ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

purpose

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *purpose*, -purpose-

purpose ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
purpose (n.) จุดประสงค์ See also: เป้าหมาย, วัตถุประสงค์
purpose (n.) ความต้องการ See also: ความประสงค์, ความปรารถนา Syn. intention, mission, objective
purpose (n.) หน้าที่ Syn. function, role
purpose (vt.) ตั้งใจ See also: ตั้งเป้าหมาย
purposed (adj.) ซึ่งทำอย่างรอบคอบและตั้งใจ See also: สุขุมรอบคอบ Syn. planned, aforethought, reasoned, cohcious Ops. accidental, unintentional
purposeful (adj.) ซึงมีจุดประสงค์ See also: ซึ่งมีความหมาย Syn. profitable, useful
purposefully (adv.) อย่างมีความหมาย See also: อย่างมีวัตถุประสงค์
purposeless (adv.) อย่างไร้จุดประสงค์ Syn. aimless
purposely (adv.) อย่างจงใจ Syn. intentionally, advisedly
English-Thai: HOPE Dictionary
purpose(เพอ'เพิส) n. วัตถุประสงค์,ความมุ่งประสงค์,เป้าหมาย,ความมุ่งหมาย,ผล,ผลประ-โยชน์,เจตนา,vt. มุ่งประสงค์,ประสงค์,ตั้งเป้าหมาย,มีเจตนา,ตั้งใจเด็ดเดี่ยว. vi. มุ่งประสงค์., See also: purposeful adj. purposely adj., Syn. inte
English-Thai: Nontri Dictionary
purpose(n) จุดประสงค์,ความประสงค์,เจตนา,ผลประโยชน์,เป้าหมาย
purposely(adv) โดยเจตนา,โดยมีจุดมุ่งหมาย,โดยมีเป้าหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
purposeความมุ่งประสงค์, ความมุ่งหมาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทิม (n.) row rooms for resting or storage purpose in the palace
ความประสงค์ (n.) purpose See also: aim, intention Syn. ความต้องการ, ความปรารถนา
จุดประสงค์ (n.) purpose See also: aim, objective, goal, intention Syn. วัตถุประสงค์
MPV (abbr.) คำย่อของ multi-purpose vehicle See also: รถตู้ขนาดใหญ่
ต้นชา (n.) tea-leaves used for masticatory purposes See also: name of tea-leaves of which are used chewing
มั่วสุม (v.) assemble for unlawful purposes See also: meet or gather for unlawful purpose Syn. สุมหัว, มั่ว
สารพัดประโยชน์ (adj.) multi-purpose
อเนกประสงค์ (adj.) multi-purpose Syn. สารพัดประโยชน์
เมี่ยง (n.) tea-leaves used for masticatory purposes See also: name of tea-leaves of which are used chewing Syn. ต้นชา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
May I know the purpose of this visit?ขอทราบวัตถุประสงค์การมาเยือนครั้งนี้ได้ไหม?
They have another purpose?พวกเขามีวัตถุประสงค์อื่นหรือ
He has not yet told us his purposeเขายังไม่ได้บอกพวกเราถึงจุดประสงค์ของเขาเลย
I didn't do it on purposeฉันไม่ได้ตั้งใจทำมัน
I didn't do it on purposeฉันไม่ได้ตั้งใจทำมัน
Are you saying you did that on purpose?เธอจะพูดว่าเธอตั้งใจทำสิ่งเหล่านั้นหรือ
Are you telling me to lose on my purpose?คุณกำลังบอกให้ฉันทิ้งวัตถุประสงค์ของตัวเองหรือ
She's doing this on purpose!เธอตั้งใจทำอย่างนี้
He's ignoring me on purposeเขาตั้งใจทำเพิกเฉยต่อฉัน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"The purpose of the stories is to inflame lust; all will be permitted"จุดประสงค์ของเรื่องราวคือ to inflame ราคะ; ทั้งหมดจะถูกยินยอม
The situation is in conflict with the basic purpose of Hal's design the accurate processing of information without distortion or concealment.สถานการณ์อยู่ในความขัดแย้ง กับพื้นฐาน วัตถุประสงค์ของการออกแบบ ของ แฮล ที่ถูกต้อง การประมวลผลข้อมูล
One of them is going to have yours, because it serves no purpose to let someone like you become a practitioner of medicine.คนหนึ่งจะเข้ามาแทนคุณ... ...เพราะไม่มีประโยชน์ ที่จะปล่อยให้คุณเรียน
Now I know what everybody's purpose here is, except mine.ตอนนี้ผมรู้แล้วว่า จุดประสงค์ของทุกคนคืออะไร ยกเว้นของตัวผมเอง
We have people do that on purpose just to shake off a bad question.เรามีคนทำกับวัตถุประสงค์เพียงเพื่อสลัดคำถามที่ไม่ดี
Mr. Rose told you the purpose of this evaluation.คุณโรสได้บอกคุณแล้ว จุดประสงค์ของการพิจารณาคดีครั้งนี้
I told them the matchmaker had made the wrong match on purpose just for money.ฉันบอกพวกเขาว่าแม่สื่อจับคู่พวกเราผิด... ก็เพราะว่าอยากได้เงิน
Originally, the purpose of this project was to ...แต่เดิม จุดประสงค์ของโปรเจคต์นี้ก็เพื่อ
What's the purpose of merging when I can't bear children, and what if I die?จุดประสงค์ของการรวม,ในเมื่อฉันไม่สามารถมีลูกได้, และถ้าฉันตายล่ะ?
