โค้งแบบเบซีเอร์ ขึ้นมา
binary treeต้นไม้แบบทวิภาคโครงสร้างข้อมูล ที่แต่ละจุดต่อ (node) มีกิ่งยื่นออกไปได้ไม่เกินสองกิ่ง
bird's-eye(เบิร์ดซ'อาย) adj. มองจากเบื้องบน,กลาดทั่ว,ผิวเผิน,ลวก ๆ ,ทั่วไป,มีจุดคล้ายตานก, Syn. general
English-Thai: Nontri Dictionary
acme(n) จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,ขีดสูงสุด
aim(n) การเล็ง,จุดประสงค์,จุดมุ่งหมาย
blemish(n) มลทิน,จุดด่างพร้อย,หัวสิว
blot(n) รอยเปื้อน,มลทิน,จุด,ดวง
bourn(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
bourne(n) ลำธารเล็กๆ,ขอบข่ายงาน,วัตถุประสงค์,จุดหมาย,เป้าหมาย
center(n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ
centre(n) ศูนย์กลาง,ใจกลาง,เป้า,หัวใจ,จุดสำคัญ
checkpoint(n) จุดตรวจ,ด่าน
climax(n) จุดสุดยอด,จุดสูงสุด,จุดสำคัญ
cogent(adj) น่าเชื่อ,ตรงประเด็น,ตรงจุด,ถูกจุด
dapple(adj) ด่าง,เป็นจุด,เป็นรอย
design(n) การออกแบบ,แผนการ,โครงการ,แบบแผน,ความตั้งใจ,จุดประสงค์
destination(n) จุดหมายปลายทาง,จุดมุ่งหมาย,เป้าหมาย
destine(vt) วางจุดหมาย,กำหนดเป้าหมาย,เป็นเคราะห์กรรม
dot(n) จุด,รอยแต้ม,จุดทศนิยม
ebb(n) น้ำลด,น้ำลง,การไหลกลับ,การลดลง,ความเสื่อม,จุดเสื่อม
end(n) ตอนอวสาน,ตอนจบ,จุดจบ,ตอนปลาย,การมรณกรรม,ความหายนะ
enkindle(vt) กระตุ้น,จุดไฟ,ติดไฟ,ทำให้กระฉับกระเฉง
erratic(adj) จาริก,ไม่มีจุดหมาย,ผิดปกติ,เอาแน่ไม่ได้,ไม่อยู่กับร่องกับรอย
flaw(n) ข้อเสีย,ตำหนิ,ข้อบกพร่อง,มลทิน,จุดด่างพร้อย
fleck(n) จุด,รอยด่าง,จุดด่าง,ปาน,รอยแต้ม
focal(adj) เกี่ยวกับจุดโฟกัส
focus(n) จุดโฟกัส,จุดรวมแสง,จุดศูนย์รวม,จุดสนใจ
foible(n) จุดอ่อน,สิ่งบกพร่อง
foothold(n) หลักฐาน,ฐานะ,ที่มั่น,จุดมั่น
freckle(n) จุด,กระ
fulcrum(n) ที่รองคานยกของ,จุดศูนย์กลาง,แกนกลาง,จุดรับน้ำหนัก
goal(n) จุดหมายปลายทาง,หลักชัย,ประตูฟุตบอล,เป้าหมาย
height(n) ความสูง,จุดสุดยอด,จุดสูงสุด
here(adv) คราวนี้,ที่นี่,จุดนี้,ณ ที่นี้,ขณะนี้
highlight(n) เหตุการณ์สำคัญ,จุดสำคัญ,บริเวณที่จ้าที่สุด
homing(adj) กลับบ้าน,ไปยังบ้าน, ไปสู่จุดหมายปลายทาง
hub(n) ดุมล้อรถ,จุดศูนย์กลาง
ignite(vi) ติดไฟ,จุดไฟ,ลุกไหม้
ignition(n) การจุดไฟ,ขบวนการเผาไหม้
irrelevant(adj) นอกเรื่อง,ไม่ถูกจุด,ไม่ตรงประเด็น
juncture(n) หัวต่อ,ที่บรรจบ,ชุมทาง,จุดเชื่อมต่อ,วิกฤตกาล
keynote(n) ระดับเสียง,ใจความสำคัญ,จุดสำคัญ,ประเด็นสำคัญ
limelight(n) ไฟฉายตัวละครให้เห็นชัด,เป้าสายตา,จุดสนใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
apogeeจุดโคจรไกลสุดจากโลก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
assumed decimal pointจุดทศนิยมสมมุติ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
blind spotจุดบอด (ในจอตา) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bottleneckจุดติดขัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
