ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aim

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aim*, -aim-

aim ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aim (n.) การเล็ง
aim (n.) ความตั้งใจ See also: จุดหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย Syn. object, plan, purpose
aim (vt.) ตั้งใจ
aim (vi.) ตั้งใจ See also: เจตนา, วางแผน Syn. propose, strive, endeavor
aim (vt.) ตั้งเป้า See also: มุ่งเป้า
aim (vi.) ตั้งเป้า See also: เล็งเป้าหมาย, มุ่งเป้า
aim (n.) ทักษะการเล็ง
aim (n.) เป้า See also: เป้าหมาย, ที่หมาย Syn. target, point
aim (n.) ระดับความแม่นยำ
aim at (phrv.) เล็ง (ปืน) ไปที่ Syn. shoot at, take at
aim at (phrv.) มุ่งหมายเพื่อ See also: มุ่งไปยัง, มุ่งมั่นเพื่อ Syn. drive at, drive for
aim for (phrv.) เล็ง (ปืน) ไปที่ Syn. shoot at, take at
aim for (phrv.) พยายามเพื่อ See also: มุ่งมั่นเพื่อ
aimless (adj.) ไม่มีจุดหมาย See also: เลื่อนลอย, ไร้จุดหมาย Syn. purposeless, pointless
aimless wander (n.) การเดินทางท่องเที่ยวโดยปราศจากจุดหมาย
aimlessly (adv.) อย่างไม่มีจุดหมาย See also: อย่างไม่มีเป้าหมาย, อย่างเลื่อนลอย
English-Thai: HOPE Dictionary
aim(เอม) vt.,vi.,n. เล็ง, เข้าหา, มุ่งหมาย, จุดประสงค์, ความมุ่งหมาย, การเล็งเป้า. -aimer n. -aimful adj -aimless adj. -aimlessness n., Syn. mark, goal, aspiration)
English-Thai: Nontri Dictionary
aim(n) การเล็ง,จุดประสงค์,จุดมุ่งหมาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aiming screwสกรูปรับไฟหน้า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aimlessไร้จุดหมาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความจำนง (n.) aim See also: wish, desire, purpose, intention Syn. ความประสงค์, ความต้องการ
จุดมุ่งหมาย (n.) aim See also: intention, purpose, objective, goal Syn. จุดหมาย
จุดหมาย (n.) aim See also: purpose, goal, intention, objective, target Syn. จุดหมายปลายทาง, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย
ตั้งความมุ่งหมาย (v.) aim See also: intend to Syn. ตั้งเข็ม, ตั้งความหวัง
ตั้งความหวัง (v.) aim See also: intend to Syn. ตั้งเข็ม, ตั้งความมุ่งหมาย
ตั้งเป้าหมาย (v.) aim See also: intend to Syn. ตั้งเข็ม, ตั้งความหวัง, ตั้งความมุ่งหมาย
ที่หมาย (n.) aim See also: object, objective, purpose, goal end, target Syn. เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, จุดหมาย
มุ่งหน้า (v.) aim See also: intend, mean, attempt, endeavour, strive, try
หมาย (v.) aim See also: intend, expect Syn. มุ่ง, มุ่งหมาย, ตั้งใจ, หมายมั่น, หมายใจ, มั่นหมาย
หวัง (v.) aim See also: expect, hope for, desire Syn. มุ่ง, ใคร่, ใฝ่หา
เป้า (n.) aim See also: purpose, objective, target, goal, quota Syn. จุดหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, ที่หมาย, เป้าประสงค์
เป้า (n.) aim See also: purpose, objective, target, goal Syn. จุดหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์, เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, ที่หมาย