His purpose was to enjoy our misfortunes and congratulate himself on his own happy situation!จุดประสงค์ของเขาคือการที่ต้องมาเข้าร่วมกับความอับโชค และมาแสดงความยินดีกับตนเองที่อยู่ในสถานะที่มีความสุข
Fulfil your dark purpose and seal the fate of the Czar and his family once and for all.เติมเต็มเจตนารมณ์ที่มืดมนของเจ้า แล้วปิดผนึกโชคชะตาของ พระเจ้าซาร์และครอบครัว ครั้งเดียวและตลอดไป
Now my dark purpose will be fulfilled.ตอนนี้จุดประสงค์มืดต้องถูกเติมเต็ม

purpose ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对亲[duì qīn, ㄉㄨㄟˋ ㄑㄧㄣ, 对亲 / 對親] courting; meeting for purpose of marriage; to settle into a relationship
为了[wèi le, ㄨㄟˋ ㄌㄜ˙, 为了 / 為了] in order to; for the purpose of; so as to
转用[zhuǎn yòng, ㄓㄨㄢˇ ㄩㄥˋ, 转用 / 轉用] adapt for use for another purpose
捕俘[bǔ fú, ㄅㄨˇ ㄈㄨˊ, 捕俘] capture enemy personnel (for intelligence purposes)
专意[zhuān yì, ㄓㄨㄢ ㄧˋ, 专意 / 專意] deliberately; on purpose
故意[gù yì, ㄍㄨˋ ㄧˋ, 故意] deliberately; on purpose
选用[xuǎn yòng, ㄒㄩㄢˇ ㄩㄥˋ, 选用 / 選用] to choose for some purpose; to select and use
南辕北辙[nán yuán běi zhé, ㄋㄢˊ ㄩㄢˊ ㄅㄟˇ ㄓㄜˊ, 南辕北辙 / 南轅北轍] (fig.) act in a way that defeats one's purpose
财政年度[cái zhèng nián dù, ㄘㄞˊ ㄓㄥˋ ㄋㄧㄢˊ ㄉㄨˋ, 财政年度 / 財政年度] financial year; fiscal year (e.g. from April to March, for tax purposes)
白白[bái bái, ㄅㄞˊ ㄅㄞˊ, 白白] in vain; to no purpose; for nothing
成心[chéng xīn, ㄔㄥˊ ㄒㄧㄣ, 成心] intentional; deliberate; on purpose
用意[yòng yì, ㄩㄥˋ ㄧˋ, 用意] intention; purpose
吉普车[jí pǔ chē, ㄐㄧˊ ㄆㄨˇ ㄔㄜ, 吉普车 / 吉普車] jeep, GP (general purpose); military vehicle originally made in USA
多用[duō yòng, ㄉㄨㄛ ㄩㄥˋ, 多用] multipurpose; having several uses
目的[mù dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ, 目的] purpose; aim; goal; target; objective
专程[zhuān chéng, ㄓㄨㄢ ㄔㄥˊ, 专程 / 專程] special-purpose trip
词汇[cí huì, ㄘˊ ㄏㄨㄟˋ, 词汇 / 詞彙] vocabulary; list of words (e.g. for language teaching purposes)

purpose ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すべく[, subeku] (aux-v,conj) (contraction of するべく) doing in order to; doing for the purpose of
スペツナズ[, supetsunazu] (n) special purpose (troops) (rus
に向けて[にむけて, nimukete] (exp) (See 向ける) towards (a destination); for the purpose of; with the goal of; targeting (a group, a demographic)
ヤリサー[, yarisa-] (n) (university) club that exists for the purpose of getting women drunk and taking advantage of them
二人三脚[ににんさんきゃく, nininsankyaku] (n) (1) three-legged race; (2) cooperation with singleness of purpose (e.g. between companies); (P)
使用目的[しようもくてき, shiyoumokuteki] (n) intended use; intended purpose
使途[しと, shito] (n) purpose for which money is spent; the way money is spent; (P)
切り縄[きりなわ, kirinawa] (n) piece of rope cut for a certain purpose
十年一日[じゅうねんいちじつ;じゅうねんいちにち, juunen'ichijitsu ; juunen'ichinichi] (n) without intermission for ten (long) years; with constancy of purpose for ten (long) years; in the same old rut for years on end
千年一日[せんねんいちじつ, sennen'ichijitsu] (n) without intermission for many years; with constancy of purpose for many years; in the same old rut for years on end