breakpointจุดพัก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bugจุดบกพร่อง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
bulletจุดนำ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
cardinal pointsจุดทิศหลัก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
checkpointจุดตรวจสอบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
climaxจุดสุดยอด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
crisisจุดวิกฤต [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
decimal pointจุดทศนิยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
dew pointจุดน้ำค้าง มีความหมายเหมือนกับ dew-point temperature [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
dim spotจุดคลื่นจาง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
entry pointจุดเข้า [มีความหมายเหมือนกับ entry ๑] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
epicenter; epicentumจุดเหนือศูนย์เกิดแผ่นดินไหว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
freezing pointจุดเยือกแข็ง [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
hingeจุดพับรอยโค้ง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
hot spotจุดร้อน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
inflection, point of; inflextion, point ofจุดเปลี่ยนความเว้า [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
isolated point; acnodeจุดเอกเทศ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
landmarkจุดกำหนด, จุดหลัก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
maculeจุดด่าง, ดวงด่าง, จุดราบ, ดวงราบ [มีความหมายเหมือนกับ macula ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mid point; middle pointจุดกึ่งกลาง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
photosensitive spot; eyespot; ocellusจุดรับแสง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
orthocentreจุดออร์โทเซนเตอร์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
point of osculation; osculating pointจุดสัมผัสประชิด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
perigeeจุดโคจรใกล้สุดจากโลก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
picture element; PEL; pixelจุดภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
pixel; PEL; picture elementจุดภาพ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
point at infinityจุด ณ อนันต์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
pour pointจุดเริ่มไหล [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
resurgence; riseจุดธารผุด [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
spotจุด, จุดเปื้อน [ใช้กับรหัสแท่ง] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
