ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

knife

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *knife*, -knife-

knife ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
knife (vt.) ทรยศ (คำไม่เป็นทางการ) See also: หักหลัง
knife (vt.) แทงด้วยมีด See also: เสียบ Syn. stab
knife (n.) ใบมีด
knife (n.) มีด See also: พร้า, มีดพร้า, ดาบ
knife-edge (n.) คมมีด See also: ใบมีด
English-Thai: HOPE Dictionary
knife(ไนฟฺ) n. มีด,อาวุธที่คล้ายมีด,กริช,ดาบสั้น,ใบมีด vt. (ใช้มีด) ตัด,ผ่า,เฉือน. vi. ผ่าด้วยมีด,เจาะด้วยมีด. -Phr. (under theknife กระทำศัลยกรรม), See also: knifer n. pl.knives
knife edge() คมมีด,สิ่งที่คม,ลิ่ม
English-Thai: Nontri Dictionary
knife(n) มีด,ดาบสั้น,กริช
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
knife cuts; sipesร่องดอกละเอียด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knife Holdersส่วนที่ยึดมีดที่ใช้ในการตัด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มีดเหน็บ (n.) small knife carried as a weapon behind the belt
มีด (n.) knife See also: cutter, blade
knives (n.) มีด (คำพหูพจน์ของ knife) See also: ดาบ
กร่ำ (v.) cut with a large field knife Syn. ถาง
กั่น (n.) heft of a knife
คม (n.) sharp edge (of a knife) See also: cutting edge Syn. คมมีด
คมมีด (n.) sharp edge (of a knife) See also: cutting edge
ตอก (n.) a kind of knife
พร้า (n.) big knife Syn. มีดพร้า
มีดตอก (n.) bamboo-splitting knife See also: long-handled knife for trimming bamboo strips
มีดตอก (n.) bamboo-splitting knife See also: long-handled knife for trimming bamboo strips
มีดพร้า (n.) big knife Syn. มีด, พร้า
มีดพร้า (n.) big knife Syn. มีด, พร้า
มีดพับ (n.) pocket knife See also: penknife, clasp knife
มีดหมอ (n.) exorcist´s knife See also: sorcerer´s magic knife
มีดหมอ (n.) exorcist´s knife See also: sorcerer´s magic knife
มีดโต้ (n.) chopping knife Syn. ปังตอ
อีโต้ (n.) chopping knife Syn. มีดโต้, ปังตอ
โต้ (n.) kind of chopping knife Syn. อีโต้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Called the police. They found the old man with the knife in his chest.เรียกตำรวจ พวกเขาพบว่าชายชราด้วยมีดเข้าที่หน้าอกของเขา
She looks out the window, and right across the street she sees the kid stick the knife into his father.เธอมองออกไปนอกหน้าต่างและฝั่งตรงข้ามถนน เธอเห็นเด็กติดมีดเป็นพ่อของเขา
He's been arrested for mugging'. He was picked up twice for knife fighting'.เขาถูกจับกุมในข้อหา Muggin ' เขาได้รับการหยิบขึ้นมาสองครั้งสำหรับเต็มตัวด '
What about the switch knife they found in the old man's chest?สิ่งที่เกี่ยวกับมีดสวิทช์ที่พวกเขาพบในหน้าอกของชายชรา?
What about the knife this fine, upright boy admitted buying the night of the killing?สิ่งที่เกี่ยวกับดดีเด็กตรงนี้ยอมรับการซื้อคืนของการฆ่าหรือไม่
The knife and the way it was bought is strong evidence, don't you think?มีดและวิธีที่มันถูกซื้อมาเป็นหลักฐานไม่ได้คุณคิดว่า?
He even wiped the knife clean of fingerprints.เขายังเช็ดทำความสะอาดมีดของลายนิ้วมือ
Are you trying to tell me that this knife fell through a hole in the boy's pocket, someone picked it up, went to the boy's house and stabbed his father with it just to test its sharpness?คุณพยายามที่จะบอกว่ามีดนี้ลดลงผ่านหลุมในกระเป๋าของเด็ก ใครบางคนหยิบมันขึ้นมาไปที่บ้านของเด็ก และแทงพ่อของเขากับมันเพียงเพื่อทดสอบความคมชัดของมัน
No, but it's possib/e the boy lost his knife and somebody else stabbed his father with a similar knife.ไม่มี แต่ก็ possib / E เด็กหายไปมีดของเขา และคนอื่นแทงพ่อของเขาด้วยมีดที่คล้ายกัน
What does it mean? You found a knife like it. What's that?มันหมายความว่าอย่างไร คุณพบมีดชอบมัน มีอะไรที่?
It's interesting that he'd find a knife exactly like the boy's.มันน่าสนใจที่ว่าเขาจะพบมีดเหมือนเด็กผู้ชาย
I don't see what the knife has got to do with anything.ฉันไม่เห็นสิ่งที่มีดได้มีจะทำอย่างไรกับสิ่งที่

