ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cutting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cutting*, -cutting-

cutting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cutting (n.) การตัดต่อ
cutting (n.) กิ่งตอน
cutting (adj.) ที่ทำให้เสียความรู้สึก Syn. sarcastic
cutting (n.) บทความที่ตัดจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร Syn. clipping
cutting (adj.) หนาวเหน็บ Syn. chilling
cutting instrument (n.) กรรไกร See also: ตะไกร Syn. shears, pair of shears
cutting instrument (n.) กรรไกร See also: ตะไกร Syn. shears, pair of shears
English-Thai: HOPE Dictionary
cuttingn. การตัด,สิ่งที่ถูกตัดออก adj. คมกริบ,บาดใจ,หนาวเหน็บ,รุนแรง,เสียดสี, Syn. sharp
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cutting๑. การตัดชำ๒. ส่วนตัดชำ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cuttingการตัดวัสดุ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cutting Tools, High Speedเครื่องมือสำหรับตัดที่มีความเร็วสูง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คีมจับ (n.) combination cutting pliers Syn. คีมตัด
คีมตัด (n.) combination cutting pliers
พิธีเบิกไม้ (n.) rite performed before cutting a tree
เบิกไม้ (n.) rite performed before cutting a tree Syn. พิธีเบิกไม้
การหั่น (n.) cutting See also: chopping, slicing off Syn. การเชือด
การเฉือน (n.) cutting See also: chopping, slicing off Syn. การเชือด, การหั่น
การเชือด (n.) cutting See also: chopping, slicing off Syn. การหั่น
การควั่น (n.) cutting into rings
ชำ (v.) root a cutting See also: soak a cutting root, leave to rot Syn. ปักชำ, เพาะ, เพาะชำ
ปักชำ (v.) root a cutting See also: soak a cutting root, leave to rot Syn. เพาะ, เพาะชำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Which I wanted to prove today by cutting the shark open...เเละผมก็อยากจะพิสูจน์วันนี่ โดยการผ่าท้องมัน...
By cutting his head off, I suppose?โดยการตัดศีรษะของเขาออกไปไหม?
He had a tin leg made, but then a witch enchanted his axe, and he kept on cutting off the other parts of his body until he was all made of tin.เขาเลยต้องทำขาด้วยสังกระสี แต่แม่มดใส่อาถันที่ขวานของเขา และเขาตัดส่วนต่างๆ ของร่างกาย จนกลายเป็นสังกระสีทั้งหมด
Uh... the state... microphones... cutting out on us.รัฐบาล... ปฏิเสธ... ไมโครโฟน...
He was cutting into his chest!- ก็เขากำลังจะผ่าที่หน้าอก
Steven, I'm sorry. You wanted me to cut to the chase I'm cutting to the chase.ขอโทษ ไหนบอกว่าให้ตัดบท
Jimmy was cutting every link between himself and the robbery... but it had nothing to do with me.จิมมี่จัดการทุกคนที่จะเชื่อมโยงเขา ไปสู่การปล้น แต่ไม่มีอะไรต้องกังวลกับผม
Some people think Johnny Dodds is best on clarinet, but I know if you took him on in a cutting session,บางคนคิดว่า จอห์นนี่ ดอดส์ เล่นคลารีเนทเก่งที่สุด แต่ผมว่า คุณเล่นท่อนแยกเก่งกว่า
King Oliver and Louis Armstrong in a cutting session, this is going to be hot.ราชาเพลง โอลิเวอร์ และ หลุยส์ อาร์มสตรอง แวะมาเล่น นี่ต้องมันส์แน่
What do you mean, cutting down the homeless?นายน่าจะรู้สึกอายกับการกระทำของตัวเองนะ
I'm cutting it smooth. I'm generating leads and shit for you. I'm a dancer.ผมต้องซ่อนเร้นแอบแฝงกายหาข่าว
You couldn't handle Buzz cutting in on your playtime, could you, Woody?นายไม่อยากให้ บัซ มาแย่งเวลาเล่นของนายใช่เปล่าล่ะ วู้ดดี้?