tabจุดตั้งระยะ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
turning pointจุดวกกลับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
vanishing pointจุดสุดสายตา [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
vertexจุดยอด [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
autoignitionการจุดระเบิดเอง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
bias๑. ตั้งจุดทำงาน๒. การตั้งจุดทำงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
adjacentจุดยอดประชิด, จุดยอด u และ จุดยอด v ของกราฟเป็น จุดยอดประชิด (adjacent vertices) ก็ต่อเมื่อมีเส้นเชื่อมระหว่างจุดทั้งสอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Blind Spotจุดบอด [การแพทย์]
Bugจุดบกพร่อง [เทคโนโลยีการศึกษา]
Centering Pointจุดศูนย์กลาง [การแพทย์]
Climaxจุดสุดยอด,ความรู้สึกทางเพศถึงจุดสุดยอด,ไคลแม็กซ์ [การแพทย์]
Coordinateจุดรวม [การแพทย์]
decimal pointจุดทศนิยม, ดู  decimal numeral [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Flashpointจุดติดไฟ [การแพทย์]
Freezing Point จุด-ขีดเยือกแข็ง อุณหภูมิซึ่งของเหลวเกิดการแข็งตัวเป็นของแข็ง ภายใต้ภาวะที่กำหนดให้ [สิ่งแวดล้อม]
Fulcrumจุดหมุน [การแพทย์]
Hot Spot จุดร้อน บริเวณเปลือกโลกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 100-200 กิโลเมตร ซึ่งมีภูเขาไฟระเบิดเสมอ เป็นระยะเวลาอย่างน้อยหลายสิบล้านปี เชื่อกันว่า เป็นบริเวณที่ความร้อนจากภายในโลกในชั้นแมนเทิลปรากฎขึ้นมาบนผิวโลก แหล่งกักเก็บพลังงานความร้อนใต้พิภพ ซึ่งมักเกิดในบริเวณจุดร้อนนี้ [สิ่งแวดล้อม]
Interceptจุดตัดแกน Y, จุดที่เส้นตัดแกน Y, อินเตอร์เซปต์, จุดตัด [การแพทย์]
Keystoneจุดหลักร่วม [การแพทย์]
Melting Point จุด-ขีดหลอมตัว อุณหภูมิของวัตถุใด ๆ ขณะที่เปลี่ยนสภาวะจากของแข็งเป็นของเหลว อุณหภูมินี้จะเกี่ยวข้องกับความกดดันด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Mongolian Spotจุดมองโกเลียน, ผิวหนังสีน้ำเงินปนเทามักพบบริเวณก้นและหลัง, ผิวหนังสีน้ำเงินปนเทา [การแพทย์]
Originจุดกำเนิด [TU Subject Heading]
Outfallจุดระบายน้ำทิ้งจุดตำแหน่ง หรือสถานที่ ซึ่งน้ำเสียหรือน้ำที่จะระบายทิ้งถูกปล่อยออกมาจากท่อระบาย ท่อน้ำ หรือรางน้ำอื่นๆ [สิ่งแวดล้อม]
Outlet จุดน้ำออก จุดปลายของท่อหรือทางน้ำที่ปล่อยน้ำไหลออก [สิ่งแวดล้อม]
Pour Pointจุดไหลเท อุณหภูมิ ณ จุดที่น้ำมันดิบแข็งตัวและไม่สามารถไหลได้สะดวก หมายถึงว่า ถ้าอุณหภูมิของน้ำมันดิบต่ำกว่าจุดไหลเท น้ำมันดิบก็จะเป็นไขแข็ง ไหลไม่ได้ และในทางตรงกันข้าม หากอุณหภูมิสูงกว่าจุดไหลเท ไข หรือ Wax ที่ผสมอยู่ในน้ำมันดิบก็จะหลอมตัวเข้ากับน้ำมันดิบ ทำให้ น้ำมันดิบไหลได้ [ปิโตรเลี่ยม]
Sunspotจุดในดวงอาทิตย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
vertexจุดยอด, ดูในเรื่อง  terminal side [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Wilting pointจุดเหี่ยว [อุตุนิยมวิทยา]
