ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

softness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *softness*, -softness-

softness ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความนิ่ม (n.) softness See also: tenderness Syn. ความนุ่ม Ops. ความแข็ง
ความนุ่ม (n.) softness See also: mildness, tenderness Syn. ความอ่อนนุ่ม Ops. ความแข็ง, ความกระด้าง
ความอ่อนตัว (n.) softness See also: limpness Syn. ความแข็งตัว
ความอ่อนนุ่ม (n.) softness See also: mildness, tenderness Ops. ความแข็ง, ความกระด้าง
ความแข็งตัว (n.) softness See also: limpness

softness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
剛と柔[ごうとじゅう, goutojuu] (exp) hardness and softness
剛柔[ごうじゅう, goujuu] (n,adj-no) hardness and softness
柔軟性[じゅうなんせい, juunansei] (n) flexibility; pliability; softness; elasticity
軟性[なんせい, nansei] (n,adj-no) softness; flexibility; elasticity

softness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความแข็งตัว[n.] (khwām khaen) EN: softness ; limpness FR:
ความนุ่ม[n.] (khwām num) EN: softness ; tenderness FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า softness
Back to top