ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

goal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *goal*, -goal-

goal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
goal (n.) ประตู
goal (n.) จุดมุ่งหมาย See also: ความมุ่งหมาย, ความประสงค์, จุดหมายปลายทาง Syn. ambition, objective
goal kick (n.) ลูกโทษ (กีฬา)
goal line (n.) เส้นประตู
goalie (n.) ผู้รักษาประตู Syn. goaltender, netkeeper
goalkeeper (n.) ผู้รักษาประตู Syn. goalie, goaltender, netkeeper
goalless (adj.) ซึ่งไม่สามารถทำประตู (คะแนน) ได้ (กีฬา)
goalmouth (n.) หน้าประตู (กีฬา) See also: ปากประตู
goalpost (n.) เสาประตู (กีฬา)
goalscorer (n.) ผู้ทำประตูได้ (กีฬา)
goaltender (n.) ผู้รักษาประตู (กีฬา) Syn. goalkeeper
English-Thai: HOPE Dictionary
goal(โกล) n. เป้าหมาย,ประตูฟุตบอล, Syn. aim,end
goalie(โก'ลี) n. ผู้รักษาประตู
goalkeepern. ผู้รักษาประตู., See also: goalkeeping n., Syn. goalie
goaltendern. ผู้รักษาประตู
English-Thai: Nontri Dictionary
goal(n) จุดหมายปลายทาง,หลักชัย,ประตูฟุตบอล,เป้าหมาย
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Goal (Psychology)เป้าหมาย (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มือกาว (n.) very capable goal keeper See also: super safe goal keeper (in football game)
ความมุ่งหมาย (n.) goal See also: aim, purpose, object Syn. จุดมุ่งหมาย, เป้าประสงค์, ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น
ประตู (clas.) goal
ประตูฟุตบอล (n.) goal
หลักชัย (n.) goal See also: finish line, milestone Syn. จุดหมายปลายทาง, เส้นชัย, เป้าหมาย
เส้นชัย (n.) goal See also: aim
ทำประตู (v.) kick a ball into the goal See also: shoot the ball into the goal, score Syn. ทำแต้ม
ทำแต้ม (v.) kick a ball into the goal See also: shoot the ball into the goal, score
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Now, I am focused on pursuing my new goalsตอนนี้ฉันมุ่งความสนใจไปยังการไล่ตามเป้าหมายใหม่ของฉัน
If you have a clear goalถ้าคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Their goal is to accumulate great personal wealth,เป้าหมายของมันก็คือ สะสมสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเอง,
But our goal is one and the same.แต่เป้าหมายของเรา คือหนึ่งเดียวกัน
That should be the goal of any good therapist. Nail 'em while they're vulnerable. That's my motto.การนอนกับคนไข้เป็นสิ่งที่ชั้นถือมาก
It is as difficult a goal as Mecca... and precisely as attractive because it is closed to all foreigners.เป้าหมายที่ลำบากพอๆ กับเมกกะฮ์ และน่าสนใจพอๆ กัน เพราะห้ามคนต่างชาติเข้า
What precisely is the goal of the game that we're playing now?จุดหมายที่แท้จริงของเกมคืออะไร แล้วเราเล่นมันยู่หรือ
He works for... for Blanton Maddox, whose one goal lately is to catch me with, uh, another woman so his... sleazy tabloid can say that I've, you know, I've broken up with, um...เขาทำงานให้แบลนตัน แมดดอกซ์ ..พยายามถ่ายรูปผม กับผู้หญิงสักคนให้ได้... ...เพื่อเอาไปตีข่าวว่า..