absolute valueค่าสัมบูรณ์,  ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง a  เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ หมายถึงระยะจากจุดแทน 0 ถึงจุดแทน a บนเส้นจำนวน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aimlessไร้จุดหมาย [การแพทย์]
amoeboid movementการเคลื่อนที่แบบอะมีบา, ลักษณะการเคลื่อนไหวโดยอาศัยการไหลของไซโทพลาซึมไปรวมกันด้านใดด้านหนึ่ง ทำให้เซลล์ด้านนั้นโป่งออกเป็นซูโดโปเดียมและทำให้เซลล์เคลื่อนที่ไปจากจุดเดิมได้ เช่น การเคลื่อนที่ของอะมีบา  เซลล์เม็ดเลือดขาว  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Apexยอด, ปลาย, จุดยอด, ยอดปอด, บริเวณยอดหัวใจ [การแพทย์]
ballastบัลลาสต์, อุปกรณ์ในวงจรหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ทำหน้าที่เพิ่มความต่างศักย์ไฟฟ้าเพื่อจุดหลอดฟลูออเรสเซนซ์ ประกอบด้วยขดลวดตัวนำหุ้มฉนวนพันอยู่บนแกนเหล็ก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Blotรอยเปื้อน,จุดกลม [การแพทย์]
centre of gravity (cg)ศูนย์ถ่วง, จุดเสมือนที่แรงโน้มถ่วงกระทำต่อมวลทั้งหมดของวัตถุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Aquic แอควิก สภาพความชื้นที่ดินอิ่มตัวด้วยน้ำเป็นระยะเวลา นาน ในรอบปี เกิดสภาพรีดักชันของสารประกอบเหล็กและแมงกานีส จนทำให้เกิดดินสีเทาหรือเทาอ่อนเป็นสีพื้น และมีจุดประสีต่าง ๆ เกิดขึ้นในชั้นดิน พบบริเวณที่ราบต่ำและมีระดับน้ำใต้ดินตื้นหรือยู่ที่ผิวดินเป็นส่วนใหญ่ใน รอบปี (ศัพท์ aquic มาจากคำละติน aqua = water) [สิ่งแวดล้อม]
Aspect ratioอัตรากว้างยาวเป็นคำที่ใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกเพื่อใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความกว้างของภาพวัตถุเทียบกับความสูง อัตราส่วนนี้มีความสำคัญมาก เพราะจุดภาพที่ปรากฎบนจอภาพนั้นอาจจะมีระยะแนวนอนกับแนวตั้งต่างกัน ถ้าหากไม่คำนวณอัตรานี้ให้ถูกต้องเวลาเราใช้โปรแกรมวาดภาพวงกลม อาจจะได้วงรีแทนก็ได้ [คอมพิวเตอร์]
Cat Clay แคตเคลย์ ดินเหนียวที่มีจุดประของแร่จาโรไซต์ในหน้าตัด ของดิน ลักษณะคล้ายผงกำมะถันเกาะตัวกันหลวม ๆ ปะปนอยู่กับเนื้อดิน นอกจากจุดสีประของแร่จาโรไซต์แล้ว ยังมีจุดประสีเหลือง แดงหรือน้ำตาลของสารพวกเหล็ก และแมงกานีส เป็นต้น ปะปนอยู่ในชั้นดินเป็นจำนวนมาก ทำให้ดินเป็นกรดจัดหรือเปรี้ยวจัด [สิ่งแวดล้อม]
Centuryศตวรรษ“ศตวรรษ” ประกอบด้วยคำว่า “ศต” (อ่านว่า สะ-ตะ) หมายถึง “ร้อย” กับคำว่า “วรรษ” (อ่านว่า วัด) หมายถึง “ฝน” หรือ “ปี” คำว่า “ศตวรรษ” (อ่านว่า สะ-ตะ-วัด) ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “century” (อ่านว่า เซน-ชะ-รี หรือ เซ็น-จุ-รี ตามสำเนียงไทย) ซึ่งหมายถึงรอบ ๑๐๐ ปี โดยการนับเริ่มนับที่จุดใดนั้น มีความเห็นต่างกันเป็น ๒ อย่าง คือ กลุ่มหนึ่งถือว่าเริ่มจากปีที่ลงท้ายด้วย ๐๐ (อ่านว่า
