ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

attentive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *attentive*, -attentive-

attentive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
attentive (adj.) ระมัดระวัง
attentive (adj.) ใส่ใจ See also: เป็นห่วงเป็นใย Syn. observant, mindful, intent
attentively (adv.) อย่างตั้งอกตั้งใจ See also: อย่างใส่ใจ, อย่างสนใจ Syn. carefully, heedfully
attentiveness (n.) ความสนใจ See also: ความใส่ใจ Syn. attention, awareness
English-Thai: HOPE Dictionary
attentive(อะเทน'ทิฟว) adj. ซึ่งให้ความสนใจ,สนใจ, ระมัดระวัง,เป็นห่วง,มีมารยาท, เอาอกเอาใจ, Syn. alert, thoughtful)
English-Thai: Nontri Dictionary
attentive(adj) สนใจ,เอาใจใส่,เป็นห่วง
attentively(adv) อย่างตั้งอกตั้งใจ,อย่างเอาใจใส่,อย่างสนใจ,อย่างเป็นห่วง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พินิจ (adv.) attentively See also: carefully Syn. พินิจพิเคราะห์, พิเคราะห์, พินิจพิจารณา
พินิจพิจารณา (adv.) attentively See also: carefully Syn. พินิจพิเคราะห์, พิเคราะห์
อย่างเอาใจใส่ (adv.) attentively See also: interestedly Syn. อย่างใส่ใจ, อย่างสนใจ Ops. อย่างเพิกเฉย, อย่างเฉยเมย
อย่างใส่ใจ (adv.) attentively See also: interestedly Syn. อย่างสนใจ Ops. อย่างเพิกเฉย, อย่างเฉยเมย
ใจจดจ่อ (adv.) attentively See also: mindfully Syn. ง่วน, มุ่ง, จดจ่อ
ใจจดใจจ่อ (adv.) attentively See also: mindfully Syn. ใจจดจ่อ, ง่วน, มุ่ง, จดจ่อ
ความกระตือรือร้น (n.) attentiveness See also: alert, awaking, activation, stir Ops. ความเฉื่อยชา
ความตื่นตัว (n.) attentiveness See also: alert, awaking, activation, stir Syn. ความกระตือรือร้น Ops. ความเฉื่อยชา
คอยจับผิด (v.) watch attentively for a mistake See also: be a watchdog Syn. จับผิด
จ้องจับผิด (v.) watch attentively for a mistake See also: be a watchdog Syn. คอยจับผิด, จับผิด
สดับตรับฟัง (v.) listen attentively See also: listen carefully, pay attention to, listen
เหม่อมอง (v.) be inattentive See also: be vacant, be abstracted Syn. เหม่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His loving wife, his attentive children, his loyal friends--ความรักต่อภรรยา การเอาใจใส่ลูก ความเป็นเพื่อนที่ซื่อสัตย์
Please be more attentive to your nephew.คุณควรจะดูแลหลานคุณมากกว่านี้นะคะ
The whole planet is attentive to these metronomes of our hopes and illusions.โลกทั้งโลกกลายเป็น นครหลวงแห่งความหวังและภาพลวงตา
Carter is more attentive to a woman's-- enough.เป็นห่วงและใส่ใจผู้หญิง--มากพอแล้ว
The most attentive of mothers.แม่ที่ไม่เคยเอาใจใส่อะไรเลย
I haven't been the most attentive husband lately.เมื่อไม่นานมานี้ผมทำหน้าที่สามี ไม่ค่อยดีเท่าที่ควร
I need you to be attentive and compassionate.ฉันต้องการให้เธอใส่ใจ และเห็นใจเขา
Let your ears be attentive to my cry for mercy.ขอทรงรับฟังคำขอเมตตาจากข้าพระองค์
I am max-attentive to this situation.ฉันให้ความสนใจเรื่องนี้เต็มที่
Be attentive, I will do the rest.ตั้งใจ ฉันจะจัดการที่เหลือเอง
Ji Hoo sunbae has always been so attentive.รุ่นพี่จีฮูเอาใจใส่ตลอดเวลา
Ji Hoo is attentive?จีฮูเอาใจใส่งั้นเหรอ?

