ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mistake

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mistake*, -mistake-

mistake ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mistake (n.) ความผิดพลาด See also: ข้อผิดพลาด Syn. fault, error Ops. accuracy
mistake (n.) ความเข้าใจผิด See also: ความสำคัญผิด, ความนึกคิดที่ผิด Syn. misunderstanding, misconception Ops. understanding
mistake (vt.) ทำให้เข้าใจผิด See also: ทำให้หลงผิด, ทำให้สำคัญผิด Syn. misunderstand Ops. understanding, perceive, apprehend
mistake (vi.) ทำผิด See also: ทำพลาด Syn. slip
mistake about (phrv.) คิดผิดเกี่ยวกับ See also: ทำผิด, จำผิด Syn. misconceive of
mistake for (phrv.) เข้าใจผิดว่าเป็น Syn. confuse with, take for
mistaken (adj.) ซึ่งเข้าใจผิด See also: ผิดพลาด, คิดผิด Syn. wrong, misinformed, inaccurate Ops. correct, perfect
mistaken (adj.) ไม่เหมาะสม See also: ไม่บังควร
mistakenly (adv.) อย่างไม่เหมาะสม
English-Thai: HOPE Dictionary
mistake(มิสเทคฺ') {mistook,mistaken,mistaking,msitakes} n. ความผิดพลาด,ความเข้าใจผิด,ความนึกคิดที่ผิด. v. เข้าใจผิด,ตีความหมายผิด,ประเมินค่าผิด, See also: mistakingly adv., Syn. error,blunder
mistaken(มิสเท'เคิน) adj. ผิดพลาด,ซึ่งกระทำผิด., See also: mistakenly adv. mistakenness n., Syn. incorrect,false
English-Thai: Nontri Dictionary
mistake(n) ความผิด,การสำคัญผิด,ข้อผิดพลาด,การเข้าใจผิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mistakeความสำคัญผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mistake (Criminal law)ความสำคัญผิด (กฎหมายอาญา) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การสำคัญผิด (n.) mistake See also: misunderstanding Syn. การเข้าใจผิด
การเข้าใจผิด (n.) mistake See also: misunderstanding Syn. การสำคัญผิด
การเข้าใจผิด (n.) mistake See also: misunderstanding
ความผิด (n.) mistake See also: error, fault, wrong Syn. ความผิดพลาด, ข้อผิดพลาด
ความหลง (n.) mistake See also: misunderstanding Syn. การเข้าใจผิด, การสำคัญผิด
ความหลงผิด (n.) mistake See also: misunderstanding Syn. การเข้าใจผิด
ตู่ตัว (v.) mistake See also: drop words, misread Syn. เพี้ยนตัว
เพี้ยนตัว (v.) mistake See also: drop words, misread
ความเห็นผิด (n.) mistaken notion See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept Syn. มิจฉาทิฎฐิ, มฤจฉาทิฎฐิ Ops. สัมมาทิฐิ
ความเห็นผิด (n.) mistaken notion See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept Syn. มิจฉาทิฎฐิ, มฤจฉาทิฎฐิ Ops. สัมมาทิฐิ
มฤจฉาทิฎฐิ (n.) mistaken notion See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept Syn. ความเห็นผิด, มิจฉาทิฎฐิ Ops. สัมมาทิฐิ
มฤจฉาทิฎฐิ (n.) mistaken notion See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept Syn. ความเห็นผิด, มิจฉาทิฎฐิ Ops. สัมมาทิฐิ
มิจฉาทิฎฐิ (n.) mistaken notion See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept Syn. ความเห็นผิด, มฤจฉาทิฎฐิ Ops. สัมมาทิฐิ
มิจฉาทิฎฐิ (n.) mistaken notion See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept Syn. ความเห็นผิด, มฤจฉาทิฎฐิ Ops. สัมมาทิฐิ
มิจฉาทิฐิ (n.) mistaken notion See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept Syn. ความเห็นผิด, มิจฉาทิฎฐิ, มฤจฉาทิฎฐิ Ops. สัมมาทิฐิ
มิจฉาทิฐิ (n.) mistaken notion See also: dogmatic, die-hard, wrong idea or concept Syn. ความเห็นผิด, มิจฉาทิฎฐิ, มฤจฉาทิฎฐิ Ops. สัมมาทิฐิ
คนผิด (n.) mistaken person See also: a person in error Ops. คนถูก, ผู้ถูก
ผู้ผิด (n.) mistaken person See also: a person in error Syn. คนผิด Ops. คนถูก, ผู้ถูก
mistook (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ mistake
กระทำผิด (v.) make a mistake See also: do something wrong Syn. พลาด, พลั้งเผลอ, เผอเรอ, ผิดพลาด, พลาดพลั้ง, ทำชั่ว Ops. ทำถูก
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It was a mistake to bring you hereมันเป็นความผิดพลาดที่พาคุณมาที่นี่
I made a terrible mistake tonightฉันทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงคืนนี้
What if you just made the biggest mistake of your life?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเกิดทำผิดอย่างใหญ่หลวงในชีวิตขึ้นมา?