chordคอร์ด, ส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุดสองจุดใด ๆ บนเส้นรอบวงหรือเส้นโค้ง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Chromosomeโครโมโซมดีเอ็นเอของคนซึ่งประกอบด้วยยีนจำนวนมากซึ่งกำหนดลักษณะที่แสดงออก มีความยาวมากถ้าเอามาทำเป็นเส้นตรงจะมีความยาวมากกว่าเซลล์ ดังนั้นจะต้องมีวิธีบรรจุดีเอ็นเอทั้งหมดเข้าไปในเซลล์ วิธีที่ใช้คือให้เดีเอ็นเอซึ่งมีประจุลบเนื่องจากมีหมู่ฟอสเฟตยื่นออกมาโดยรอบทบกันไปมา แต่เนื่องจากประจุลบนั้นผลักกันเอง ทำให้เซลล์ต้องใช้โปรตีนที่มีประจุบวกเรียกว่า histone มาเป็นแกนกลางในการพันทบกัน ซึ่งดีเอ็นเอจะพันทบกันไปมาหลายชั้นอย่างแน่นมากจนได้เป็นแท่งของดีเอ็นเอที่มีขนาดพอที่จะบรรจุในเซลล์เรียกว่า โครโมโซม
circleวงกลม, เซตของจุดบนระนาบซึ่งแต่ละจุดอยู่ห่างจากจุดคงที่เป็นระยะทางเท่ากัน  จุดคงที่นี้เรียกว่า จุดศูนย์กลางของวงกลม   [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Col - neutral pointบริเวณคอล หรือ จุดความกดเป็นกลาง [อุตุนิยมวิทยา]
Combustible เผาไหม้ได้ สภาพขยะที่เผาไหม้ได้ เช่น กระดาษ ใบไม้หรือวัสดุที่สามารถจุดติด ที่อุณหภูมิหนึ่ง ๆ ในที่มีอากาศ และให้พลังงานความร้อนออกมา [สิ่งแวดล้อม]
Comma Shareคล้ายจุดลูกน้ำ [การแพทย์]
connected graphกราฟเชื่อมโยง, กราฟ G เรียกว่า กราฟเชื่อมโยง (connected graph) ก็ต่อเมื่อสำหรับจุดยอด u และ v ที่เป็นจุดยอดต่างกันในกราฟ G จะมีแนวเดิน u [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dot (n.) จุด See also: แต้ม, จุดทศนิยม, จุดประ Syn. spot, point, speckle
fleck (n.) จุด See also: ผงธุลี, รอยด่าง Syn. speck, spot
fullstop (n.) จุด See also: มหัพภาค, จุดฟุลสต๊อบ Syn. point
period (n.) จุด See also: มหัพภาค, จุดฟุลสต๊อบ Syn. point, fullstop
point (n.) จุด See also: ปลาย Syn. dot
spot (n.) จุด See also: แต้ม, ดวง
jumping-off point (idm.) จุด (หรือสถานที่) เริ่มต้นความเสี่ยง
tittle (n.) จุด (ในการเขียนหรือพิมพ์) See also: จุดเครื่องหมาย
rock bottom (sl.) จุด / ระดับต่ำสุด
bullseye (n.) จุดกลางเป้า Syn. bull
median (n.) จุดกึ่งกลาง See also: ตรงกลาง Syn. center, middle
middle (n.) จุดกึ่งกลาง See also: จุดกลาง Syn. midpoint, center
midpoint (n.) จุดกึ่งกลาง Syn. midst, halfway
crossover (n.) จุดข้าม
catastrophe (n.) จุดจบ See also: จุดอวสาน
checkout (n.) จุดจ่ายเงินในห้างสรรพสินค้า Syn. checkout counter
checkout counter (n.) จุดจ่ายเงินในห้างสรรพสินค้า
dapple (n.) จุดด่าง See also: รอยแต้ม Syn. spatter, stipple
speckle (n.) จุดด่าง Syn. spot, fleck, point
spot (n.) จุดด่างพร้อย See also: รอยด่าง, รอยเปรอะ, รอยเลอะ Syn. blemish, stain
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
What are your strengths and weaknesses?จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณคืออะไร?