attentive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yīng, , 嫈] attentively; carefully
温存[wēn cún, ㄨㄣ ㄘㄨㄣˊ, 温存 / 溫存] attentive; emotionally attached; kind; gentle
仔细[zǐ xì, ㄗˇ ㄒㄧˋ, 仔细 / 仔細] careful; attentive; cautious
[zhōu, ㄓㄡ, 周] complete; encircle; circuit; lap; week; cycle; all; every; attentive; thoughtful; the Zhou dynasty from 1027 BC; surname Zhou
勤恳[qín kěn, ㄑㄧㄣˊ ㄎㄣˇ, 勤恳 / 勤懇] diligent and attentive; assiduous; sincere
倾耳[qīng ěr, ㄑㄧㄥ ㄦˇ, 倾耳 / 傾耳] listen attentively
用心[yòng xīn, ㄩㄥˋ ㄒㄧㄣ, 用心] motive; intention; diligently; attentively
殷勤[yīn qín, ㄑㄧㄣˊ, 殷勤] politely; solicitously; eagerly attentive
注视[zhù shì, ㄓㄨˋ ㄕˋ, 注视 / 注視] watch attentively

attentive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お留守になる[おるすになる, orusuninaru] (exp,v5r) to fail to be attentive to
きめ細やか;木目細やか[きめこまやか, kimekomayaka] (adj-na) (See 細やか・こまやか) smooth; polite and attentive to detail
心を用いる;こころを用いる[こころをもちいる, kokorowomochiiru] (exp,v1) to be attentive to; to pay attention to
気が回る[きがまわる, kigamawaru] (exp,v5r) (1) to be attentive to small details; (2) to be attentive to others (or others' concerns); (3) to have one's mind turn groundlessly to something negative
うかうか[, ukauka] (adv,adv-to) (on-mim) carelessly; inattentively
不熱心[ふねっしん, funesshin] (adj-na,n) indifference; lack of enthusiasm; inattentiveness
余念もなく;余念も無く[よねんもなく, yonenmonaku] (adv) (See 余念なく) earnestly; intently; attentively; wholeheartedly
倩々;倩;熟々[つらつら;せん(倩), tsuratsura ; sen ( sen )] (adv) (uk) (See つくづく) carefully; attentively; profoundly; deeply; at length
届く[とどく, todoku] (v5k,vi) (1) to reach; to arrive; to get through; to get at; (2) to be attentive; to pay attention; (3) to be delivered; to carry (e.g. sound); (P)
心耳[しんじ;しんに, shinji ; shinni] (n) (1) listening attentively; (2) (しんじ only) auricle (of the atrium)
念入り[ねんいり, nen'iri] (adj-na,n) careful; scrupulous; thorough; conscientious; elaborate; deliberate; attentive; (P)
手取り足取り[てとりあしとり, tetoriashitori] (adv) attentively; with great attention to detail (e.g. when teaching)
気の利く[きのきく, kinokiku] (exp,adj-f) (1) (See 気が利く・2) attentive; scrupulous; tactful; (2) (See 気が利く・1) tasteful; smart
気配り[きくばり, kikubari] (n,vs) care; attentiveness; attention; consideration (for others); solicitude; (P)
注意力[ちゅういりょく, chuuiryoku] (n) attentiveness
畏まる[かしこまる, kashikomaru] (v5r,vi) to obey respectfully; to humble oneself; to sit straight (upright, respectfully, attentively)
痛棒[つうぼう, tsuubou] (n) (1) severe attack; bitter (harsh) criticism; (2) stick used to strike inattentive Zen meditators
聞き入る;聴き入る;聞きいる;聴きいる;聞入る;聴入る[ききいる, kikiiru] (v5r) to listen attentively to; to be lost in
聞き澄ます[ききすます, kikisumasu] (v5s,vt) to listen attentively
聞き耳を立てる[ききみみをたてる, kikimimiwotateru] (exp,v1) to prick up one's ears and listen; to listen attentively
行き届く(P);行きとどく[いきとどく(P);ゆきとどく, ikitodoku (P); yukitodoku] (v5k,vi) to be scrupulous; to be attentive; to be prudent; to be complete; to be thorough; (P)
見守る(P);見戍る(iK);目戍る(iK)[みまもる, mimamoru] (v5r,vt) to watch over; to watch attentively; (P)
謹聴[きんちょう, kinchou] (int,n,vs) listening attentively
警策[けいさく;きょうさく, keisaku ; kyousaku] (n) (1) (abbr) (called けいさく in Rinzai Zen, きょうさく in Soto Zen) (See 警覚策励,座禅) Zen stick (used by a Zen priest to strike an inattentive Zazen sitter); warning stick (Rinzai Zen); encouragement stick (Soto Zen); (2) (けいさく only) horsewhip
警覚策励[けいかくさくれい, keikakusakurei] (n) (See 座禅) Zen stick (used by a Zen priest to strike an inattentive Zazen sitter)