เป้าประสงค์ (n.) aim See also: goal, purpose, objective, target Syn. เป้าหมาย, จุดมุ่งหมาย, จุดประสงค์, วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (n.) aim See also: purpose, goal, objective, target Syn. จุดหมาย, จุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์
เป้าหมาย (n.) aim See also: purpose, goal, objective, target Syn. จุดหมาย, จุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์, เป้า, เป้าประสงค์
ใฝ่ (v.) aim See also: expect, hope for, desire Syn. มุ่ง, ใคร่, หวัง, ใฝ่หา
ใฝ่หา (v.) aim See also: expect, hope for, desire Syn. มุ่ง, ใคร่, หวัง
ตั้งเป้า (v.) aim at See also: intend, mean, plan, endeavor, attempt, strive, try Syn. วางเป้า, ตั้งเป้าหมาย
บอกเจตนา (v.) aim at See also: purpose, intent Syn. แสดงเจตนา
มุ่งหมาย (v.) aim at See also: intend, mean, desire, endeavour, set one´s sights on Syn. มุ่ง, ตั้งใจ, ปรารถนา, วางเป้าหมาย, หมายมุ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He does everything without aimเขาทำทุกสิ่งโดยปราศจากเป้าหมาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"... their aim to make the townsfolk flee."♪ คิดไล่ชาวบ้านไปพ้นที่นี่ ♪
Remember, you don't aim a gun at a man unless you intend to shoot him.แล้วจำไว้ว่าอย่าเล็งถ้าไม่ตั้งใจจะยิง
Destruction paths, payloads, aim points, bias, rate of burn, trajectories, telemetry.เส้นทางการทำลายน้ำหนักในการบรรทุกจุดมุ่งหมายอคติอัตราการเผาไหม้ไบมาตรวัดระยะไกล
I say that we take a cannon Aim it at his door and thenเราจะเล็งปืนใหญ่ไปที่ประตูบ้านเขาและ..
Take dead aim on the rich boys."อย่าตั้งความหวังกับพวกเด็กรวย"
The aim being to bring the educational site to lifeจุดมุ่งหมายที่จะนำเป็นเว็บไซต์การศึกษาเพื่อชีวิต
For the horize on the other side is what I aim for!With this pace, let us continue this trip.
Your aim in this game is to kill Adam.เป้าหมายของคุณในเกมนี้คือ ฆ่าอดัม
Why can't they aim right?ทำไมพวกเธอ ไม่มีเป้าหมายบ้างเลยนะ ?
Yeah, but he didn't aim it. He didn't hit anything.ใช่ แต่เขาไม่ได้เจตนา เขาไม่ได้ทำร้ายใครเลยนะ
"It is the aim not to allow the escape of a single one."เพื่อไม่ให้มีการหลบหนีของนักโทษเลย.. แม้แต่คนเดียว..."
Our aim is to make it to the Pampanga River, where carabao carts will be waiting to escort the prisoners.รอให้การช่วยเหลืออยู่ เป้าหมายหลักของเราคือ ต้องไปถึงแม่น้ำปามปังก้าให้ได้ เพราะจะมีเกวียนรอรับเหล่าเชลยศึกอยู่

aim ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
水滴石穿[shuǐ dī shí chuān, ㄕㄨㄟˇ ㄉㄧ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 水滴石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水石穿[dī shuǐ shí chuān, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄕˊ ㄔㄨㄢ, 滴水石穿] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
滴水穿石[dī shuǐ chuān shí, ㄉㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨㄢ ㄕˊ, 滴水穿石] dripping water penetrates the stone (成语 saw); constant perseverance yields success; You can achieve your aim if you try hard without giving up.; Persistent effort overcomes any difficulty.