knife ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一刀两断[yī dāo liǎng duàn, ㄧ ㄉㄠ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˋ, 一刀两断 / 一刀兩斷] lit. one knife to cut two segments (成语 saw); to make a clean break; firm resolution to break off a relation
迎刃而解[yíng rèn ér jiě, ˊ ㄖㄣˋ ㄦˊ ㄐㄧㄝˇ, 迎刃而解] decisive solutions to problems (成语 saw); to split bamboo with a big knife chop (leaving the minor details to clear up later)
[chuàng, ㄔㄨㄤˋ, 刱] establish, create; knife cut
刀刃[dāo rèn, ㄉㄠ ㄖㄣˋ, 刀刃] knife blade; crucial point
刀叉[dāo chā, ㄉㄠ ㄔㄚ, 刀叉] knife and fork
刀俎[dāo zǔ, ㄉㄠ ㄗㄨˇ, 刀俎] sacrificial knife and altar
宝刀未老[bǎo dāo wèi lǎo, ㄅㄠˇ ㄉㄠ ㄨㄟˋ ㄌㄠˇ, 宝刀未老 / 寶刀未老] treasure knife does not age (成语 saw); old but still vigorous
大刀[dà dāo, ㄉㄚˋ ㄉㄠ, 大刀] broadsword; large knife; machete
屠刀[tú dāo, ㄊㄨˊ ㄉㄠ, 屠刀] butcher's knife; abattoir hatchet
[dāo, ㄉㄠ, 刀] knife
刀子[dāo zi, ㄉㄠ ㄗ˙, 刀子] knife
刀锯斧钺[dāo jù fǔ yuè, ㄉㄠ ㄐㄩˋ ㄈㄨˇ ㄩㄝˋ, 刀锯斧钺 / 刀鋸斧鉞] knife, saw, ax and hatchet (成语 saw); facing torture and execution
小刀[xiǎo dāo, ㄒㄧㄠˇ ㄉㄠ, 小刀] knife
柳叶刀[liǔ yè dāo, ㄌㄧㄡˇ ㄧㄝˋ ㄉㄠ, 柳叶刀 / 柳葉刀] lancet (surgeon's knife)
[zhá, ㄓㄚˊ, 铡 / 鍘] lever-knife
刮勺[guā sháo, ㄍㄨㄚ ㄕㄠˊ, 刮勺] scraper; trowel; putty knife
抹刀[mǒ dāo, ㄇㄛˇ ㄉㄠ, 抹刀] scraper; trowel; putty knife
瑞士军刀[Ruì shì jūn dāo, ㄖㄨㄟˋ ㄕˋ ㄐㄩㄣ ㄉㄠ, 瑞士军刀 / 瑞士軍刀] Swiss Army knife
[gàng, ㄍㄤˋ, 杠 / 槓] thick pole; bar; carrying pole; horizontal bar; lever; crowbar; to sharpen (knife)