Did he just mistake me for someone else?นี่เขาเข้าใจผิดว่าฉันเป็นใครคนอื่นหรือ
I never make the same mistake twiceฉันไม่เคยทำผิดซ้ำสอง
No mistakes tonightคืนนี้ต้องไม่พลาด
It was a mistakeมันเป็นความผิดพลาด
Believe me, it's no mistakeเชื่อฉัน ไม่มีพลาดแน่
She must be mistakenเธอต้องเข้าใจอะไรผิด
I think you must have made a mistakeฉันคิดว่าคุณต้องทำอะไรผิด
I admit it was my mistakeฉันยอมรับว่ามันเป็นความผิดของฉัน
He's scared of making mistakesเขากลัวการทำผิดพลาด
I imagine someone must have made a mistakeฉันคิดว่าใครบางคนต้องทำอะไรผิดพลาด
Do you make a lot of grammar mistakes when you speak?คุณพูดผิดไวยากรณ์มากไหม?
I made an awful mistakeฉันได้ทำผิดอย่างมหันต์อย่างหนึ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That quick light step. I couldn't mistake it anywhere.ฉันจําเสียงฝีเท้าเเผ่วเบานั่นได้เเม่นยํา
If they find out it was Rebecca, you must simply say you made a mistake about the other body.ถ้าพวกเขารู้ว่านั่นคือรีเบคคา คุณก็อ้างได้ว่าคุณชี้ศพผิดพลาดเอง
He wanted to know if I could possibly have made a mistake about that other body.ท่านอยากจะรู้ว่าผมอาจจะ ทําอะไรผิดพลาด... เกี่ยวกับอีกศพนั่น
Well, Colonel Julyan, apparently I did make a mistake about that other body.ผู้พันจูเลี่ยนครับ เห็นชัดว่าผมชี้ศพนั่นผิดพลาด
The mistake was natural under the circumstances.ในสถานการณ์นั้นมันธรรมดาที่จะพลาดกันได้
Well, if we're going to stay, and I think it's a big mistake we're going to need a new sheriff.ถ้าเราจะอยู่ พ่อว่าเราทำผิดมหันต์... เราต้องมีนายอำเภอใหม่ ใครจะเป็น
You're making a serious mistake splitting a great team.นายกำลังพลาดครั้งใหญ่... ...ที่แยกตัวออกไป
Maybe he made a bad mistake and looked at your face.บางทีเขาอาจจะทำผิดร้ายแรง และไปมองหน้านาย
I killed you too quickly the last time, a mistake I don't mean to duplicate tonight.ครั้งที่แล้วข้าฆ่าเจ้าเร็วเกินไป เป็นความผิดพลาดอย่างเดียวกันกับเรื่องคืนนี้
What if there were some mistake and the progression went wrong, and something like an amoeba were given power like a human's?ถ้าที่นั่นมีการผิดพลาดบางอย่าง และการพัฒนาที่ผิดทาง และบางสิ่งเหมือนเช่นอมีบา เป็นตัวให้พลังงานเช่นเดียวกับมนุษย์ล่ะ?