照准[zhào zhǔn, ㄓㄠˋ ㄓㄨㄣˇ, 照准 / 照準] request granted (formal usage in old document); to aim (gun)
喝采[hè cǎi, ㄏㄜˋ ㄘㄞˇ, 喝采] acclaim; cheer
对准[duì zhǔn, ㄉㄨㄟˋ ㄓㄨㄣˇ, 对准 / 對準] aim
[dì, ㄉㄧˋ, 的] aim; clear
宣称[xuān chēng, ㄒㄩㄢ ㄔㄥ, 宣称 / 宣稱] assert; claim
惊叹不已[jīng tàn bù yǐ, ㄐㄧㄥ ㄊㄢˋ ㄅㄨˋ ㄧˇ, 惊叹不已 / 驚嘆不已] to exclaim in astonishment
自称[zì chēng, ㄗˋ ㄔㄥ, 自称 / 自稱] call oneself; claim to be; profess
欢呼[huān hū, ㄏㄨㄢ ㄏㄨ, 欢呼 / 歡呼] cheer for; acclaim
反诉[fǎn sù, ㄈㄢˇ ㄙㄨˋ, 反诉 / 反訴] counter-claim; counter-charge (in legal case)
大名[Dà míng, ㄉㄚˋ ㄇㄧㄥˊ, 大名] Daming county in Hebei; Daimyo (Japanese feudal lord)
宣告[xuān gào, ㄒㄩㄢ ㄍㄠˋ, 宣告] declare; proclaim
免责条款[miǎn zé tiáo kuǎn, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄊㄧㄠˊ ㄎㄨㄢˇ, 免责条款 / 免責條款] disclaimer
免责声明[miǎn zé shēng míng, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, 免责声明 / 免責聲明] disclaimer; statement denying or limiting responsibility
四海飘零[sì hǎi piāo líng, ㄙˋ ㄏㄞˇ ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, 四海飘零 / 四海飄零] drifting aimlessly all over the place (成语 saw)
满堂彩[mǎn táng cǎi, ㄇㄢˇ ㄊㄤˊ ㄘㄞˇ, 满堂彩 / 滿堂彩] everyone present applauds; universal acclaim; a standing ovation; to bring the house down
[bó, ㄅㄛˊ, 博] extensive; ample; rich; obtain; aim; to win; to get; rich; plentiful; to gamble
琴剑飘零[qín jiàn piāo líng, ㄑㄧㄣˊ ㄐㄧㄢˋ ㄆㄧㄠ ㄌㄧㄥˊ, 琴剑飘零 / 琴劍飄零] floating between zyther and sword (成语 saw); fig. wandering aimlessly with no tenured position
眼高手低[yǎn gāo shǒu dī, ㄧㄢˇ ㄍㄠ ㄕㄡˇ ㄉㄧ, 眼高手低] grandiose aims but modest ability (成语 saw); to have high standards while unable to live up to them; ambitious but incompetent
[kěn, ㄎㄣˇ, 垦 / 墾] reclaim (land)
武术[wǔ shù, ˇ ㄕㄨˋ, 武术 / 武術] military skill or technique (in former times); all kinds of martial art sports (some claiming spiritual development); self-defense; tradition of choreographed fights from opera and film (recent usage); also called kungfu 功夫
中央省[Zhōng yāng shěng, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄕㄥˇ, 中央省] central province; Töv Aimag (province) of Mongolia
宗旨[zōng zhǐ, ㄗㄨㄥ ㄓˇ, 宗旨] objective; aim; goal
分庭抗礼[fēn tíng kàng lǐ, ㄈㄣ ㄊㄧㄥˊ ㄎㄤˋ ㄌㄧˇ, 分庭抗礼 / 分庭抗禮] peer competition; to function as rivals; to make claims as an equal
序言[xù yán, ㄒㄩˋ ㄧㄢˊ, 序言] preface of a book, outlining the book's aims
目的[mù dì, ㄇㄨˋ ㄉㄧˋ, 目的] purpose; aim; goal; target; objective
朗诵[lǎng sòng, ㄌㄤˇ ㄙㄨㄥˋ, 朗诵 / 朗誦] read aloud with expression; recite; declaim
[yún, ㄩㄣˊ, 畇] reclaimed land
要求[yāo qiú, ㄧㄠ ㄑㄧㄡˊ, 要求] request; require; stake a claim (to something); to ask; to demand
[tàn, ㄊㄢˋ, 叹 / 嘆] sigh; gasp; exclaim
[tàn, ㄊㄢˋ, 叹 / 歎] sigh; gasp; exclaim
标的[biāo dì, ㄅㄧㄠ ㄉㄧˋ, 标的 / 標的] target; aim; objective; what one hopes to gain
偷鸡不成蚀把米[tōu jī bù chéng shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄔㄥˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, 偷鸡不成蚀把米 / 偷雞不成蝕把米] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure
偷鸡不着蚀把米[tōu jī bù zháo shí bǎ mǐ, ㄊㄡ ㄐㄧ ㄅㄨˋ ㄓㄠˊ ㄕˊ ㄅㄚˇ ㄇㄧˇ, 偷鸡不着蚀把米 / 偷雞不著蝕把米] trying to steal a chicken, but only lost a handful of rice (俗语 common expression); having high aims, but a total failure

aim ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
付け目[つけめ, tsukeme] (n) (to aim at) a weak point
図る(P);謀る(P)[はかる, hakaru] (v5r,vt) (1) to plot; to attempt; to plan; to devise; to design; (2) to take in; to deceive; (3) to aim for; to have something in mind; (4) to refer A to B; (P)
心がける(P);心掛ける(P);心懸ける[こころがける, kokorogakeru] (v1,vt) to keep in mind; to bear in mind; to try; to aim to do; to endeavor; to endeavour; (P)
手元が狂う[てもとがくるう, temotogakuruu] (exp,v5u) to become clumsy; to miss one's aim
旨とする[むねとする, munetosuru] (exp,vs-i) to make it a principle to ...; to aim at doing
照準を合わせる[しょうじゅんをあわせる, shoujunwoawaseru] (exp,v1) to set one's sights on; to take aim (at); to have one's mind on
狙う[ねらう, nerau] (v5u,vt) to aim at; (P)
目がける;目掛ける[めがける, megakeru] (v1,vt) to aim at
目指す(P);目差す;目ざす[めざす, mezasu] (v5s,vt) to aim at; to have an eye on; (P)
矛先(P);鉾先;鋒[ほこさき, hokosaki] (n) (1) point of spear; (2) brunt; aim of attack; force of argument; (P)
MIME[マイム, maimu] (n) {comp} Multipurpose Internet Mail Extension; MIME
アイスクライミング[, aisukuraimingu] (n) ice climbing
アイソザイム[, aisozaimu] (n) isozyme; isoenzyme
アイヌ新法[アイヌしんぽう, ainu shinpou] (n) New Ainu Law (passed in 1997, aiming at promoting and protecting Ainu culture)
あいまいな内容モデル;曖昧な内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] (n) {comp} ambiguous content model
あいまい制御;曖昧制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] (n) {comp} fuzzy control
あいまい度;曖昧度[あいまいど, aimaido] (n) {comp} equivocation
あいまい性;曖昧性[あいまいせい, aimaisei] (n) ambiguity; fuzziness
あいまい検索;曖昧検索[あいまいけんさく, aimaikensaku] (n) {comp} fuzzy reference; ambiguous search; ambiguous retrieval
あいまい理論;曖昧理論[あいまいりろん, aimairiron] (n) {comp} fuzzy theory
あいまい論理;曖昧論理[あいまいろんり, aimaironri] (n) {comp} fuzzy logic
あいまい量;曖昧量[あいまいりょう, aimairyou] (n) {comp} equivocation
アイマスク[, aimasuku] (n) eye mask
アイマックス[, aimakkusu] (n) {comp} IMAX
アイマップ[, aimappu] (n) {comp} IMAP
アイメイク[, aimeiku] (n) eye makeup (wasei
アイメイト;アイメート[, aimeito ; aime-to] (n) seeing-eye dog (wasei
アイモードサービス[, aimo-dosa-bisu] (n) i-mode service
アクセスタイム[, akusesutaimu] (n) {comp} access time
アクチュアルタイム[, akuchuarutaimu] (n) actual time
アクレイム[, akureimu] (n) acclaim
アップタイム[, apputaimu] (n) {comp} uptime
アノードスライム[, ano-dosuraimu] (n) anode slime
アライメント[, araimento] (n) alignment
アルツハイマー[, arutsuhaima-] (n) Alzheimer (disease); (P)
アルツハイマー病[アルツハイマーびょう, arutsuhaima-byou] (n) Alzheimer's disease
アンチクライマックス[, anchikuraimakkusu] (n) anticlimax
