ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

out-of-date

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *out-of-date*, -out-of-date-

out-of-date ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
out-of-date (adj.) ล้าสมัย See also: ซึ่งเลิกใช้แล้ว Syn. obsolete, old-fashoined Ops. moder, up to date
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ล้าสมัย (adj.) out-of-date See also: obsolete, old-fashioned, out-moded, outdated Syn. โบราณ, เชย Ops. ทันสมัย
คร่ำครึ (v.) be out-of-date See also: be conservative, be very old, be too old, be old-fashioned, be obsolescent Ops. ทันสมัย, ล้ำสมัย
พ้นสมัย (v.) be out-of-date See also: be out of fashion, be old-fashioned, be obsolete, be outmoded, be outdated Syn. เลยสมัย, หมดสมัย, หมดยุค
ล้าสมัย (v.) be out-of-date See also: be obsolete, be old-fashioned, be outdated Syn. โบราณ, เชย Ops. ทันสมัย
เลยสมัย (v.) be out-of-date See also: be out of fashion, be old-fashioned, be obsolete, be outmoded, be outdated Syn. หมดสมัย, หมดยุค
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, after five out-of-date aspirin, I'm a little better.เอ่อ,หลังกินแอสไพลินหมดอายุ 5 เม็ด ฉันดีขึ้นมาหน่อย

out-of-date ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アウトオブデート[, autoobude-to] (adj-na) out-of-date

out-of-date ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวโบราณ[adj.] (hūabōrān) EN: conservative ; old-fashioned ; out-of-date FR: conservateur ; ringard ; vieux jeu
คร่ำครึ[adj.] (khramkhreu) EN: old-fashioned ; obsolete ; outmoded ; obsolescent ; out-of-date ; antiquated FR: démodé ; désuet ; obsolète ; ringard (fam.) ; dépassé
ล้าสมัย[adj.] (lāsamai) EN: out-of-date ; obsolete ; old-fashioned ; out-moded ; outdated ; behind the times ; antiquated FR: obsolète ; démodé ; désuet ; vétuste ; périmé
พ้นสมัย[adj.] (phon samai) EN: out of date ; out-of-date ; obsolete ; outmoded ; old fashioned ; antiquated FR: passé de mode ; obsolète

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า out-of-date
Back to top