You can't make the mistake of letting them know that you're squeamish about things because they smell it on you.คุณทำให้พวกเขา... ...รู้ว่าคุณขี้แยไม่ได้ พวกเขาจะรู้ทันที
I once made the mistake of telling this female lab partner that I couldn't stand to see things suffer like little frogs, that we'd have to dissect.ผมเคยบอกเพื่อนผู้หญิง ร่วมแล็บเดียวกัน... ...ว่าผมทนดูกบถูกผ่าไม่ได้

mistake ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
辫子[biàn zi, ㄅㄧㄢˋ ㄗ˙, 辫子 / 辮子] plait; braid; pigtail; a mistake or shortcoming that may be exploited by an opponent; handle
倒彩[dào cǎi, ㄉㄠˋ ㄘㄞˇ, 倒彩] adverse audience reaction: boos and jeers, hissing, catcalls or deliberate applause after a mistake
[diān, ㄉㄧㄢ, 傎] inversion; mistake
[chā, ㄔㄚ, 差] difference; discrepancy; to differ; error; to err; to make a mistake
差讹[chā é, ㄔㄚ ㄜˊ, 差讹 / 差訛] error; mistake
差错[chā cuò, ㄔㄚ ㄘㄨㄛˋ, 差错 / 差錯] error (in data transmission); mistake; slip-up; fault; error in data transmission; accident; mishap
误读[wù dú, ˋ ㄉㄨˊ, 误读 / 誤讀] erroneous reading (of character); mistaken interpretation (of data)
谬误[miù wù, ㄇㄧㄡˋ ˋ, 谬误 / 謬誤] error; mistaken idea; falsehood
错误[cuò wù, ㄘㄨㄛˋ ˋ, 错误 / 錯誤] error; mistake; mistaken
失误[shī wù, ㄕ ˋ, 失误 / 失誤] lapse; mistake; to make a mistake; fault; service fault (in volleyball, tennis etc)
差失[chā shī, ㄔㄚ ㄕ, 差失] mistake; slip-up
差误[chā wù, ㄔㄚ ˋ, 差误 / 差誤] mistake
搞错[gǎo cuò, ㄍㄠˇ ㄘㄨㄛˋ, 搞错 / 搞錯] mistake; to make a mistake; to blunder; mistaken
[nǐng, ㄋㄧㄥˇ, 拧 / 擰] mistake; to twist
[chuǎn, ㄔㄨㄢˇ, 舛] mistaken; erroneous; contradictory
[wù, ˋ, 误 / 誤] mistake; error; to miss; to harm; to delay; to neglect
误杀[wù shā, ˋ ㄕㄚ, 误杀 / 誤殺] mistakenly kill; manslaughter
过错[guò cuò, ㄍㄨㄛˋ ㄘㄨㄛˋ, 过错 / 過錯] mistake
[cuò, ㄘㄨㄛˋ, 错 / 錯] mistake; error; blunder; fault; cross; uneven; wrong
小惩大诫[xiǎo chéng dà jiè, ㄒㄧㄠˇ ㄔㄥˊ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄝˋ, 小惩大诫 / 小懲大誡] lit. to punish a little to prevent a lot (成语 saw); to criticize former mistakes firmly to prevent large scale repetition
惩前毖后[chéng qián bì hòu, ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢˊ ㄅㄧˋ ㄏㄡˋ, 惩前毖后 / 懲前毖後] lit. to punish those before to prevent those after (成语 saw); to criticize former mistakes firmly to prevent them happening again
闭门思过[bì mén sī guò, ㄅㄧˋ ㄇㄣˊ ㄙ ㄍㄨㄛˋ, 闭门思过 / 閉門思過] shut oneself up and ponder over one's mistakes
误会[wù huì, ˋ ㄏㄨㄟˋ, 误会 / 誤會] to misunderstand; to mistake; misunderstanding
不咎既往[bù jiù jì wǎng, ㄅㄨˋ ㄐㄧㄡˋ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, 不咎既往] not censure sb for his past misdeeds; overlook sb's past mistakes; let bygones be bygones

mistake ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
イージーミス[, i-ji-misu] (n) (See 凡ミス) silly mistake (was easy miss)
うっかりミス[, ukkari misu] (n) honest mistake
カテゴリーミステーク[, kategori-misute-ku] (n) category mistake
ケアレスミス[, kearesumisu] (n) (abbr) careless mistake
スペルミス[, superumisu] (n) spelling mistake (usually in a foreign language) (wasei
千慮一失[せんりょいっしつ;せんりょのいっしつ, senryoisshitsu ; senryonoisshitsu] (n) mere slip by someone who is usually very careful; simple mistake by a wise person; point overlooked by a cautious person