Another goal for Slytherin!สลิธีรินทำแต้มได้อีกแล้ว
Although I haven't lived my life since then without indecision, that goal I decided upon that day still hasn't changed.แม้ว่าฉันจะไม่ได้ใช้ชีวิตของฉันตั้งแต่ตอนนั้น ที่ฉันตัดสินใจโดยปราศจากความลังเลใจ จุดหมายนั่นที่ฉันตัดสินใจในวันนั้น มันยังคงไม่เปลี่ยนไป
The goal for the corporations is to maximize profit and market share.เป้าหมายของบรรษัทคือทำกำไรสูงสุด (นอม ชอมสกี ศาสตราจารย์สถาบันเอ็มไอที) และเพิ่มส่วนแบ่งในตลาด
And they also have a goal for their target namely the population.มันยังมีเป้าหมายสำหรับกลุ่มเป้าหมายของมัน บรรษัทต้องการเปลี่ยนประชาชน
When Hitler came to power in 1933 his goal was to dismantle and destroy the Jewish community.เมื่อฮิตเลอร์ก้าวขึ้นสู่อำนาจในปี 1933 (เอ็ดวิน แบล็ค ผู้เขียน IBM and the Holocaust) เป้าหมายของเขาคือ รื้อถอนทำลายชุมชนชาวยิว
So you're build the trust so that you come back to a new kind of trust and then the ultimate goal is then to become the corporation of choice.เพื่อฟื้นฟูความไว้วางใจขึ้นมาใหม่ เพื่อให้พวกคุณกลับมาไว้วางใจอีกครั้ง และเป้าหมายสูงสุดก็คือ

goal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
门球[mén qiú, ㄇㄣˊ ㄑㄧㄡˊ, 门球 / 門球] croquet; goal ball (served by the goal keeper)
志向[zhì xiàng, ㄓˋ ㄒㄧㄤˋ, 志向] ambition; goal; ideal; aspiration
不到长城非好汉[bù dào cháng chéng fēi hǎo hàn, ㄅㄨˋ ㄉㄠˋ ㄔㄤˊ ㄔㄥˊ ㄈㄟ ㄏㄠˇ ㄏㄢˋ, 不到长城非好汉 / 不到長城非好漢] lit. until you reach the Great Wall, you're not a proper person; fig. to get over difficulties before reaching the goal
[mù, ㄇㄨˋ, 目] eye; item; section; list; catalogue; table of contents; order (taxonomy); goal; name; title
扑救[pū jiù, ㄆㄨ ㄐㄧㄡˋ, 扑救 / 撲救] firefighting; to extinguish a fire and save life and property; to dive (of goalkeeper in soccer)
守门员[shǒu mén yuán, ㄕㄡˇ ㄇㄣˊ ㄩㄢˊ, 守门员 / 守門員] goal-keeper
球门[qiú mén, ㄑㄧㄡˊ ㄇㄣˊ, 球门 / 球門] goalmouth (in soccer)
帽子戏法[mào zi xì fǎ, ㄇㄠˋ ㄗ˙ ㄒㄧˋ ㄈㄚˇ, 帽子戏法 / 帽子戲法] hat trick (when one player scores three goals)
临门[lín mén, ㄌㄧㄣˊ ㄇㄣˊ, 临门 / 臨門] to arrive home; facing one's home; home-coming; (soccer) facing the goalmouth
同舟共济[tóng zhōu gòng jì, ㄊㄨㄥˊ ㄓㄡ ㄍㄨㄥˋ ㄐㄧˋ, 同舟共济 / 同舟共濟] in the same boat; fig. to collaborate towards a common goal
宗旨[zōng zhǐ, ㄗㄨㄥ ㄓˇ, 宗旨] objective; aim; goal
乌龙球[wū lóng qiú, ㄌㄨㄥˊ ㄑㄧㄡˊ, 乌龙球 / 烏龍球] own goal
目的[mù dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ, 目的] purpose; aim; goal; target; objective
大功告成[dà gōng gào chéng, ㄉㄚˋ ㄍㄨㄥ ㄍㄠˋ ㄔㄥˊ, 大功告成] successfully accomplished (project or goal); to be highly successful
目标[mù biāo, ㄇㄨˋ ㄅㄧㄠ, 目标 / 目標] target; goal; objective

goal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オウンゴール[, oungo-ru] (n) own goal (soccer)
ゲット[, getto] (vs) (1) to get (something); to obtain; (n,vs) (2) scoring a goal (point, etc.)