knife ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カービングナイフ[, ka-bingunaifu] (n) carving knife
シースナイフ[, shi-sunaifu] (n) sheath knife
シェフナイフ[, shiefunaifu] (n) chef's knife
ダイビングナイフ[, daibingunaifu] (n) diving knife
ナイフリッジ[, naifurijji] (n) knife ridge
パテナイフ[, patenaifu] (n) putty knife
パレットナイフ[, parettonaifu] (n) palette knife
フォールディングナイフ[, fo-rudeingunaifu] (n) folding knife
フレンチナイフ[, furenchinaifu] (n) chef's knife; French knife; cooking knife
刀子[とうす;とうし, tousu ; toushi] (n) (See 小刀) small knife that is largely ornamental or used to cut open letters and the like
刃物三昧[はものざんまい, hamonozanmai] (n,vs) (engaging in a) knife fight
割鶏牛刀[かっけいぎゅうとう, kakkeigyuutou] (n) using a meat ax when a knife would suffice; taking a sledgehammer to crack a nut; using a grand-scale measure (a massive instrument) to deal with an insignificant problem
印刀[いんとう, intou] (n) seal-engraving knife
牛刀[ぎゅうとう, gyuutou] (n) butcher's knife; chef's knife
真魚箸[まなばし, manabashi] (n) type of long chopsticks used in the preparation of fish; type of long chopsticks used to hold the fish in carving knife ceremony
研ぎ石[とぎいし, togiishi] (n) knife sharpener; whetstone
笹掻き;笹がき[ささがき, sasagaki] (n,vs) cut into long thin shavings (primarily vegetables), in the manner a pencil is sharpened with a knife
紙切り[かみきり, kamikiri] (n) paper silhouette cutout; paper knife
薄刃包丁[うすばほうちょう, usubahouchou] (n) rectangular-shaped thin-bladed knife (esp. used for vegetables)
蛸引き[たこひき, takohiki] (n) long, thin-bladed knife used for sashimi preparation
[なた, nata] (n) wide blade knife (similar to a machete but not so large)
鉈鎌[なたがま, natagama] (n) (uk) billhook; fascine knife; sickle-shaped tool with a sharp inner edge, halfway between a knife and an axe
ジャックナイフ[, jakkunaifu] (n) jack-knife
ナイフ[, naifu] (n) knife; (P)
ナイフエッジ[, naifuejji] (n) knifeedge
ナイフフィッシュ[, naifufisshu] (n) knifefish
ペインティングナイフ[, peinteingunaifu] (n) painting-knife
ペンナイフ[, pennaifu] (n) penknife
ボウズハギ[, bouzuhagi] (n) oneknife unicornfish (Naso thynnoides, species of Indo-Pacific tang)
一刀彫り[いっとうぼり, ittoubori] (n) one-knife carving
出刃[でば, deba] (n) knife; pointed carver
出刃包丁;出刃庖丁[でばぼうちょう, debabouchou] (n) knife; pointed carver
[かたな(P);とう, katana (P); tou] (n) (1) (single-edged) sword; katana; (2) (arch) dagger; knife; (3) (とう only) (arch) scalpel; (P)
刀剣[とうけん, touken] (n) sword; dagger; knife; bayonet; (P)
切り出し[きりだし, kiridashi] (n) (1) pointed knife; (2) logging; cutting; (3) (beef) scraps; (4) starting to speak
包丁(P);庖丁[ほうちょう, houchou] (n) kitchen knife; carving knife; (P)
斬る[きる, kiru] (v5r) to kill (a human) using a blade (sword, machete, knife, etc.); to slice (off); to lop (off); to cut (off)
石垣鯛[いしがきだい;イシガキダイ, ishigakidai ; ishigakidai] (n) (uk) rock porgy (Oplegnathus punctatus); spotted knifejaw
鈍い[にぶい(P);のろい(P), nibui (P); noroi (P)] (adj-i) (1) (にぶい only) dull (e.g. a knife); blunt; (2) (のろい is usu. in kana) thickheaded; obtuse; stupid; (3) (にぶい only) dull (sound); dim (light); (4) slow; sluggish; inert; lethargic; (5) (のろい only) indulgent (esp. to the opposite sex); doting; (P)
[たかべ;タカベ, takabe ; takabe] (n) (uk) Labracoglossa argentiventris (species of knifefish)