弘法にも筆の誤り[こうぼうにもふでのあやまり, koubounimofudenoayamari] (exp) anyone can make a mistake
手抜かり[てぬかり, tenukari] (n) oversight; omission; mistake
書き損ない;書損ない[かきそこない, kakisokonai] (n) slip of the pen; miswriting; mistake in writing
書き間違える;書間違える[かきまちがえる, kakimachigaeru] (v1) to write incorrectly (e.g. character); to make a mistake in writing
荒治療[あらちりょう, arachiryou] (n,vs) (See 荒療治) drastic measure or treatment (common mistake or alternative version)
見紛う;見まがう;見まごう[みまがう(見紛う;見まがう);みまごう(見紛う;見まごう), mimagau ( ken magau ; mima gau ); mimagou ( ken magau ; mima gou )] (v5u,vt) (みまごう does not conjugate) to mistake (A for B); to misread
誤りを認める[あやまりをみとめる, ayamariwomitomeru] (exp,v1) to admit to a mistake
誤謬[ごびゅう, gobyuu] (n,vs) fallacy; mistake
過失を許す[かしつをゆるす, kashitsuwoyurusu] (exp,v5s) to forgive a person for their error; to forgive someone for their mistake
過怠[かたい, katai] (n) negligence; carelessness; mistake
間違える[まちがえる, machigaeru] (v1,vt) (1) to make a mistake (in); to commit an error (e.g. in calculation); (2) to confuse; to mistake something for something else; (P)
けじめを付ける[けじめをつける, kejimewotsukeru] (exp,v1) (1) (See けじめ) to draw the line (between two situations); to make a clear distinction; (2) to take clear responsibility for (mistakes, etc.)
だらけ[, darake] (n-suf) (1) implying (negatively) that something is full of (e.g. mistakes); (2) covered all over (e.g. with blood); (P)
ちょんぼ[, chonbo] (n,vs) (also written 冲和 or 錯和) apparent and grievous error; mistake; blunder; bungle; goof
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P)
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment
ポカ;ぽか[, poka ; poka] (n,vs) (col) blunder; (careless) mistake; error
ポカヨケ;ぽかよけ[, pokayoke ; pokayoke] (n) fool-proofing; mistake-proofing; error-proofing; fail-safe
ミス[, misu] (n,vs) (1) (abbr. of the English "mistake") (See エラー) mistake; error; failure; (n) (2) Miss; (3) myth; (P)
ミスる[, misu ru] (v5r,vt) (See ミス・1) to make a mistake; to mess up; to make an error; to err
人違え[ひとちがえ, hitochigae] (n) mistaken identity; person so changed that it's hard to recognize him (recognise)
他山の石[たざんのいし, tazannoishi] (n) (See 他山の石以て玉を攻むべし) lesson learned from someone's else mistake; object lesson; food for thought; stones from other mountains (can be used to polish one's own gems)
他山の石以て玉を攻むべし[たざんのいしもってたまをおさむべし, tazannoishimottetamawoosamubeshi] (exp) (arch) (proverb) (See 他山の石) one should learn from other's mistakes; stones from other mountains can be used to polish one's own gems
同士打ち;同士討ち;同士打;同士討[どうしうち;どしうち, doushiuchi ; doshiuchi] (n) (1) friendly fire; killing each other by mistake; (2) internecine strife
君子豹変[くんしひょうへん, kunshihyouhen] (n) (1) the wise readily adapt themselves to changed circumstances; the wise are quick to acknowledge their mistakes and correct them; (2) (in colloquial usage, ironically or as an excuse) the wise make no scruple in suddenly changing their demeanor
咎;科[とが, toga] (n) (1) (uk) error; mistake; fault; (2) (uk) sin; wrongdoing; offense
天然キャラ[てんねんキャラ, tennen kyara] (n) (abbr) (sl) natural airhead; person prone to making silly mistakes