固める(P);堅める[かためる, katameru] (v1,vt) (1) (See 土を固める・つちをかためる) to harden; to freeze; to strengthen; to solidify; to make (a fist); to tramp down (snow, dirt); (2) to put together; to collect; to gather; to consolidate; (3) (See 身を固める・みをかためる) to make secure; to stabilize; to settle down; to strengthen (belief, resolution, etc.); to establish (evidence); (4) (See 国境を固める・こっきょうをかためる,嘘で固める・うそでかためる) to fortify; to reinforce; to support; (5) (in the form に身をかためる) to wear for a specific purpose (armor, coat, etc.); (6) to swear; to resolutely vow; to sincerely promise; (7) to tie tightly; to fasten; (8) to hold a bow fully drawn; (P)
奥義[おうぎ;おくぎ, ougi ; okugi] (n) secrets; mysteries; esoterica; hidden purpose
尽く;尽(io)[ずく;づく, zuku ; duku] (suf) (1) (uk) (after a noun) relying entirely on ...; using solely ...; (2) with the sole purpose of ...; (3) based on (mutual consent, etc.)
当たり屋;当り屋[あたりや, atariya] (n) (1) lucky person; someone who made a lot of money (e.g. gambling or on the stock market); (2) skilled batter; batter on a hot streak (baseball); (3) accident faker; someone who jumps in front of cars on purpose to extort money; (4) barbershop
志操堅固[しそうけんご, shisoukengo] (n,adj-na) being faithful to one's principles; being of firm purpose and deep commitment; constancy; true blue
意志堅固[いしけんご, ishikengo] (n,adj-na) strong determination; strong-willed; having strong will power; firmness of purpose
振り向ける;振向ける[ふりむける, furimukeru] (v1,vt) (1) to turn (around); (2) to appropriate; to set aside for a purpose
敵は本能寺にあり;敵は本能寺に在り[てきはほんのうじにあり, tekihahonnoujiniari] (exp) (See 本能寺の変) one's true purpose lies elsewhere; one's enemy is in Honnoji
特殊潜航艇[とくしゅせんこうてい, tokushusenkoutei] (n) special purpose submarine (esp. Japanese midget submarines used in WWII)
男女共同参画推進条例[だんじょきょうどうさんかくすいしんじょうれい, danjokyoudousankakusuishinjourei] (n) bylaw or ordinance for the purpose of implementing gender equality
疎明[そめい, somei] (n,vs) explanation (for purpose of convincing a judge)
目的に適う;目的にかなう[もくてきにかなう, mokutekinikanau] (exp,v5u) to serve one's aim; to serve one's purpose
目隠し葺き[めかくしぶき, mekakushibuki] (n) tiles used to cover nail holes in cypress bark roofing for the purpose of waterproofing
鍵の手[かぎのて, kaginote] (n) section of road that is curved on purpose as a defensive measure
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel
クアハウス[, kuahausu] (n) multi-purpose health facility (ger
さばを読む;鯖を読む[さばをよむ, sabawoyomu] (exp,v5m) to manipulate figures to one's advantage; to count wrongly on purpose; to inflate or deflate one's age
すれ違い;擦れ違い[すれちがい, surechigai] (n) passing each other; crossing paths without meeting; being at cross purposes
ブーショッファン;ブーッショファン[, bu-shoffan ; bu-sshofan] (n) boue chauffante (self-heating mud-pack for cosmetic purposes) (fre
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P)
ゆるキャラ[, yuru kyara] (n) (See キャラクター,緩い・1) (weak) mascot character (e.g. devised for PR purposes by local government, government departments, etc.)