knife ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝนมีด[v. exp.] (fon mīt) EN: whet a knife ; sharpen a knife FR: aiguiser un couteau
หอยเสียบ[n. exp.] (høi sīep) EN: razor clam ; knife jacked clam ; cultellus clam FR:
อีเหน็บ[n.] (īnep) EN: Thai knife FR:
อีโต้[n.] (ītō) EN: chopping knife ; hacking knife ; bush knife ; machete FR: couteau à découper [m] ; hachoir [m] ; tranchoir [m] ; machette [f] ; coupe-coupe [m]
จรี[n.] (jarī) EN: knife ; spear ; sword FR: couteau [m] ; épée [f]
จุรี[n.] (jurī) EN: knife ; spear ; sword FR: couteau [m]
กำบิด[n.] (kambit) EN: knife FR:
กั่น[n.] (kan) EN: heft of a knife FR:
กรรบิด[n.] (kanbit) EN: knife FR:
กะซวก[v.] (kasūak) EN: abruptly stab ; pierce ; knife FR:
ขรรค์[n.] (khan) EN: double-edged knife ; sacrificial knife ; bayonet-like dagger FR:
กร่ำ[v.] (kram) EN: cut with a large field knife FR:
เกรียงระบายสี[n. exp.] (krīeng rabā) EN: palette knife FR:
มีด[n.] (mīt) EN: knife FR: couteau [m]
มีดบังตอ[n. exp.] (mīt bang tø) EN: large-bladed knife FR:
มีดชายธง[n.] (mītchāithon) EN: combat knife FR: couteau de combat [m]
มีดอีเหน็บ[n.] (mītīnep) EN: Thai knife FR:
มีดอีโต้[n. exp.] (mīt ītō) EN: chopping knife ; hacking knife ; bush knife ; machete FR: couteau à découper [m] ; hachoir [m] ; tranchoir [m]
มีดเจียนหมาก[n.] (mītjīenmāk) EN: betel nut knife FR:
มีดแกะ[n.] (mītkae) EN: Thai carving knife FR:
มีดคว้าน[n.] (mītkhwān) EN: seeding knife FR:
มีดหมอ[n.] (mītmø) EN: exorcist's knife FR:
มีดเหน็บ[n.] (mītnep) EN: Thai knife FR:
มีดพับ[n.] (mītphap) EN: pocket knife ; penknife FR: canif [m] ; couteau de poche [m]
มีดผ่าตัด[n.] (mīt phātat) EN: surgical knife ; scalpel FR: scalpel [m]
มีดปอกผลไม้[n. exp.] (mīt pøk pho) EN: paring knife ; fruit knife FR: couteau à fruits [m]
มีดแทงหยวก[n.] (mītthaēngyū) EN: carving knife FR:
มีดโต๊ะ[n.] (mītto) EN: table knife FR: couteau de table [m]
มีดโต้[n.] (mīttō) EN: chopping knife FR:
มีดตอก[n.] (mīttøk) EN: bamboo-splitting knife FR:
มีดต้องสู้[n.] (mīttǿngsū) EN: Karen knife FR:
ปังตอ[n.] (pangtø) EN: cleaver ; butcher's knife FR:
พร้า[n.] (phrā) EN: big knife ; sickle ; scythe ; machete FR: coutelas [m] ; couperet [m] ; faux [f] ; machette [f] ; coupe-coupe [m]
ปลากราย[n. exp.] (plā krāi) EN: featherback ; spotted featherback ; clown featherback ; Clown Knife Fish = Clown Knifefish FR:
ปลอกมีด[n.] (pløkmīt) EN: sheath ; ferrule ; knife sheath FR:
โต้[n.] (tō) EN: chopping knife FR: grand couteau [m]
ตร่ำ[v.] (tram) EN: cut with a large field knife FR:
วาสี[n.] (wāsī) EN: knife FR:
กราย[n.] (krāi) EN: clown featherback ; clown knifefish ; spotted knifefish ; Chitala ornata FR: Chitala ornata
มีดพก[n.] (mītphok) EN: pocketknife FR: couteau de poche [m]

knife ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Anglermesser {n}fishing knife
Brotmesser {n}bread knife
Schnappmesser {n}clasp knife
Seziermesser {n}dissection knife
Hirschfänger {m}double-edged hunting knife
Fischmesser {n}fish knife
Schnappmesser {n}flick knife [Br.]
Papiermesser {n}paper knife
Spachtel {m}spatula; putty knife
Abisoliermesser {n}stripping knife
Ziehmesser {n}drawknife
Messerklemme {f}knife connector
Messerklinge {f}knife blade
Messerschneide {f}knife edge
Lamellenblech {n}knife blade

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า knife
Back to top