イクスキジットバタフライフィッシュ;コウカイミスジ;レッドシーメロンバタフライフィッシュ[, ikusukijittobatafuraifisshu ; koukaimisuji ; reddoshi-meronbatafuraifisshu] (n) blacktail butterflyfish (Chaetodon austriacus); exquisite butterflyfish
いつの時代も[いつのじだいも, itsunojidaimo] (adv) (See いつの時代にも) in all ages; over the ages; forever and ever
いらっしゃいませ(P);いらしゃいませ(ik);いっらしゃいませ(ik)[, irasshaimase (P); irashaimase (ik); irrashaimase (ik)] (exp) welcome (in shops, etc.); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あいまいな内容モデル[あいまいなないようモデル, aimainanaiyou moderu] ambiguous content model
あいまい制御[あいまいせいぎょ, aimaiseigyo] fuzzy control
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation
あいまい理論[あいまいりろん, aimairiron] fuzzy theory
あいまい論理[あいまいろんり, aimaironri] fuzzy logic
あいまい量[あいまいりょう, aimairyou] equivocation
インターバルタイマ[いんたーばるたいま, inta-barutaima] interval timer
エーアイエムエム[えーあいえむえむ, e-aiemuemu] AIMM
オーバヘッドタイム[おーばへっどたいむ, o-baheddotaimu] overhead time
クイックタイム[くいっくたいむ, kuikkutaimu] QuickTime
クレームトークン[くれーむとーくん, kure-muto-kun] claim token
サイクルタイム[さいくるたいむ, saikurutaimu] cycle time
ターンアラウンドタイム[たーん'あらうんどたいむ, ta-n ' araundotaimu] turnaround time, turnaround time
タイマ[たいま, taima] timer, clock register
タイミングチャート[たいみんぐちゃーと, taimingucha-to] timing chart
タイミング信号[タイミングしんごう, taimingu shingou] timing signal
タイミング図[タイミングず, taimingu zu] timing chart
タイムアウト[たいむあうと, taimuauto] time out
タイムシェアリング[たいむしえありんぐ, taimushiearingu] time sharing
タイムスタンプ[たいむすたんぷ, taimusutanpu] time stamp
タイムスライシング[たいむすらいしんぐ, taimusuraishingu] time slicing
タイムスライス[たいむすらいす, taimusuraisu] time slice
タイムリミット[たいむりみっと, taimurimitto] time limit
ダウンタイム[だうんたいむ, dauntaimu] downtime
ハイメムシス[はいめむしす, haimemushisu] HIMEM.SYS
ハイメモリエリア[はいめもりえりあ, haimemorieria] high memory area (HMA)
プライマリリング[ぷらいまりりんぐ, puraimariringu] primary ring
マイム[まいむ, maimu] MIME
メモリサイクルタイム[めもりさいくるたいむ, memorisaikurutaimu] memory cycle time
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (=)
より小さいまたは等しい[よりちいさいまたはひとしい, yorichiisaimatahahitoshii] less than or equal to (
ランタイム[らんたいむ, rantaimu] run-time
ランタイムエラー[らんたいむえらー, rantaimuera-] run-time error
ランタイムバージョン[らんたいむばーじょん, rantaimuba-jon] run time version
ランタイムルーチン[らんたいむるーちん, rantaimuru-chin] run-time routine
リードタイム[りーどたいむ, ri-dotaimu] lead time
リアルタイム[りあるたいむ, riarutaimu] real time
リアルタイムカレンダ[りあるたいむかれんだ, riarutaimukarenda] real-time calendar
リアルタイムクロック[りあるたいむくろっく, riarutaimukurokku] real-time clock
レコーディング細目[レコーディングさいもく, reko-deingu saimoku] recording item
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
狙う[ねらう, nerau] Thai: เล็ง English: to aim at
合間[あいま, aima] Thai: ช่วงที่ว่าง English: interval
大名[だいみょう, daimyou] Thai: ยศของขุนนางญี่ปุ่นในสมัยโบราณ English: Japanese feudal lord
構いません[かまいません, kamaimasen] Thai: คำพูดที่ใช้บอกฝ่ายตรงข้ามให้สบายใจว่าผู้พูดไม่ถือสา แปลว่า ไม่เป็นไร English: it doesn't matter

aim ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใฝ่[v.] (fai) EN: aim ; expect ; seek ; pursue FR: être déterminé (à) ; être résolu (à)