一念[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) {Buddh} an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) {Buddh} (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu)
万能[ばんのう(P);まんのう, bannou (P); mannou] (n,adj-no,adj-na) (1) all-purpose; utility; (2) almighty; omnipotent; (P)
使い分ける;使いわける[つかいわける, tsukaiwakeru] (v1,vt) to use properly; to use (different things) for different purposes
共同溝[きょうどうこう, kyoudoukou] (n) multipurpose underground utility conduit
区処[くしょ, kusho] (n,vs) dividing for administrative purposes; partition; division
塗り分ける[ぬりわける, nuriwakeru] (v1) to paint in different colors (for different purposes) (colours)
多用途ヘリコプター[たようとヘリコプター, tayouto herikoputa-] (n) multi-purpose helicopter
多目的ホール[たもくてきホール, tamokuteki ho-ru] (n) multi-purpose auditorium; multi-purpose hall
Japanese-English: COMDICT Dictionary
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register
汎用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register
試験目的[しけんもくてき, shikenmokuteki] test purpose
多機能[たきのう, takinou] multifunction, multipurpose
専用レジスタ[せんようレジスタ, senyou rejisuta] special-purpose register
汎用[はんよう, hanyou] general-purpose (a-no)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
目的[もくてき, mokuteki] Thai: จุดประสงค์ English: purpose

purpose ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจตจำนง[n.] (jētjamnong) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; will ; wish ; aspiration FR: détermination [f] ; volonté [f] ; aspiration [f] ; intention [f] ; volition [f]
เจตนา[n.] (jēttanā) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective ; attention FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
เจตนารมณ์[n.] (jēttanārom) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; spirit FR: intention [f] ; volonté [f] ; esprit [m] ; idée [f] ; objet [m] ; but [m] ; dessein [m] ; projet [m]
จุดหมาย[n.] (jutmāi) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target FR: but [m] ; objectif [m] ; intention [f] ; fin [f] ; destination [f]
จุดมุ่งหมาย[n. exp.] (jut mungmāi) EN: aim ; purpose ; intention ; objective ; goal FR: objectif [m] ; but [m] ; intention [f]
จุดประสงค์[n.] (jutprasong) EN: purpose ; aim ; objective ; goal ; intention ; end ; object FR: but [m] ; objectif [m] ; aspiration [f] ; visée [f] ; dessein [m]
ความจำนง[n.] (khwām jamno) EN: intention ; wish ; aim ; desire ; purpose ; view FR: intention [f] ; but [m]
ความมุ่งหมาย[n.] (khwāmmungmā) EN: goal ; aim ; purpose ; object ; spirit FR: objectif [m] ; but [m] ; esprit [m]]
ความประสงค์[n.] (khwām praso) EN: intention ; purpose ; wish ; desire FR: but [m] ; désir [m]
แกล้ง[X] (klaēng) EN: deliberately ; intentionally ; (do) on purpose FR: délibérément ; intentionnellement ; volontairement ; sciemment
เลศนัย[n.] (lētnai) EN: hidden motive ; hidden agenda ; ulterior motive ; ulterior purpose ; something behind FR:
ลองใจ[v.] (løngjai) EN: test one's feeling ; prove or test another's purpose ; test someone FR: éprouver ; peser le pour et le contre ; tester
หมาย[v.] (māi) EN: mean ; intend ; purpose ; expect ; aim FR: signifier
ไม่มีจุดหมาย[v.] (mai mī jutm) EN: have no aim ; be without aim ; adrift ; have no purpose ; drift FR: ne pas avoir de but
มั่วสุม[v.] (mūasum) EN: assemble for unlawful purposes ; meet for unlawful purpose ; gather for unlawful purpose FR: organiser un gang
เป้าหมาย[n.] (paomāi) EN: aim ; purpose ; goal ; objective ; target FR: but [m] ; objectif [m] ; cible [f]
