ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

razor-sharp

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *razor-sharp*, -razor-sharp-

razor-sharp ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
razor-sharp (adj.) คมมาก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Just a simple matter of finding our way through Emyn Muil an impassable labyrinth of razor-sharp rocks.มันจะง่ายไปไหม ที่เราจะเดินทางผ่าน อิมีน มูอิล เส้นทางเขาวงกต ซึ่งเต็มไปด้วยหินที่แหลมคม
Okay, any mention of his razor-sharp teeth or his 4-inch claws, animal eyes?โอเค เขาพูดถึงฟันแหลมเฟี้ยว หรือกรลงเล็บ4นิ้ว ตาสัตว์ร้ายบ้างไหม?
"you can't strike children on their bare buttocks with razor-sharp bamboo sticks,""มันผิดกฏหมาย" "คุณจะตีก้นเด็กด้วยไม้เรียวไม่ได้"
Just careful where you're going with that razor-sharp blade there.ระวังหน่อย แนวลากมีดนั่น ใบมีดมันคมกริบมากๆ
Molten steel, razor-sharp blades, lots of time to himself.หลอมเหล็ก ฝนดาบ และอื่นๆอีก
Timberjack. This gigantic creature has razor-sharp wings that can slice through full-grown trees.ทิมเบอร์แจ๊ค มังกรยักษ์ มีปีกที่แหลมคม
razor-sharp just like a knife ♪razor-sharp just like a knife โ#65533; ช
But I didn't come here to talk about the razor-sharp barbs guarding my cervix.แต่ฉันไม่ได้ถ่อมานี่ เพื่อจะมาพูดเรื่องมีดโกนเเหลมๆ ที่ฉันไว้ใช้ป้องกันต้นคอหรอกนะ
Not to mention razor-sharp rocks and steep drop-offs.ไม่มีใครลงไปได้ นี่ยังไม่นับ พวกหินแหลมคม ที่หยุดเราไว้
Razor-sharp serrated teeth that inject venom for pre-digestion.ฟันคมกริบ และฉีดพิษที่ช่วยย่อย
The blade's so thin and razor-sharp, so it doesn't tear the skin.ใบมีดบางมาก และคมกริบ ดังนั้น มันจึงไม่ทำให้ผิวหนังฉีกขาด

razor-sharp ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉียบคม[adj.] (chīep khom) EN: razor-sharp FR:
คม[adj.] (khom) EN: sharp ; razor-sharp FR: coupant ; tranchant ; affilé ; aiguisé ; perçant ; aigu ; vif
แหลมคม[adj.] (laēm khom) EN: sharp ; razor-sharp FR: acéré

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า razor-sharp
Back to top