He has not yet told us his purposeเขายังไม่ได้บอกพวกเราถึงจุดประสงค์ของเขาเลย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It predicts PRO NET settling at sixty-five and a quarter, a career high.ยูคลิด ทำนายว่า PRO NET จะตกลงมา ถึง 65 1/4 จุด ลงมาเร็วมาก
AAR hasn't been beneath 40 in 20 years.AAR ไม่เคยลงมาต่ำกว่า 40 จุด ในรอบยี่สิบปี
What he's getting at, Mr. Novik, is your client fits the 4-point profile of someone who'd commit a vigilante offense.ประเด็นคือ คุณโนวิค ลูกความคุณตรงกับโปรไฟล์ 4 จุด ของคนที่จะกระทำตัวเป็นศาลเตี้ย อย่าถือนะ แต่คุณน่ะระเบิดเวลาเดินได้เลย
If the guns are there, I'II set the beacon and my guys will be here before he scores another point.หากปืนจะมี ฉันจะตั้งค่าสัญญาณ และพวกของฉันจะเป็นที่นี่ ก่อนที่คะแนนของเขาอีก จุด ขวาทั้งหมดหรือไม่ ผ่อนคลาย
They'll fit you with a helmet, they'll calibrate it so that each of the 201 holes are aimed directly for the tumor, and at that point...พวกเขาจะใส่ครอบหัวให้คุณ ทำเส้นมาตร แต่ละเส้นจะมี 201 จุด เพื่อเข้าถึงเนื้องอกโดยตรง โดยใช้จุดที่ทำหมายไว้..
And the VIN number matches what he pulled from the tollbooth photos.ตรงกัน 5 จุด จากรูปที่ได้มาจากด่านเก็บค่าธรรมเนียม
The company logo,with 3 dotsสัญลักษณ์บริษัทคือ จุด 3 จุด
Okay, we got three dots, ai with a name.ตกลง เรามี 3 จุด พร้อมชื่อ AI
I'm talking about the three Dots on this belt.ตอนเธอไม่อยู่ ฉันพูดถึง จุด 3 จุดบนเข็มขัด
Our position is mark 12, at point 26.เราอยู่ที่พิกัด 12, จุด 26
Prime sonar now holds six contacts and they're coming up fast.ตอนนี้โซน่าวัตถุ 6 จุด ตอนนี้เคลื่อนตัวเข้ามาเร็วมากครับ
This is called "code green." A dot is a short blink; a dash is a long one.นี่คือ "รหัสเขียว" จุด คือ กระพริบ และขีดคือเปิดค้าง
We're going to do a point by point search of this entire compound.เราจะค้นหาทั้งหมดทุกๆ จุด ของบริเวณนี้ทั้งหมด
We've been saying that the two wounds we found on the victim's body wouldn't be enough for him to bleed out.เราได้คุยถึงแผล 2 จุด ที่เราเจอบนร่างกาย ของเหยื่อ มันก็ยังไม่เพียงพอที่จะทำให้ เขาเลือดไหลนอง
Presently he has a four-dot tattoo, but when we were investigating him in cid, it was a three-dot tattoo.ตอนนี้เพียร์สันมีรอยสักอยู่ 4 จุด แต่ตอนที่เราเช็คในแฟ้ม CID เขามีรอยสักอยู่แค่ 3 จุด
And I mean goddamn fucking point.และ ฉัน หมายถึง จุด ร่วมเพศ ประณาม
The market fell a hundred points... and now I have to get dressed up... and go to some Hollywood thing?หุ้นตก 100 จุด ผมยังต้องไปรอบเพรสหนังอีกเหรอ
There are two sets of parallel cleft wounds to the parietal and temporal bones, consistent with an attack with some kind of blade.มีบาดแผลตรงแยก เพดานปากอยู่ 2 จุด ตรงผนังหุ้มกะโหลก และกระดูกขมับ เหมือนจะโดนทำร้าย ด้วยอาวุธคล้ายๆ มีด
Numbers in morse code have five dots or dashes.ตัวเลขในรหัสมอร์สมี 5 จุด หรือ 5 ขีด
See you at Rendezvous-Mark-Six.เจอกันที่จุดรวมพล จุด 6
A three-point spread with dispersion tubes to the basement and the second floor.ต่อท่อแยกหัวพ่นออกเป็น 3 จุด ในห้องโถง ชั้นใต้ดิน แล้วก็ที่ชั้น 2 ด้วย
It's the terror of knowing What this world is aboutเป็นความหวาดกลัวของการรู้ สิ่งที่ จุด โลกมา
Move to 0-2-4!เคลื่อนพลไป จุด 0-2-4
157 degrees, 25.4 minutes west, one plus one zero minutes to bingo.157 องศา 25.4 นาทีทางตะวันตก หนึ่ง จุด หนึ่งศูนย์นาทีถึงที่หมาย
Went up 106 points. Ask me why it did that?พุ่งขึ้น 106 จุด ถามสิว่าทำไม?
