ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unkindness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unkindness*, -unkindness-

unkindness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unkindness (n.) ความไม่มีเมตตาปรานี Syn. cruelty Ops. kindness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We are the wives of nightfall. And yet to learn of kindness after so much unkindness.เราเป็นภรรยาแค่ตอนกลางคืน เรียนรู้ความเมตตาอย่างไม่มีวันสิ้นสุด

unkindness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
風樹の嘆[ふうじゅのたん, fuujunotan] (exp) regretting one's unkindness to one's deceased parents when they were alive
不人情[ふにんじょう, funinjou] (adj-na,n) unkindness; inhumanity; heartlessness
不親切[ふしんせつ, fushinsetsu] (adj-na,n) unkindness; unfriendliness; (P)

unkindness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความไม่มีเมตตาปรานี[n. exp.] (khwām mai m) EN: unkindness FR:

unkindness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verhalten {n} | sein unfreundliches Verhalten | elektrisches Verhalten [electr.]behavior [Am.]; behaviour [Br.] | the unkindness of his behavior (behaviour) | electrical behaviour

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unkindness
Back to top