天然ボケ;天然ぼけ;天然惚け[てんねんボケ(天然ボケ);てんねんぼけ(天然ぼけ;天然惚け), tennen boke ( tennen boke ); tennenboke ( tennen boke ; tennen boke )] (n) natural airhead; person prone to making silly mistakes
失行[しっこう, shikkou] (n) (1) (ethical) mistake; (2) apraxia (inability to purposely perform some actions)
女子挺身隊[じょしていしんたい, joshiteishintai] (n) (See 従軍慰安婦) women's volunteer corps (groups of young female workers organized on Japanese territory during WWII, sometimes mistakenly associated with comfort women)
尻隠し[しりかくし, shirikakushi] (n) (1) hiding one's mistakes (or wrongdoings, etc.); (2) back pocket
思い違い;思いちがい[おもいちがい, omoichigai] (n) (1) misunderstanding; misapprehension; false impression; (vs) (2) to be mistaken; to have the wrong idea
杜撰[ずさん(P);ずざん, zusan (P); zuzan] (adj-na,n) (1) (uk) careless; sloppy; faulty; (2) author who makes many mistakes; author who uses unsupported references; (P)
河童の川流れ[かっぱのかわながれ, kappanokawanagare] (exp) anyone can make a mistake; even Homer sometimes nods
Japanese-English: COMDICT Dictionary
間違い[まちがい, machigai] mistake
誤り[あやまり, ayamari] bug, mistake, error, slip
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
間違える[まちがえる, machigaeru] Thai: ดูผิด English: to make a mistake

mistake ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชดใช้โทษ[v. exp.] (chotchai th) EN: redeem a mistake FR:
ฝาด[v.] (fāt) EN: be deceptive ; mistake one for another FR:
เห็นกงจักรเป็นดอกบัว[xp] (hen kongjak) EN: mistake wrong for right FR:
จ้องจับผิด[v. exp.] (jǿng japphi) EN: watch attentively for a mistake ; be a watchdog FR: surveiller attentivement
แก้คำผิด[v. exp.] (kaē kham ph) EN: correct a mistake FR:
การเข้าใจผิด[n. exp.] (kān khaojai) EN: mistake FR:
การกระทำผิด[n. exp.] (kān kratham) EN: making a mistake FR:
การปล่อยไก่[n.] (kān plǿi ka) EN: booboo ; stupid mistake ; blunder ; gaffe ; faux pas FR: gaffe [f]
การทำผิด[n.] (kān tham ph) EN: making a mistake ; infringement ; making an error FR:
เข้าใจผิด[v. exp.] (khaojai phi) EN: misunderstand ; mistake ; make a mistake ; be mistaken FR: mal comprendre ; mal interpréter ; se méprendre
เข็ดหลาบ[v. exp.] (khet lāp) EN: be afraid of doing something again ; be afraid of making the same mistake again FR: avoir compris la leçon
เขียนผิด[v. exp.] (khīen phit) EN: make a mistake FR: commettre une faute d'orthographe ; écrire fautivement
ข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นประจำ[n. exp.] (khøbokphrǿn) EN: typical mistake FR:
คอยจับผิด[v. exp.] (khøi japphi) EN: watch attentively for a mistake FR:
ข้อผิดพลาด[n.] (khøphitphlā) EN: error ; mistake ; blunder ; failing ; bungle ; fault FR: erreur [f] ; bévue [f] ; faille [f]
ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์[n. exp.] (khøphitphlā) EN: grammar mistake ; syntax error FR: erreur grammaticale [f]
ความหลงผิด[n.] (khwām longp) EN: mistake ; fallacy FR:
ความผิด[n.] (khwām phit) EN: mistake ; error ; fault ; wrong FR: erreur [f] ; faute [f] ; inexactitude [f]
ความผิดพลาด[n.] (khwām phit ) EN: error ; faulty ; wrong ; incorrectness ; wrongness ; mistake ; failure FR: erreur [f]
กระทำผิด[v. exp.] (kratham phi) EN: make a mistake FR:
ผิด[n.] (phit) EN: mistake ; error ; fault ; blunder FR: erreur [f] ; faute [f] ; bourde [f]
