ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

precipitate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *precipitate*, -precipitate-

precipitate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
precipitate (vt.) เร่งให้เกิดเร็วขึ้น Syn. accelerate
precipitate (vt.) ส่งไปอย่างรวดเร็ว Syn. hurry
precipitate (vi.) ตกตะกอน Syn. drop, fall Ops. rise, soar
precipitate (vt.) ทำให้ตกตะกอน Syn. drop, fall Ops. rise, soar
precipitate (adj.) หุนหันพลันแล่น See also: ทำอย่างรีบเร่งไม่ได้คิดก่อน
precipitate (adj.) ทันทีทันใด
precipitate (n.) ตะกอน
precipitate into (phrv.) เร่ง See also: ผลักดันให้เกิด
precipitately (adv.) อย่างหุนหันพลันแล่น
precipitately (adv.) อย่างทันทีทันใด
English-Thai: HOPE Dictionary
precipitate(พรีซิพ'พิเทท) vt. เร่งให้เกิดขึ้น,ทำให้ตกตะกอน,ทำให้ฝนตก,ผลัก,ส่ง,ทุ่ม,โยน. vi. ตกตะกอน, (ฝน) ตก,ถลำเข้าสู่. adj. พุ่งลง,รีบด่วน,หุนหัน,ใจร้อน. n. ตะกอน, See also: precipitateness n. precipitative adj. precipitator n.
English-Thai: Nontri Dictionary
precipitate(vt) เร่งรัด,ผลัก,หนุน,ยุ,โยน,ทุ่ม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
precipitate๑. ตกตะกอน๒. ตะกอน๓. ฉับพลัน, ทันที๔. (จิตเวช.) กระตุ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
precipitateตะกอน, สารที่อยู่ในวัฏภาคของของแข็ง ซึ่งไม่ละลายและสามารถแยกตัวออกจากสารละลายหรือของเหลวนั้นได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตกตะกอน (v.) precipitate See also: silt, settle, subside Syn. นอนก้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
White male, age 21, brought in on a ten-day paper... after suicidal gesture... apparently precipitated by a... break-up of a relationship.ชายผิวขาวอายุ 21 รับตัวมาพิจารณา 10 หลังจากจะฆ่าตัวตาย สาเหตุจาก ถูกตัดความสัมพันธ์
Er, we are here today because we believe that the global blackout was precipitated by our experiment.เออ ที่พวกเรามากันในวันนี้ เพราะว่าเราเชื่อกันว่าเหตุการณ์ หมดสติพร้อมกันทั้งโลก เป็นผลที่เกิดขึ้นทันที จากการทดลองของเรา
How about this 20 million people died, possibly precipitated by something I did.- เรื่องคนที่ตายไปร่วม 20 ล้านคน เป็นไปได้ว่้ามีส่วน เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ผมทำ
Her actions precipitated the shooting.การกระทำของเธอทำให้เกิดการยิง

precipitate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沉淀[chén diàn, ㄔㄣˊ ㄉㄧㄢˋ, 沉淀 / 沉澱] precipitate
[diàn, ㄉㄧㄢˋ, 淀 / 澱] sediment; precipitate
澄清[dèng qīng, ㄉㄥˋ ㄑㄧㄥ, 澄清] to settle (of liquid); to become clear (by precipitation of impurities); (chem.) precipitate
安禄山[Ān Lù shān, ㄢ ㄌㄨˋ ㄕㄢ, 安禄山 / 安祿山] An Lushan (703-757), famous general and favorite of Tang emperor Xuanzong 玄宗, eventually precipitated catastrophic An Shi rebellion 安史之亂|安史之乱 (755-763)

precipitate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
倉卒;草卒;怱卒[そうそつ, sousotsu] (adj-na) sudden; hurried; busy; precipitate; abrupt
急転直下[きゅうてんちょっか, kyuutenchokka] (n,vs) suddenly and precipitately; take a sudden turn
早める(P);速める(P)[はやめる, hayameru] (v1,vt) to hasten; to quicken; to expedite; to precipitate; to accelerate; (P)
沈殿物;沈澱物[ちんでんぶつ, chindenbutsu] (n) sediment; deposit; precipitate; sludge; lees
沈降[ちんこう, chinkou] (n,vs) precipitate; settle
澱む(P);淀む[よどむ, yodomu] (v5m,vi) to stagnate; to be stagnant; to settle; to deposit; to be sedimented; to be precipitated; to hesitate; to be sluggish; to stammer; to stumble; to falter; (P)
降る[ふる, furu] (v5r,vi) to precipitate; to fall (e.g. rain); (P)

precipitate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จุดประกาย[v. exp.] (jut prakāi) EN: spark ; inspire ; provoke ; stimulate ; trigger (off) ; precipitate FR:
ตะกอน[n.] (takøn) EN: sediment ; deposits ; dregs ; lees ; silt ; precipitate ; refuse FR: sédiments [mpl] ; dépôt [m] ; vase [f] ; limon [m] ; précipité [m] ; lie [f]
ตะกรน[n.] (takron) EN: dregs ; lees ; precipitate ; waste ; sediment FR:
ตกตะกอน[v.] (toktakøn) EN: deposit ; precipitate ; have sediment ; silt ; settle ; subside FR: précipiter ; sédimenter
กึก[adv.] (keuk) EN: suddenly ; abruptly ; precipitately ; headlong ; impetuously FR: soudain ; soudainement
พรวดพราด[adv.] (phrūatphrāt) EN: suddenly ; abruptly ; quickly ; hastily ; precipitately FR:

precipitate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
hastig; eilig; voreilig; übereilt; überstürzt {adj}precipitate

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า precipitate
Back to top