attentive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจจดใจจ่อ[adj.] (jaijotjaijø) EN: mindful (of) ; engrossed (in) ; focused (on) ; attentive (to) FR:
ชะล่า[v.] (chalā) EN: be complacent ; be careless ; be negligent ; be unattentive FR: faire preuve de négligence ; se montrer négligent
ดี ๆ = ดีๆ[adv.] (dī-dī) EN: very good FR: très bien ; attentivement
ด้วยความระมัดระวัง[adv.] (dūay khwām ) EN: FR: avec précaution ; attentivement
ด้วยความตั้งใจ[adv.] (dūay khwām ) EN: FR: avec attention ; attentivement
ฟังด้วยความตั้งใจ[v. exp.] (fang dūay k) EN: FR: écouter avec attention ; écouter attentivement
จ้องจับผิด[v. exp.] (jǿng japphi) EN: watch attentively for a mistake ; be a watchdog FR: surveiller attentivement
คอยจับผิด[v. exp.] (khøi japphi) EN: watch attentively for a mistake FR:
ความกระตือรือร้น[n.] (khwām krate) EN: enthusiasm ; attentiveness FR:
ความตื่นตัว[n.] (khwām teūnt) EN: awareness ; attentiveness FR:
ไม่เอาใจใส่[adj.] (mai aojaisa) EN: inattentive ; uninterested ; careless FR: indifférent ; insoucieux
เหม่อ[v.] (møe) EN: be absent-minded ; be distracted ; be unaware ; be inattentive ; be preoccupied ; be unmindful FR:
เหม่อ[adj.] (møe) EN: listless ; inattentive ; vacant ; distant FR: distrait ; rêveur ; inattentif ; étourdi
เหม่อลอย[v.] (møe løi) EN: be absent-minded ; be vacant ; be abstracted ; be inattentive ; gaze into space FR: être distrait ; être inattentif ; être tête en l'air
เหม่อลอย[adj.] (møe løi) EN: absent-minded ; inattentive ; vacant ; abstracted ; preoccupied FR: distrait ; inattentif
เหม่อมอง[v. exp.] (møe møng) EN: be inattentive ; be vacant ; be abstracted FR: être inattentif
เผลอใจลอย[adj.] (phloē jailø) EN: absent-minded ; inattentive FR: distrait ; absent ; rêveur ; inattentif
เพิกเฉย[v.] (phoēkchoēi) EN: ignore ; pay no heed ; be inattentive ; pay no attention (to) ; pay no interest (in) ; remain inactive ; be negligent ; be indifferent ; set aside ; turn a deaf ear ; sit by ; be unresponsive (to) FR: négliger ; ignorer ; délaisser ; abandonner ; être indifférent ; ne pas prêter attention ; marquer son indifférence
เพิกเฉย[adj.] (phoēkchoēi) EN: inattentive FR: indifférent
เผอเรอ [= เผลอเรอ*][v.] (phoēroē [= ) EN: be careless ; be inattentive ; be incautious ; be unwary ; be reckless ; be negligent FR:
สดับตรับฟัง[v.] (sadaptrapfa) EN: listen attentively ; listen carefully ; pay attention to FR: écouter attentivement
ตรับ[v.] (trap) EN: give ear to ; listen to ; hearken ; be on the look out for FR: écouter attentivement
ตรับฟัง[v.] (trapfang) EN: give ear to ; listen to ; hearken ; be on the look out for FR: écouter attentivement
อย่างใส่ใจ[adv.] (yāng saijai) EN: attentively FR: attentivement
อย่างสนใจ[adv.] (yāng sonjai) EN: attentively FR: attentivement

attentive ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufmerksam {adj} | aufmerksamer | am aufmerksamstenattentive | more attentive | most attentive
unaufmerksam {adj} | unaufmerksamer | am unaufmerksamsteninattentive | more inattentive | most inattentive
Nachlässigkeit {f}inattentiveness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า attentive
Back to top