cutting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
前线[qián xiàn, ㄑㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, 前线 / 前線] front line; military front; workface; cutting edge
吃刀[chī dāo, ㄔ ㄉㄠ, 吃刀] penetration of a cutting tool
劲峭[jìng qiào, ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧㄠˋ, 劲峭 / 勁峭] strong (wind); cutting (cold wind)
克丝钳子[kè sī qián zi, ㄎㄜˋ ㄙ ㄑㄧㄢˊ ㄗ˙, 克丝钳子 / 克絲鉗子] wire cutting pincers
刺骨[cì gǔ, ㄘˋ ㄍㄨˇ, 刺骨] piercing; cutting; bone-chilling; penetrating (cold)
采煤[cǎi méi, ㄘㄞˇ ㄇㄟˊ, 采煤 / 採煤] coal mining; coal extraction; coal cutting
下线仪式[xià xiàn yí shì, ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄢˋ ㄧˊ ㄕˋ, 下线仪式 / 下線儀式] inauguration; tape-cutting to inaugurate a project; an unveiling ceremony
剪报[jiǎn bào, ㄐㄧㄢˇ ㄅㄠˋ, 剪报 / 剪報] newspaper cutting; clippings
刻薄[kè bó, ㄎㄜˋ ㄅㄛˊ, 刻薄] unkind; harsh; cutting; mean; acrimony; to embezzle by making illegal deductions

cutting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
FGM[エフジーエム, efuji-emu] (n) (See 女子割礼) female genital mutilation; FGM; female circumcision; female genital cutting
アーク切断[アークせつだん, a-ku setsudan] (n) arc cutting
カッティング[, katteingu] (n,vs) cutting
コスト割れ[コストわれ, kosuto ware] (n) pricing below cost; cutting into cost
ざくざく[, zakuzaku] (adj-na,adv,adv-to) (1) (on-mim) lots of coins or jewels; (2) cutting up roughly; (3) walking on frost; (4) mixing gravel
ざく切り[ざくぎり, zakugiri] (n,vs) (See ざくざく) cutting into chunks (esp. vegetables)
ざっくり[, zakkuri] (adv,vs) (1) roughly; approximately; loosely; (2) cutting or breaking apart with vigour; (3) deeply (cut or split); (4) rough (woollens, etc., as adjectival phrase with (to)shita); (5) sound of treading on pebbles
ずばっと[, zubatto] (adv) (1) (on-mim) (See ずばり) piercing or cutting something; (2) getting to the heart of the matter
ダイシング[, daishingu] (n) dicing (e.g. cutting up of a microchip wafer)
チョキチョキ[, chokichoki] (adv) snipping sound; cutting sound; to cut
テープカット[, te-pukatto] (n,vs) tape cut (e.g. ribbon cutting ceremony)
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P)
一刀両断[いっとうりょうだん, ittouryoudan] (n) cutting in two with a single stroke; taking decisive (drastic) measure; cutting the (Gordian) knot
切り取り;切取り;斬り取り;斬取り[きりとり, kiritori] (n) (1) cutting; tearing off; cutting off; clipping; (2) robbery with assault; burglary
切り紙[きりかみ;きりがみ, kirikami ; kirigami] (n) cut paper; paper cut in half; paper scrap; the art of cutting paper (in contrast to origami)
切断機;截断機[せつだんき, setsudanki] (n) cutter; cutting machine; guillotine
削ぎ切り;そぎ切り[そぎぎり, sogigiri] (n,vs) (See 削ぐ・1) cutting a thin object (e.g. vegetable stalk) at a 45 degree angle; cutting in a way that blunts or rounds the cut
削り代[けずりしろ, kezurishiro] (n) cutting stock (extra material cut off in machining operations as a safety margin for tolerances); machining allowance
[あしきり, ashikiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the leg at the knee (form of punishment in ancient China)