เป้าหมายของชีวิต[n. exp.] (paomāi khøn) EN: purpose of life FR: but de l'existence [m]
เพื่อ[conj.] (pheūa) EN: for ; in order to ; for the purpose of ; so as to FR: pour ; afin de ; dans le but de ; dans l'intention de ; en vue de ; dans le dessein de ; à dessein de (vx)
พูดไปเรื่อย[v. exp.] (phūt pai re) EN: ramble ; be garrulous ; be just talk ; speak to no purpose FR: être un moulin à paroles
ประสงค์[v.] (prasong) EN: wish ; desire ; want ; intend ; mean ; purpose ; aim FR: désirer ; souhaiter
ประโยชน์[n.] (prayōt) EN: usefulness ; use ; useful purpose ; benefit ; advantage ; profit ; gain ; utility ; interest FR: utilité [f] ; avantage [m] ; profit [m] ; bénéfice [m] ; intérêt [m]
รังแต่[adv.] (rang tāe) EN: with the sole purpose of ; only FR:
สำรอง[v.] (samrøng) EN: keep back ; store up ; back up ; reserve ; set aside ; save for a special purpose FR: réserver ; garder ; retenir ; tenir en réserve ; sauvegarder
สมใจ[v. exp.] (som jai) EN: be satisfied with ; content oneself with ; achieve one 's purpose ; be satisfying FR:
ตั้งใจ[v.] (tangjai) EN: intend ; be inclined ; aim ; purpose ; have a mind ; design ; mean (to) ; set the mind ; decide FR: envisager ; avoir l'intention de ; former le projet de
ทั้งนี้[X] (thang-nī) EN: in order that ; so that ; so as to ; for the purpose that ; as for FR:
ทิม[n.] (thim) EN: row rooms for resting or storage purpose in the palace FR:
วัตถุประสงค์[n.] (watthupraso) EN: objective ; object ; aim ; goal ; purpose FR: objectif [m] ; but [m]
วัตถุประสงค์การเดินทาง[n. exp.] (watthupraso) EN: purpose of visit FR:
อเนกประสงค์[adj.] (anēkprasong) EN: multi-purpose ; all-purpose ; having various uses FR: à usage multiple , multi-usage
จงใจ[adv.] (jongjai) EN: intentionally ; purposely ; designedly ; deliberately FR: exprès ; intentionnellement ; volontairement ; à dessein
เกี่ยง[v.] (kīeng) EN: haggle ; contend ; argue over ; dispute ; quarrel ; be too mindful ; counterpurpose ; take advantage ; be incompatible FR: chicaner ; marchander ; ergoter ; discuter ; débattre ; lésiner
เกี่ยงงอน[v.] (kīeng-ngøn) EN: be unwilling ; contend ; dispute ; bargain ; counterpurpose ; haggle ; argue FR: rechigner ; renâcler
เมี่ยง[n.] (mīeng) EN: tea leaves prepared for chewing ; tea-leaves used for masticatory purposes FR: feuille de thé à mastiquer
รถเพื่อการพาณิชย์ [n. exp.] (rot pheūa k) EN: vehicles for commercial purposes FR: véhicules à usage commercial [mpl]
รถยนต์อเนกประสงค์[n. exp.] (rotyon anēk) EN: compact MPV ; multi-purpose vehicle ; multi-purpose car FR:
แสดงความจำนง[v. exp.] (sadaēng khw) EN: express one's desire ; state one's aim/purpose/intention FR: exprimer son désir ; faire part de ses intentions
สารพัดประโยชน์[adj.] (sāraphat pr) EN: multi-purpose FR:
สวนทาง[adv.] (sūanthāng) EN: at cross-purposes ; by in opposite directions ; confronting FR: en sens contraire

purpose ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Auswertungszweck {m}analysis purpose
Universalbank {f}all purpose bank
Allzwecktuch {n}all-purpose tissue; multi-purpose cloth
Mehrzweckfahrzeug {n}multipurpose truck
Bewertungszweck {m}purpose of valuation
zielbewusst; zielgerichtet; entschlossen {adj} | zielbewusster; zielgerichteter; entschlossener | am zielbewusstesten; am zielgerichtesten; am entschlossenstenpurposeful | more purposeful | most purposeful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า purpose
Back to top