ゴールキック[, go-rukikku] (n) goal kick
ゴールライン[, go-rurain] (n) goal line; (P)
に向けて[にむけて, nimukete] (exp) (See 向ける) towards (a destination); for the purpose of; with the goal of; targeting (a group, a demographic)
[, he] (prt) (pronounced え in modern Japanese) indicates direction or goal (e.g. "to"); (P)
旅先[たびさき, tabisaki] (n) destination; goal (of travel); place one stays during a journey; (P)
決勝線[けっしょうせん, kesshousen] (n) goal line
玩物喪志[がんぶつそうし, ganbutsusoushi] (n) forgetting one's serious objectives by becoming engrossed in trivial pursuits; being distracted by trivial objects and losing sight of one's original goal
素志[そし, soshi] (n) longstanding desire or goal
自己目的化[じこもくてきか, jikomokutekika] (n,vs) becoming its own goal
集合犯[しゅうごうはん, shuugouhan] (n) (1) single crime that naturally consists of a number of incidences and is charged as only one count (i.e. habitual gambling); (2) (See 集団犯罪) crime whose goal requires a large number of people acting together (i.e. insurrection)
集団犯[しゅうだんはん, shuudanhan] (n) crime whose goal requires a large number of people acting together (i.e. insurrection)
霞を食う[かすみをくう, kasumiwokuu] (exp,v5u) (1) to live on air; (2) (See 仙人・2) to derive nourishment from an elemental portion of mist or fog (the goal of a mountain ascetic)
アウェーゴール[, aue-go-ru] (n) away goals (rule in soccer)
イチョウ目[イチョウもく, ichou moku] (n) Ginkgoales (order of plants)
インゴール[, ingo-ru] (n) in-goal area (rugby)
ゴーリー[, go-ri-] (n) goalie; goalkeeper
ゴール[, go-ru] (n,vs) (1) goal; (n) (2) (See ガリア) Gaul; (P)
ゴールキーパー[, go-ruki-pa-] (n) goalkeeper; (P)
ペナルティーゴール[, penarutei-go-ru] (n) penalty goal; PG
ように[, youni] (exp) (1) in order to (e.g. meet goal); so that; take care (so as); (2) hoping or wishing for something; (P)
同点ゴール[どうてんゴール, douten go-ru] (n) equalizing goal; equalizer
未だ未だ[まだまだ, madamada] (adv) (uk) still some way to go before the goal; still more to come; much more; not yet
[ほん, hon] (n) (1) (See ご本・ごほん) book; volume; (pref) (2) main; head; this; our; present; real; (ctr) (3) counter for long cylindrical things; counter for films, TV shows, etc.; counter for goals, home runs, etc.; (P)
決勝点[けっしょうてん, kesshouten] (n) winning point; winning goal; game point (tennis, etc.); finishing line; (P)
目当て(P);目あて;目当(io)[めあて, meate] (n) (1) mark; guide; landmark; (2) purpose; aim; goal; intention; end; (3) (See 照準器) sight (on a firearm); (P)
結果的[けっかてき, kekkateki] (adj-na) concerning the result (as opposed to the means used to achieve this result or the original goal)

goal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดาวซัลโว[n. exp.] (dāo sanwō) EN: goal scorer ; scorer FR: buteur [m]
จุดหมาย[n.] (jutmāi) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target FR: but [m] ; objectif [m] ; intention [f] ; fin [f] ; destination [f]
จุดหมายปลายทาง[n.] (jutmāiplāit) EN: destination ; end destination ; ultimate goal ; terminal point FR: destination [f] ; destination finale [f] ; objectif final [m]
จุดมุ่งหมาย[n. exp.] (jut mungmāi) EN: aim ; purpose ; intention ; objective ; goal FR: objectif [m] ; but [m] ; intention [f]
จุดประสงค์[n.] (jutprasong) EN: purpose ; aim ; objective ; goal ; intention ; end ; object FR: but [m] ; objectif [m] ; aspiration [f] ; visée [f] ; dessein [m]
การกำหนดเป้าหมาย[n. exp.] (kān kamnot ) EN: goal setting FR:
การทำเข้าประตูตัวเอง[n. exp.] (kān tham kh) EN: own goal FR: but contre son camp [m]
การยิงประตู[n. exp.] (kān ying pr) EN: goal FR: but [m] ; goal [m]
เข้าเป้า[v. exp.] (khao pao) EN: hit the target ; reach one's goal FR: atteindre la cible
เข้าประตู[v. exp.] (khao pratū) EN: score a goal FR: marquer un but
เขตประตู[n. exp.] (khēt pratū) EN: goal area FR:
ความมุ่งหมาย[n.] (khwāmmungmā) EN: goal ; aim ; purpose ; object ; spirit FR: objectif [m] ; but [m] ; esprit [m]]
โกล์[n.] (kō) EN: FR: gardien de but [m] ; portier [m] ; goal [m] (anglic.)