割り込み(P);割込み[わりこみ, warikomi] (n) interruption; sharing a theater box (theatre); muscling in on; wedging oneself in; cutting in line; (CPU) interrupt; (P)
[はなきり, hanakiri] (n) (arch) (See 五刑) cutting off the nose (form of punishment in ancient China)
四方反鉋;四方反り鉋;四方反りかんな;四方反かんな[しほうそりかんな, shihousorikanna] (n) (See 反台鉋) wooden plane with a convex base curved both along the direction of cutting and across the blade
寂寞;寂莫(iK)[せきばく;じゃくまく, sekibaku ; jakumaku] (n) (1) loneliness; desolation; (adj-t,adv-to,adj-no) (2) lonely; lonesome; dreary; desolate; deserted; (3) harsh (words); cutting (criticism); (vs) (4) to separate in thought; to consider as independent
居合い;居合[いあい, iai] (n) iai; art of drawing one's sword, cutting down one's opponent and sheathing the sword afterwards
居合い抜き;居合抜き;居合抜(io)[いあいぬき, iainuki] (n) (1) (See 居合い) iai; art of drawing one's sword, cutting down one's opponent and sheathing the sword afterwards; (2) iai sword-drawing performance (used during the Edo period to sell medicine and other wares)
手抜き[てぬき, tenuki] (n,vs) (1) omitting crucial steps; cutting corners; skimping; (2) intentional negligence; (P)
押し切り;押切り;押切[おしきり, oshikiri] (n) (1) straw cutter; short mane; (2) pressing and cutting
斬奸状[ざんかんじょう, zankanjou] (n) letter explaining the reasons for cutting down an alleged villain; assassin's written vindication of his killing
断裁機;断裁器[だんさいき;ダンサイキ, dansaiki ; dansaiki] (n) cutting machine; paper cutter; guillotine
[いた, ita] (n) (1) board; plank; (2) sheet (of metal); plate (of glass); pane; slab; (3) (See 俎板) cutting board; chopping board; (4) (abbr) (usu. as 板さん) (See 板前・1,板場・いたば・2) chef (esp. of high-end Japanese cuisine); cook; (5) stage (i.e. at a theatre); (P)
歯切り[はぎり, hagiri] (n,vs) gnashing the teeth; cutting cogs
毛切り石;毛切石[けきりいし, kekiriishi] (n) (arch) stone for cutting one's pubic hair (in public baths)(Edo period)
生歯[せいし, seishi] (n) teething; cutting teeth; dentition
痛言[つうげん, tsuugen] (n,vs) cutting remark; biting (scathing, bitter) criticism; harsh words
省筆[しょうひつ;せいひつ, shouhitsu ; seihitsu] (n,vs) abbreviation; simplified form of a character; cutting out some strokes in a character; omitting some passages
石弓;弩[いしゆみ, ishiyumi] (n) (1) crossbow (inc. large models operated by a number of people); (2) netted apparatus atop a wall containing large stones, which were dropped onto attackers by cutting the net; (3) slingshot; catapult
縦断[じゅうだん, juudan] (n,vs) flying through; cutting across; longitudinal slice; (P)
自切[じせつ, jisetsu] (n) autotomy; self amputation; act of cutting off a part of one's own body in order to escape a predator
英姿颯爽[えいしさっそう, eishisassou] (adj-t,adv-to) (arch) cutting a fine (dashing, gallant, noble) figure
螺子切り[ねじきり, nejikiri] (n) screw cutter; thread cutting
Japanese-English: COMDICT Dictionary
割り込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt
割込み[わりこみ, warikomi] interruption, sharing a theater box, muscling in on, wedging oneself in, cutting in line, (CPU) interrupt

cutting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชำ[v.] (cham) EN: leave to rot (in water) ; ret ; moisten ; root a cutting ; soak a cutting root FR: affier (vx)