ผิดพลาด[v. exp.] (phit phlāt) EN: be wrong ; be mistaken ; be incorrect ; be erroneous ; be amiss ; make a mistake ; miss ; err ; do something wrong FR: se tromper ; commettre une erreur ; commettre une faute ; avoir tort ; faire erreur
พลั้ง[v.] (phlang) EN: make a slip of the tongue ; make an indiscreet remark ; blunder ; make a mistake ; err FR: se tromper ; commettre un impair ; faire une erreur ; se méprendre ; se blouser (vx)
พลั้งพลาด[v.] (phlangphlāt) EN: err ; make a mistake ; make a slip FR: se méprendre ; se tromper ; s'abuser ; se blouser (vx)
พลาด[v.] (phlāt) EN: fail ; make a mistake ; err ; be inaccurate ; blunder FR: rater ; échouer ; louper (fam.) ; commettre une erreur ; gaffer (fam.)
พลาดพลั้ง[v. exp.] (phlātphlang) EN: err ; make a mistake ; make a wrong step ; blunder ; make a blunder ; make a misstep FR: manquer son coup ; se tromper
รับผิด[v.] (rapphit) EN: admit one's mistake ; admit one's fault ; confess ; own up ; plead guilty FR: avouer ; s'accuser
สำคัญผิด[v.] (samkhan phi) EN: be misled into thinking ; mistake ; misunderstand FR: se méprendre
สำนึกผิด[v. exp.] (samneuk phi) EN: accept a mistake FR: regretter ; avoir des remords
ไถ่โทษ[v. exp.] (thai thōt) EN: edeem a mistake ; redeem a mistake by good deeds FR:
ถลำ[v.] (thalam) EN: slip ; trip ; blunder; take a false step ; make a mistake ; break into; intrude; act or move recklessly FR:
ทำ[v.] (tham) EN: commit ; make a mistake ; do wrong ; cause ; perpetrate FR:
ทำความผิด[v. exp.] (tham khwāmp) EN: do something wrong ; make a mistake FR:
ทำผิด[v. exp.] (tham phit) EN: make a mistake ; commit an error ; do something wrong ; be in the wrong ; commit an offense FR: se tromper ; faire erreur ; commettre une erreur ; être dans l'erreur
ตู่ตัว[v.] (tūtūa) EN: mistake one person for another ; mistake one letter for another FR: confondre ; se méprendre
ยอมรับผิด[v. exp.] (yøm rap phi) EN: admit one's guilt ; admit one's mistake ; admit one's fault ; acknowledge one's mistake ; confess FR: reconnaître ses torts
อำพรางความผิด[v. exp.] (amphrāng kh) EN: gloss over one's mistakes ; cover up one's mistakes ; extenuate one's faults FR:
เอาเป็นอารมณ์[v. exp.] (ao pen ārom) EN: burden one's head with details ; take such trifling mistakes into consideration FR:
ฟื้นฝอยหาตะเข็บ[v. exp.] (feūnføi hā ) EN: find fault with ; resuscitate past misdeeds ; pick a quarrel with ; rake up quarrelsome matters or past mistakes FR: chercher des poux à qqn
คิดผิด[v. exp.] (khit phit) EN: be misled ; be misguided ; be mistaken ; have a wrong idea about ; take the wrong path FR: se faire une fausse idée ; être dans l'erreur

mistake ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Versehen {n} | aus Versehen; versehentlich | kleines Versehenoversight | by mistake | slip-up
Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error
Rechtschreibfehler {m}spelling mistake
Rechtsirrtum {m}mistake in law
Schreibfehler {m}mistake in writing
Scharte {f} | eine Scharte auswetzen [übtr.]nick | to make good a mistake; to wipe a disgrace

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mistake
Back to top