โกล์[n.] (kō) EN: goal FR: but [m] ; goal [m] (anglic. - vx)
หลักชัย[n.] (lakchai) EN: goal ; finish line ; milestone ; winning post FR: poteau d'arrivée [f] ; ligne d'arrivée [f]
ลูก[n.] (lūk) EN: goal FR: but [m] ; goal [m] (anglic. - vx)
มือกาว[n.] (meūkāo) EN: very capable goal keeper ; super safe goal keeper FR:
นิพพาน[n.] (nipphān) EN: nirvana ; Nirvāṇa ; Nibbāna ; salvation ; the supreme goal of Buddhism ; the Summum Bonum of Buddhism ; the Final Goal ; the extinction of all defilements and suffering FR: nirvana [m] ; extinction [f] ; nibbana [m] (pāli)
เป้า[n.] (pao) EN: target ; mark ; objective ; goal FR: cible [f] ; objectif [m] ; but [m]
เป้าหมาย[n.] (paomāi) EN: aim ; purpose ; goal ; objective ; target FR: but [m] ; objectif [m] ; cible [f]
เป้าหมายการโฆษณา[n. exp.] (paomāi kān ) EN: advertising goal FR:
เป้าหมายกลยุทธ์[n. exp.] (paomāi konl) EN: strategic goal FR: objectif stratégique [m]
เป้าประสงค์[n.] (paoprasong) EN: aim ; intention ; objective ; goal FR: but [m] ; objectif [m] ; cible [f]
เป็นเป้าหมาย[v. exp.] (pen paomāi) EN: setting their sights on ; having as a goal FR: avoir pour but
ผู้รักษาประตู [n. exp.] (phū raksā p) EN: goalkeeper ; goalie FR: gardien de but [m] ; goal [m] (vx) ; portier [m] (Belg.)
ประตู[n.] (pratū) EN: goal FR: but [m] ; goal [m]
ประตูฟุตบอล[n. exp.] (pratūfutbøn) EN: soccer goal FR: but de football [m]
ประตูโทน[n. prop.] (pratū thōn) EN: only goal FR: unique but [m]
เสาประตู[n. exp.] (sao pratū) EN: goal post FR: montant du but [m]
เส้นชัย[n. exp.] (sen chai) EN: goal FR:
เส้นประตู[n. exp.] (sen pratū) EN: goal line FR: ligne de but [f]
ตาข่ายประตู[n. exp.] (tākhāi prat) EN: goal net FR:
ทำเข้าประตูตัวเอง[v. exp.] (tham khao p) EN: score an own goal FR: inscrire un but contre son camp
ทำประตู[v. exp.] (tham pratū) EN: score a goal ; strike a goal ; shoot a goal ; score FR: marquer un but ; marquer ; inscrire un but
ที่หมาย[n.] (thīmāi) EN: destination ; objective ; goal ; end ; target ; aim FR: destination [f] ; but [m]
วัตถุประสงค์[n.] (watthupraso) EN: objective ; object ; aim ; goal ; purpose FR: objectif [m] ; but [m]
ยิงเข้า[v. exp.] (ying khao) EN: score a goal FR: marquer un but ; inscrire un goal
ยิงเข้าประตู[v. exp.] (ying khao p) EN: score a goal FR: marquer un but ; inscrire un goal
ยิงประตู[v. exp.] (ying pratū) EN: score a goal ; strike a goal ; shoot a goal ; score FR: marquer un but ; marquer ; inscrire un but
การกำหนดวัตถุประสงค์และกลยุทธ์[n. exp.] (kān kamnot ) EN: setting market objectives and strategies ; establishing corporate goals and strategies FR:

goal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kopfballtor {n}headed goal
Eigentor {n} [sport] | ein Eigentor schießenown goal | to score an own goal
Straftor {n} [sport]penalty goal
Ausbildungsziel {n}training goal
Tor {n} [sport]goal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า goal
Back to top