Is anyone safe at the mercy of dot, dot, dot the Green Hornet?ทุกคนจะปลอดภัยมั้ย ภายใต้ความเมตตาของ... จุด จุด จุด
Of course, with this you get the magnificent jackhammer 50 cal, AMG soundtrack.แน่ละ ถ้าคุณเลือกคันนี้ คุณจะได้เครื่องเจาะถนนสุดสวย จุด 50 คาลิเบอร์ เสียงจากเอเอ็มจี
Section 17-dot-three of your employment contract.หมวดที่ 17 จุด 3 ของสัญญาว่าจ้างของคุณ
And then a courier transports the drug supply to 5 drop-off points, where the dealers pick up the product and then sell it to their clients.แล้วคนนำเข้าก็แจกจ่ายยานี้ ส่งไป 5 จุด จุดที่พ่อค้ายาจะมารับของไป แล้วก็ขายต่อกับลูกค้า
Once that happens, I can drop the veil inside the 3 points and just long enough to get what I need.ถ้ามันเป็นตามนั้น ฉันสามารถทำลายกำแพงมิติ ภายใน 3 จุด และก็นานพอที่ฉันจะได้รับในสิ่งที่ต้องการ
Companywide revenue is at double digits since you and I took over.รายได้บริษัทเพิ่มขึ้นถึง 2 จุด ตั้งแต่คุณกับผมเข้าควบคุม
Q.C. Stock up 10 bucks at the open.Q.C. หุ้นขึ้น 10 จุด ตอนเปิดขาย
Dot-dot... dash-dot.จุด จุด ขีด จุด จุด ขีด จุด จุด
Ten'll get you twenty it's the bomb.มันมีอยู่ 20 จุด ที่เป็นระเบิด
Meanwhile, financial markets across the world are in crisis as the Dow Jones Industrial Average fell over 2,000 points in its worst weekly decline in history.ในขณะที่ตลาดการเงินทั่วโลกอยู่ ในภาวะวิกฤต ขณะที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาหกรรม ดาวโจนส์ลดลงกว่า 2,000 จุด ในการลดลงสัปดาห์ที่เลวร้าย ที่สุดในประวัติศาสตร์
It will hold it until he reaches the Go /No Go point. It will work!มันจะค้างไว้จนกว่าเขาจะมาถึง จุด ไม่ไป มันจะทำงาน!
The 1-6-5 is designed for that kinda shot.จุด 1-6-5 ถูกออกแบบมา สำหรับยิงแบบนั้น
The 1-6-8 grain loses stability when it goes through glass.จุด 1-6-8 จะเสียความเสถียร เมื่อมันถูกยิงผ่านกระจก
.45 will stop a jap better than a clip of your carbine.จุด 45 อั้นนี้ ฆ่าไอ้ยุ่นได้ชะงัดกว่าไรเฟิลอีก
.45 cal. I like it.จุด 45 เหรอ ถูกใจมาก

จุด ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
中央[ちゅうおう, chuuou] Thai: จุดศูนย์กลาง English: center
最初[さいしょ, saisho] Thai: จุดเริ่มต้น English: onset
目的[もくてき, mokuteki] Thai: จุดประสงค์ English: purpose
見地[けんち, kenchi] Thai: จุดยืน
長所[ちょうしょ, chousho] Thai: จุดเด่น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า จุด
Back to top