ใฝ่หา[v. exp.] (fai hā) EN: aim FR:
ใฝ่สูง[v.] (faisūng) EN: be ambitious ; be ambitious for great achievement ; aim high ; fly high ; crave for greatness and success FR: être ambitieux
จำนง[v.] (jamnong) EN: aim ; have in view ; have in mind ; desire ; wish ; want ; intend FR: avoir l'intention de ; vouloir
จับเปาะ[adj.] (jappǿ) EN: able to achieve one's aim FR:
เจตจำนง[n.] (jētjamnong) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; will ; wish ; aspiration FR: détermination [f] ; volonté [f] ; aspiration [f] ; intention [f] ; volition [f]
เจตนา[n.] (jēttanā) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective ; attention FR: intention [f] ; volonté [f] ; détermination [f] ; volition [f] ; dessein [m] ; objet [m] ; but [m]
เจตนารมณ์[n.] (jēttanārom) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; spirit FR: intention [f] ; volonté [f] ; esprit [m] ; idée [f] ; objet [m] ; but [m] ; dessein [m] ; projet [m]
จุดหมาย[n.] (jutmāi) EN: aim ; destination ; objective ; end ; goal ; focus ; purpose ; intention ; target FR: but [m] ; objectif [m] ; intention [f] ; fin [f] ; destination [f]
จุดมุ่งหมาย[n. exp.] (jut mungmāi) EN: aim ; purpose ; intention ; objective ; goal FR: objectif [m] ; but [m] ; intention [f]
จุดประสงค์[n.] (jutprasong) EN: purpose ; aim ; objective ; goal ; intention ; end ; object FR: but [m] ; objectif [m] ; aspiration [f] ; visée [f] ; dessein [m]
จุดร่วม[n. exp.] (jut ruam) EN: comon aim ; point of agreement FR:
ความจำนง[n.] (khwām jamno) EN: intention ; wish ; aim ; desire ; purpose ; view FR: intention [f] ; but [m]
ความมุ่งหมาย[n.] (khwāmmungmā) EN: goal ; aim ; purpose ; object ; spirit FR: objectif [m] ; but [m] ; esprit [m]]
เล็ง[v.] (leng) EN: aim ; take aim ; take a bead on ; stair ; point ; level ; target ; have one's eyes on FR: viser ; pointer
เล็งปืนใส่[v. exp.] (leng peūn s) EN: aim a gun at FR: pointer une arme dans la direction de
หมาย[v.] (māi) EN: mean ; intend ; purpose ; expect ; aim FR: signifier
หมายมั่นปั้นมือ[v.] (māimanpanme) EN: be determined ; intend ; aim for ; be resolved to FR: être déterminé (à)
ไม่มีจุดหมาย[v.] (mai mī jutm) EN: have no aim ; be without aim ; adrift ; have no purpose ; drift FR: ne pas avoir de but
มาด[v.] (māt) EN: intend to ; aim to FR:
มีจุดมุ่งหมาย[v. exp.] (mī jutmungm) EN: aim FR:
มีเป้าหมาย[v. exp.] (mī paomāi) EN: aim FR:
มุ่ง[v.] (mung) EN: be bound for ; intend ; aim at ; aim to ; advance towards ; go to ; target FR: viser ; se focaliser sur ; se diriger vers ; tendre vers ; se destiner à
มุ่งหมาย[v.] (mungmāi) EN: aim at ; intend ; plan to ; mean ; desire ; endeavour ; set one's sights on FR: viser ; ambitionner
มุ่งมาด[n.] (mungmāt) EN: aim to ; intend to ; desire FR:
