ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

midst

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *midst*, -midst-

midst ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
midst (n.) ตรงกลาง See also: ส่วนกลาง Syn. center, midpoint, middle
midstream (n.) ตอนกลางของกระแสน้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
midst(มิดซฺทฺ) n. ส่วนที่อยู่ตรงกลาง,แก่นกลาง prep. amidst
midstream(มิด'สทรีม) n. กลางลำน้ำ
English-Thai: Nontri Dictionary
midst(n) ตอนกลาง,แก่นกลาง,อาณาบริเวณ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Midsternal Lineแนวกลางกระดูกกลางหน้าอก [การแพทย์]
Midstreamปัสสาวะส่วนกลาง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
But he changed horses in midstreamแต่เขาก็เปลี่ยนใจกลางคัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And from their luxury in the midst of our terrible poverty they instruct us on what is justice, what is sedition.ความสุขสบายของพวกเขา ท่ามกลาง ความยากไร้แสนเข็ญของเรา
The Bible says, "In the midst of life we are in death."พระคัมภีร์กล่าวว่า "ตราบที่ยังมีชีวิต เราอยู่ในความตาย"
Did I miss somethin' ? Did I ? Or are we not in the midst of a great depression ?นี่เราไม่ได้อยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจรึไง
We are now in the midst of a major cancer epidemic and I have no doubt and I have documented the basis for this that industry is largely responsible for this overwhelming epidemic of cancer in which one in every two men get cancer in their lifetimesปัจจุบันเราอยู่ท่ามกลางการระบาดครั้งใหญ่ของโรคมะเร็ง และผมไม่สงสัยเลย ผมมีเอกสารสนับสนุนเรื่องนี้
You know, Paul, in the midst of all this, for you to say something like that is...รู้มั้ยพอล ถึงจะเกลียดแก แต่พอแกชมฉันก็ซึ้ง
In the midst of these birth pains, morality loses its meaning.ส่วนที่อยู่ตรงกลาง มันจะทำให้เกิดบาดแผล คิดการที่สูญเสียความหมายของมัน
I am in the midst of preparations for Jazz's... reception.ฉันอยู่ในระหว่างเตรียมงานต้อนรับ... ของแจ๊ส
Kousaten demo, yume no naka demo, At a street crossing, or in the midst of dreamsทั้งตามทางม้าลาย ทั้งในโลกแห่งความฝัน Kousaten demo, yume no naka demo,
Like a familiar shoulder on the midst of a crowdเหมือนหัวไหล่ที่คุ้นเคยกลางฝูงชน
Well,apparently, happy was in the midst of a life-threatening anaphylactic collapse.เห็นได้ชัดว่าชีวิตของแฮปปี้นั้นอยู่ท่ามกลางการเสี่ยงที่จะล้มป่วย ด้วยอาการภูมิแพ้โปรตีนแปลกปลอม
Because, my dear, in the midst of death, we are in life.เพราะว่า ที่รัก ในช่วงที่เราผ่านมาครึ่งชีวิต เรายังหายใจ
We're in the midst of an urgent protocol.เราอยู่ในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน

midst ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拨冗[bō rǒng, ㄅㄛ ㄖㄨㄥˇ, 拨冗 / 撥冗] find time in the midst of pressing affairs
中盘[zhōng pán, ㄓㄨㄥ ㄆㄢˊ, 中盘 / 中盤] circling in midstream; in the middle of a tray; middle game (in go or chess)
中流[zhōng liú, ㄓㄨㄥ ㄌㄧㄡˊ, 中流] midstream

midst ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仕事中[しごとちゅう, shigotochuu] (n) at work; in the midst of work; working; (P)
差す[さす, sasu] (v5s,vi) (1) (See 射す) to shine; (2) to be visible; (3) to be tinged with; (4) to rise (of water levels); to flow in; (5) (See 気が差す,魔が差す) to be felt (i.e. as an emotion); to come over one; (v5s,vt) (6) to hold up (an umbrella, etc.); to put up; to raise; (7) (See 指す・5) to extend one's arm straight ahead (in dance); (8) (See 挿す・1) to insert; to put in; (9) (See 挿す・4) to wear (a sword) in one's belt; to wear at one's side; to carry under one's arm; (10) to insert one's arm under an opponent's arm (in sumo); (11) (See 刺す・4) to pole (a boat); (12) (See 注す・1) to pour; to add (liquid); to serve (drinks); (13) to put on (lipstick, etc.); to apply; to colour; to dye; (14) to light (a fire); to burn; (15) (See 鎖す・さす・1) to shut; to close; to lock; to fasten; (suf,v5s) (16) (after the -masu stem of a verb) (See 止す・さす) to stop in the midst of; to leave undone; (P)
御多忙中;ご多忙中[ごたぼうちゅう, gotabouchuu] (exp) (See 多忙中) in the midst of your work (often used as a formal phrase in business letters, etc.)
忙中[ぼうちゅう, bouchuu] (n) (in the midst of) busyness
忙中有閑[ぼうちゅうゆうかん, bouchuuyuukan] (n) having free time to spare in the midst of busyness; leisure in the intervals of one's work
掛かり;掛り[がかり, gakari] (suf) (1) taking a quantity (of time, people, etc.); (2) similar to ...; (3) dependent on ...; reliant on ...; (4) (after the -masu stem of a verb) while ...; when ...; in the midst of ...
掛け;懸け;掛;懸[がけ, gake] (suf,adj-no) (1) (after an article of clothing) -clad; (2) (uk) (after a -masu stem) in the midst of; (3) (after a number in the ichi, ni counting system) tenths; (4) (after a number in the hitotsu, futatsu counting system) times (i.e. multiplied by); (5) (after a number of people) able-to-seat (of a chair, etc.)
掛け(P);懸け;掛;懸[かけ, kake] (n) (1) (abbr) (See 掛け売り,掛け買い) credit; (2) money owed on an account; bill; (3) (abbr) (uk) (See 掛け蕎麦・かけそば,掛けうどん・かけうどん) hot noodles in broth; (n,n-suf) (4) (See 掛け・がけ・3) proportion (as tenths of a wholesale price); (suf) (5) (after a -masu stem) (See 掛け・がけ・2) in the midst of; (6) (after a noun) rest; rack; hanger; (P)
止し[よし, yoshi] (n-suf,adj-no) (after the -masu stem of a verb) stopped in the midst of; half- (i.e. half-read)
止す[よす, yosu] (suf,v5s) (after the -masu stem of a verb) (See 差す・さす・16) to stop in the midst of; to leave undone
最中[もなか, monaka] (n-adv,n) in the middle of; height of; in course of; midst; (P)
真っ最中(P);真最中[まっさいちゅう, massaichuu] (n-adv,n) midst; middle of; height of; (P)

midst ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระหว่าง[prep.] (rawāng) EN: among ; between ; in between ; amongst ; in the midst of FR: parmi ; entre ; au sein de
ท่ามกลาง[prep.] (thāmklāng) EN: among ; amid ; amidst ; in the midst of ; amongst ; in the middle of FR: parmi ; au milieu de
กลางคัน[adv.] (klāngkhan) EN: halfway ; in the middle ; in midstream ; in between FR: à mi-chemin ; à mi-parcours
กลางน้ำ[X] (klāng nām) EN: in midstream ; in the water FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า midst
Back to top