ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sharp-edged

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sharp-edged*, -sharp-edged-

sharp-edged ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sharp-edged (adj.) แหลมคม See also: คม Syn. acute, sharpened Ops. dull, blunt

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sharp-edged
Back to top