เชือดเฉือน[v. exp.] (cheūat cheū) EN: cut to the heart of ; make a cutting remark FR:
ช่องเขาขาด[n. prop.] (Chǿngkhao K) EN: Hellfire Pass ; Konyu Cutting FR:
จรดกรรไกร[v. exp.] (jarot kankr) EN: position the scissors (before cutting a lock of hair) FR:
การเฉือน[n.] (kān cheūoen) EN: cutting FR:
การลดกำลังคน[n. exp.] (kān lot kam) EN: downsizing ; job cutting ; reduction of staff FR: réduction du personnel [f] ; réduction d'effectifs [f]
เขียง[n. exp.] (khīeng) EN: chopping board ; cutting board FR: planche à découper [f]
คีมจับ[n. exp.] (khīm jap) EN: combination cutting pliers FR:
คีมปากเฉียง[n. exp.] (khīm pāk ch) EN: diagonal pliers ; diagonal cutting pliers ; diagonal wire cutters FR:
คีมตัด[n. exp.] (khīm tat) EN: combination cutting pliers FR: pince coupante [f]
คม[n.] (khom) EN: cutting edge ; sharp edge FR: tranchant [m] ; côté tranchant [m]
คมมีด[n. exp.] (khom mīt) EN: cutting edge ; blade FR:
เครื่องมือตัด[n. exp.] (khreūangmeū) EN: cutting tool FR: outil de découpe [m]
งานโกนจุก[n. exp.] (ngān kōn ju) EN: topknot cutting ceremony FR: cérémonie du rasage de la houppe [f]
ปักชำ[n. exp.] (pak cham) EN: root a cutting FR: bouturer
ปากตะไกร[adj.] (pāktakrai) EN: sharp-tongued ; cutting ; caustic FR:
พิธีโกนจุก[n. exp.] (phithī kōn ) EN: topknot cutting ceremony ; rite of cutting the topknot FR:
พูดตอดเล็กตอดน้อย[v. exp.] (phūt tøt le) EN: snipe at ; make cutting remarks ; have a sharp tongue FR:
แสบสันต์[adj.] (saēpsan) EN: cutting ; biting ; painful FR:
เสียดแทง[adj.] (sīet thaēng) EN: cutting ; hurtful ; caustic ; biting FR:
ทิ่มแทง[adj.] (thimthaēng) EN: cutting ; sarcastic ; caustic FR:
ตอน[v.] (tøn) EN: cut off ; clip ; divide ; make a cutting by air layering FR:
วิทารณ์[n.] (withān) EN: cutting FR:
นโยบายประหยัด[n. exp.] (nayōbāi pra) EN: cost-cutting policy FR:
แปลบ[adv.] (plaēp) EN: painfully ; piercingly ; cuttingly FR:

cutting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Automatenstahl {m}free cutting steel
Kahlschlag {m}clear cutting
Gesamtschneidwerkzeug {n}combination cutting tool
Schnittkante {f}cut edge; cutting edge; edge of cut
Fräsbahn {f} [techn.]cutting lane; cutting path
Seitenschneider {m}diagonal cutting pliers
Diamantschleifen {n}diamond cutting
Autogenschneiden {n}gas cutting; oxyacetylene cutting
Brennschneiden {n} | autogenes Brennschneidengas cutting | oxy-fuel cutting
Laserstrahlschneiden {n}laser cutting
Presseausschnitt {m}press cutting [Br.]; press clipping [Am.]
Abschneidedraht {m}cutting wire; cut-off wire
Schermesser {m}cutting blade
Schneidauflage {f}cutting support
Schneide {f}cutting edge
Schneidematte {f}cutting mat
Schneideöl {n}cutting compound
Schneidstoffe {pl}cutting materials
Schnittgeschwindigkeit {f}cutting speed
Schnittwinkel {m}cutting angle
Zeitungsausschnitt {m}newspaper cutting; news clipping
Scherschneiden {n} [techn.]shear cutting; shearing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cutting
Back to top