มุ่งหน้า[v.] (mung-nā) EN: aim ; intend ; mean ; attempt ; endeavour ; strive ; try FR:
เป้าหมาย[n.] (paomāi) EN: aim ; purpose ; goal ; objective ; target FR: but [m] ; objectif [m] ; cible [f]
เป้าประสงค์[n.] (paoprasong) EN: aim ; intention ; objective ; goal FR: but [m] ; objectif [m] ; cible [f]
เพ่งเล็ง[v.] (phengleng) EN: have an eye on ; keep an eye on ; aim at ; concentrate on ; give particular attention to ; watch ; mark ; suspect FR: viser ; scruter ; chercher à
ปอง[v.] (pøng) EN: have an eye on ; have designs on ; aim for/to get ; desire ; intend ; long for ; crave for FR: projeter ; préméditer ; désirer ; souhaiter ; ambitionner ; avoir des vues sur
ประสงค์[v.] (prasong) EN: wish ; desire ; want ; intend ; mean ; purpose ; aim FR: désirer ; souhaiter
ปรารถนา[v.] (prātthanā) EN: wish ; desire ; long for ; hope for ; yearn ; aim ; aspire FR: souhaiter ; désirer ; aspirer
แสดงเจตนา[v. exp.] (sadaēng jet) EN: intent to ; aim at ; stretch out for FR:
ตั้งใจ[v.] (tangjai) EN: intend ; be inclined ; aim ; purpose ; have a mind ; design ; mean (to) ; set the mind ; decide FR: envisager ; avoir l'intention de ; former le projet de
ตั้งใจจริง[v. exp.] (tangjai jin) EN: determine ; intend ; mean ; aim ; have in mind FR:
ตั้งความมุ่งหมาย[v. exp.] (tang khwām ) EN: aim FR:
ตั้งความหวัง[v. exp.] (tang khwāmw) EN: aim FR:
ตั้งเป้า[v. exp.] (tang pao) EN: aim at ; intend ; mean ; plan ; endeavor ; attempt ; strive ; try FR: viser
ตั้งเป้าหมาย[v. exp.] (tangpaomāi) EN: aim ; intend to FR:
ที่หมาย[n.] (thīmāi) EN: destination ; objective ; goal ; end ; target ; aim FR: destination [f] ; but [m]

aim ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablehnungshinweis {m}disclaimer
Nebenanspruch {m}accessory claim
Anspruchsregulierung {f}adjustment of claims
planlos; ziellos {adj} | planloser | am planlosestenaimless | more aimless | most aimless
Forderungsabtretung {f}assignment of claim
Beanspruchte {n}; Beanspruchtesmatter claimed
Etikettenschwindel {m}bogus claim
Buchforderungen {pl}book claims
Forderung {f} (nach) | Forderung abtreten | Forderung anerkennenclaim (for) | to assign a claim | to allow a claim
Patentanspruch {m}claim in patent; patent claim
Schadensersatzanspruch {m}claim for damages; claim for compensation
Spesenabrechnung {f}claim for expenses
Spesenabrechnungsformular {n}claim form
Dementi {n} | ein offizielles Dementidisclaimer | an official denial
Verzichtserklärung {f} | eine Verzichterklärung auf etw. abgebendisclaimer | to put in a disclaimer of sth.
Rechtsanspruch {m}legal claim
Hilfsantrag {m} [jur.]alternative claim
Nebenanspruch {m}additional claim
Schadenfreiheitsrabatt {m}no-claims bonus
Schadensmeldung {f}notification of loss; notification of claim
Hauptanspruch {m}principal claim

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aim
Back to top